Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA OPH+ 15MG/5ML Ušní kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68964

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Kód výrobku: 68964
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19046
Držitel rozhodnutí: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Působí proti mnoha bakteriálním infekcím oka a ucha tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu baktérií a brání jejich množení. Oči: Léčba bakteriálních infekcí předního segmentu oka způsobená mikroorganismy citlivými na ofloxacin: bakteriální záněty spojivky, rohovky, víček, slzných cest, ječné zrno, vlčí zrno, vředy rohovky. Příprava k operacím oka a doléčení po nitroočních operacích, po odstranění cizího tělíska z oka a po očních úrazech jako prevence infekce. Jako doplněk celkové léčby při hnisavých zánětech nitroočních struktur. Uši: Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin u dospělých a dětí od 12 roků, léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu, chronického hnisavého zánětu středního ucha s perforací ušního bubínku, u dospělých prevence infekcí při ušních operacích. U dětí od 1 do 11 roků léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu a zánětu středního ucha s chirurgickým otevřením bubínku a vložením ventilační trubičky. Ofloxacin 0,3% Unimed Pharma oční a ušní kapky se mohou podávat dospělým, mladistvým a dětem od 1 roku.

Příbalový leták

 

 

1/5 

sp.zn.sukls89616/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA 

 

oční/ušní kapky, roztok 

 

                                                                     ofloxacinum           

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-         Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   
          lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
          v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED 
PHARMA používat  

3. 

Jak se přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  a k čemu se používá  

 
OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA, oční/ušní kapky působí proti mnoha bakteriálním infekcím 
oka  a  ucha  tím,  že  specifickým  způsobem  zasahuje  do  životního  procesu  baktérií  a brání  jejich 
množení. 
 
Oči:
 
Léčba zevních infekcí oka, jakými jsou bakteriální záněty spojivky, rohovky, víček, slzných cest, 
ječné zrno, vlčí zrno, vředy rohovky způsobené mikroorganismy citlivými na ofloxacin.  
Příprava k operacím oka a doléčení po nitroočních operacích a po odstranění cizího tělíska z oka. Při  
očních úrazech jako předcházení vzniku infekce.  
 
Uši: 
Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin u dospělých a

 

dětí od 12 roků,  

léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu, chronického hnisavého zánětu středního ucha 
s proděravěním (perforací) ušního bubínku. U dospělých prevence infekcí při ušních operacích. U dětí 
od 1 do 11 roků

 

léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu a  zánětu středního ucha s chirurgickým 

otevřením bubínku a vložením ventilační trubičky.  
 

          OFLOXACIN  0,3%  UNIMED  PHARMA,    oční/ušní  kapky  se  mohou  podávat  dospělým, 

dospívajícím a dětem od 1 roku. 

 

 

 

2/5 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  OFLOXACIN  0,3%  UNIMED 
PHARMA  používat 
 

 
Nepoužívejte přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA 
-      jestliže jste alergický(á) na ofloxacin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou  
       v bodě 6). 
-  lék se nesmí podávat dětem mladším jednoho roku 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku 

OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA se poraďte se svým lékařem,  

pokud jste citlivý(á) na chinolonové antibakteriální látky,

 

pokud trpíte defekty nebo vředy na povrchu oka.

 

 
Dlouhodobé  použití  může  způsobit  novou  bakteriální  infekci,  která  nereaguje  na  přípravek 

OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA

.

 

U pacientů, kteří se léčí pro oční infekci, se po dobu léčby nošení kontaktních čoček nedoporučuje. 
 
Děti 
OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA,  oční/ušní kapky se mohou podávat dospívajícím a dětem 
od 1 roku. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA 
Jestliže  používáte  i jiné  oční  nebo  ušní  léky,  poraďte  se  o vhodnosti  jejich  současného  používání 
s lékařem. Bez doporučení lékaře nepoužívejte současně jiné oční nebo ušní léky. 
V případě, že používáte ještě jiné oční kapky, musíte mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat časový 
odstup nejméně 5 minut. 
Pokud Vám bude chtít jiný lékař předepsat nový lék, informujte jej, že používáte OFLOXACIN 0,3% 
UNIMED PHARMA. 
 
Přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  s jídlem a pitím 
Jelikož se jedná o oční a ušní kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek    OFLOXACIN  0,3%  UNIMED  PHARMA  se  nedoporučuje  podávat  těhotným  ženám  a 
kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozmazané vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových 
vozidel  a  obsluhu  strojů.  Doporučuje  se  proto  tyto  činnosti  vykonávat  nejdříve  až  za  20  minut  po 
aplikaci přípravku.  
 
Přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA obsahuje benzalkonium-chlorid 
Přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA obsahuje benzalkonium-chlorid, který může 
způsobit podráždění očí. Vyvarujte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní 
čočky před aplikací a vyčkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.  Benzalkonium–chlorid 
obarvuje měkké kontaktní čočky. 
  
 
3. 

Jak se přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

 

 

3/5 

Oči: 
Po vkápnutí přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA stiskněte prstem vnitřní oční koutek 
proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivá látky nedostala do celého těla. 
Dospělé osoby: 
Obvykle se první dva dny vkápnou 1–2 kapky každé 2-4  hodiny do spojivkového vaku. Další dny 4 
krát denně 1 kapka v pravidelných časových intervalech. Léčba má trvat minimálně 7 dnů (3 dny po 
ústupu hnisavého sekretu) a nemá přesahovat 14 dnů.  
Děti od 1 roku:  
Použití  a dávkování  musí  doporučit  oční  lékař  a celá  léčba  musí  probíhat  pod  jeho  ambulantním 
dohledem. Obyčejně se aplikuje 1 kapka 4 krát denně maximálně po dobu 7 dnů. 
 
Uši: 
Před kapáním do ucha se doporučuje roztok ohřát držením lahvičky v dlani po dobu 1 až 2 minut. Tím 
se  zabraňuje  možnému  vzniku  závratí,  které  mohou  nastat  po  nakapání  studených  kapek  do  ucha. 
Kapky  je  nejlépe  kapat  do  zevního  zvukovodu  vleže  tak,  že  postižené  ucho  směřuje  nahoru.  Po 
nakapání je vhodné setrvat v této poloze ještě alespoň 5 minut. 
Dospělé osoby a děti od 12 let: 
Při léčbě zánětu zevního zvukovodu se obyčejně aplikuje 10 kapek 2x denně po dobu 10 dní. Při léčbě 
vleklého hnisavého zánětu středního ucha s proděravěním bubínku se podává 10 kapek 2x denně po 
dobu 14 dní. 
Děti od 1 do 11 let: 
Použití  a dávkování  musí  doporučit  ušní  lékař  a celá  léčba  musí  probíhat  pod  jeho  ambulantním 
dohledem. Obyčejně se aplikuje 5 kapek 2x denně po dobu 10 dnů. 
 
Jestliže jste  použil(a)  více kapek přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  než jste 
měl(a),  
žádné  bezprostřední  nebezpečí  Vám  nehrozí.  V příští  aplikaci  použijte  počet  kapek 
doporučený lékařem. 
Při náhodném jednorázovém požití přípravku se neočekávají nežádoucí účinky. Při náhodném požití 
léku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Léčba je symptomatická. 
 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  použít  přípravek  OFLOXACIN  0,3%  UNIMED  PHARMA,  začněte 
s kapáním  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pak  již  dodržujte  léčebné  schéma.  Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA 
Nepřestávejte používat OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA, pokud Vám to neřekl Váš lékař. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V souvislosti s používáním léčivého přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA byly hlášeny 
potenciálně  život  ohrožující  vyrážky  (Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza), 
vyskytující  se  v podobě  zarudlých  skvrn  terčovitého  vzhledu  nebo  okrouhlých  skvrn,  často 
s centrálními puchýřky.  
 
 

Pokud se objeví alergická reakce (včetně otoků kůže, sliznic, krku a/nebo jazyka, dušnost), 
přestaňte oční kapky používat a okamžitě se obraťte na svého lékaře.  

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100): 

 

 

4/5 

-  podráždění očí, nepříjemné pocity v oku (diskomfort) 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10000 pacientů): 
-  přecitlivělost (včetně alergických očních projevů, dušnosti, anafylaktické reakce / šoku, otoku 

hltanu a otoku jazyka) 

-  u pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně 

zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se 
vznikem zakalených skvrn) 
 

Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat): 
-  závrať, pocit na zvracení 
-  zánět  rohovky,  zánět  spojivky,  rozmazané  vidění,  světloplachost,  otok  oka,  pocit  cizího  tělíska 

v oku, nadměrné slzení, suché oko, bolest oka, překrvení oka, přecitlivělost (včetně svědění oka a 
očního víčka). 

-  otoky kolem očí (včetně otoků očních víček), otok obličeje 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové  
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  uchovávat  

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30

o

C    v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 

vlhkostí. Chraňte před chladem nebo mrazem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky 
nebo  na  papírové  krabičce  za  označením  Použitelné  do:.  Datum  ukončení  doby  použitelnosti  je 
poslední den uvedeného měsíce. 
 
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.   
Po nakapání léku do oka nebo ucha lahvičku ihned uzavřete.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných znaků poškození přípravku nebo 
ochranného pruhu při prvním otevíráním lahvičky. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  obsahuje 
 

Léčivou látkou je ofloxacinum (ofloxacin) 3 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 30 kapek) 

 

 

5/5 

Pomocnými  látkami  jsou:  benzalkonium-chlorid,  dihydrát  dihydrogenfosforečnanu  sodného, 
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.  

 
Jak přípravek  OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
V lahvičce s kapátkem a s PP uzávěrem se závitem je 1x5 ml nebo 1x10 ml roztoku. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4333 3786 
Fax: +421 2 4363 8743 
e-mail: 

unimedpharma@unimedpharma.sk

 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc.  
E-mail: info@unimedpharma.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.5.2016 
 

Recenze

Recenze produktu OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA OPH+ 15MG/5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA OPH+ 15MG/5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám