Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43173

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze

Sp.zn. sukls115593/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta CAPD/DPCA 4

roztok pro peritoneální dialýzu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je CAPD/DPCA 4 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPD/DPCA 4 používat
 3. Jak se CAPD/DPCA 4 používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak CAPD/DPCA 4 uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je CAPD/DPCA 4 a k čemu se používá

CAPD/DPCA 4 se používá k očišťování krve

pomocí pobřišnice u pacientů v konečném stadiu chronického selhání ledvin. Tento druh očišťování krve se nazývá peritoneální dialýza. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPD/DPCA 4 používat

Nepoužívejte CAPD/DPCA 4

 • pokud máte hladinu draslíku v krvi velmi nízkou
 • pokud máte hladinu vápníku v krvi velmi vysokou
  • pokud máte poruchu látkové přeměny laktátu
 • pokud máte poruchu látkové přeměny fruktózy (dědičná nesnášenlivost fruktózy)

Léčba pomocí peritoneální dialýzy nesmí být zahájena, pokud máte

 • změny v oblasti břicha, jako jsou:
 • poranění nebo stav po operaci
 • závažné popáleniny
 • rozsáhlé zánětlivé kožní reakce
 • zánět pobřišnice
 • špatně se hojící mokvající rány
 • pupeční, tříselná nebo brániční kýla
 • nádory v břiše nebo střevech
 • zánětlivé onemocnění střev
 • neprůchodnost střev
 • plicní onemocnění, zejména zápal plic
 • otravu krve způsobenou bakteriemi
 • extrémně vysokou hladinu tuku v krvi
 • otravu způsobenou močovými látkami v krvi, kterou nelze léčit očišťováním krve
 • těžkou podvýživu a úbytek tělesné hmotnosti, zvlášť pokud není možný odpovídající přísun stravy, která obsahuje bílkoviny.

Upozornění a opatření

Neprodleně informujte svého lékaře

 • pokud u Vás došlo v důsledku zvracení a/nebo průjmu k závažné ztrátě elektrolytů (solí)
 • jestliže máte zánět pobřišnice rozpoznatelný podle zakalení dialyzátu, bolesti břicha, horečky, celkové slabosti nebo ve velmi vzácných případech otravy krve. Vak s vypuštěným dialyzátem ukažte, prosím, svému lékaři.

Peritoneální dialýza může vést ke ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě . Aby se zabránilo stavům nedostatku, doporučuje se odpovídající dieta nebo potravní doplňky.

Váš ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), krevní obraz, funkci ledvin, tělesnou hmotnost a stav výživy.

CAPD/DPCA 4 obsahuje 22,73 g glukózy v 1 000 ml roztoku. V závislosti na předepsaném dávkování a použité velikosti balení je s každým vakem tělu dodáno až 57 g glukózy (CAPD: 2 500 ml stay-safe ) nebo až 136 g glukózy (APD: 6 000 ml sleep-safe ). To je potřeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Vzhledem k vysoké koncentraci glukózy v přípravku CAPD 2 má být přípravek používán opatrně a je třeba pravidelná kontrola glukózy v krvi.

Další léčivé přípravky a CAPD/DPCA 4

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Protože peritoneální dialýza může ovlivnit účinky léků, může být třeba, aby Váš lékař upravil dávkování zejména těchto léků:

 • Léky na srdeční selhání , jako je digoxin. Váš lékař bude pravidelně kontrolovat hladinu draslíku v krvi a bude-li to nezbytné, přijme příslušná opatření.
 • Léky, které upravují množství vápníku , jako např. léky s obsahem vápníku nebo vitaminu D.
 • Léky, které zvyšují vylučování moči , jako jsou diuretika. - Léky , užívané ústy, které snižují hladinu cukru v krvi nebo inzulín. Hladina cukru v krvi má být pravidelně sledována.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pro používání CAPD/DPCA 4 u žen v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici dostatečné údaje. Jste-li těhotná, máte používat přípravek CAPD/DPCA 4 pouze tehdy, pokud to Váš lékař považuje za naprosto nezbytné . Není známo, zda jsou látky/metabolity CAPD/DPCA 4 vylučovány do mateřského mléka. Kojícím matkám na peritoneální dialýze se kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

CAPD/DPCA 4 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje..

3. Jak se CAPD/DPCA 4 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí způsob, dobu, četnost použití a požadovaný objem roztoku a dobu prodlevy v břišní dutině.

Objeví-li se napětí v oblasti břicha, lékař může objem dialyzátu snížit.

Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD):

 • Dospělí : Obvyklá dávka je 2 000-3 000 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné hmotnosti a funkci ledvin. Roztok je vypuštěn po prodlevě 2-10 hodin.
 • Děti: Lékař stanoví objem dialyzačního roztoku v závislosti požadované toleranci, věku a velikosti tělesného povrchu dítěte. Doporučená počáteční dávka je čtyřikrát denně 600-800 ml/m2 (až do 1 000 ml/m2 během noci) plochy tělesného povrchu.

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD):

Výměna vaků je během noci automaticky řízena přístrojem. Pro tento typ dialýzy je používán systém CAPD/DPCA sleep-safe .

 • Dospělí: Obvykle se předepisuje 2 000 ml (maximum 3 000 ml) na jednu výměnu při 3- 10 cyklech za noc s dobou na cycleru 8 až 10 hodin a jedna až dvě výměny během dne.
 • Děti: Objem na jednu výměnu má být 800-1000 ml/m2 (až do 1 400 ml/ m2) plochy tělesného povrchu, s 5-10 cykly během noci.

CAPD/DPCA 4 podávejte výhradně do dutiny břišní.

Používejte CAPD/DPCA 4, pouze pokud je roztok čirý a vak nepoškozený.

Návod k použití

stay-safe systém pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD):

Vak s roztokem se nejprve zahřeje na tělesnou teplotu. To by mělo být provedeno pomocí příslušného ohřívacího zařízení. Doba ohřevu 2 000 ml vaku s počáteční teplotou 22 °C je přibližně 120 min. Podrobnější informace lze získat z návodu k obsluze zařízení na ohřívání vaků. Mikrovlnná trouba nesmí být použita k zahřívání roztoku z důvodu lokálního přehřátí. Po zahřátí roztoku můžete začít s výměnou vaků.

 1. Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, datum použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku a přebalu)  otevřete přebal vaku a balení dezinfekční čepičky.
 2. Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem.
 3. Umístěte DISC do organizéru (zavěste vak s roztokem na horní závěs infuzního stojanu  rozviňte set od vaku s nápisem „solution bag-DISC“  umístěte DISC do organizéru  zavěste odpadní vak na spodní závěs infuzního stojanu).
 4. Vložte prodloužení katétru do jednoho ze dvou vstupů organizéru.  Vložte novou dezinfekční čepičku do dalšího volného vstupu.
 5. Vydezinfikujte si ruce a odstraňte ochrannou čepičku z DISCu.
 6. Připojte prodloužení katétru k DISCu.
 7. Otevřete tlačku katétru  poloha "" vypouštění je zahájeno.
 8. Po ukončení vypouštění: Proplachování  poloha ""  propláchnutí čerstvým dialyzátem do vypouštěcího vaku (přibližně 5 sekund).
 9. Napouštění poloha ""  propojení vaku s katétrem.
 10. Bezpečnostní krok  poloha ""uzavření prodloužení katétru PINem.
 11. Rozpojení  odstraňte ochrannou čepičku z nové dezinfekční čepičky a přišroubujte ji na starou dezinfekční čepičku  odšroubujte prodloužení katétru z DISCu a přišroubujte prodloužení katétru na novou dezinfekční čepičku.
 12. Uzavřete DISC otevřeným koncem použité dezinfekční čepičky (která zůstala v pravém otvoru organizéru).
 13. Zkontrolujte čirost a váhu vypouštěného dialyzátu a pokud je roztok čistý, zlikvidujte jej.

sleep-safe systém pro automatickou peritoneální dialýzu (APD):

Při automatizované peritoneální dialýze (APD) je roztok zahříván automaticky v přístroji.

1. Příprava roztoku

 • Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, datum použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku a obalu
 • Položte vak na pevnou podložku
 • Otevřete ochranný přebal vaku
 • Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem
 • Zkontrolujte, zda je roztok čirý a vak neprosakuje.

2. Rozviňte set vaku.

 1. Odstraňte ochrannou čepičku.
 2. Vložte konektor do volné zásuvky přístroje sleep-safe . 5. Nyní je vak připraven k použití se sleep-safe setem.

Každý vak smí být použit pouze jednou a jakýkoli zbylý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Po důkladném proškolení může být přípravek CAPD/DPCA 4 používán samostatně doma. Při výměně vaků zajistěte dodržení všech postupů, které jste se naučili při proškolení, a dodržujte přitom hygienické podmínky.

Vždy zkontrolujte, zda není vypuštěný dialyzát zakalený. Viz bod 2.

Jestliže jste použil(a) více CAPD/DPCA 4, než jste měl(a)

Pokud umožníte napuštění nadměrného množství dialyzačního roztoku do peritoneální dutiny, je možné přebytečný roztok vypustit. Pokud použijete příliš mnoho vaků, prosím kontaktujte svého lékaře, protože může dojít k poruše rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CAPD/DPCA 4

Pokuste se dosáhnout objemu dialyzátu, který Vám byl předepsán na dobu 24 hodin, aby se předešlo možným život ohrožujícím situacím. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obecně se mohou jako důsledek léčby peritoneální dialýzou objevit následující nežádoucí účinky: velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • zánět pobřišnice s příznaky zakalení vypouštěného dialyzátu, bolest břicha, horečka, celková slabost nebo ve velmi vzácných případech otrava krve. Vak s vypuštěným dialyzátem ukažte, prosím, svému lékaři.
 • zánět kůže v místě vstupu katétru nebo podél průběhu katétru, projevující se zarudnutím, otokem, bolestí, mokváním nebo strupy.
 • kýla břišní stěny. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky léčby jsou: časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • potíže při napouštění nebo vypouštění dialyzátu
 • pocit napětí nebo plnosti v oblasti břicha
 • bolest ramene méně časté

  (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • průjem
 • zácpa není známo

  (z dostupných údajů nelze určit):

 • dechové potíže související se zdvižením bránice.

Při používání přípravku CAPD/DPCA 4 se mohou objevit následující vnežádoucí účinky: velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • nedostatek draslíku časté

  (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • vysoká hladina krevního cukru
 • vysoká hladina krevních tuků
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • nadbytek vápníku, pokud je příjem vápníku příliš vysoký

méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • příliš nízká hladina tělesných tekutin, která se projevuje rychlým úbytkem tělesné hmotnosti
 • závratě
 • nízký krevní tlak
 • rychlý pulz
 • příliš vysoká hladina tělesných tekutin, která se projevuje rychlým zvýšením tělesné hmotnosti
 • voda v tkáních a plicích
 • vysoký krevní tlak
 • dechové potíže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na: adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak CAPD/DPCA 4 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a krabici za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Roztok musí být použit okamžitě po otevření.

6. Obsah balení a další informace

Co CAPD/DPCA 4 obsahuje

Léčivými látkami v 1 litru roztoku jsou: Calcii chloridum dihydricum 0,2573 g Natrii chloridum 5,786 g Natrii (S)-lactatis solutio 7,85 g (natrii (S)-lactas 3,925 g) Magnesii chloridum hexahydricum 0,1017 g Glucosum monohydricum (22,73 g glucosum) až 1,1 g fruktózy 25,0 g

Množství těchto léčivých látek je ekvivalentní: 1,75 mmol/l vápníku, 134 mmol/l sodíku, 0,5 mmol/l hořčíku, 103,5 mmol/l chloridu, 35 mmol/l (S)- laktátu a 126,1 mmol/l glukózy.

Dalšími složkami přípravku CAPD/DPCA 4 jsou voda pro injekci, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný.

Jak CAPD/DPCA 4 vypadá a co obsahuje toto balení

Roztok je čirý a bezbarvý až slabě nažloutlý. Teoretická osmolarita roztoku je 401 mOsm/l, hodnota pH je přibližně 5,5.

CAPD/DPCA 4 se dodává v následujících aplikačních systémech a velikostech balení v kartonu.

stay-safe 1 x 1 500 ml, 1 x 2000 ml, 1 x 2500 ml, 1 x 3000 ml 4 x 1 500 ml, 4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 3 x 3000 ml, 6 x 1500 ml

sleep-safe 1 x 5 000 ml 2 x 5 000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Německo

Výrobce

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Německo

Adresa místního zastoupení:

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Tel: +420 273 037 900

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2018.

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 43173
Kód EAN: 5999539260687
Kód SÚKL: 95513
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Noxafil a k čemu se užívá Noxafil lze použít k léčbě následujících typů houbových infekcí u dospělých: - Infekce způsobené houbami kmene Aspergillus, které se nezlepšily během léčby antimykotickými přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky přerušena; - Infekce způsobené houbami kmene Fusarium, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena; - Infekce způsobené houbami, které způsobují nemoci známé jako chromatoblastomykóza a mycetom, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba itrakonazolem přerušena; - Infekce způsobené houbami zvanými Coccidioides, které se nezlepšily během léčby jedním nebo více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky přerušena; - Infekce v oblasti úst nebo hrdla (známé také jako "soor") způsobené houbou zvanou Candida, které doposud nebyly léčené. Noxafil je možno používat k prevenci mykotických infekcí u pacientů s imunitním systémem potenciálně oslabeným v důsledku jiných léčiv nebo onemocnění.

Příbalový leták

NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze zobrazíte nebo stáhnete zde: NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze.pdf

Recenze

Recenze produktu NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu NOXAFIL 40 MG/ML 1X105ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám