Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Kód výrobku: 68964
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19046
Držitel rozhodnutí: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Působí proti mnoha bakteriálním infekcím oka a ucha tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu baktérií a brání jejich množení. Oči: Léčba bakteriálních infekcí předního segmentu oka způsobená mikroorganismy citlivými na ofloxacin: bakteriální záněty spojivky, rohovky, víček, slzných cest, ječné zrno, vlčí zrno, vředy rohovky. Příprava k operacím oka a doléčení po nitroočních operacích, po odstranění cizího tělíska z oka a po očních úrazech jako prevence infekce. Jako doplněk celkové léčby při hnisavých zánětech nitroočních struktur. Uši: Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin u dospělých a dětí od 12 roků, léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu, chronického hnisavého zánětu středního ucha s perforací ušního bubínku, u dospělých prevence infekcí při ušních operacích. U dětí od 1 do 11 roků léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu a zánětu středního ucha s chirurgickým otevřením bubínku a vložením ventilační trubičky. Ofloxacin 0,3% Unimed Pharma oční a ušní kapky se mohou podávat dospělým, mladistvým a dětem od 1 roku.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA
Oční a ušní kapky, roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek používat
3. Jak se OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA uchovávat
6. Další informace
1. CO JE OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA, oční a ušní kapky, je baktericidní chinolonové chemoterapeutikum se širokým spektrem účinku. Působí proti mnoha bakteriálním infekcím oka a ucha tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu baktérií a brání jejich množení.
Oči:
Léčba bakteriálních infekcí předního segmentu oka způsobená mikroorganismy citlivými na ofloxacin: bakteriální záněty spojivky, rohovky, víček, slzných cest, ječné zrno, vlčí zrno, vředy rohovky. Příprava k operacím oka a doléčení po nitroočních operacích, po odstranění cizího tělíska z oka a po očních úrazech jako prevence infekce. Jako doplněk celkové léčby při hnisavých zánětech nitroočních struktur.
Uši:
Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin u dospělých a dětí od 12 roků, léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu, chronického hnisavého zánětu středního ucha s perforací ušního bubínku, u dospělých prevence infekcí při ušních operacích. U dětí od 1 do 11 roků léčba infekčních zánětů zevního zvukovodu a  zánětu středního ucha s chirurgickým otevřením bubínku a vložením ventilační trubičky.
OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA oční a ušní kapky se mohou podávat dospělým, mladistvým a dětem od 1 roku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA
- jestliže jste přecitlivělý/á na Ofloxacin, jiné chinolony nebo na kteroukoli další složku přípravku.
při chronických neinfekčních zánětech spojivek
pokud Vám lékař sdělil, že Vaše zánětlivé onemocnění oka je způsobeno mikroorganismy necitlivými na ofloxacin
lék se nesmí podávat dětem mladším jednoho roku
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky léku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA a účinky jiných přípravků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl vědět o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něho. Léky obsahující hořčík, hliník, železo a zinek snižují vstřebávání ofloxacinu. Jestliže používáte i jiné oční nebo ušní léky, poraďte se o vhodnosti jejich současného používání s lékařem. Bez doporučení lékaře nepoužívejte současně jiné oční nebo ušní léky.
Používání přípravku s jídlem a pitím
Jelikož se jedná o oční a ušní kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 Pro podání přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozostřené vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. Doporučuje se proto tyto činnosti vykonávat nejdříve až za 20 minut po aplikaci přípravku.
Důležité informace o některých složkách přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA
Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Současně s používáním léku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA nelze nosit měkké kontaktní čočky. Tvrdé kontaktní čočky je třeba z oka vyjmout a nasadit je zpět nejdříve za 20 minut po nakapání přípravku.
Při předepsaném dávkování je předávkování prakticky vyloučené. Při náhodném jednorázovém požití přípravku se neočekávají nežádoucí účinky a to ani u dětí. Při náhodném požití léku dítětem je léčba symptomatická.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Obvykle je přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA užíván následovně:
Oči:
Dospělé osoby:
Obvykle se první dva dny vkápnou 12 kapky každou hodinu do spojivkového vaku. Další 2 až 3 dny 6-8 krát denně 1-2 kapky v pravidelných časových intervalech. Léčba má trvat minimálně 7 dnů (3 dny po ústupu hnisavého sekretu) a nemá přesahovat 14 dnů.
Děti od 1 roku:
Použití a dávkování musí doporučit oční lékař a celá léčba musí probíhat pod jeho ambulantním dohledem. Obyčejně se aplikuje 1 kapka 5 krát denně maximálně po dobu 7 dnů.
Uši:
Před kapáním do ucha se doporučuje roztok ohřát držením lahvičky v dlani po dobu 1 až 2 minut. Tím se zabraňuje možnému vzniku závratí, které mohou nastat po nakapání studených kapek do ucha. Kapky je nejlépe kapat do zevního zvukovodu vleže tak, že postižené ucho směřuje nahoru. Po nakapání je vhodné setrvat v této poloze ještě alespoň 5 minut.
Dospělé osoby a děti od 12ti let:
Při léčbě zánětu vnějšího zvukovodu se obyčejně aplikuje 10 kapek 2x denně po dobu 10ti dní. Při léčbě vleklého hnisavého zánětu středního ucha s proděravěním bubínku se podává 10 kapek 2x denně po dobu 14ti dní.
Děti od 1 do 11 let:
Použití a dávkování musí doporučit ušní lékař a celá léčba musí probíhat pod jeho ambulantním dohledem. Obyčejně se aplikuje 5 kapek 2x denně po dobu 10ti dnů.
Jestliže jste použil(a) více kapek přípravku OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA než jste měl(a), žádné bezprostřední nebezpečí Vám nehrozí. V příští aplikaci použijte počet kapek doporučený lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA , začněte s kapáním ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pak již dodržujte léčebné schéma. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Lék OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA je obvykle dobře snášen. Bezprostředně po vkápnutí do oka se může objevit přechodné pálení a zčervenání oka. Po nakapání do ucha se může objevit svědění a hořká chuť v ústech. Vzácně se může objevit ekzém, závratě, šumění v uchu nebo pocit sucha v ústech.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA UCHOVÁVAT
Přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA uchovávejte při teplotě do 30oC. Neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při teplotě do 30oC. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní při teplotě do 30oC. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.
Po nakapání léku do oka nebo ucha lahvičku ihned uzavřete.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA obsahuje
- Léčivou látkou je Ofloxacinum (ofloxacin) 3 mg v 1 ml roztoku
- Pomocnými látkami jsou: Benzalkonium chlorid, Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.
Jak přípravek OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení
V lahvičce s kapacím uzávěrem je 1x5ml nebo 1x10ml roztoku
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
UNIMED PHARMA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
6.9. 2006

Recenze

Recenze produktu OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA OPH+ 15MG/5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMA OPH+ 15MG/5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze