Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89690
Kód EAN: 8595116521935
Kód SÚKL: 107807
Přípravek se užívá u bolestivých křečových stahů hladkých svalů: ledvinové, žlučníkové a střevní koliky, u syndromu dráždivého tračníku a dalších podobných stavů trávicího ústrojí spojených s křečemi hladkého svalstva; dále při křečových stazích dělohy - bolestivé menstruaci, hrozícím potratu, tetanických děložních stazích, porodních bolestech. No-Spa se užívá i u bolestí hlavy cévního původu. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

Příbalový leták

1/3


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls131154/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽÍVATELE

NO-SPA
tablety
(Drotaverini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Příbalová informace obsahuje následující:
- Co je NO-SPA a k čemu se používá?
- Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NO-SPA užívat?
- Jak se NO-SPA užívá?
- Možné nežádoucí účinky
- Uchovávání přípravku NO-SPA1. CO JE NO-SPA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Charakteristika
NO-SPA je spasmolytikum, to znamená, že léčivá látka drotaverin umožňuje uvolnění hladkého
svalstva.
Účinek drotaverinu je dočasný, výraznější při zvýšeném napětí hladkého svalstva (svaly vnitřních
orgánů neovládáné vůlí). Drotaverin působí na hladké svaly cév, na hladké svaly žlučových cest,
močopohlavního, dýchacího a trávicího traktu. Drotaverin neovlivňuje vegetativní nervový systém
(nervů neovlivňovaných vůlí) a je vhodný i pro pacienty se zeleným zákalem nebo hypertrofií
prostaty.
Díky vasodilatačnímu působení drotaverinu (zmírnění napětí cévní svaloviny) dochází ke zlepšení
krevního zásobení tkání. Dobře se vstřebává jak po injekčním podání, tak po podání ústy.

Indikace
Přípravek se užívá u bolestivých křečových stahů hladkých svalů: ledvinové, žlučníkové a střevní
koliky, u syndromu dráždivého tračníku a dalších podobných stavů trávicího ústrojí spojených s
křečemi hladkého svalstva a dále při bolestivé menstruaci.
NO-SPA se užívá i u bolestí hlavy cévního původu.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NO-SPA UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek NO-SPA
- pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na drotaverin nebo některou z pomocných látek
2/3


- pokud trpíte těžkým poškozením jater, ledvin nebo srdečním selháváním

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NO-SPA je zapotřebí
- jestliže trpíte nízkým krevním tlakem, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete
přípravek NO-SPA užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Přípravek NO-SPA zeslabuje při současném podání účinek levodopy, která zmírňuje příznaky
Parkinsonovy choroby, to znamená, že může dojít ke zhoršení příznaků (ztuhlosti a třesu) tohoto
onemocnění.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Pro použití v těhotenství a kojení je drotaverin bezpečný, několikaleté klinické používání neprokázalo
žádný teratogenní účinek., nicméně o jeho užívání během těhotenství rozhoduje lékař.
Z důvodu nedostatku údajů není užívání léku během kojení doporučeno.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Obvyklé dávky drotaverinu neovlivňují schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Nicméně, v případě závratí, objevujících se po podání přípravku, se vyhněte nebezpečným situacím a
zdržte se řízení a obsluhy strojů.


Důležité informace o některých složkách přípravku NO-SPA
Tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE NO-SPA UŽÍVÁ?
Dospělí obvykle užívají 3 - 6 tablet denně ve 2 - 3 dílčích dávkách po 1 - 2 tabletách nebo 1 - 2 tablety
jednorázově při obtížích.

Maximální dávka je 6 tablet denně.

Přípravek se užívá po jídle, tablety se polykají celé a zapíjejí se.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NO-SPA, než ste měl(a)
V případě předávkování se obraťte okamžitě na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NO-SPA
Při vynechání dávky užijte tabletu(y) při dalším jídle, v žádném případě dávku nezdvojujte.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NO-SPA nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, jen výjimečně se může objevit nevolnost, zácpa, závratě, bolesti
hlavy, nespavost, bušení srdce nebo alergické reakce.

3/3


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NO-SPA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek NO-SPA, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek No-Spa obsahuje
Léčivá látka přípravku je drotaverini hydrochloridum. Každá tableta obsahuje 40 mg drotaverinu.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mastek, polyvidon, kukuřičný škrob, monohydrát
laktózy.

Jak přípravek NO-SPA vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku NO-SPA jsou žluté, konvexní se zelenavým či oranžovým nádechem, na jedné
straně vyraženo SPA. Jsou dodávány v papírových krabičkách obsahujících 20 nebo 24 tablet v
blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.6.2012


Recenze

Recenze produktu NO-SPA 20X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NO-SPA 20X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze