Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupy, seboriu

NIZORAL Šampon 2% 100 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12455

91 % 20 recenzí

Rychle odstraňuje lupy a bojuje s příčinou jejich vzniku. Zmírňuje odlupování a svědění pokožky. Vhodný i jako prevence proti opakovanému vzniku lupů.

Více informací

279
Běžná cena: 399 Kč, Ušetříte: 30 % (120 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (20)
Diskuze

Podrobné informace

Rychle odstraňuje lupy a bojuje s příčinou jejich vzniku. Zmírňuje odlupování a svědění pokožky. Vhodný i jako prevence proti opakovanému vzniku lupů.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Značka: NIZORAL
Kód výrobku: 12455
Kód EAN: 3574660511321
Kód SÚKL: 146253
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Nizoral šampon je přípravek určený k léčbě kožních infekcí.

Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako:

  • olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupů),
  • červeno-hnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida),
  • malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor).

Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a předcházet jim.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls52023/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Nizoral 20 mg/g šampon 

 

ketoconazolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší v případě pityriasis versicolor do 7 dní, v případě 
lupovitosti nebo seboroické dermatitidy do 5 týdnů, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat 

3. 

Jak se přípravek Nizoral používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nizoral uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 
1. 

Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá 

 

 
Nizoral šampon je přípravek určený dospělým a dospívajícím k léčbě kožních infekcí vyvolaných 
plísněmi nebo kvasinkami
 
Šamponem může být ošetřena vlasatá část hlavy i rozsáhlejší plochy na hrudi, trupu nebo v obličeji. 
Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako: 

olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů); 

červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi 
(seboroická dermatitida); 

malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu 
(pityriasis versicolor). 

 
Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a infekcím předcházet
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat 

 
Nepoužívejte přípravek Nizoral:
 

Jestliže jste alergický(á) na ketokonazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

Příznaky přecitlivělosti se projevují svěděním a zarudnutím pokožky po použití šamponu. 
 
Upozornění a opatření
 
Snažte se, aby se šampon nedostal do očí. Stane-li se tak, vypláchněte oči vodou. 
 

Děti a dospívající 

Nizoral šampon není určen kojencům a dětem do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nizoral
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Kortikosteroidy (léčiva typu kortizonu) ve formě krému, masti nebo lotia. 
Jestliže používáte tyto léky, poraďte se před zahájením léčby šamponem Nizoral se svým lékařem 
nebo lékárníkem. Léčbu šamponem Nizoral můžete zahájit ihned, ale léčbu kortikosteroidy 
neukončujte ze dne na den. Kůže by mohla reagovat zarudnutím a svěděním. 
 
V souladu s doporučením lékaře postupujte při léčbě kortikosteroidy takto: 

jeden týden nanášejte kortikoidní přípravky nezměněným způsobem; 

další 1-2 týdny postupně snižujte častost používání; 

pak můžete léčbu kortikoidními přípravky ukončit zcela. 

 
V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Nizoral s jídlem a pitím 
Není ovlivněno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Nizoral šampon můžete používat během těhotenství a kojení. Rizika spojená s používáním šamponu 
Nizoral během těhotenství nebo kojení nejsou známa. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Nizoral šampon neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nizoral používá 

 
Nizoral šampon je určen k léčbě dospívajících a dospělých. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Umyjte důkladně postižené oblasti na kůži, šampon ponechejte 3-5 minut působit, teprve pak 
opláchněte
. Přesvědčte se, že jste důkladně umyl/a kůži, nikoli pouze vlasy. 
Pro jedno umytí postačí obvykle malé množství šamponu vytlačené do dlaně.  
Četnost používání šamponu závisí na druhu infekce a rovněž na tom, zda chcete onemocnění 
léčit nebo zamezit jeho návratu. 
 
 
Olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupovitost) a červenohnědé skvrny 
se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida): 
Léčba: 2x týdně po dobu 2-4 týdnů. 
Zamezení návratu onemocnění: 1x týdně nebo 1x za dva týdny. 
 

Malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis 
versicolor): 
Léčba: 1x denně po dobu pěti dní. 
Zamezení návratu onemocnění: Každým rokem před začátkem léta, 1x denně tři po sobě jdoucí dny. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nizoral, než jste měl(a)
 
Pokud zapomenete použít přípravek Nizoral, použijte jej co nejdříve. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku šamponu. 
Šampon Nizoral není určen k vnitřnímu užití. 
V případě, že byl nedopatřením polknut, se poraďte se svým lékařem. 
 
Informace pro lékaře v případě předávkování
 
V případě náhodného požití by měla být použita pouze podpůrná a symptomatická opatření. 
K zamezení aspirace (vdechnutí) by nemělo být vyvoláváno dávení nebo prováděna laváž žaludku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nizoral nežádoucí účinky, které se však nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

zanícení vlasových váčků 

vypadávání vlasů 

suchá pokožka 

změna struktury vlasů 

vyrážka 

pocit pálení 

zarudnutí v místě aplikace 

podráždění v místě aplikace 

svědění pokožky 

reakce v místě aplikace 

zvýšené slzení. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): 

přecitlivělost 

porucha chuti 

podráždění očí 

akné 

zánět pokožky (kontaktní dermatitida) 

kožní poruchy  

odlupování pokožky  

přecitlivělost v místě nanesení šamponu 

vřídky v místě nanesení šamponu. 

 
V ojedinělých případech (četnost nelze z dostupných údajů určit) se může vyskytnout otok pokožky 
nebo sliznic obvykle v obličeji, očí nebo rtů, změna barvy vlasů a kopřivka. 
 
V případě, že nebudete šampon dobře snášet, ukončete léčbu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nizoral uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Lahvičku vždy dobře uzavřete. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nizoral obsahuje 
 
 

Léčivou látkou je ketoconazolum (ketokonazol). Jeden gram šamponu obsahuje ketoconazolum 
20 miligramů. 

Dalšími pomocnými látkami jsou natrium-lauromakrogol-sulfát, dinatrium-lauromakrogol-
sulfosukcinát, diolamid kyseliny kokosové, kvarternizovaný kolagen, makrogol-5500-
methylglukoso-dioleát, chlorid sodný, koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, 
imidomočovinu, parfém, hydroxid sodný, sodnou sůl erythrosinu a čištěnou vodu. 

 
Jak přípravek Nizoral vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Nizoral šampon je růžový, vazký roztok, charakteristické vůně. 
Nizoral šampon je dodáván v lahvičkách o obsahu 60 ml a 100 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Výrobce
 
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, dotazy@its.jnj.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14. 6. 2017.

 

Recenze (20)

Recenze produktu NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Recenze od 20 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

100 %

spokojenost s produktem i Lekárnou.cz

100 %

100 %

účinkuje, pokožka hlavy nesvědí

80 %

100 %

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Hana M.

100 % 03/12/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám