Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BARD PHARMACEUTICALS LTD, CAMBRIDGE
Kód výrobku: 31746
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19094
Držitel rozhodnutí: BARD PHARMACEUTICALS LTD, CAMBRIDGE
Buprenorfin patří do skupiny léčiv, které jsou nazývány opioidy. Náplast Norspan se používá k tlumení silných chronických bolestí, které reagují na léčbu opioidy, ale neodpovídají na léčbu ostatními přípravky proti bolesti. Náplasti nejsou určeny k léčbě akutní bolesti.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls129575/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Norspan 5 g/h
Norspan 10 g/h
Norspan 20 g/h
transdermální náplast
(buprenorphinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádným dalším osobám. Mohl by jim
ublížit, a to i tehdy, mají-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Tato příbalová informace obsahuje:
1. Co je transdermální náplast Norspan a na co se používá
2. Před použitím transdermální náplasti Norspan
3. Jak používat transdermální náplast Norspan
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání transdermální náplasti Norspan
6. Další informace
1. CO JE TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST NORSPAN A NA CO SE POUŽÍVÁ
Transdermální náplast Norspan obsahuje léčivou látku buprenorfin, která patří do skupiny léčiv nazývaných
silná analgetika. Lékař Vám ho předepsal k tlumení středně silných, dlouho trvajících bolestí, které vyžadují
užívání silného léku proti bolesti. Transdermální náplast Norspan by se neměla používat na zmírnění
akutní bolesti.
Transdermální náplast Norspan účinkuje přes kůži. Po aplikaci prochází buprenorfin přes kůži do krve.
Účinky náplasti trvají sedm dní.
2. PŘED POUŽITÍM TRANSDERMÁLNÍ NÁPLASTI NORSPAN
Transdermální náplast Norspan nepoužívejte:
- pokud jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na buprenorfin nebo kteroukoli z pomocných látek;
- jestliže máte problémy s dýcháním;
- jestliže jste závislý(á) na lécích
- pokud užíváte inhibitory MAO (inhibitory monoaminooxidázy některé přípravky určené k léčbě
deprese jako například tranylcypromid, fenelzin, izokarboxazid, moklobemid a linezolid) nebo jste je
užívali v posledních dvou týdnech;
- jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis (určitý typ těžké svalové slabosti);
- pokud jste v minulosti trpěl(a) abstinenčními příznaky jako neklid, úzkost, třes a pocení poté, co jste
přestal(a) pít alkohol;
Transdermální náplast Norspan nesmí být použita při léčbě příznaků souvisejících s vysazením léků.
2/8
Zvláštní opatrnosti při použití transdermální náplasti Norspan je zapotřebí
Před zahájením léčby transdermální náplastí Norspan řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi jestliže:
- trpíte záchvaty křečí
- jestliže trpíte těžkou bolestí hlavy nebo nevolností v důsledku poranění hlavy nebo máte zvýšený
nitrolební tlak (např. v důsledku onemocnění mozku). Náplasti by mohly tyto příznaky zhoršit nebo by
mohly zamaskovat rozsah poranění hlavy.
- máte pocit závratí či mdlob
- trpíte závažným onemocněním jater
- jste nebo jste byli drogově závislí
- máte vysokou teplotu, protože se v tomto případě může do krve vstřebat větší množství léčivé látky
než obvykle.
Pokud jste právě prodělal(a) operační zákrok, prosím, řekněte to svému lékaři před zahájením léčby těmito
náplastmi.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte transdermální náplasti
Norspan s některými jinými léky, účinek náplastí nebo jiných léků může být změněn.
- Transdermální náplast Norspan se nesmí používat v kombinaci s inhibitory MAO (včetně
tranylcypromidu, fenelzinu, izokarboxazidu, moklobemidu a linezolidu) nebo pokud byly inhibitory
MAO užívány v posledních dvou týdnech.
- Pokud užíváte přípravky jako je fenobarbital a fenytoin (léky běžně užívané k léčbě záchvatů a křečí),
karbamazepin (užívaný k léčbě záchvatů, křečí a určitých bolestivých stavů) nebo rifampicin (k léčbě
tuberkulózy), účinek transdermální náplasti Norspan může být snížen.
- Používání transdermální náplasti Norspan může u některých osob vyvolat ospalost, zvracení nebo
mdloby nebo může způsobit útlum dýchání (zpomalené nebo slabé dýchání). Tyto vedlejší účinky
mohou být zesíleny užitím přípravků se stejnými vedlejšími účinky. Mezi takové přípravky patří určité
přípravky k léčbě deprese, úzkosti, psychiatrických a duševních onemocnění, léky na spaní, léky na
vysoký krevní tlak jako je klonidin, jiné opioidy (které mohou být součástí přípravků pro léčbu bolesti
nebo určitých léků proti kašli, jako např. morfin, dextropropoxyfen, kodein, dextrometorfan,
noskapin), antihistaminika, která u Vás mohou vyvolat ospalost a anestetika, jako je například halotan.
- Transdermální náplast Norspan se nesmí používat společně s benzodiazepiny (přípravky které se
užívají k léčbě úzkosti nebo které Vám napomáhají usnout). Tato kombinace může způsobit závažné
dýchací problémy s rizikem úmrtí.
Vzájemné působení transdermální náplasti Norspan s alkoholem
Alkohol může zhoršit určité vedlejší účinky transdermální náplasti Norspan. Pití alkoholu během používání
transdermální náplasti Norspan u Vás může způsobit, že se budete cítit špatně a může také zhoršit Váš
reakční čas.
Těhotenství a kojení
Nepoužívejte transdermální náplast Norspan během těhotenství, při pravděpodobném otěhotnění a během
kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Přípravek může ovlivnit Vaše reakce natolik, že nebudete schopni rychle nebo adekvátně reagovat na náhlé
nebo neočekávané události. To platí zejména:
- při zahájení léčby
- pokud užíváte přípravky k léčbě úzkosti nebo léky, které vám pomáhají usnout
- při zvyšování dávky.
3/8
Po dobu užívání transdermální náplati Norspan nebo 24 hodin po odstranění náplasti nesmíte řídit motorová
vozidla nebo obsluhovat stroje.
3. JAK POUŽÍVAT TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST NORSPAN
K dispozici jsou tři rozdílné síly transdermální náplasti Norspan. Váš lékař rozhodne, která síla pro Vás bude
optimální. Během léčby Vám lékař může změnit náplast na silnější či slabší, pokud to bude nutné. Použití
více než dvou náplastí najednou se bez ohledu na sílu náplasti nedoporučuje.
Transdermální náplast Norspan vždy používejte přesně podle pokynů lékaře. V případě jakýchkoliv
nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a starší pacienti
Pokud Vám lékař neurčí jinak, nalepte transdermální náplast Norspan (jak je popsáno dále v textu) a
vyměňujte každý sedmý den, nejlépe pravidelně ve stejném čase.
Lékař může dávku upravovat po 3-7 dnech až po dosažení správné dávky pro utišení bolesti. Pokud lékař
předepíše další přípravky určené k léčbě bolesti (současně s používáním transdermální náplasti), dodržujte
pokyny lékaře, jinak nebude úspěch léčby transdermální náplastí Norspan plně zaručen. Dávka by se neměla
zvyšovat dříve než za 3 dny, kdy se dosahuje maximálního účinku momentálně nalepené dávky.
Děti do 18 let:
Transdermální náplast Norspan by neměly používat osoby mladší osmnácti let.
Pacienti s onemocněním ledvin/dialyzovaní pacienti:
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není třeba speciálně upravovat dávku.
Pacienti s onemocněním jater:
U pacientů s onemocněním jater může být ovlivněn účinek a doba působení transdermální náplasti Norspan.
Pokud patříte do této skupiny pacientů, budete častěji kontrolováni lékařem.
Před aplikací transdermální náplasti Norspan
Norspan se přikládá na místo nepokryté chloupky nebo jen mírně ochlupené. Pokud takové místo na kůži
nenajdete, je třeba chloupky ostříhat nůžkami, nikoliv oholit.
Vyhněte se aplikaci na kůži, která je zarudlá, podrážděná nebo jinak poškozená, např. velkými jizvami.
Oblast kůže, kterou si vyberete, musí být suchá a čistá. Pokud to bude nutné, omyjte místo studenou
nebo vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo, alkohol, olej, pleťové vody a ostatní čistící a mycí prostředky.
Po horké koupeli či sprše počkejte, dokud kůže nebude suchá a chladná. Na vybrané místo neaplikujte
pleťové vody, krémy ani masti. Jejich použití by mohlo zabránit důkladnému přilepení transdermální
náplasti.
Transdermální náplast Norspan se lepí na
nepodrážděnou a nepoškozenou kůži na
vnější straně horní části paže, na horní část
hrudníku, na horní část zad nebo na boční
stranu hrudníku (dle sousedního obrázku).
Požádejte o pomoc, pokud nemůžete náplast
aplikovat sami.
4/8
Aplikace náplasti:
Po nalepení náplasti:
Náplast je třeba nosit nepřetržitě po dobu 7 dní. V případě, že byla náplast správně nalepena, je jen malé
riziko odlepení. Jestliže se okraje náplasti začínají odlepovat, můžete je přelepit vhodnou běžnou náplastí. S
náplastí se můžete koupat, sprchovat či plavat.
Nevystavujte nalepenou náplast extrémním teplotám (jako jsou teploty vzniklé používáním elektrických
deček a přikrývek, infrazářičů, sauny, horké lázně, vyhřívaných vodních postelí, ohřívacích lahví, apod.),
protože se v tomto případě může do krve vstřebat větší množství léčivé látky než obvykle. Působení vnějšího
tepla může také způsobit, že náplast nebude pevně přilepena. Pokud máte horečku, mohu se účinky
transdermální náplasti Norspan změnit (viz odstavec Zvláštní opatrnost při použití).
Pokud náplast odpadne dříve, než má být vyměněna, nepoužívejte stejnou náplast znovu. Okamžitě nalepte
novou (dle kapitoly Výměna náplasti).
Výměna náplasti
- Odstraňte starou náplast.
- Použitou náplast přeložte napůl přilnavou stranou dovnitř.
- Otevřete originální obal a vyjměte novou náplast. Vložte použitou náplast do prázdného obalu a obal
bezpečně zlikvidujte.
- Použité náplasti obsahují zbytky léčivé látky, které mohou ublížit dětem či zvířatům. Proto odstraňte
použité náplasti tak, aby byly z jejich dosahu a dohledu.
- Nelepte novou náplast na jiné vhodné místo na kůži (jak je popsáno výše). Nová náplast by se neměla
aplikovat na stejné místo po dobu následujících 3 4 týdnů.
- Nezapomeňte si vyměňovat náplast pravidelně ve stejném čase. Proto je důležité zaznamenat si den a
čas aplikace.
Trvání léčby:
Lékař by Vás měl informovat o délce trvání léčby transdermální náplastí Norspan. Bez pokynů lékaře nikdy
sám (sama) o své vůli léčbu transdermální náplastí neukončujte ani nepřerušujte, protože bolest se může
vrátit a Váš zdravotní stav se může zhoršit (viz také Ukončení léčby).
Pokud máte pocit, že účinky transdermální náplasti Norspan jsou slabé nebo naopak příliš silné, informujte o
tom svého lékaře či lékárníka.
Pokud použijete větší dávku náplasti Norspan, než byste měli:
Jakmile zjistíte, že jste užil(a) více náplastí, než jste měl(a), odstraňte všechny náplasti a ihned kontaktujte
svého lékaře nebo nemocnici. Lidé, u kterých došlo k předávkování, se mohou cítit velmi ospalí a mohou
Krok č. 1: Každá náplast je uzavřena v ochranném obalu. Těsně před
použitím otevřete obal natržením v místě náznaku. Vyjměte náplast.
Nepoužívejte náplast, pokud je ochranný obal porušen.
Krok č. 2: Lepící strana náplasti je opatřena stříbřitou ochrannou
fólií. Opatrně sloupněte polovinu fólie. Pokuste se nedotýkat lepící
strany.
Krok č. 3:
Přilepte náplast na vybranou oblast kůže a odstraňte zbylou fólii.
Krok č. 4:
Dlaní přitiskněte náplast na kůži a podržte po dobu, dokud pomalu
nenapočítáte do 30. Ujistěte se, že celá náplast je v kontaktu s kůží,
hlavně kolem okrajů.
5/8
zvracet. Mohou mít také problémy s dýcháním nebo u nich může dojít ke ztrátě vědomí a může být nutná
okamžitá léčba v nemocnici.
Vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a všechny zbývající náplasti,
abyste je mohl(a) ukázat lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) aplikovat další transdermální náplast Norspan
Nalepte novou náplast, jakmile si vzpomenete. Poznamenejte si datum a čas aplikace. Pomůže Vám se tak
lépe zorientovat v nastavení nového cyklu. Pokud je ovšem doba opomenutí dlouhá, může se bolest vrátit.
V takovémto případě se prosím poraďte se svým lékařem.
Neaplikujte další náplasti ve snaze nahradit vynechání předchozí aplikace.
Ukončení léčby
Po odstranění náplasti Norspan velmi brzy nebo při přerušení léčby se může bolest vrátit. Pokud si přejete
léčbu ukončit kvůli nepříjemným vedlejším účinkům, poraďte se prosím se svým lékařem. Ten navrhne další
postup, případně určí léčbu jinými přípravky.
U některých pacientů se mohou objevit vedlejší účinky při přerušení dlouhodobé léčby silnými přípravky
proti bolesti. Ovšem riziko toho, že se vedlejší účinky při přerušení léčby projeví, je velmi malé. Pokud cítíte
neklid, úzkost, nervozitu, třes, jste abnormálně aktivní, trpíte poruchami spánku nebo zažívacími obtížemi,
informujte o tom prosím svého lékaře.
Po odstranění náplasti Norspan účinek proti bolesti po nějakou dobu přetrvává. Nezačínejte další léčbu
jinými opioidy do 24 hodin po odstranění náplasti.
Pokud máte další dotazy týkající se používání přípravku, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i transdermální náplast Norspan nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.
Závažné nežádoucí účinky, které mohou být spojeny s léčbou transdermální náplastí Norspan, jsou podobné
účinkům pozorovaným u jiných silných léků proti bolesti a zahrnují obtíže s dýcháním a pokles krevního
tlaku.
Tento přípravek může způsobit alergické reakce, ačkoliv závažné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se u
vás objeví příznaky jako náhlá dušnost, obtíže s dýcháním, otok očních víček, tváře nebo rtů, vyrážka,
zarudnutí nebo svědění celého těla, odstraňte náplast a ihned kontaktuje lékaře.
Podobně jako u jiných silných léků proti bolesti může dojít k rozvoji závislosti.
U pacientů léčených transdermální náplastí Norspan se mohou objevit uvedené nežádoucí účinky
Velmi časté
(objevující se u více než 1 pacienta z 10)
Bolest hlavy, závratě, ospalost
Zácpa, sucho v ústech, pocit na zvracení a zvracení
Svědění, zarudnutí, svědění v místě aplikace.
Časté (objevující se u 1 - 10 pacientů ze 100)
Ztráta chuti k jídlu
Zmatenost, deprese, obtíže se spaním, nervozita
6/8
Brnění nebo znecitlivění
Zarudnutí kůže
Dýchavičnost
Bolest břicha, průjem, trávicí obtíže
Otok a kožní vyrážka
Únava, pocit neobvyklé slabosti, bolest, bolest na hrudi, otok rukou, kotníků nebo nohou, zarudnutí
nebo vyrážka v místě aplikace.
Méně časté (objevující se u 1 10 pacientů z 1000)
Dehydratace (ztráta a nedostatek vody v těle)
Kolísání nálady, nervozita, neklid, úzkost, pocit odosobnění, nadměrný pocit štěstí, halucinace,
noční můry
Změny chuti, potíže s mluvením, snížená citlivost na bolest nebo dotek, ztráta paměti, migréna,
mdloby, třes, problémy s koncentrací a koordinací
Pocit suchých očí, rozostřené vidění
Zvonění nebo bzučení v uších, pocit závratí nebo točení
Vysoký nebo nízký krevní tlak, angina pectoris (závažná bolest na hrudi spojená s onemocněním
srdce), rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
Zhoršení dýchacích problémů spojených s astmatem, kašel, škytavka, dýchavičnost, snížení kyslíku
v krvi, rýma, sípání
Větry
Pokles hmotnosti
Suchá kůže, otok obličeje
Svalové křeče, bolest svalů
Obtíže při močení
Příznaky jako při chřipce, horečka, třesavka, celková nevolnost
Zvýšená možnost vzniku poranění při nehodách (např. pádů).
Abstinenční příznaky, například neklid, úzkost, pocení nebo třes po vysazení používání
transdermální náplasti Norspan
Pokud u Vás bude prováděno vyšetření krve, upozorněte lékaře, že používáte transdermální náplast Norspan.
Transdermální náplast Norspan může totiž pozměnit činnost vašich jater a mohou tak být ovlivněny výsledky
některých krevních testů.
Vzácné
(objevující se u 1 10 pacientů z 10 000)
Snížení sexuální touhy, duševní poruchy
Poruchy rovnováhy
Otok očních víček, zmenšení očních zornic
Obtížné dýchání
Divertikulitida (zánět střevní výchlipky), obtíže při polykání
Místní alergická reakce s výraznými známkami otoku (v tomto případě by měla být léčba ukončena)
Poruchy erekce, sexuální dysfunkce
Velmi vzácné
(objevující se méně než u 1 pacienta z 10 000)
Záškuby svalů
Bolest uší
Puchýře.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.
7/8
5. UCHOVÁVÁNÍ TRANSDERMÁLNÍ NÁPLASTI NORSPAN
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni v měsíci. Po uplynutí doby použitelnosti vraťte všechny nepoužité náplasti do lékárny.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Nepoužívejte náplast, je-li porušen ochranný obal.
Použité náplasti musí být přeloženy napůl přilnavou stranou dovnitř a bezpečně zlikvidovány tak, aby nebyly
v dosahu a dohledu dětí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co transdermální náplast Norspan obsahuje:
Léčivou látkou je buprenorphinum
Norspan 5 g/h, transdermální náplast
Jedna transdermální náplast o velikosti 6,25 cm2 obsahuje buprenorphinum 5 mg a uvolňuje 5 g
buprenorfinu za hodinu (po dobu 7 dnů).
Norspan 10 g/h, transdermální náplast
Jedna transdermální náplast o velikosti 12,5 cm2 obsahuje buprenorphinum 10 mg a uvolňuje 10 g
buprenorfinu za hodinu (po dobu 7 dnů).
Norspan 20 g/h, transdermální náplast
Jedna transdermální náplast o velikosti 25 cm2 obsahuje buprenorphinum 20 mg a uvolňuje 20 g
buprenorfinu za hodinu (po dobu 7 dnů).
Pomocnými látkami jsou:
Adhesivní akrylátový kopolymer (Durotak 387-2051 a 387-2054)
Kyselina levulová
Oleyl-oleát
Povidon 360
Pegoterát
Jak transdermální náplast Norspan vypadá a co obsahuje balení
K dispozici jsou tři velikosti balení
Norspan 5 g/h, transdermální náplast: čtvercová, béžově zbarvená náplast se zaoblenými rohy značená
Norspan 5 g/h.
Norspan 10 g/h, transdermální: obdélníková béžově zbarvená náplast se zaoblenými rohy značená
Norspan 10 g/h.
Norspan 20 g/h , transdermální náplast: čtvercová, béžově zbarvená náplast se zaoblenými rohy značená
Norspan 20 g/h.
8/8
Velikost balení: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 nebo 12 jednotlivě zabalených transdermálních náplastí
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Mundipharma Ges.m.b.H, Vídeň, Rakousko.
Výrobce
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW,
Velká Británie
Mundipharma DC B.V., De Wel 20, 3871 MV Hoevelaken, Nizozemsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Mundipharma GesmbH. Austria, organizační složka ČR
Karolinská 650/1
Praha 8 Karlín
České republika
Tel: +420 222 318 221
Používání tohoto léčivého přípravku je povoleno v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Rakousko Norspan
Belgie Norspan
Česká republika Norspan
Dánsko Norspan
Estonsko Norspan
Finsko Norspan
Německo Norspan5, 10 & 20 Mikrogramm/h Transdermales
Maďarsko Norspan
Island Norspan
Lotyšsko Norspan
Litva Norspan
Lucembursko Norspan
Nizozemsko BuTrans
Norsko Norspan
Polsko Norspan
Portugalsko Norspan
Irsko BuTrans
Slovenská republika Norspan
Švédsko Norspan
Velká Británie BuTrans
Datum poslední revize textu: 17.5.2012

Recenze

Recenze produktu NORSPAN 5 MCG/H 3X5MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu NORSPAN 5 MCG/H 3X5MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze