Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 76199
Kód EAN:
Kód SÚKL: 6480
Držitel rozhodnutí: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Ocplex se používá k léčbě a prevenci krvácení: - jehož příčinou je léčba přípravky, které nazýváme antagonisty vitamínu K (jako je warfarin). Tyto přípravky blokují účinek vitamínu K a způsobují nedostatek vitamínu K závislého na koagulačních faktorech ve Vašem organismu. Ocplex se používá je-li požadována rychlá korekce tohoto nedostatku; - u osob s vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů II a X závislých na vitamínu K. Používá se v případě, že specifické koagulační přípravky nejsou k dispozici.

Příbalový leták

1/8
sp. zn. sukls211452/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OCPLEX, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem
Lidský protrombinový komplex
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to,
prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ocplex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ocplex používat
3. Jak se přípravek Ocplex používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ocplex uchovávat
6. Další informace
1. CO JE OCPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ocplex patří do skupiny léků, které se nazývají koagulační faktory. Ocplex obsahuje na vitamínu
K závislé koagulační faktory II, VII, IX a X.
Ocplex se používá k léčbě a prevenci krvácení:
jehož příčinou je léčba přípravky, které nazýváme antagonisty vitamínu K (jako je
warfarin). Tyto přípravky blokují účinek vitamínu K a způsobují nedostatek vitamínu
K závislého na koagulačních faktorech ve Vašem organizmu. Ocplex se používá, je-li
požadována rychlá korekce tohoto nedostatku;
u osob s vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů II a X závislých na vitamínu K.
Používá se v případě, že specifické koagulační přípravky nejsou k dispozici.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OCPLEX POUŽÍVAT
Ocplex nesmí být použit:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou složku tohoto přípravku (viz bod 6.
Další informace).
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na heparin nebo jestliže heparin způsobuje snížení
hladiny destiček ve Vaší krvi.
Zvláštní pozornost při použití přípravku Ocplex je zapotřebí:
Poraďte se s lékařem, který je specialista v léčbě poruch koagulace, když používáte Ocplex.
Jestliže trpíte získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitamínu K (např.
způsobený léčbou antagonisty vitamínu K), měl by být Ocplex použit pouze tehdy, jestliže
je nutná rychlá korekce jejich hladin, jako např. při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé
2/8
operaci. V jiných případech je obvykle dostačující snížení dávky antagonistů vitamínu K
a/nebo obvykle podání vitamínu K.
Jestliže užíváte léčivý přípravek, který je antagonistou vitamínu K (jako warfarin), může u
vás být zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. V takovém případě může léčba Ocplexem
toto riziko zvýšit.
Jestliže máte vrozený nedostatek kteréhokoli na vitamínu K závislého faktoru, je třeba
použít specifický koagulační faktor, pokud je dosažitelný.
Jestliže se u vás objeví reakce alergického nebo anafylaktického typu, Váš lékař okamžitě
přeruší podání infuze a zahájí příslušnou léčbu.
Vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění
s tvorbou koagula v celém organizmu) užíváte-li Ocplex (obzvláště, užíváte-li jej
pravidelně). Musíte být pečlivě sledován/a, zda nemáte známky nebo příznaky
intravaskulární koagulace nebo trombózy.
Toto je obzvláště důležité, jestliže máte v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce,
jaterní onemocnění, jestliže půjdete na operaci a také jestliže se Ocplex podává velmi
malým dětem.
Nejsou k dispozici žádná data potvrzující použití přípravku Ocplex při krvácení, během
porodu, způsobené nedostatkem vitamínu K u novorozence.
Virová bezpečnost
Jsou-li léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, je nutná určitá míra prevence,
aby infekční agens nebyly přeneseny na pacienty. Ta zahrnuje pečlivou selekci dárců krve a
plazmy, aby bylo s jistotou vyloučeno riziko přenosu infekcí a dále testování každého
odběru a poolů plasmy na přítomnost ukazatelů virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků také
zahrnují do výrobních procesů zpracování krve a plazmy postupy k inaktivaci nebo
odstranění virů. Navzdory těmto opatřením, jsou-li podávány přípravky z lidské krve nebo
plazmy, nemůže být přenos infekce zcela vyloučen. To se také týká jakýchkoliv neznámých
nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekcí.
Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako je virus lidského
deficitu imunity (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C. Opatření mohou mít
omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A a parvovirus B19.
Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince
se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro ty, kteří trpí některým typem anémie (např.
srpkovitou anémii nebo hemolytickou anémii).
Doporučuje se důrazně, aby při podávání každé dávky přípravku Ocplex byl zaznamenán
název přípravku a číslo použité šarže, aby bylo uchováno spojení s použitou šarží
přípravku.
Doporučuje se vhodné očkování (proti hepatitidě A a B), pokud dostáváte pravidelně nebo
opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Ocplex se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.
Ocplex ruší účinek přípravků antagonistů vitamínu K (jako je warfarin), ale interakce s jinými
léčivými přípravky nejsou známy.
Ocplex může ovlivnit výsledky testů srážlivosti, které jsou citlivé na heparin.
Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době
nějaké jiné léčivé přípravky, včetně léčivých přípravků dostupných bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Ocplex má být užíván během těhotenství a kojení jedině tehdy, je-li to nezbytně nutné. Poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3/8
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není známo zda Ocplex má vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Ocplex
Heparin může způsobit alergické reakce a redukovat počet krevních destiček, které mají
účinnost na krevní srážlivost. Pacienti, kteří mají v anamnéze alergické reakce po podání
heparinu, nesmí používat léčivé přípravky, které obsahují heparin.
Ocplex obsahuje 75 125 mg sodíku v 1 lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na
kontrolované sodíkové dietě.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK OCPLEX POUŽÍVÁ
Léčba Ocplexem musí začít pod dohledem lékaře-specialisty na poruchy krevní srážlivosti.
Nejprve se prášek rozpustí ve vodě.
Potom se roztok podává do žíly (intravenózní podání).
Jaké množství přípravku Ocplex se podává a po jak dlouhou dobu závisí na:
jak závažné je Vaše onemocnění;
kde krvácení probíhá a jak je závažné a
na Vašem celkovém zdravotním stavu.
Jestliže jste použil/a více přípravku Ocplex než jste měl(a)
V případě předávkování je riziko vyšší při vytvoření:
komplikací krevní srážlivosti (jako srdeční záchvat, sraženina v žíle nebo v plících);
diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění, kde jsou sraženiny tvořeny
v celém těle).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jako jiné léčivé přépravky může mít i Ocplex nežádoucí účinky, které se, ale nemusí projevit u
každého.
U některých pacientů se mohou objevit alergické reakce a horečka.
Problémy s imunitním systémem:
Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).
Vzácně se u pacientů, kterým je jako substituční léčba podáván přípravek Ocplex, mohou vytvářet
neutralizující protilátky (inhibitory) proti některému z obsažených koagulačních faktorů. Objeví-li
se tyto inhibitory, není substituční léčba příliš účinná.
Celkové problémy
Zvýšení tělesné teploty (horečka) nebylo pozorováno, ale může se vzácně objevit.
Cévní poruchy
Je riziko tvoření krevních sraženin, které jsou následkem podávání tohoto léku.
Poruchy nervového systému
Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).
Vzácně se může objevit bolest hlavy.
Laboratorní nálezy
Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).
4/8
Vzácně bylo pozorováno přechodné zvýšení jaterních testů (transamináz).
Jiné
Heparin obsažený v přípravku může způsobit náhlé snížení počtu krevních destiček v krvi. Toto je
alergická reakce zvaná heparinem indukovaná trombocytopenie typu II. Ve vzácných případech u
pacientů, kteří nebyli dříve hypersensitivní na heparin, se může snížení počtu trombocytů objevit za
6-14 dní po zahájení léčby. U pacientů dříve hypersensitivních na heparin může nastat snížení
během několika málo hodin.
U pacientů, u kterých se objeví tato alergická reakce, se musí léčba přípravkem Ocplex okamžitě
přerušit. Tito pacienti nesmí dostat v budoucnosti přípravky obsahující heparin.
Informace o virové bezpečnosti viz bod 2.
Jestliže se objeví závážné nežádoucí účinky nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK SE OCPLEX UCHOVÁVÁ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Ocplex po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu. Datum
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem.
Prášek je nutné rozpustit bezprostředně před injekcí. Stabilita roztoku byla prokázána po dobu
maximálně 8 hodin při teplotě +2 °C až +25 °C. Aby nedošlo ke kontaminaci roztoku, je nutné jej
ihned jednorázově spotřebovat.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Ocplex obsahuje, v 1 lahvičce a po rekonstituci s 20 ml rozpouštědla
Léčivé látky jsou:
Název složky Ocplex
Množství v 1 lahvičce
Ocplex
Množství v 1 ml
rekonstituovaného roztoku
Celkový protein 260 - 820 mg 13 - 41 mg/ml
Léčivé látky
Factor II coagulationis 280 - 760 IU 14 - 38 IU/ml
Factor VII coagulationis 180 - 480 IU 9 - 24 IU/ml
Factor IX coagulationis 500 IU 25 IU/ml
Factor X coagulationis 360 - 600 IU 18 - 30 IU/ml
Další léčivé látky
Proteinum C 260 - 620 IU 13 - 31 IU/ml
Proteinum S 240 - 640 IU 12 - 32 IU/ml
Specifická aktivita přípravku je 0,6 IU/mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX.
5/8
Pomocnými látkami jsou:
Heparin, dihydrát citronanu sodného, voda na injekci.
Jak Ocplex vypadá a co balení obsahuje
Ocplex je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem.
Ocplex je dodáván v krabičce, která obsahuje:
- l lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku;
- l lahvičku s rozpouštědlem, 20 ml vody na injekci;
- l přepouštěcí set (dvojitá jehlu a filtr s jehlou).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Octapharma ( IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Velká Británie
Výrobce:
Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m.b.H
Oberlaar Str.235
1100 Vídeň
Rakousko
Octapharma Lingolsheim S.A.S.
72 Rue du Maréchal Foch
67380 Lingolsheim
Francie
Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH
Wolfgang-Marguerre-Allee 1
31832 Springe
Německo
Octapharma GmbH
Subsidiary Dessau
Otto-Reuter-Str. 3
-06847 Dessau-Rosslau
Německo
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EEA pod následujícími názvy:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Icland, Irsko,
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko,
Španělsko, Spojené království: Octaplex
Česká republika, Švédsko: Ocplex
Maďarsko: Prothrombin Complec Octapharma
Itálie, Rumunsko: Pronativ
6/8
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.2.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/8
INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Obecné informace o použití přípravku Ocplex jsou uvedeny v bodě 3.
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Návod pro léčbu
Prosím čtěte všechny instrukce a pečlivě je dodržujte!
Během níže popsaného postupu musí být dodržována aseptická technika přípravy!
Přípravek rekonstitujte rychle při pokojové teplotě.
Rekonstituovaný roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní.
Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s částicemi.
Rekonstituovaný přípravek před podáním zkontrolujte vizuálně zda neobsahuje částice a zda není
zabarven.
Po rekonstituci musí být roztok okamžitě použit.
Nespotřebovaný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Dávka
Krvácení a prevence krvácení v průběhu léčby antagonisty vitamínu K:
Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí
přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou ptřebné k
normalizaci INR ( 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR.
Počáteční INR 2 - 2.5 2.5 - 3 3 - 3.5 > 3.5
Přibližná dávka
(ml Ocplex na kg
tělesné hmotnosti)*
0.9 - 1.3 1.3 - 1.6 1.6 - 1.9 > 1.9
*Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex)
Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je
sledování INR během léčby nutné.
Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů závislých na
vitamínu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor:
Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II
nebo faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo faktoru X o
0,02 a o 0,017 IU/ml.
Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru X
(IU/ml) x 59
Kde 59 (ml/kg) je převrácená hodnota požadovaného recovery.
Požadované dávkování pro faktor II:
Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru II
(IU/ml) x 50
Je-li známá individuální hodnota recovery, měla by být pro výpočet použita tato hodnota.
Návod pro rekonstituci:
1. Je-li to nutné, zahřejte rozpouštědlo (vodu na injekci) a prášek v uzavřených lahvičkách až
dosáhnou pokojovou teplotu. Tuto teplotu je třeba v průběhu rekonstituce udržovat.
Pokud je pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby se voda nedostala do styku s
pryžovými zátkami nebo uzávěry lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší, než 37°C.
2. Odstraňte uzávěry z lahviček s práškem a s rozpouštědlem a očistěte pryžové zátky tampónem s
8/8
alkoholem.
3. Sejměte ochranný kryt z krátkého konce dvojité jehly a dbejte o to, abyste se nedotkl(a)
obnaženého konce jehly.
Pak touto jehlou propíchněte střed pryžové zátky lahvičky s vodou na injekci, kterou je při tom
třeba držet ve svislé poloze.
Abyste zcela vyčerpali obsah lahvičky s vodou na injekci, je třeba vpíchnout jehlu do zátky jen
do té míry, aby pronikla zátkou a byla viditelná v lahvičce.
4. Odstraňte ochranný kryt z druhého, delšího konce dvojité jehly a dbejte o to, abyste se
nedotkl(a) obnaženého konce jehly.
Držte lahvičku s vodou na injekci dnem vzhůru nad lahvičkou s práškem a rychle propíchněte
střed její pryžové zátky obnaženou jehlou. Vakuum v lahvičce s práškem do ní nasaje vodu na
injekci.
5. Sejměte dvojitou jehlu s prázdnou lahvičkou na vodu z lahvičky s práškem a pak lahvičkou s
práškem pomalu otáčejte, až se prášek zcela rozpustí. Ocplex se při pokojové teplotě rozpouští
rychle na bezbarvý až lehce namodralý roztok.
Pokud se prášek úplně nerozpustí nebo se vytvoří sraženina, pak tento přípravek nepoužívejte.
Návod pro infuzi:
Z preventivních důvodů by se měl kontrolovat puls pacienta před infuzí a v jejím průběhu. Pokud
dojde k význačnému zvýšení frekvence tepu, je třeba snížit rychlost infuze nebo podávání přerušit.
1. Poté co byl prášek rekonstituován výše uvedeným způsobem, odstraňte ochranný kryt z filtru
s jehlou a propíchněte pryžovou zátku lahvičky s práškem.
2. Odstraňte víčko filtru s jehlou a připojte 20 ml injekční stříkačku.
3. Otočte lahvičku s připojenou injekční stříkačkou dnem vzhůru a natáhněte roztok do stříkačky.
4. Dezinfikujte zamýšlené místo vpichu tampónem s alkoholem.
5. Po odstranění filtru podávejte roztok pomalu intravenózně: zpočátku 1 ml/min, později ne
rychleji než 2-3 ml/min.
Filtr s jehlou je pouze na jedno použití. Když natahujete přípravek do injekční stříkačky, vždy
používejte filtr s jehlou. Vzhledem k riziku vytvoření fibrinového koagula nesmí do stříkačky
vniknout žádná krev.

Recenze

Recenze produktu OCPLEX 1+1X20ML Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OCPLEX 1+1X20ML Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze