Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1.5ML 5X1.5ML/5MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19753

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19753
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14100
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Proč Vám byl předepsán Norditropin SimpleXx? Děti: Norditropin SimpleXx se používá k léčbě poruch růstu způsobených: - žádnou nebo velmi nízkou tvorbou růstového hormonu; - Turnerovým syndromem (genetickou poruchou, která může ovlivnit růst); - chronickou ledvinnou nedostatečností; - u dětí malého vzrůstu narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku. Dospělí: U dospělých se Norditropin SimpleXx používá, pokud je tvorba růstového hormonu snížená od dětství nebo došlo k její ztrátě v důsledku nádoru, léčby nádoru nebo onemocnění ovlivňujícího žlázu tvořící růstový hormon.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110186/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml, injekční roztok v zásobní vložce
Somatropinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Norditropin SimpleXx a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norditropin SimpleXx používat
3. Jak se přípravek Norditropin SimpleXx používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Norditropin SimpleXx uchovávat
6. Další informace.
1. CO JE PŘÍPRAVEK NORDITROPIN SIMPLEXX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Norditropin SimpleXx obsahuje biosyntetický lidský růstový hormon zvaný somatropin, který je
identický s růstovým hormonem, který se vytváří v lidském těle. Děti potřebují růstový hormon
pro svůj růst, avšak potřebují ho rovněž i dospělí pro své celkové zdraví.
Norditropin SimpleXx je roztok dodávaný v zásobních vložkách, které jsou po vložení do
odpovídajícího injekčního pera NordiPen připraveny k injekční aplikaci.
Norditropin SimpleXx se používá k léčbě poruch růstu u dětí, pokud:
nemají žádnou nebo mají velmi nízkou tvorbu růstového hormonu (nedostatek růstového
hormonu)
mají Turnerův syndrom (genetickou poruchou, která může ovlivnit růst)
mají sníženou funkci ledvin
jsou malého vzrůstu a narodily se jako malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA)
Norditropin SimpleXx se používá jako náhrada růstového hormonu u dospělých:
U dospělých se Norditropin SimpleXx používá jako náhrada růstového hormonu, pokud je tvorba růstového
hormonu snížená od dětství nebo došlo k její ztrátě v dospělosti v důsledku nádoru, léčby nádoru
nebo onemocnění ovlivňujícího žlázu tvořící růstový hormon. Pokud jste byli v dětství léčeni z důvodu
nedostatku růstového hormonu, budete po ukončení růstu znovu podrobeni testům. Pokud testy potvrdí
nedostatek růstového hormonu, měli byste v léčbě pokračovat.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
NORDITROPIN SIMPLEXX POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Norditropin SimpleXx:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na somatropin, fenol nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Norditropin SimpleXx (viz bod 6. Další informace)
2/6
jestliže máte transplantovanou ledvinu
jestliže máte aktivní nádor (rakovinu). Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby
přípravkem Norditropin SimpleXx musí být vaše protinádorová léčba dokončena.
jestliže máte akutní závažné onemocnění, například otevřenou operaci srdce, operaci břicha,
mnohačetná zranění po úrazu nebo akutní respirační selhání
Pokud u vás došlo k ukončení růstu (uzavření epifýz) a netrpíte nedostatkem růstového hormonu
Pokud se něco z uvedeného vztahuje na vás, oznamte to lékaři.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Norditropin SimpleXx je zapotřebí, pokud:
máte cukrovku
jste se někdy léčili na rakovinu nebo jiný druh nádoru
máte opakující se bolesti hlavy, problémy s viděním, nevolnost nebo pokud zvracíte
máte poruchu funkce štítné žlázy
se u vás objeví kulhání nebo bolest v oblasti beder, neboť to mohou být příznaky vychýlení páteře
(skolióza)
je vám více než 60 let nebo pokud jste užívali somatropin jako dospělí po dobu delší než 5 let,
neboť zkušenosti jsou omezené
trpíte onemocněním ledvin. Funkce ledvin by měla být sledována lékařem.
Pokud se něco z výše uvedeného vztahuje na vás, sdělte to lékaři, neboť Norditropin SimpleXx nemusí být
pro vás vhodnou léčbou.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Váš lékař by měl vědět, pokud jste již léčeni těmito přípravky:
Glukokortikoidy nebo pohlavními hormony (např. anabolické steroidy a estrogen) vaše výška
v dospělosti může být ovlivněna, pokud současně s přípravkem Norditropin SimpleXx užíváte
glukokortikoidy nebo pohlavní steroidy
Cyklosporin (imunosupresivum), neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu
Inzulin, protože jeho dávka může vyžadovat úpravu
Hormon štítné žlázy, neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu
Gonadotropin (hormon stimulující pohlavní žlázy), neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu
Antikonvulziva, neboť jejich dávka může vyžadovat úpravu
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Podávání přípravků obsahujících somatropin se nedoporučuje ženám v plodném věku, které neužívají
antikoncepci.
Těhotenství: Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Norditropin SimpleXx, ukončete léčbu a sdělte to
svému lékaři.
Kojení: Neužívejte Norditropin SimpleXx, pokud kojíte, protože somatropin může přecházet do mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Norditropin SimpleXx nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje či bezpečně řídit.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NORDITROPIN SIMPLEXX POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Norditropin SimpleXx přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka
Dávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti a tělesném povrchu. Během dalšího života dávka závisí
na výšce, tělesné hmotnosti, pohlaví a citlivosti vůči růstovému hormonu a bude upravována, dokud
nebude dosaženo její optimální výše.
3/6
Děti s nízkou produkcí nebo nedostatkem růstového hormonu:
obvyklá dávka je 25 až 35 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 0,7-1,0 mg na
m2 tělesného povrchu na den
Děti s Turnerovým syndromem:
obvyklá dávka je 45 až 67 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,3 až 2,0 mg
na m2 tělesného povrchu na den
Děti s onemocněním ledvin:
obvyklá dávka je 50 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,4 mg na m2
tělesného povrchu na den
Děti narozené jako malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA):
obvyklá dávka je 35 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,0 mg na m2
tělesného povrchu na den až do dosažení konečné výšky. (Při klinických studiích prováděných u
dětí malého vzrůstu narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku byly nejčastěji
užívanými dávkami 33 a 67 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den.)
Dospělí s nízkou produkcí nebo s nedostatkem růstového hormonu: Pokud u vás nedostatek
růstového hormonu přetrvává i po ukončení růstu, léčba by měla pokračovat. Obvyklá počáteční
dávka je 0,2 až 0,5 mg/den. Dávka bude upravována až do jejího správného nastavení. Pokud se
nedostatek růstového hormonu u vás začal projevovat až v dospělosti, je normální počáteční
dávka je 0,1 až 0,3 mg na den. Tato dávka se každý měsíc zvyšuje, dokud není dosaženo
požadované dávky. Obvyklá maximální denní dávka je 1,0 mg na den.
Kdy Norditropin SimpleXx užívat:
Denní dávku si aplikujte podkožně každý večer bezprostředně před spaním.
Použití zásobních vložek k aplikaci injekce
Norditropin SimpleXx je injekční roztok dodávaný v zásobních vložkách, které jsou po vložení do
odpovídajícího injekčního pera NordiPen připraveny k injekční aplikaci. Návod, jak používat
zásobní vložky v injekčním peru, najdete v instrukcích manuálu k peru NordiPen.
Před použitím každou novou zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx zkontrolujte.
Pokud je zásobní vložka poškozená nebo má praskliny, nepoužívejte ji.
Zásobní vložku používejte pouze tehdy, pokud obsahuje čirý a bezbarvý roztok.
Měňte místa, kam injekci aplikujete, aby nedošlo k poškození kůže.
Zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx nepůjčujte nikomu dalšímu.
Jak dlouho budete léčbu přípravkem Norditropin SimpleXx potřebovat
Pokud používáte Norditropin SimpleXx k léčbě selhání růstu v důsledku Turnerova syndromu,
onemocnění ledvin nebo jestliže jste narození jako malí vzhledem ke gestačnímu věku (SGA),
měli byste Norditropin SimpleXx užívat, dokud nepřestanete růst.
Pokud používáte Norditropin SimpleXx k léčbě nedostatku růstového hormonu, pokračujte
v léčbě až do dospělosti.
Léčbu přípravkem Norditropin SimpleXx nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Norditropin SimpleXx, než jste měl(a):
Vstříknete-li si příliš mnoho přípravku Norditropin SimpleXx, obraťte se na svého lékaře.
Dlouhodobé předávkování může způsobit abnormální růst a zhrubnutí rysů obličeje.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Norditropin SimpleXx:
Vezměte si další dávku jako obvykle v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte dávku, abyste doplnili
dávku vynechanou.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Norditropin SimpleXx nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4/6
Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospělých (neznámé frekvence výskytu):
Vyrážka, dýchavičnost, otoky očních víček, obličeje či rtů, celkový kolaps. Jakýkoliv z těchto
příznaků může být známkou alergické reakce
Bolest hlavy, poruchy vidění, nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení. Mohou to být příznaky
zvýšeného nitrolebního tlaku.
Může dojít k poklesu thyroxinu v séru.
Hyperglykemie (zvýšená hladina cukru v krvi)
Pokud se u vás projeví některý z těchto příznaků, navštivte lékaře, jakmile to bude možné.
Přestaňte Norditropin SimpleXx užívat, dokud vám lékař nedovolí pokračovat v léčbě.
Během léčby přípravkem Norditropin byla vzácně pozorována tvorba protilátek proti
somatropinu.
Byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních enzymů.
Během léčby somatropinem (léčivou látkou přítomnou v přípravku Norditropin SimpleXx) byly
také hlášeny případy leukémie a recidiva mozkových nádorů, nicméně nebylo prokázáno, že jsou
způsobeny somatropinem.
Pokud si myslíte, že trpíte některým z uvedených onemocnění, promluvte si se svým lékařem.
Další nežádoucí účinky u dětí:
Méně časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dítěte ze 100):
bolest hlavy
zarudnutí, svědění a bolest v místě vpichu injekce
Vzácné účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dítěte z 1000):
vyrážka
bolesti svalů a kloubů
otoky rukou a nohou v důsledku zadržování tekutin
Ve vzácných případech se u dětí léčených přípravkem Norditropin SimpleXx může projevit bolest kyčlí
a kolen nebo kulhání. Tyto příznaky mohou být způsobeny buď onemocněním ovlivňujícím hlavici
stehenní kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova nemoc), nebo sklouznutím chrupavky z hlavice stehenní
kosti (konec kosti se odděluje od chrupavky) a nemusí být způsobeny přípravkem Norditropin
SimpleXx.
U dětí s Turnerovým syndromem byl v klinických studiích v několika případech pozorován zvýšený
růst dlaní a prstů u rukou či chodidel a prstů u nohou v porovnání s jejich výškou.
Klinická studie u dětí s Turnerovým syndromem ukázala, že vysoké dávky přípravku Norditropin
mohou pravděpodobně zvyšovat riziko ušních infekcí.
Další nežádoucí účinky u dospělých:
Velmi časté účinky (mohu se vyskytnout u více než 1 dospělého z 10):
Otoky rukou a nohou v důsledku zadržování tekutin
Časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dospělého z 10):
Bolest hlavy
Pocit mravenčení a necitlivost nebo bolest, zejména prstů
Bolestivost a ztuhlost kloubů, bolest svalů
Méně časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dospělého ze 100):
Diabetes 2. typu
Syndrom karpálního tunelu, brnění a bolest v prstech a rukou
5/6
Svědění (může být intenzivní) a bolest v místě vpichu injekce
Ztuhlost svalů
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Možná bude třeba snížit dávku.
5. JAK NORDITROPIN SIMPLEXX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Norditropin SimpleXx nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Zásobní vložky s přípravkem Norditropin SimpleXx, které nepoužíváte, uchovávejte v chladničce (2oC
až 8°C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nesmíte jej zmrazovat ani
vystavovat horku.
Zásobní vložky s přípravkem Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml v injekčním peru, které používáte,
můžete buď:
Uchovávat v peru v chladničce (2°C°až 8°C) až po dobu 4 týdnů nebo
uchovávat v peru při pokojové teplotě (do 25°C) až po dobu 3 týdnů
Nepoužívejte Norditropin SimpleXx v zásobních vložkách, který byl zmražen nebo vystaven vysokým
teplotám.
Každou novou zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx před použitím zkontrolujte. Pokud je
zásobní vložka poškozená nebo má praskliny, nepoužívejte ji.
Nepoužívejte Norditropin SimpleXx v zásobní vložce, pokud roztok není čirý a bezbarvý.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Norditropin SimpleXx obsahuje
Léčivou látkou je somatropin
Roztok také obsahuje mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, vodu na injekci, kyselinu
chlorovodíkovou a hydroxid sodný
Jak přípravek Norditropin SimpleXx vypadá a co obsahuje toto balení
Norditropin SimpleXx je čirý a bezbarvý roztok ve skleněné zásobní vložce o objemu 1,5 ml, která je
určena pro použití v injekčním peru NordiPen.
1 ml roztoku obsahuje 3,3 mg somatropinu.
1 mg somatropinu odpovídá 3 m.j. somatropinu.
Norditropin SimpleXx je dostupný ve třech silách:
5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml a 15 mg/1,5 ml (t.j. 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml a 10 mg/ml).
6/6
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:
Norditropin SimpleXx je vyráběn:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvrd, Dánsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.8.2012

Recenze

Recenze produktu NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1.5ML 5X1.5ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1.5ML 5X1.5ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám