Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na vlasy » Léky na lupy, seboriu

NIZORAL Šampon 2% 60 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 175593
96 %
Před lupy se neschováte, odstraňte jejich příčinu léčivým přípravkem. Obsahuje ketokonazol 2%. Kožní podání.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

NIZORAL Šampon 2 % 60 ml

Léčivý přípravek

NIZORAL Šampon 2 % 60 ml

270 Kč
239 Kč
-11 %

Do košíku

NIZORAL Šampon 20 mg /g 100 ml

Léčivý přípravek

NIZORAL Šampon 20 mg /g 100 ml

369 Kč
335 Kč
-9 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace NIZORAL Šampon 2% 60 ml

Před lupy se neschováte, odstraňte jejich příčinu léčivým přípravkem. Obsahuje ketokonazol 2%. Kožní podání.

Nizoral šampon je přípravek určený k léčbě kožních infekcí. Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako - olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupů) - červeno hnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida) - malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor). Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a infekcím předcházet.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls52023/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Nizoral 20 mg/g šampon

ketoconazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší v případě pityriasis versicolor do 7 dní, v případě lupovitosti nebo seboroické dermatitidy do 5 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat
 3. Jak se přípravek Nizoral používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nizoral uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá

Nizoral šampon je přípravek určený dospělým a dospívajícím k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi nebo kvasinkami

.

Šamponem může být ošetřena vlasatá část hlavy i rozsáhlejší plochy na hrudi, trupu nebo v obličeji. Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako:

 • olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů); - červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi

(seboroická dermatitida);

 • malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu

(pityriasis versicolor).

Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a infekcím předcházet .

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat

Nepoužívejte přípravek Nizoral:

 • Jestliže jste alergický(á) na ketokonazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznaky přecitlivělosti se projevují svěděním a zarudnutím pokožky po použití šamponu.

Upozornění a opatření

Snažte se, aby se šampon nedostal do očí. Stane-li se tak, vypláchněte oči vodou.

Děti a dospívající

Nizoral šampon není určen kojencům a dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Nizoral

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Kortikosteroidy (léčiva typu kortizonu) ve formě krému, masti nebo lotia. Jestliže používáte tyto léky, poraďte se před zahájením léčby šamponem Nizoral se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu šamponem Nizoral můžete zahájit ihned, ale léčbu kortikosteroidy neukončujte ze dne na den. Kůže by mohla reagovat zarudnutím a svěděním.

V souladu s doporučením lékaře postupujte při léčbě kortikosteroidy takto:

 • jeden týden nanášejte kortikoidní přípravky nezměněným způsobem;
 • další 1-2 týdny postupně snižujte častost používání;
 • pak můžete léčbu kortikoidními přípravky ukončit zcela.

V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nizoral s jídlem a pitím

Není ovlivněno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Nizoral šampon můžete používat během těhotenství a kojení. Rizika spojená s používáním šamponu Nizoral během těhotenství nebo kojení nejsou známa.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nizoral šampon neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. Jak se přípravek Nizoral používá

Nizoral šampon je určen k léčbě dospívajících a dospělých.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Umyjte důkladně postižené oblasti na kůži, šampon ponechejte 3-5 minut působit , teprve pak opláchněte . Přesvědčte se, že jste důkladně umyl/a kůži, nikoli pouze vlasy. Pro jedno umytí postačí obvykle malé množství šamponu vytlačené do dlaně. Četnost používání šamponu závisí na druhu infekce a rovněž na tom, zda chcete onemocnění

léčit nebo zamezit jeho návratu.

Olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupovitost) a červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida): Léčba:

2x týdně po dobu 2-4 týdnů. Zamezení návratu onemocnění: 1x týdně nebo 1x za dva týdny.

Malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor): Léčba:

1x denně po dobu pěti dní. Zamezení návratu onemocnění: Každým rokem před začátkem léta, 1x denně tři po sobě jdoucí dny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nizoral, než jste měl(a)

Pokud zapomenete použít přípravek Nizoral, použijte jej co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku šamponu. Šampon Nizoral není určen k vnitřnímu užití. V případě, že byl nedopatřením polknut, se poraďte se svým lékařem.

Informace pro lékaře v případě předávkování

V případě náhodného požití by měla být použita pouze podpůrná a symptomatická opatření. K zamezení aspirace (vdechnutí) by nemělo být vyvoláváno dávení nebo prováděna laváž žaludku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nizoral nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • zanícení vlasových váčků
 • vypadávání vlasů
 • suchá pokožka
 • změna struktury vlasů
 • vyrážka
 • pocit pálení
 • zarudnutí v místě aplikace
 • podráždění v místě aplikace
 • svědění pokožky
 • reakce v místě aplikace
 • zvýšené slzení.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

 • přecitlivělost
 • porucha chuti
 • podráždění očí
 • akné
 • zánět pokožky (kontaktní dermatitida)
 • kožní poruchy
 • odlupování pokožky
 • přecitlivělost v místě nanesení šamponu
 • vřídky v místě nanesení šamponu.

V ojedinělých případech (četnost nelze z dostupných údajů určit) se může vyskytnout otok pokožky nebo sliznic obvykle v obličeji, očí nebo rtů, změna barvy vlasů a kopřivka.

V případě, že nebudete šampon dobře snášet, ukončete léčbu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Nizoral uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nizoral obsahuje

 • Léčivou látkou je ketoconazolum (ketokonazol). Jeden gram šamponu obsahuje ketoconazolum 20 miligramů.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou natrium-lauromakrogol-sulfát, dinatrium-lauromakrogol- sulfosukcinát, diolamid kyseliny kokosové, kvarternizovaný kolagen, makrogol-5500- methylglukoso-dioleát, chlorid sodný, koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, imidomočovinu, parfém, hydroxid sodný, sodnou sůl erythrosinu a čištěnou vodu.

Jak přípravek Nizoral vypadá a co obsahuje toto balení

Nizoral šampon je růžový, vazký roztok, charakteristické vůně. Nizoral šampon je dodáván v lahvičkách o obsahu 60 ml a 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, dotazy@its.jnj.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14. 6. 2017.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Značka: NIZORAL
Kód výrobku: 175593
Kód EAN: 3574661291871
Kód SÚKL: 146252
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták NIZORAL Šampon 2% 60 ml

Příbalovou informaci k produktu NIZORAL Šampon 2% 60 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: NIZORAL Šampon 2% 60 ml.pdf

Recenze (10)

Recenze NIZORAL Šampon 2% 60 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Nix výjimečného.

100 %

100 %

funguje

100 %

100 %

100 %

opravdu funguje

drahý a malé balení
100 %

opravdu funguje

drahý a malé balení
100 %

100 %

bez výhrad

super
100 %

bez výhrad

super

Diskuze (1)

Diskuze NIZORAL Šampon 2% 60 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Katka - Použití

(0) 10/08/2017

Dobrý den, dá se přípravek použít i na obličej jako součást léčby akné? Děkuji

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám