Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 56X20MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96486

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 96486
Kód EAN:
Kód SÚKL: 109401
Držitel rozhodnutí: KRKA
Enterosolventní tablety Nolpaza 20 mg se používají: - při léčbě lehké formy gastroesofageálního refluxu (stav, způsobený pronikáním žaludeční kyseliny do jícnu, který může být spojen se zánětem jícnu) způsobeném vylučováním žaludeční kyseliny a souvisejících příznaků, jako je pálení žáhy, kyselé říhání a bolesti při polykání; - při dlouhodobé léčbě a prevenci opakování refluxní ezofagitidy (stavu způsobeném pronikáním žaludeční kyseliny do jícnu, které způsobí zánět a bolest); - při prevenci gastroduodenálních vředů (vředy žaludku a dvanáctníku) způsobených protizánětlivými léky u vysoce rizikových pacientů, u kterých je potřeba pokračující léčba protizánětlivými léky.

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls203348/2015 
a sp.zn.sukls64648/2014, sukls83422/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety 

 

pantoprazolum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety 
užívat 

3. 

Jak se přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety a k čemu se používá 

 
Přípravek  Nolpaza  20  mg  je  selektivní  inhibitor  protonové  pumpy,  lék  snižující  tvorbu  kyseliny  
v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny. 
 
Přípravek Nolpaza 20 mg se užívá: 
 
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: 

K léčbě příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu 
zpět  do  jícnu),  bolest  při  polykání)  spojených  s  refluxní  chorobou  jícnu  v důsledku  návratu 
kyseliny ze žaludku zpět do jícnu. 

K  dlouhodobé  léčbě  refluxní  ezofagitidy  (zánět  jícnu  doprovázený  regurgitací  žaludeční 
kyseliny) a předcházení jejího návratu. 

 
Dospělí: 

K  předcházení  tvorby  dvanáctníkových  a  žaludečních  vředů  vyvolaných  nesteroidními 
protizánětlivými léky (nesteroidní antiflogistika NSAID, např. ibuprofen) u rizikových pacientů, 
kteří musí NSAID užívat dlouhodobě. 

 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Nolpaza  20  mg  enterosolventní 
tablety užívat 

 
Neužívejte přípravek Nolpaza 20 mg: 

 

 

 

-  jestliže jste alergický(á) na pantoprazol, sorbitol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nolpaza 20 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

jestliže  máte  závažné  onemocnění  jater.  Prosím,  informujte  svého  lékaře,  pokud  jste  někdy 
měl(a)  problémy  s  játry.  Lékař  Vám  bude  častěji  kontrolovat  jaterní  enzymy,  zejména  pokud 
přípravek Nolpaza 20 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba 
by měla být ukončena. 

jestliže užíváte léky zvané NSAID dlouhodobě a byl Vám předepsán přípravek Nolpaza 20 mg, 
neboť je u Vás zvýšené riziko rozvoje žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko 
bude  vyhodnoceno  ve  vztahu  k  Vašim  osobním  rizikovým  faktorům,  jako  je  váš  věk  (65  let  
a více), předchozí výskyt žaludečních či dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo 
střev. 

jestliže  máte  sníženou  rezervu  vitaminu  B12  v  těle  nebo  máte  rizikové  faktory  pro  sníženou 
hladinu  vitaminu  B12  a  užíváte  pantoprazol  dlouhodobě.  Stejně  jako  všechny  přípravky 
snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. 

jestliže  užíváte  lék  obsahující  atazanavir  (k  léčbě  infekce  HIV)  současně  s  pantoprazolem, 
požádejte svého lékaře o konkrétní radu. 

pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 
Nolpaza 20 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Nolpaza  20  mg  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků: 

neúmyslný úbytek hmotnosti 

opakované zvracení 

potíže při polykání 

zvracení krve 

bledost a pocit únavy (anémie) 

jestliže zaznamenáte krev ve stolici 

jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Nolpaza 20  mg je spojován 
s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu. 

 
Váš  lékař  může  rozhodnout,  že  potřebujete  některá  vyšetření  k  vyloučení  zhoubného  onemocnění, 
protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže 
Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření. 
 
Jestliže užíváte přípravek Nolpaza 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude 
pravidelně  sledovat.  Je  nutné,  abyste  svému  lékaři  při  každé  návštěvě  ohlásil(a)  jakékoli  nové  
a neobvyklé příznaky a okolnosti. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Nolpaza 20 mg, po dobu delší než 1 rok, 
můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte 
svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Děti a dospívající 
Tyto tablety nejsou doporučeny pro užití u dětí mladších 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nolpaza 20 mg 

 

 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek  Nolpaza  20  mg  může  ovlivnit  účinek  jiných  léčiv,  proto  informujte  svého  lékaře,  jestliže 
užíváte: 
 

léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo 
erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože přípravek Nolpaza 20 mg může narušit 
správný účinek těchto i dalších léků. 

warfarin a fenprokumon, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření. 

atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV). 

methotrexát (chemoterapeutický lék užívaný ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny). 

 
Přípravek Nolpaza 20 mg s jídlem a pitím 
Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem, nesmí se kousat ani drtit, polykejte je celé a zapíjte je trochou 
vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Dostatečné  údaje  o  použití  pantoprazolu  u  těhotných  žen  nejsou  k  dispozici.  Bylo  zjištěno,  že 
pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být 
těhotná,  nebo  jestliže  kojíte,  můžete  tento  přípravek  užívat  pouze  v  případě,  že  Váš  lékař  rozhodne  
o tom, že přínos léčby pro Vás převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě či kojence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Jestliže  zaznamenáte  nežádoucí  účinky,  jako  závrať  či  porucha  vidění,  neměl(a)  byste  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol 
Jestliže  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  obraťte  se  na  svého  lékaře 
dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kdy a jak se Nolpaza 20 mg užívá? 
Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem,  nesmí se kousat ani drtit, polykejte je celé a zapijte je trochou 
vody. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: 
 
Léčba příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání) spojených s refluxní 
chorobou jícnu 
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2 – 4 týdnů, 
nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno 
opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby. 
 
Dlouhodobá léčba refluxní ezofagitidy a předcházení jejího návratu 

 

 

 

Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud dojde k návratu onemocnění, lékař Vám může 
dávku zdvojnásobit. V takovém případě můžete užívat tablety přípravku Nolpaza 40 mg, jednu tabletu 
denně. Po vyléčení můžete dávku znovu snížit na jednu 20 mg tabletu denně. 
 
Dospělí: 
 
K předcházení dvanáctníkových a žaludečních vředů u pacientů, kteří musí užívat dlouhodobě 
NSAID 
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta denně. 
 
Zvláštní skupiny pacientů: 

Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, neměl(a) byste užívat více než jednu 20 mg tabletu 
denně. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti ve věku do 12 let. 
Tyto tablety nejsou doporučeny pro děti ve věku do 12 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza 20 mg, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza 20 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Vezměte  si  následující 
dávku v obvyklém čase. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza 20 mg 
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  zaznamenáte  kterýkoliv  z  následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  tyto  tablety 
užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici: 
 
Závažné alergické reakce (četnost vzácná 
(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)): 

otok jazyka a/nebo krku, 

obtíže při polykání, 

kopřivka, 

dýchací obtíže, 

alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), 

silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením. 

 
Závažné kožní stavy (četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit)): 

puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, 

eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův 
syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a 

citlivost na světlo. 

 
Další závažné stavy (četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit)): 

zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či 

 

 

 

horečka, 

vyrážka a 

zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi ve spodní části zad (těžký zánět ledvin, 
případně postupující v selhání ledvin). 

 
Pokud užíváte přípravek Nolpaza 20 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny 
hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací, 
křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, 
vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku 
v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 
 
Další nežádoucí účinky jsou: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Bolest hlavy, 

závrať, 

průjem, 

nevolnost, zvracení, 

nadýmání a plynatost (větry), 

zácpa, 

sucho v ústech, 

bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, 

kožní vyrážka, exantém, erupce, 

svědění, 

zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů), 

pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, 

poruchy spánku. 
 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Poruchy vidění, např. rozmazané vidění, 

kopřivka, 

bolest kloubů, 

bolest svalů, 

změny hmotnosti, 

zvýšení tělesné teploty, 

otok končetin (periferní edém), 

alergické reakce, 

deprese, 

zvětšení prsů u mužů, 

poruchy chuti. 
 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

Dezorientace. 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), 

pokles hladiny sodíku v krvi, 

pokles hladiny vápníku v krvi, 

pokles hladiny draslíku v krvi, 

brnění nebo necitlivost v rukou či nohou, 

svalová křeč, 

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

 
Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy: 
 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

 

 

 

Zvýšená hladina jaterních enzymů. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Zvýšená hladina bilirubinu, 

zvýšená hladina tuků v krvi, 

závažné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost infekce. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

Snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení nebo častější tvorbu modřin, 

snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím, 

závažné  snížení  počtu  krevních  buněk,  které  může  způsobit  slabost,  modřiny  nebo  větší 
pravděpodobnost infekce. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nádobka: Uchovávejte v dobře uzavřené nádobce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Po prvním otevření nádobky musí být přípravek spotřebován do 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje 

Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg 
(ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum). 

Pomocnými  látkami  jsou  mannitol,  krospovidon  (typ  B),  uhličitan  sodný,  sorbitol  (E420), 
kalcium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, povidon (K25), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid 
železitý  (E172),  propylenglykol,  kopolymer  ME/EA  1:1,  natrium-lauryl-sulfát,  polysorbát  80, 
makrogol 6000 a mastek v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Nolpaza 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Enterosolventní tablety 20 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní tablety. 

 

 

 

 
Velikosti balení: 
Krabičky po 15, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 enterosolventních 
tabletách v blistrech. 
Plastová nádobka po 100 a 250 enterosolventních tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
TEVA Santé, Rue Bellocier – B.P.713, 89107 Se ns Cedex, Francie (pouze pro Francii) 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu  Název léčivého přípravku 
Rakousko 

PANTOPRAZOL TEVA 20 mg – magensaftresistente Tabletten 

Belgie 

PANTOPRATEVA 20 mg maagsapresistente tabletten 

Dánsko 

PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter 

Finsko 

PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg enterotabletti 

Francie 

PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg comprimé gastro-résistant 

Německo 

PANTOPRAZOL TAD 20 mg magensaftresistente Tabletten 

Irsko 

ZOLEPANT 20mg Gastro-resistant Tablets 

Itálie 

PANTOPRAZOLO KRKA 20 mg compresse gastroresistenti 

Velká Británie 

PANTOPRAZOLE 20 mg gastro-resistant tablets 

Nizozemsko 

PANTOPRAZOL 20 mg msr PCH, maagsapreisistente tabletten 

Norsko 

PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter 

Švédsko 

PANTOPRAZOL KRKA 20 mg enterotabletter 

Španělsko 

PANTOPRAZOL TEVA 20 mg comprimidos gastroresistentes EFG 

Portugalsko 

PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg Comprimido gastrorresistente 

Polsko 

NOLPAZA 20 mg tabletki dojelitowe 

Slovenská republika 

NOLPAZA 20 mg gastrorezistentne tablety 

Lotyšsko 

NOLPAZA 20 mg tablets šķīstošās 

Estonsko 

NOLPAZA 

Litva 

NOLPAZA 20 mg skrandyje neirios tabletės 

Česká republika 

Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.1.2016  
 

Recenze

Recenze produktu NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 56X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 56X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám