Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43173

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 43173
Kód EAN: 5999539260687
Kód SÚKL: 95513
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Co je Noxafil a k čemu se užívá Noxafil lze použít k léčbě následujících typů houbových infekcí u dospělých: - Infekce způsobené houbami kmene Aspergillus, které se nezlepšily během léčby antimykotickými přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky přerušena; - Infekce způsobené houbami kmene Fusarium, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena; - Infekce způsobené houbami, které způsobují nemoci známé jako chromatoblastomykóza a mycetom, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba itrakonazolem přerušena; - Infekce způsobené houbami zvanými Coccidioides, které se nezlepšily během léčby jedním nebo více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky přerušena; - Infekce v oblasti úst nebo hrdla (známé také jako "soor") způsobené houbou zvanou Candida, které doposud nebyly léčené. Noxafil je možno používat k prevenci mykotických infekcí u pacientů s imunitním systémem potenciálně oslabeným v důsledku jiných léčiv nebo onemocnění.

Příbalový leták

1/8

 

sp.zn. sukls238883/2009 

                             Příbalová informace: informace pro uživatele 

                                                      CAPD/DPCA 4 
                                            
roztok pro peritoneální dialýzu 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete 

tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu.  

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

• 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako 
Vy.  

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému 
lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci   
1. 

Co je přípravek CAPD/DPCA 2 a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAPD/DPCA 4 
používat   

3. 

Jak se přípravek CAPD/DPCA 4 používá   

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5  

Jak přípravek CAPD/DPCA 4 uchovávat   

6.  

Obsah balení a další informace  

 

1. 

Co je přípravek CAPD/DPCA 4 a k čemu se používá 

 
CAPD/DPCA 4 se používá k očišťování krve
 pomocí pobřišnice u pacientů v 

konečném stadiu chronického selhání. Tento druh očišťování krve se nazývá 
peritoneální dialýza. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAPD/DPCA 4 

používat   
 
Nepoužívejte přípravek CAPD/DPCA 4 

  pokud máte hladinu draslíku v krvi velmi nízkou 

  pokud máte hladinu vápníku v krvi velmi vysokou  

 

Léčba pomocí peritoneální dialýzy nesmí být zahájena, pokud máte: 

  změny v oblasti břišní, jako jsou: 

-  nedávné břišní zranění nebo stav po operaci 
-  závažné popáleniny 
-  velké, zánětlivé kožní reakce 
-  zánět pobřišnice 

2/8

 

-  špatně se hojící mokvavé rány 
-  pupeční, tříselná nebo brániční kýla 
-  tumor v břišní dutině nebo střevech 

  zánětlivé onemocnění střev 

  střevní obstrukce (omezení nebo snížení průchodnosti) 

  plicní onemocnění, zejména zápal plic 

  otravu krve  

  extrémně vysokou hladinu tuku v krvi nebo laktátovou acidózu 
  v případech urémie, která již nemůže být zvládnuta peritoneální dialýzou. 

  těžkou podvýživu a úbytek tělesné hmotnosti, zvlášť pokud není možný 

adekvátní přísun stravy, která obsahuje bílkoviny. 

 
Upozornění a opatření 
Neprodleně informujte svého lékaře 

pokud u Vás došlo v důsledku zvracení a/nebo průjmu k velké ztrátě 
elektrolytů (solí) 

jestliže máte zánět pobřišnice, rozpoznatelný podle zakalení dialyzátu, 
bolesti břicha, horečky, nevolnosti nebo ve velmi vzácných případech otravu 
krve. Vak s vypuštěným dialyzátem, prosím, ukažte svému lékaři. 

 
Očišťování krve může vést ke ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě
Tento nedostatek je třeba vyrovnat zajištěním jejich odpovídajícího příjmu stravou. 
 
Váš ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), krevní 
obraz, funkci ledvin, Vaši tělesnou hmotnost a stav výživy. 
 
Vzhledem k vysoké koncentraci glukózy v přípravku  CAPD 4 má být přípravek 
používán opatrně a je třeba pravidelná kontrola glukózy v krvi. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CAPD/DPCA 4  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v 
nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.  
 
Protože očišťování krve může ovlivnit účinky léků, může být třeba, aby Váš lékař 
upravil dávkování zejména těchto léků:  

Léky na srdeční selhání, jako je digoxin. Váš lékař bude pravidelně 
kontrolovat hladinu draslíku v krvi a bude-li to nezbytné, přijme příslušná 
opatření. 

Léky, které upravují množství vápníku, např. léky s obsahem vápníku nebo 
vitaminu D. 

Léky, které zvyšují vylučování moči (diuretika).  

Léky užívané ústy, které snižují hladinu cukru v krvi nebo inzulín. Hladina 
cukru v krvi má být pravidelně sledována. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 
přípravek používat. 

3/8

 

 
Jste-li těhotná, nebo pokud kojíte, měla byste používat CAPD/DPCA 4 pouze tehdy, 
pokud to Váš lékař považuje za naprosto nezbytné, protože u těchto skupin pacientek 
existuje pouze omezené množství údajů. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se CAPD/DPCA 4 používá dle doporučení, nesnižuje Vaši schopnost řídit 
motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
3. 

Jak se přípravek CAPD/DPCA 4 používá   

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí způsob, dobu, četnost použití a požadovaný objem roztoku a dobu 
prodlevy v břišní dutině. 
 
Objeví-li se napětí v oblasti břicha, musí být objem dialyzátu snížen. 
 
Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD): 
Dospělí
: obvyklá dávka je 2000 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné 
hmotnosti a funkci ledvin. Jestliže se na začátku léčby objeví napětí v břišní dutině, 
lékař Vám dočasně sníží množství dialyzačního roztoku na 500 – 1500 ml.  Vaky se 
vyměňují po dobu 24 hodin.  
 
U dospělých s vyšší tělesnou hmotností nebo u pacientů s tolerancí většího objemu 
náplně může být podáváno 2500 až 3000 ml. Pokud je aplikace prováděna přístrojem 
jako je přerušovaná nebo kontinuální cyklická peritoneální dialýza, je doporučeno 
použít větší objem vaku. 
 
Použití u dětí a dospívajících: doporučená dávka je 500 až 1500 ml na jednu dialýzu 
v závislosti na věku a tělesné hmotnosti.  
 
Starší pacienti 
Žádná zvláštní doporučení pro dávkování u starších pacientů nejsou k dispozici. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Stay•safe systém pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD): 

Vak s roztokem se nejprve zahřeje na tělesnou teplotu. Intraperitoneální podávání se 
provádí pomocí peritoneálního katétru. Čas zavádění každé dávky je 5 až 20 minut. 
Dávka se ponechává v peritoneální dutině po dobu 4 – 8 hodin (rovnovážná doba), poté 
má být vypuštěna a nahrazena. 

 

4/8

 

 

1.  vnější obal 
2.  drenážní vak 
3.  konektor pro odběr vzorku 
4.  systém hadiček (setů) 
5.  záhyb pro snadnější otevření vnějšího obalu 
6.  disk 
7.  dezinfekční čepička 
8.  systém hadiček (setů) 
9.  čepička 
10. konektor pro aplikaci medikamentů 
11. vak s roztokem 
 

1.  Zkontrolujte vak s roztokem (potisk, datum použitelnosti a ujistěte se, že je roztok 

čirý, vak a přebal nepoškozený a těsnící švy neporušené) - otevřete vnější obal a 
balení dezinfekční čepičky. 

2.  Umyjte si ruce v dezinfekčním roztoku. 
3.  Umístěte DISC do organizéru (zavěste vak s roztokem  na horní úchyt infuzního 

stojanu - rozviňte set od vaku s nápisem „solution bag DISC“ a umístěte do DISC 
organizéru  -  nakonec  umístěte  vypouštěcí  vak  do  dolního  držáku  infuzního 
stojanu). 

4.  Umístěte adaptér katétru do organizéru. 

5/8

 

5.  Vydezinfikujte si ruce a odstraňte ochranný kryt z DISCu. 
6.  Připojte adaptér katétru k DISCu: 
7.  Otevřete svorku katétru –  poloha    - zahájeno vypouštění. 
8.  Poloha  proplachování

 –  propláchnutí  čerstvým  dialyzátem  do  vypouštěcího 

vaku (přibližně 5 sekund). 

9.  Napouštění – poloha 

 – propojení mezi vakem s roztokem a katétrem. 

10. Bezpečnostní krok – poloha 

 uzavření adaptéru katétru sponkou PIN. 

11.  Rozpojení  (odpojte  adaptér  katétru  od  DISCu)  -  našroubujte  na  adaptér  katétru  

novou desinfekční čepičku. 

12.  Zavřete  DISC.  Zavřete  DISC  otevřeným  koncem  dezinfekční  čepičky  (který  je 

umístěn v pravém otvoru organizéru). 

13. Zkontrolujte vypuštěný dialyzát a zlikvidujte jej. 

Sleep safe systém pro automatickou peritoneální dialýzu (APD): 

 

 

 

Rozbalte hadičky (1) vaku. 

1. 

Připojte konektor do volného Sleep safe

TM

 vstupu. 

2. 

Vak je nyní připraven k použití se Sleep safe

TM

 sadou. 

Další oddělená léčba může být provedena z druhého vstřikovacího výstupu (2). 
 

Manipulace:   
Plastové vaky jsou občas poškozeny při přepravě nebo při uchovávání. To může 
způsobit kontaminaci nebo produkci mikroorganismů v dialyzačním roztoku. Proto 
musí být před připojením vaku a použitím dialyzačního roztoku vždy provedena 
pečlivá kontrola. Každé, i malé poškození uzávěru a svárů nebo okrajů obalu musí být 
prověřeno, protože roztok by mohl být kontaminován. 
 
Poškozené vaky nebo vaky se zakaleným obsahem se nesmí nikdy použít! 

CAPD/DPCA  se používá podle požadovaného osmotického tlaku a požadované 

koncentrace draslíku buď samostatně nebo v kombinaci s různými roztoky pro 
peritoneální dialýzu s nižší nebo vyšší osmolaritou nebo vyšší koncentrací draslíku. 

 

Opakování aplikace: Podle doporučení ošetřujícího lékaře.  CAPD/DPCA  se aplikuje 
jako dlouhodobá terapie. 

6/8

 

 
Jestliže jste použil(a) více CAPD/DPCA 4, než jste měl(a) 
Pokud jste napustil(a) příliš mnoho dialyzačního roztoku do peritoneální dutiny, je 
možné přebytečný roztok vypustit. 
Pokud jste při výměně použil(a) příliš mnoho vaků, prosím kontaktujte svého 
ošetřujícího lékaře, protože může dojít k porušení rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít CAPD/DPCA 4 
Pokuste se dosáhnout objemu dialyzátu, který Vám byl předepsán na dobu 24 hodin, 
aby se předešlo životu ohrožující situaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

 
Nežádoucí účinky vyvolané peritoneální dialýzou: 
Lokalizovaný zánět pobřišnice (peritonitida) a infekce vstupního místa katétru. Pocit 

napětí v břišní dutině a pocit plnosti břicha (bolesti břicha), bolesti v zádech, kýla, 
dýchací  potíže při vyklenutí bránice, průjem nebo zácpa.  

Relativní ztráta bílkovin (proteinů) (okolo 5 - 15  g/denně), aminokyselin, vitamínů 

rozpustných ve vodě. 

 
Nežádoucí účinky vyvolané dialyzačním roztokem: 
Narušení rovnováhy elektrolytů, např. snížená hladina draslíku v krvi.  
Narušení rovnováhy tekutin: Dehydratace (nedostatek tekutin) při vyšších dávkách 

glukózy se projevuje nízkým krevním tlakem, zvýšením srdeční frekvence, závratí a 
svalovou křečí. Hyperhydratace (nadbytek tekutin) může způsobit zvýšení tělesné 
hmotnosti, vysoký krevní tlak, otoky nohou, nedostatečné dýchání. 

Mohou se objevit nebo vyprovokovat poruchy metabolismu tuků. 

Poznámka: Diabetici musí přizpůsobit denní dávku inzulínu změněnému přijímání 

glukózy. Pokud máte cukrovku, poraďte se o změně dávek s lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

7/8

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
5.  

Jak přípravek CAPD/DPCA 4 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. 
Roztok připravený k použití musí být použit okamžitě. 

 

6.  

Obsah balení a další informace  

 

Co přípravek CAPD/DPCA 4 obsahuje 

Léčivými látkami jsou: 

Natrii chloridum 

5,786  g 

Natrii lactatis S solutio  

7,85 g 

(odpovídá natrii lactas S 3,925 g) 

 

Calcii chloridum dihydricum 

0,2573 g 

Magnesii chloridum hexahydricum 

0,1017 g 

Glucosum monohydricum 

25,0 g 

odpovídá glucosum 

 

22,73 g 

Na

+

 

134 mmol/l 

Ca

++ 

     

1,75mmol/l 

Mg

++ 

      

0,5  mmol/l 

Cl

-

 

103,5 mmol/l 

laktát 

35 mmol/l 

 

Pomocnými látkami jsou: kyselina chlorovodíková 25% k úpravě pH, hydroxid sodný, 

voda na injekci 

 
Jak CAPD/DPCA 4 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
CAPD/DPCA 4 je roztok pro peritoneální dialýzu. Roztok je čirý, bezbarvý, nejvýše 
nažloutlý. 
 
Teoretická osmolarita roztoku je 401 mosm/l, hodnota pH  roztoku je přibližně 5,5. 
 

8/8

 

Přípravek CAPD/DPCA 4 je k dispozici v následujících aplikačních systémech a 

velikostech balení: 

Stay safe 
1 x 1 500 ml, 1 x 2000 ml, 1 x 2500 ml, 1 x 3000 ml 
4 x 1 500 ml, 4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 3 x 3000 ml, 6 x 1500 ml  

Sleep safe 

1 x 5000 ml 
2 x 5000 ml 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, D-

 

Else-Kröner-Straße 1, 61352  Bad 

Homburg, Německo 

 
Výrobce:   
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. 

Wendel, Německo 

 
Adresa místního zastoupení:  
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 
Tel: +420 273 037 900 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.9.2016 

Recenze

Recenze produktu NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám