Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12233

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 12233
Kód EAN: 8594060670034
Kód SÚKL: 58700
Držitel rozhodnutí: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Léčba a profylaxe krvácení: - u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII); - u pacientů se získaným nedostatkem faktoru VIII. Léčba hemofiliků s protilátkami proti faktoru VIII.

Příbalový leták

1/10

 

sp. zn. sukls176606/2014 a sukls176677/2014 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Octanate 50 IU/ml,  

Prášek  a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Factor VIII coagulationis humanus 

 

Octanate 100 IU/ml 

Prášek  a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Factor VIII coagulationis humanus 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Octanate a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octanate používat 

3. 

Jak se přípravek Octanate používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Octanate uchovávat  

6. 

 Obsah balení a další informace 

1. 

Co je přípravek Octanate a k čemu se používá 

Octanate patří do skupiny léků zvaných koagulační faktory a obsahuje lidský koagulační faktor 

VIII. To je zvláštní protein odpovědný za srážlivost krve. 

Octanate se používá k léčbě a prevenci u pacientů s hemofilií A. To je stav, kdy krvácení může 

trvat déle, než se předpokládá. Je způsoben vrozeným nedostatkem koagulačního faktoru VIII 

v krvi. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octanate používat 

Při každé aplikaci přípravku Octanate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže 

přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.  

Pokud užíváte přípravky s faktorem VIII vyrobené z lidské plazmy pravidelně nebo opakovaně, 

váš lékař vám může doporučit vakcinaci proti hepatitidě A a hepatitidě B. 

Nepoužívejte přípravek Octanate 

jestliže jste alergický na lidský krevní koagulační faktor VIII nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
 

2/10

 

Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Octanate se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 

Octanate  obsahuje  velmi  malé  množství  jiných  lidských  proteinů.  Každý  lék  obsahující 

proteiny  a aplikovaný do žíly (podávaný intravenózně) může způsobit alergické reakce (viz 

část 4, „Možné nežádoucí účinky"). 

U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) 

(viz část 4, „Možné nežádoucí účinky"). 

 

Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu Octanate 
Pokud jsou léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, jsou zavedena určitá opatření 
k zabránění infekce, která by mohla být přenesena na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců 
krve a plazmy, aby bylo vyloučeno riziko přenosu infekce, dále vyšetření jednotlivých odběrů a 
shromážděné  plasmy  na  známky  přítomnosti  virů/infekcí.  Výrobci  těchto  přípravků  také 
zařazují při zpracování krve nebo plazmy kroky, které mohou viry inaktivovat nebo odstranit.  
Přesto,  jsou-li  podávány  léčivé  přípravky  připravené  z lidské  krve  nebo  plazmy,  možnost 
přenosu infekce nemůže být úplně vyloučena. To se týká také jakýchkoliv neznámých nebo nově 
objevených

 

virů nebo jiných typů infekcí.

 

 
Přijatá  opatření  jsou  považována  za  účinná  u  obalených  virů,  jako  je  virus  lidské 
imunodeficience  (HIV),  hepatitidy  B  (HBV)  a  hepatitidy  C  (HCV)  a  neobaleného  viru 
hepatitidy A (HAV). Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus 
B19.  
Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce novorozence) a pro jedince 
se  sníženou  funkcí  imunitního  systému  nebo  pro  osoby  s některými  typy  anémie  (např. 
onemocnění srpkovitou anemií nebo abnormální porucha tvorby červených krvinek). 

Další léčivé přípravky a přípravek Octanate 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Nejsou známy interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor VIII s jinými léčivými 

přípravky. Přesto během infuze nekombinujte Octanate s jinými léky. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly pozorovány účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

3/10

 

Přípravek Octanate obsahuje 

méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, tzn. že je v podstatě bez sodíku pro velikost 

balení 250 IU. Obsahuje až 1,75 mmol sodíku (40 mg) pro velikost balení 500 a 1000 IU. To je 

třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě. 

3. Jak se přípravek Octanate používá 

Octanate se podává intravenózně po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Léčba by měla 

být zahájena pod lékařským dohledem. 

Dávkování pro prevenci krvácení 

Jestliže trpíte hemofilií A, měli byste pro dlouhodobou prevenci užívat 20 - 40 I.U. faktoru VIII 

na kg tělesné hmotnosti  každé dva až tři dny. Dávkování  by mělo  být  přizpůsobeno odezvě 

Vašeho organismu. V některých případech může být nutné nastavit kratší intervaly podávání 

nebo vyšší dávky. 
Výpočet dávkování: 

Vždy užívejte Octanate přesně tak, jak vám sdělil váš lékař. Pokud si nejste něčím jisti, ověřte si 

to u svého lékaře nebo lékárníka. 

Aktivita faktoru VIII odkazuje na množství faktoru VIII přítomného v plazmě. Je vyjádřena buď 

v procentech (vzhledem  k normální lidské krevní plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách 

(IU). Dávkování faktoru VIII je vyjádřeno v IU. 
Jedna IU aktivity faktoru VIII se rovná množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské krevní 

plazmy. 1 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII 

o 1,5–2 % normální aktivity. K výpočtu pořebné dávky je třeba stanovit hladinu aktivity faktoru 

VIII  ve  vaší  plazmě.  Toto  stanovení  ukáže,  jak  je  potřeba  tuto  aktivitu  zvýšit.  Zkonzultujte 

prosím se svým lékařem, pokud si nejste jisti, o kolik má být aktivita faktoru VIII zvýšena nebo 

jak vypočítat dávkování. 
Potřebná dávka se určuje podle následujícího vzorce: 

Potřebné IU = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru VIII (% )(IU/dl) x 0,5
  __________________________________________________________________________   

Dávka  a  četnost  (frekvence)  podávání  by  měly  být  vždy  vztaženy  ke  klinické  účinnosti  v 

individuálním případě pacienta. 

U  následujících  krvácivých  příhod  by  aktivita  faktoru  VIII  neměla  poklesnout  pod  hodnotu 

(vyjádřeno v % normálu) uvedenou pro odpovídající období v následující tabulce. 
Tato tabulka může být použita jako návod pro dávkování u krvácivých příhod a chirurgických 

výkonů: 

4/10

 

 

Odezva vašeho organismu na podání faktoru VIII může být různá. Proto by hodnota faktoru 

VIII  ve  vaší  krvi  měla  být  během  léčby  sledována,  aby  mohlo  být  vypočteno  správné 

dávkování a četnost podávání. 

Použití u dětí 

Klinická studie (zahrnující 15 pacientů ve věku 6 let a mladších) neukázala žádné 

zvláštní požadavky na dávkování u dětí. 

Klinické údaje o použití Octanate u dříve neléčených pacientů (PUP) jsou omezené. 

Klinická  studie  probíhá.  Dosud  se  vyskytly  inhibitory  u  10,3  %  PUP  léčených 

pomocí Octanate. PUP je třeba během léčby vyšetřovat na možný vývoj protilátek 

(např. Bethesda testem). 

 

 

Stupeň krvácení / Typ 

chirurgického výkonu 

Požadovaná hodnota 

F VIII (%) 

Frekvence dávkování (hodiny 

mezi jednotlivými dávkami) / 

Délka trvání léčby (dny) 

Krvácení 

 

 

Časné  krvácení  do  kloubů  (časná 

hemartróza), krvácení do svalů nebo 

z ústní dutiny 

20 - 40 

Opakujte každých 12 až 24 hodin 

nejméně  jeden  den,  dokud  se 

bolest 

nezmenší 

nebo 

se 

nedosáhne vyléčení. 

Intenzivnější  krvácení  do  kloubů 

(hemartróza),  krvácení  do  svalů 

nebo hematom 

30 - 60 

Opakujte  infuze  každých  12  až 

24  hodin  po  3-4  dny  či  více, 

dokud 

bolest 

akutní 

nemohoucnost nepřejdou. 

Život  ohrožující  krvácení  jako  při 

operaci  hlavy,  krvácení  do  hrdla, 

velké břišní krvácení 

60 - 100 

Opakujte infuze každých 8 až 24 

hodin,  dokud  není  nebezpečí 

zažehnáno. 

Operace 

 

 

Menší 
Včetně extrakce zubu 

30 - 60 

Infuze  každých  24  hodin, 

nejméně  1  den,  dokud  se 

nedosáhne vyléčení. 

Větší 

80 - 100 

(před  operací  a  po 

operaci) 

Opakujte infuze každých 8 až 24 

hodin až do adekvátního zahojení 

rány,  pak  pokračujte  v  terapii 

nejméně  dalších  7  dní,  abyste 

udrželi  aktivitu  faktoru  VIII  na 

30 % až 60 %. 

Váš lékař vám poradí s dávkováním a s frekvencí, jak často Octanate použít. 

5/10

 

 

Návod k domácí léčbě: 
 
 

  Čtěte prosím pozorně všechny pokyny a postupujte pečlivě podle nich! 
  Nepoužívejte Octanate po uplynutí exspirační doby vyznačené na obalu. 
  Během níže uvedeného postupu musí být zachována sterilita! 
  Roztok  ve  stříkačce  by  měl  být  čirý  nebo  slabě  perlově  lesklý.  Nepoužívejte 

zakalené roztoky nebo roztoky s usazeninami. 

  Použijte připravený roztok okamžitě, aby se předešlo mikrobiální kontaminaci. 
  Používejte pouze přiložený injekční set. Použití jiného injekčního/infuzního zařízení 

může způsobit dodatečné riziko a selhání léčby. 

 
Návod na přípravu roztoku: 
 
1.  Nepoužívejte přípravek ihned po vyjmutí z chladničky. Nechejte rozpouštědlo i prášek 

v uzavřených lahvičkách dosáhnout pokojové teploty. 

2.  Odstraňte  víčko  z obou  lahviček  a  očistěte  pryžové  zátky  jedním  z přiložených 

alkoholových tamponů. 

3.  Zařízení Mix2Vial

TM 

je popsáno na obr. 1. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný 

povrch a pevně ji držte. Vezměte Mix2Vial

TM

, otočte jej horní stranou dolů. Nasaďte 

Mix2Vial

TM 

jeho  modrým  koncem  na  horní  část  lahvičky  s rozpouštědlem  a  silně  jej 

zatlačte dolů, dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 2 + 3). 

     

       

 

6/10

 

4.  Položte lahvičku s práškem na pevný povrch a pevně jí držte.  

Vezměte lahvičku s rozpouštědlem s připojeným Mix2Vial

TM 

otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným koncem na horní 
část  lahvičky  s práškem  a  silně  zatlačte  dolů,  dokud  lahvičku 
nepropíchnete (obr. 4). Rozpouštědlo přeteče samo do lahvičky s 
práškem. 

 

 

 

 

5.  Zlehka otáčejte se spojenými lahvičkami, dokud se přípravek 

nerozpustí. 

Rozpouštění je dokončeno při pokojové teplotě během méně 
než  10  minut.  Během  přípravy  se  může  objevit  jemné 
napěnění.  Rozšroubujte  Mix2Vial™  na  dvě  části  (obr.  5). 
Napěnění zmizí. 

 
 
Odstraňte prázdnou lahvičku od rozpouštědla spolu s modrou 
částí Mix2Vial™.  

 

 

 

 
Návod na injekci: 
Z důvodu  opatrnosti  by  vám  měl  být  měřen  puls  před  a  během  injekce.  Pokud  se  vyskytne 
výrazné zvýšení vašeho pulsu, zpomalte rychlost injekce nebo podávání na krátký čas přerušte. 
 

1.  Nasaďte  injekční  stříkačku  na  průhlednou  část  Mix2Vial™.  Otočte  lahvičku  dnem 

vzhůru a nasajte roztok do stříkačky (obr. 6). 
Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. 
Jakmile  je  roztok  převeden  do  stříkačky,  pevně  stříkačku  uchopte  a  oddělte  ji  od 
Mix2Vial™ (obr. 7). Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou lahvičkou. 
 

7/10

 

                  

                   

 

2.  Vydesinfikujte  zamýšlené  místo  aplikace  injekce  přiloženým  alkoholovým 

tamponem. 

3. Nasaďte přiloženou injekční soupravu na stříkačku.  
4.  Zaveďte  injekční  jehlu  do  zvolené  žíly.  Pokud  používáte  turniket  pro  snadnější 
viditelnost žíly, tento turniket by měl být odstraněn před zahájením injekce  přípravku 
Octanate. 
Do  stříkačky  se  nesmí  dostat  žádná  krev,  aby  nedošlo  k riziku  tvorby  fibrinových 
sraženin. 
5. Vstřikujte roztok pomalu do žíly, rychlost by neměla být větší než 2–3 ml za minutu. 
 

Pokud užíváte více než jednu lahvičku přípravku Octanate pro jednu léčbu, můžete použít znovu 
stejnou injekční soupravu a stříkačku. Mix2Vial™ je však vždy pouze pro jednou použití. 

 
Jestliže jste užili více přípravku Octanate, než jste měli 
Nebyly hlášeny žádné symptomy předávkování lidským koagulačním faktorem VIII. Přesto by 

doporučené dávkování nemělo být překračováno. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Octanate 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte 
okamžitě s další dávkou a dále pokračujte v pravidelných intervalech dle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Pokud máte jakékoli další otázky k použití tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí 

vyskytnout u každého. 

8/10

 

Ačkoli jen vzácně (mohou se týkat až 1 osoby z 1 000), přesto byla pozorována hypersenzitivita 

nebo alergické reakce u pacientů léčených přípravky obsahujícími faktor VIII.  
Kontaktujte Vašeho lékaře, pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky: 

celkový pocit nevolnosti (zvracení), pálení a bodání v místě vpichu infuze, tlak na hrudi, 

mrazení, zrychlený tlukot srdce (tachykardie), nevolnost (nausea), pocity píchání (brnění), 

návaly krve, bolesti hlavy, vyrážka (kopřivka), pokles krevního tlaku (hypotenze), neklid, otoky 

v obličeji, rtů, úst, jazyka a hrdla, které mohou vést ke ztíženému polykání nebo dýchání, 

(angioedém), únava (letargie), sípání.  
Ve velmi vzácných 

(

mohou se týkat až 1 osoby z 10 000

)

případech může tato přecitlivělost vést 

k těžkým život ohrožujícím reakcím zvaným anafylaxe, které se mohou projevit šokem nebo 

některými nebo všemi příznaky popsanými výše. V takovém případě prosím okamžitě 

kontaktujte svého lékaře a volejte záchrannou službu. 
Ostatní vzácné nežádoucí účinky (mohou se týkat až 1 osoby z 1 000) 
Ve vzácných případech se může vyskytnout horečka. 
Jestliže trpíte hemofilií A, mohou se u vás vytvořit inhibitory (neutralizující protilátky) proti 
faktoru VIII. Jestliže se tyto protilátky objeví, mohou zastavit správnou funkci vašeho přípravku 
a krvácení může pokračovat. V těchto vzácných případech je doporučeno ihned kontaktovat 
specializované hemofilické centrum. Měli byste být pečlivě sledováni na výskyt inhibitorů 
pomocí vhodných klinických vyšetření a laboratorních testů. Inhibitory mohou zvýšit riziko 
výskytu závažných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže se u vás vyskytne alegrická 
reakce, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru. 

Pro informace o virové bezpečnosti viz bod 2 (Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 

přípravek Octanate používat – Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu Octanate). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek Octanate uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).  
Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Rekonstituovaný roztok použijte okamžitě a pouze během jednoho podání. 

9/10

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je zakalený nebo nekompletně rozpuštěný. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Octanate obsahuje 

Léčivou látkou je factor VIII coagulationis humanus (lidský faktor VIII) .  

 
Objemy a koncentrace 

Velikost balení lahvičky 

s práškem Octanate 

(IU FVIII) 

Velikost balení lahvičky  

s rozpouštědlem 

(která bude přidána do 

lahvičky s práškem Octanate) 

(ml) 

Nominální koncentrace 

rekonstituovaného roztoku 

(IU FVIII/ml) 

250 IU 

50 

500 IU 

10 

50 

1000 IU 

10 

100 

 

Pomocné látky jsou: 

Pro prášek: dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, chlorid vápenatý, glycin.  

Pro rozpouštědlo: voda na injekci 

Jak Octanate vypadá a co obsahuje toto balení 

Octanate je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.  

 
Prášek je bílý nebo světle žlutý prášek, může vypadat také jako drobivá hmota. 
 
Rozpouštědlo je čirá, bezbarvá tekutina. 

K dispozici jsou tři velikosti balení lišící se množstvím  factor VIII coagulationis humanus a 

rozpouštědla. 

Injekční lahvička 250 IU: rekonstitucí s 5 ml vznikne 50 IU/ml 

Injekční lahvička 500 IU: rekonstitucí s 10 ml vznikne 50 IU/ml 

Injekční lahvička 1000 IU: rekonstitucí s 10 ml vznikne 100 IU/ml 

Všechny velikosti balení obsahují: 

jednu jednorázovou injekční stříkačku, jeden  přepouštěcí set Mix2Vial

TM

, jednu injekční 

soupravu a dva desinfekční alkoholové tampony. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
 
 
 
 
 
 

10/10

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

 
Octapharma (IP) Limited  
The Zenith Building  
26 Spring Gardens  
Manchester M2 1AB  
Velká Británie 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Výrobce: 
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Str. 235 
A-1100 Vídeň 
Rakousko 
 
nebo 
 
Octapharma S.A.S. 
70-72 Rue du Maréchal Foch 
BP 33 F – Lingolsheim 
Francie 
 
nebo 
 
Octapharma AB 
SE 112 75 Stockholm 
Švédsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.3.2016  

Recenze

Recenze produktu OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

Diskuze

Diskuze k produktu OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám