Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17409
Kód EAN: 5995327111650
Kód SÚKL: 31089
Tyto tablety Vám mohou být předepsány k předcházení záchvatů anginy pectoris.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
sp.zn.sukls42456/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nitromint 2,6 mg
tablety s řízeným uvolňováním
glyceroli trinitras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek by předepsán Vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nitromint a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitromint užívat
3. Jak se Nitromint užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nitromint uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NITROMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nitromint, tablety s řízeným uvolňováním je nitroglycerinový přípravek s řízeným uvolňováním, který
má dlouhodobý účinek na rozšiřování srdečních cév. Je určen k léčení vleklého onemocnění srdečních
artérií a k adjuvantní léčbě městnavého srdečního selhání.
Není vhodný k léčbě akutního záchvatu angíny pectoris (bolest na prsou). Ten by se měl léčit
přípravky s okamžitým účinkem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NITROMINT UŽÍVAT
Neužívejte Nitromint
pokud jste anebo jste někdy byl/a přecitlivělý/á na organické nitráty nebo na jakékoliv jiné
složky přípravku (viz článek 6)
pokud máte velmi nízký krevní tlak, tj. systolický krevní tlak nižší jak 90 mmHg (těžká
hypotenze)
v případech akutního oběhového selhání (šok, mdloby)
při některých kardiovaskulárních onemocněních (např. onemocnění srdeční chlopně a některé
typy kardiomyopatie)
Strana 2 (celkem 5)
v případě zvýšeného intrakraniálního tlaku
v případě klinicky významné anémie
v případě glaukomu s úzkým úhlem
Užívání některých léků, určených k úpravě poruchy erekce (např. sildenafil, vardenafil, tadalafil),
může u pacientů, léčených nitroglycerinem, vyvolat silné, život ohrožující snížení krevního tlaku.
Během léčky přípravkem Nitromint je tedy nutné se vyvarovat užívání léků, sloužících k léčbě poruch
erekce.
Pokud se u vás objeví některý z výše uváděných problémů, informujte svého lékaře.
Bezpečnost a účinnost přípravků nebyla u dětí prokázána, a proto se tyto tablety nesmí dětem podávat.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Nitromint je zapotřebí
v případě vysokého věku, vzhledem k nebezpečí náhlého poklesu krevního tlaku při vstávání
u chronického srdečního onemocnění, které je důsledkem plicní poruchy
u vážné poruchy jater nebo ledvin
v případě nedostatečnosti štítné žlázy
u některých typů onemocnění srdeční chlopně (mitrální prolaps)
bezprostředně po akutním infarktu myokardu
v případě podvýživy
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání některých léků, určených k úpravě poruchy erekce (např. sildenafil, vardenafil, tadalafil),
může u pacientů, léčených nitroglycerinem, vyvolat silné, život ohrožující snížení krevního tlaku.
Během léčky přípravkem Nitromint je tedy nutné se vyvarovat užívání léků, sloužících k léčbě poruch
erekce.
Současné užívání jiných vazodilatátorů, antihypertenzních přípravků, některých léků, používaných u
psychiatrického onemocnění, může zesílit antihypertenzní účinek nitroglycerinu.
Nitroglycerin může snížit nebo zvýšit účinek některých současně podávaných léků (např.
dihydroergotamin a heparin).
Laxativa (přípravky na uvolňování střev) mohou urychlit gastrointestinální přenos přípravku
Nitromint, tablety s řízeným uvolňováním, čímž mohou snížit absorbované množství a plazmatické
hladiny nitroglycerinu.
Užívání přípravku Nitromint s jídlem a pitím
Během léčby je nutné se vyvarovat požívání alkoholických nápojů, protože to může vést k silným
bolestem hlavy, snížení krevního tlaku, dokonce i ke kolapsu.
Těhotenství a kojení
Protože nejsou k dispozici dostatečné klinické zkušenosti, týkající se bezpečnosti přípravku Nitromint
v době těhotenství a kojení, těhotné a kojící ženy by neměly Nitromint, tablety s řízeným uvolňováním
užívat, pokud jejich lékař nevyhodnotí, že prospěch z léčby převáží nad možnými riziky.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, vždycky se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka než začnete užívat
jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zejména na počátku léčby může přípravek snížit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a
obsluhovat stroje. Z toho plyne, že na počátku léčby - po individuálně stanovenou dobu - je řízení
Strana 3 (celkem 5)
vozidel a obsluhování strojů zakázáno. Později by měl rozsah omezení stanovovat Váš lékař případ od
případu.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nitromint
Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 23,4 mg monohydrátu laktosy nebo laktosy. Pokud
Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE NITROMINT UŽÍVÁ
Nitromint, tablety s řízeným uvolňováním vždycky užívejte přesně tak a v takových dávkách, jaké
stanovil Váš lékař. Budete-li mít nějaké pochybnosti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud Váš lékař nepředepíše jinak, obvyklé dávky jsou tyto:
Obvyklá počáteční dávka je 1 tableta přípravku Nitromint 2,6 mg dvakrát denně.
Podle Vaší reakce může lékař postupně zvyšovat dávku až na max. 3 tablety přípravku
Nitromint 2.6 mg dvakrát denně.
Tablety by se měly polykat nerozkousané, měly by se brát před jídlem a zapít malým množstvím vody.
Tablety by se měly podávat dvakrát denně, ráno a brzy odpoledne. Pokud se objevují záchvaty
především v noci, potom by denní dávka měla být podána ráno a před spaním.
Průběžné podávání 3 až 4krát denně může vést ke sníženému účinku, tzv. nitrátové toleranci. Z tohoto
důvodu je důležité, abyste dodržoval/a dobu užívání léku přesně tak, jak Vám ji předepsal lékař. Toto
dávkování zajišťuje 8 až 12hodinovou nízkou hladinu nitrátů v krvi, což je důležité pro odsunutí nebo
zabránění vzniku tolerance na nitráty.
Spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se vám bude zdát účinek těchto tablet buď příliš
silný nebo slabý.
Jestliže jste si vzal/a více přípravku Nitromint než jste měl/a
Předávkování tabletami Nitromint s řízeným uvolňováním může mít závažné důsledky, proto se spojte
se svým lékařem ihned poté, co jste si vzal/a vyšší dávku než je předepsaná.
Předávkování může mít následující příznaky: může se objevit pokles krevního tlaku, mdloby, ztráta
vědomí, bušení srdce, bolest hlavy, slabost, závratě, rozostřené vidění, neklid, zmatení, ospalost,
vyrážka, nauzea, zvracení a průjem. Vysoké dávky mohou vyvolat cyanózu (modré rty a sliznice),
dechovou nedostatečnost povrchové dýchání a záchvaty. V případě chronického předávkování by bylo
možné zjistit zvýšené hladiny methemoglobinu. Těžká methemoglobinémie se vyznačuje suchými a
cyanotickými (modrými) rty a končetinami a dechovou nedostatečností. .
Léčba předávkování: odsátí obsahu žaludku a výplach žaludku brzy po předávkování může odstranit
neabsorbovaný lék z organismu. Pacient by měl být uložen do polohy vleže a dolní končetiny by měly
být zvýšeny. Další zásahy, jako je monitorování životních funkcí a v případě nutnosti jejich úprava,
vyžadují podmínky intenzivní péče.
V případě methemoglobinémie, spojené se suchými a cyanotickými (modrými) rty a končetinami a
s dechovou nedostatečností by měla být použita následujících antidota:
Vitamin-C, 1 g perorálně nebo jako jeho sodná sůl intravenózně
metylenová modř, max. 50 ml 1% roztoku, intravenózně
toluidinová modř, na počátku 2-4 ml/kg tělesné hmotnosti, výhradně intravenózně; v případě
potřeby se léčba může opakovat v jednohodinových intervalech podáváním 2 ml/kg tělesné
hmotnosti
podávání kyslíku, hemodialýza, výměna krve
Jestliže jste vynechal/a dávku přípravku Nitromint
Pokud jste si zapomněl/a vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte si opomenutou dávku co možná
nejdříve, ale pouze v případě, že je ještě dost času před užitím dávky další. Pokud je již čas na další
Strana 4 (celkem 5)
dávku, neberte si dvojitou dávku, abyste vykompenzoval/a zapomenutou dávku předešlou. To
nevyrovná chybějící dávku a vy byste riskoval/a předávkování.
Jestliže jste přestal/a užívat Nitromint
Nikdy nepřestaňte užívat tyto tablety náhle. Nitromint by se měl vždycky vysazovat postupně, dle
pokynů Vašeho lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Nitromint nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u
každého.
Spojte se se svým lékařem, pokud u sebe objevíte některý z níže uvedených nežádoucích účinků:
Bolest hlavy je nejčastějším nežádoucím účinkem léčby. Ve většině případů bolest hlavy ustoupí
během několika dní aniž by bylo nutné přerušit léčbu; pro zmírnění bolesti je možné přechodně užívat
běžná analgetika.
Vzácně - především při prvním podání anebo při zvýšení dávky - se může objevit posturální hypotenze
(snížení krevního tlaku, když člověk vstane) s příznaky zvýšení srdeční frekvence, pocitu omámení,
závratě a slabosti.
Kromě toho se mohou vzácně objevit i následující nežádoucí účinky:
nauzea (nevolnost)
zvracení
zarudnutí/vyrážky na tváři
sucho v ústech
neklid
rozostřené vidění
mdloby, krátkodobá ztráta vědomí
pomalá srdeční frekvence
otoky kotníků
reflexní hypertenze (vysoký krevní tlak)
ztráta chuti
Velmi vzácně může pacient během léčby pociťovat bolest na hrudi anebo bolest v srdeční krajině.
Požádejte svého lékaře o radu anebo si vyžádejte okamžitou lékařskou pomoc, budete-li se domnívat,
že jsou tyto příznaky nežádoucími účinky přípravku spíše než záchvatem angíny pectoris, vyvolaným
jinými faktory (např. fyzickým cvičením).
Okamžitě přestaňte užívat Nitromint, tablety s řízeným uvolňováním a zavolejte svého lékaře, spojte
se s pohotovostí nejbližší nemocnice anebo zavolejte ambulanci, pokud se u vás projevil některý
z následujících příznaků:
otékání rukou, nohou, rtů, úst a krku, což způsobuje problémy při polykání nebo dýchání
mdloby
To jsou vážné (alergické) reakce přecitlivělosti. Alergické reakce mohou ohrožovat život a vy budete
potřebovat okamžitou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. Jsou to mimořádně závažné nežádoucí
účinky, ale velmi vzácné.
kopřivka
Strana 5 (celkem 5)
I to může být příznak alergické reakce. Okamžitě přestaňte užívat tyto tablety a požádejte svého lékaře
o radu ohledně další léčby. Aby se předešlo jakýmkoliv závažným důsledkům, obraťte se na svého
lékaře okamžitě, jakmile se objeví silná kopřivka po celém těle.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NITROMINT UCHOVÁVAT
Skladujte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nitromint obsahuje
Léčivou látkou je glceroli trinitras (nitroglycerin).
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, mastek, makrogol 6000,
magnesium-stearát, 23,4 mg monohydrátu laktosy nebo laktosy, kopovidon, karbomer 971 P.
Jak tablety Nitromint vypadají a co obsahuje toto balení
Popis výrobku: bílé nebo mírně nažloutlé tablety, bez zápachu, mírně nasládlé, kulaté, ploché, se
zkosenými hranami a vyraženým 2.6 na jedné straně
Balení: 60 tablet v lékovce z hnědého skla, v papírové krabičce s příbalovou informací.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.10.2013

Recenze

Recenze produktu NITROMINT 2,6 MG 60X2.6MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu NITROMINT 2,6 MG 60X2.6MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze