Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

NORADRENALIN LÉČIVA 5X1ML/1MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17412

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17412
Kód EAN: 8594739037717
Kód SÚKL: 536
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Profylaxe nebo terapie akutní hypotenze, event. terapie šokových stavů (nereagujících na doplnění objemu tekutinami při infarktu myokardu, traumatu, sepsi, selhání ledvin, srdečních operacích, chronické srdeční dekompenzaci, intoxikaci léky, anafylaktické reakci apod.). 

Čtěte podrobně příbalové informace.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

NORADRENALIN LÉČIVA
Norepinephrini tartras
injekční roztok


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Noradrenalin Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Noradrenalin Léčiva používat
3. Jak se přípravek Noradrenalin Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Noradrenalin Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Noradrenalin Léčiva a k čemu se používá

Noradrenalin Léčiva je určen k prevenci nebo léčbě akutní hypotenze (nízkého krevního
tlaku), event. léčbě šokových stavů (nereagujících na doplnění objemu tekutinami při infarktu
myokardu, traumatu, sepsi, selhání ledvin, srdečních operacích, chronické srdeční
dekompenzaci, intoxikaci léky, anafylaktické reakci apod.).
Noradrenalin Léčiva je vhodný pro děti i dospělé pouze pro krátkodobé použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Noradrenalin Léčiva
používat

Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku norepinefrin nebo kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Stránka 2 z 5


Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou (zúžení
výtokové části levé srdeční komory), feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin),
tachyarytmií (rychlé a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor (míhání srdečních
komor), hypertenzi (vysoký krevní tlak).

Upozornění a opatření
Při sníženém objemu obíhající krve (hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu
doplnit krevní objem.
Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve
(normovolémii).
Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti (ischémii)
srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku.
Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu
ektopických pacemakerů.
Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k odumření tkání.
V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové frekvence, funkce ledvin,
event. EKG.

Další léčivé přípravky a přípravek Noradrenalin Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Noradrenalin Léčiva a následující léky by se měly kombinovat s opatrností:
- inhalační anestetika, zvláště halothan,
- tricyklická antidepresiva, maprotilin, inhibitory MAO (léky na depresi),
- selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby a parkinsonismu),
- beta-blokátory (léky na vysoký krevní tlak),
- kokain i lokálně podaný,
- alfa-blokátory nebo látky s alfa-sympatolytickým účinkem (haloperidol),
- digoxin (lék na srdeční problémy),
- námelové alkaloidy (zvláště ergotamin),
- oxytocin (hormon používaný v těhotenství a během porodu).

Přípravek Noradrenalin Léčiva s jídlem a pitím
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Podání v době těhotenství a kojení je nutno řešit individuálně z hlediska možného prospěchu
pro matku a eventuálního rizika pro plod.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k indikacím přípravku není vyžadována plná pozornost pacienta.


3. Jak se přípravek Noradrenalin Léčiva používá

Dávkování je individuální, podává se průměrně 0,1 mg na 10 kg tělesné hmotnosti v průběhu
1 až 2 hodin.
Stránka 3 z 5

Dospělým se podává zpočátku 0,5 - 1 g/min, rychlost podávání upravujeme podle výše
krevního tlaku, udržovací dávka je 2 - 12 g/min.
Pacientům s refrakterním šokem je možno podat až 30 g/min.

Použití u dětí
Dětem se podává 0,1 g/kg/min, nejvýše 1 g/kg/min podle daného krevního tlaku.

Noradrenalin se podává výhradně v nitrožilní infuzi, ředí se 5 % glukózou, event. 5 %
glukózou ve fyziologickém roztoku (glukóza zabraňuje oxidaci, která by snížila účinnost
přípravku). Infuze by měla být podána do velkých žil nebo přímo do centrální cirkulace.
Noradrenalin lze přidat k místním infiltračním anestetikům v koncentraci 1:200 000.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Noradrenalin Léčiva než jste měl(a)
Nejvýraznějším projevem předávkování je těžší forma akutní hypertenze (vysoký krevní tlak).
Protože efekt účinné látky je krátkodobý, většinou se vystačí s omezením rychlosti infuzního
podávání, popřípadě se infuze přeruší. Nedojde-li přesto k dostatečnému poklesu krevního
tlaku, je možné podat krátkodobě působící -adrenergní blokátory.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při užívání léčivé látky norepinefrin (léčivá látka přípravku Noradrenalin Léčiva) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Často (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): poruchy srdečního rytmu, bolesti na hrudi,
bolesti hlavy, nutkání na zvracení, zvracení, zvýšení nebo snížení krevního tlaku.

Méně často (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): neklid, nervozita.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Noradrenalin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění do infuze jsou v odpovědnosti uživatele a
Stránka 4 z 5

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Noradrenalin Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je norepinephrini tartras 1,8872 mg (= norepinephrinum 1,000 mg) v 1 ml
injekčního roztoku (1:1000).
Dalšími složkami jsou disiřičitan sodný, dihydrát dinátrium-edetátu, voda na injekci.

Jak přípravek Noradrenalin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Noradrenalin Léčiva je čirý bezbarvý roztok.
Velikost balení: 5 ampulí po 1 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
21.11.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Noradrenalin (norepinefrin) stimuluje alfa- i beta-adrenergní receptory a to v závislosti
na podané dávce.
V dávce do 2 μg/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní
svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech a středně zvětšuje sílu a frekvenci srdečních
stahů.
V dávkách 4-10 μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, hladkou svalovinu
dělohy a respiračního traktu, aktivace glykogenolýzy v játrech, zesilují se účinky na srdce
a přidávají se slabé účinky na většinu inervované cévní a pilomotorické hladké svaloviny
(vazokonstrikce, mydriáza apod.).
V dávkách nad 10 μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, na hladkou
svalovinu dělohy, respiračního traktu a na srdce, aktivace glykogenolýzy v játrech, výrazně se
zesilují účinky na veškerou cévní a pilomotorickou hladkou svalovinu, dochází ke zvýšení
celkového periferního odporu (systolického a diastolického tlaku), ke zvýšené agregaci
trombocytů a k inhibici lipolýzy v tukových buňkách.
Při dalším zvyšování dávky dochází k vazokonstrikci v kožních cévách a ve splanchnické
oblasti, vedoucí až k ischémii ve splanchnické oblasti (může tak být usnadněna bakteriální
translokace ze střeva), dochází k poklesu střevní motility a průtoku krve ledvinami
(zvyšuje se renální cévní resistence, perfuze ledvin u hypotenzních pacientů může
ve skutečnosti paradoxně stoupnout, protože norepinefrin rovněž zvyšuje systolický krevní
tlak).Stránka 5 z 5Farmakokinetické údaje
Po intravenózním podání je norepinefrin rychle enzymaticky inaktivován v plazmě, v játrech
a v ledvinách MAO (monoaminooxidázou) a COMT (katechol-0-metyltransferázou)
na inaktivní metabolity. Jeho biologický poločas je proto jen asi 1 minuta (celkové trvání jeho
účinku 12 minuty). Prochází placentární, ale nikoli hematoencefalickou bariérou. Vylučuje
se z 95 % močí ve formě metabolitů.

Recenze

Recenze produktu NORADRENALIN LÉČIVA 5X1ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NORADRENALIN LÉČIVA 5X1ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám