Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

NOLICIN TBL OBD 20X400MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20267
Lék může být použit k léčbě infekcí močových cest, kapavky, úplavice a salmonelózy.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Lék může být použit k léčbě infekcí močových cest, kapavky, úplavice a salmonelózy.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 20267
Kód EAN: 3838989503550
Kód SÚKL: 93465
Držitel rozhodnutí: KRKA
Lék může být použit k léčbě infekcí močových cest, kapavky, úplavice a salmonelózy. Přípravek je určený pouze pro dospělé.

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls168727/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

NOLICIN

 

 

potahované tablety 

norfloxacinum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin užívat 

3. 

Jak se přípravek Nolicin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nolicin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá 

 
Nolicin je chemoterapeutikum patřící mezi chinolony. Je účinný proti bakteriím v zažívacím ústrojí a 
v  močových  cestách.  Ničí  bakterie  a  inhibuje  jejich  růst.  Do  ostatních  částí  těla  neproniká 
v dostatečném množství. 
Nolicin je určen k léčbě infekcí močových cest, infekcí prostaty, infekčního průjmu a kapavky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin užívat 

 
Neužívejte přípravek Nolicin: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  norfloxacin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

jestliže  trpíte  poruchou  funkce  centrálního  nervového  systému  (nemocní  s epilepsií 
(padoucnicí), s poruchami krevního zásobování CNS, s mentálními poruchami). 

děti a dospívající v období růstu také nesmí přípravek Nolicin užívat. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nolicin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Vzhledem k možnosti zkřížené hypersenzitivity (přecitlivělosti) mají pacienti informovat lékaře 
o všech alergických reakcích na léčiva, které se u nich v minulosti vyskytly. 

 
Před zahájením léčby přípravkem Nolicin 
Srdeční poruchy 

 

 

Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým 
QT  intervalem  (je  vidět  na  EKG,  elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti)  nebo  máte  tuto  poruchu 
v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte 
velmi  pomalou  srdeční  činnost  (bradykardie),  máte  slabé  srdce  (srdeční  selhávání),  v  minulosti  jste 
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné 
léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Nolicin). 
 
V případě,  že  trpíte  epilepsií  nebo  jinými  poruchami  centrálního  nervového  systému  (zvláště 
poruchami,  které  mohou  přivodit  záchvaty),  informujte  o  tom,  prosím,  svého  lékaře.  V takových 
případech se mohou častěji objevit nežádoucí účinky. 
 
Během léčby přípravkem Nolicin se může vyvinout přecitlivělost na sluneční záření nebo umělé UV 
záření. Proto se doporučuje vyhnout se během léčby nadměrnému působení přímého slunečního záření 
nebo umělého UV záření. 
 
Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře. 
 
Trpí-li pacient poruchou ledvinných funkcí, lékař sníží obvyklé dávky. 
Během  léčby  přípravkem  Nolicin  je  doporučeno  pít  hodně  tekutin.  Zeptejte  se  svého  lékaře,  jaké 
množství tekutin denně je pro Vás vhodné. 
 
Jestliže se během léčby objeví bolest okolo šlach, konzultujte to prosím se svým lékařem. Vyhněte se 
fyzické  aktivitě.  U  některých  starších  pacientů,  kteří  užívali  kortikosteroidy  společně  s přípravkem 
Nolicin, se objevily záněty nebo dokonce ruptury šlach (nejčastěji Achillovy šlachy). 
V průběhu léčby přípravkem Nolicin se prodlužuje doba srážlivosti krve, a proto v případě operačního 
zásahu je třeba kontrola krevní srážlivosti. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nolicin
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Nolicin a účinky jiných léků se mohou 
navzájem ovlivňovat. 
 
Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: 
např.  antiarytmika  (léky  používané  na  poruchy  srdečního  rytmu  jako  např.  chinidin,  hydrochinidin, 
disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklická  antidepresiva,  některé  léky  proti 
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika. 
 
Absorpce  norfloxacinu  se  snižuje,  pokud  užíváte  přípravky  na  pálení  žáhy,  jako  jsou  antacida, 
sukralfát, přípravky obsahující železo, hliník, bizmut, hořčík, vápník nebo zinek. Proto se doporučuje 
užívat přípravek Nolicin dvě hodiny před těmito přípravky. 
Pokud  užíváte  theofylin  nebo  cyklosporin  během  léčby  přípravkem  Nolicin,  mohou  se  vyskytnout 
nežádoucí  účinky  kvůli  možnému  zvýšení  hladin  theofylinu  nebo  cyklosporinu  v krvi.  Lékař  může 
stanovit množství těchto látek v krvi a předepsat Vám nižší dávku. 
Současné užívání přípravku Nolicin s léky proti srážlivosti krve může zvýšit aktivitu těchto léků, což 
může vést ke krvácení. 
Případné současné užívání přípravku Nolicin s kortikosteroidy může zvýšit riziko zánětu nebo ruptury 
šlach. 
Během  léčby  přípravkem  Nolicin  může  být  zvýšen  účinek  určitých  léků  (sulfonylurea)  na  snížení 
glukosy. 
Neužívejte přípravek Nolicin současně s nitrofurantoinem, protože to snižuje účinek obou léčiv. 
 
Přípravek Nolicin s jídlem a pitím 
Tablety se užívají nalačno nebo během jídla. Neužívejte je s mlékem nebo jogurtem, protože mléčné 
tekuté  výrobky  snižují  množství  norfloxacinu,  které  se  dostává  do  krve.  Přípravek  Nolicin  užívejte 
1 hodinu před požitím mléčných výrobků nebo 2 hodiny poté. Během léčby se nedoporučuje požívat 
alkohol. 

 

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Nelze  vyloučit  riziko  nežádoucích  účinků  na  plod.  Pokud  jste  těhotná,  lékař  Vám  může  předepsat 
přípravek  Nolicin  pouze  výjimečně,  a  to  za  předpokladu,  že  prospěch  pro  Vás  převyšuje  riziko  pro 
plod. 
 
Během léčby přípravkem Nolicin nekojte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Nolicin  může  oslabit  bdělost,  proto  musíte  být  opatrný(á)  při řízení vozidla  nebo  obsluze 
strojů,  dokud  nezjistíte,  jak  na  Vás  léčba  působí.  Současné  požívání  alkoholu  zhoršuje  nežádoucí 
působení. 
 
Přípravek Nolicin obsahuje azobarvivo oranžovou žluť (E110) 
Může  vyvolat  reakce  z  přecitlivělosti  (alergie),  včetně  bronchiálního  (průduškového)  astmatu. 
Příznaky alergických reakcí zahrnují náhlý pokles krevního tlaku, bledost, úzkost, slabý či rychlý tep, 
vlhkou kůži, závratě a problémy s dýcháním. Dojde-li k alergické reakci, přestaňte přípravek Nolicin 
užívat  a  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře.  Reakce  z  přecitlivělosti  jsou  častější  u  pacientů 
alergických na kyselinu acetylsalicylovou. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nolicin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař upraví dávkování a dobu léčby podle Vašeho onemocnění. Zapijte každou tabletu sklenicí vody 
nebo čaje. 
Přípravek Nolicin má být užíván v dávkách 400 mg (1 tableta) dvakrát denně. Léčba může trvat od 3 
do 14 dnů, u chronické bakteriální prostatitidy několik týdnů. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti a dospívající v období růstu nemají užívat přípravek Nolicin. 
 
Pokud trpíte nedostatečnou funkcí ledvin, lékař podle toho upraví dávkování. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého 
lékaře či lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolicin, než jste měl(a) 
Příliš velké dávky mohou vyvolat nauzeu (nevolnost), zvracení, průjem, v závažnějších případech také 
závratě, únavu, zmatenost a křeče. 
Pokud jste požil(a) větší dávku léku, než jste měl(a), vyhledejte ihned svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolicin 
Pokud jste si zapomněl(a) vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud se však již 
neblíží čas na další naplánovanou dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolicin 
Lék  je  třeba  užívat  po  celou  dobu  doporučenou  lékařem,  i  když  se  již  před  uplynutím  této  doby 
začnete cítit lépe. Pokud ukončíte léčbu příliš brzy, onemocnění se může opět zhoršit. 
 

 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí  účinky,  které  se  mohou  vyskytnout  během  léčby  přípravkem  Nolicin,  jsou  tříděny  do 
následujících skupin dle četnosti: 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit 
 
Frekvence uvedených nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů: 
 
Vyšetření 

méně časté: zvýšení hodnot transamináz, alkalické fosfatázy a laktát dehydrogenázy (LDH) 

vzácné: zvýšení hodnot urey a sérového kreatininu, snížení hodnot hematokritu 

 
Poruchy krve a lymfatického systému 

méně časté: eozinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek), leukopenie (snížení počtu 
bílých krvinek) 

 
Poruchy nervového systému 

méně časté: bolest hlavy, závratě, deprese 

vzácné: únava 

velmi vzácné: somnolence (spavost), zmatenost, neklid, podrážděnost, strach, halucinace, tinitus 
(ušní šelest) 

 
Gastrointestinální poruchy 

časté: pocit na zvracení 

méně časté: anorexie (nechutenství), průjem 

velmi vzácné: pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva se vznikem pablán) 

 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

velmi  vzácné:  tendinitida  (bolestivé  onemocnění  šlach)  nebo  ruptura  šlach,  obvykle 
v kombinaci s jinými poškozujícími faktory 

 
Poruchy imunitního systému 

velmi vzácné: alergické reakce (kopřivka, vyrážka, svědění, anafylaxe), závažné kožní reakce 

 
Srdeční poruchy 

frekvence neznámá: abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti 
srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na 
EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce). 

 
Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, má být léčba přerušena. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nolicin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nolicin obsahuje 

Léčivou látkou je norfloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje norfloxacinum 400 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  povidon,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  mikrokrystalická 
celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  čištěná  voda  v jádru  tablety 
a hypromelosa,  mastek,  oxid  titaničitý  (E171),  oranžová  žluť  (E110),  propylenglykol 
v potahové vrstvě tablety. 

 
Jak přípravek Nolicin vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou oranžové, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jedno balení obsahuje 20 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.11.2014 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 

Recenze

Recenze produktu NOLICIN TBL OBD 20X400MG

Diskuze (2)

Diskuze k produktu NOLICIN TBL OBD 20X400MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Nolicin a antikoncepce

(0) 04/10/2011

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli Nolicin má nějaký vliv na účinnost antikoncepce?? Díky za odpověď....

Vstoupit do diskuze

- vedlejší účinky

(0) 04/08/2009

Je pěkné , že má pomáhat , ovšem já po těchto prášků mám nateklou a bolestivou levou tříselní uzlinu , bolí mě levé varle a teče mi hnis , tak nevím , zda-li to je ta pravá pomoc pro přeléčení zánětu močového měchýře. A to je mi teprve 20 let!!!

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám