Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

NITROMINT 2,6 MG 60X2.6MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17409

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17409
Kód EAN: 5995327111650
Kód SÚKL: 31089
Tyto tablety Vám mohou být předepsány k předcházení záchvatů anginy pectoris.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

sp. zn. sukls260823/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nitromint 2,6 mg 

tablety s řízeným uvolňováním 

 

glyceroli trinitras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento přípravek by předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Nitromint a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitromint užívat  

3. 

Jak se přípravek Nitromint užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nitromint uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nitromint a k čemu se používá 

 
Nitromint 2,6 mg, tablety s řízeným uvolňováním je přípravek  obsahující  glycerol-trinitrát s řízeným 
uvolňováním, který má dlouhodobý účinek na rozšiřování srdečních cév. Je užíván k léčení vleklého 
onemocnění  srdečních  artérií,

 

k prevenci  náhlé  svíravé  bolesti  na  hrudi  (anginózní  záchvat)  a 

k podpůrné léčbě městnavého srdečního selhání. 
Není  vhodný  k léčbě  akutního  záchvatu  angíny  pectoris  (bolest  na  prsou).  Ten  by  se  měl  léčit 
přípravky s okamžitým účinkem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitromint užívat 

 
Neužívejte přípravek Nitromint
 

 

jestliže jste alergický(á) na glycerol-trinitrát nebo na jiné nitráty nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

 

pokud  máte  velmi  nízký  krevní  tlak,  tj.  systolický  krevní  tlak  nižší  než  90 mmHg  (těžká 
hypotenze)  

 

v případě šoku (těžká forma oběhové nedostatečnosti), nebo v případě mdloby (kolaps) 

 

pokud trpíte onemocněním, kdy Vaše srdce není schopno dodávat dostatek okysličené krve do 
celého těla (srdeční šok) 

 

v některých případech (dle určení lékaře) u akutního infarktu myokardu 

 

pokud máte anginu pectoris způsobenou abnormálním růstem srdeční svaloviny (hypertrofickou 
obstrukční kardiomyopatii) 

 

jestliže máte příliš málo krve v oběhu (kvůli ztrátě krve nebo dehydrataci) 

 

v některých případech onemocnění srdeční chlopně (aortální nebo mitrální stenóza) 

 

pokud máte zánět hladké membrány, která obklopuje srdce (obliterující perikarditidu) 

 

pokud máte nahromadění tekutiny v membráně, která obklopuje srdce (perikardiální tamponádu) 

 

pokud  jste  náchylní  k náhlému  poklesu  krevního  tlaku  při  stání  nebo  vstávání  (ortostatické 

Strana 2 (celkem 6) 

poruchy krevního oběhu) 

 

pokud trpíte jakýmkoliv stavem s možným zvýšeným tlakem v hlavě (např. poranění hlavy, cévní 
mozková příhoda), 

 

jestliže máte závažné snížení počtu červených krvinek (erytrocytů), nebo méně než je normální 
množství hemoglobinu v krvi (anémie), 

 

pokud trpíte zvýšeným tlakem v oku (glaukomem s úzkým úhlem) 

 

pokud  používáte  určité  léky  k léčbě  erektilní  dysfunkce  (léky  obsahující  jako  účinnou  látku 
sildenafil, vardenafil, nebo tadalafil), protože současné užití těchto léků může vést k těžkému, 
život ohrožujícímu snížení krevního tlaku, 

 

pokud  užíváte  léky  obsahující  riocigvát,  který  se  používá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku 
v plicních cévách (plicní hypertenze), protože současné podávání může vést k poklesu krevního 
tlaku. 

 
Pokud se u vás objeví některý z výše uváděných problémů, informujte svého lékaře.  
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku  Nitromint se poraďte se svým  lékařem nebo lékárníkem.  Zvláštní opatrnost a 
pečlivá lékařská kontrola mohou být nutné 

 

v případě vysokého věku (více než 65 let), vzhledem k nebezpečí náhlého poklesu krevního tlaku 
při vstávání 

 

pokud trpíte onemocněním krevních cév zásobujících mozek (cerebrovaskulární onemocnění) 

 

u  onemocnění  plic  nebo  u  chronického  srdečního  onemocnění,  které  je  důsledkem  plicního 
onemocnění 

 

u vážné poruchy funkce jater a/nebo ledvin 

 

v případě snížené funkce štítné žlázy 

 

u některých typů onemocnění srdeční chlopně (mitrální prolaps) 

 

pokud jste měli nedávno srdeční záchvat (infarktu myokardu) 

 

jste-li podchlazení (máte velmi nízkou tělesnou teplotu) 

 

v případě podvýživy 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla u dětí prokázána, a proto se tyto tablety nesmí dětem podávat. 
 
Další léčivé přípravky a Nitromint 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
 
Nikdy nepoužívejte Nitromint: 

s léky  k léčbě  erektilní  dysfunkce,  které  obsahují  léčivou  látku  sildenafil,  vardenafil  nebo 
tadalafil. Účinky přípravku Nitromint na snížení krevního tlaku mohou být zvýšeny. 

s léky obsahujícími riocigvát, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku v plicních cévách 
(plicní hypertenze), protože současné podávání může vést k nízkému krevnímu tlaku. 

 
Individuální lékařské posouzení vyžaduje současné užívání: 

s léky ke snížení krevního tlaku, jako jsou vazodilatátory a jiná antihypertenziva, neuroleptika 
(používaná  k léčbě  duševních  onemocnění),  léky  používané  k léčbě  deprese  (např.  tricyklická 
antidepresiva),  sapropterin (užívaný  k léčbě  fenylketonurie) a  N-acetylcystein  (aminokyselina, 
doplněk  stravy).  Každý  z těchto  přípravků  může  zvýšit  účinek  přípravku  Nitromint  snižující 
krevní tlak. 

s přípravky obsahující dihydroergotamin (užívané k léčbě migrény nebo na podporu děložních 
kontrakcí). Účinek tohoto léku může být zvýšena přípravkem Nitromint. 

s přípravky obsahujícími heparin na ředění krve (účinnost heparinu může snížit). 

Přípravky na uvolňování střev (laxativa) mohou urychlit průchod přípravku Nitromint žaludkem 
a trávicím ústrojím a tím mohou snížit vstřebané množství glycerol-trinitrátu a jeho účinek. 

 
Pokud  jste  byli  již  dříve  léčeni  dlouhodobě  působícími  nitráty  (např  isosorbid-dinitrát,  isosorbid 
mononitrát), budete možná potřebovat vyšší dávku glycerol-trinitrátu. 

Strana 3 (celkem 6) 

 
Nitromint s alkoholem
 
Během  léčby  je  nutné  se  vyvarovat  požívání  alkoholických  nápojů,  protože  to  může  vést  k silným 
bolestem hlavy, snížení krevního tlaku, dokonce i ke kolapsu.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Používání  přípravku  Nitromint  v průběhu  těhotenství  by  se  mělo  zvažovat  pouze  v případě,  že 
očekávaný přínos pro matku je větší než možné riziko pro plod. 
 
Kojení 
Je  nutné  rozhodnout,  zda  je  třeba  přerušit/ukončit  kojení  nebo  přerušit/ukončit  léčbu  glycerol-
trinitrátem, přičemž by se měl zvážit přínos kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zejména na začátku léčby může přípravek snížit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. Proto je na začátku léčby, po dobu individuálně stanovenou lékařem, zakázáno řídit 
dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Později by měl být rozsah tohoto omezení stanoven lékařem 
případ od případu. 
 
Přípravek Nitromint obsahuje laktosu 
Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 23,4 mg monohydrátu laktosy nebo laktosy. Pokud Vám 
Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Nitromint užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud Váš lékař nepředepíše jinak, doporučené dávky jsou tyto: 
Doporučená počáteční dávka je 1 tableta přípravku Nitromint 2,6 mg dvakrát denně. 
Podle Vaší reakce může lékař postupně zvyšovat dávku až na max. 3 tablety přípravku Nitromint 2,6 mg 
dvakrát denně. 
 
Tablety by se měly polykat nerozkousané, měly by se brát před jídlem a zapít malým množstvím vody. 
 
Tablety by se měly podávat dvakrát denně, ráno a brzy odpoledne. Pokud se objevují záchvaty anginy 
především v noci, potom by denní dávka měla být podána odpoledne a před spaním. 
Průběžné podávání 3 až 4krát denně může vést ke sníženému účinku, tzv. nitrátové toleranci. Z tohoto 
důvodu je důležité, abyste dodržoval(a) dobu užívání léku přesně tak, jak Vám ji předepsal lékař. Toto 
dávkování zajišťuje 8 až 12hodinovou nízkou hladinu nitrátů v krvi, což je důležité pro odsunutí nebo 
zabránění vzniku tolerance na nitráty. 
Spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se vám bude zdát účinek těchto tablet buď příliš 
silný, nebo slabý. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitromint než jste měl(a) 
Předávkování přípravkem Nitromint může mít závažné důsledky, proto se spojte se svým lékařem ihned 
poté, co jste si vzal(a) vyšší dávku než je předepsaná. 
Předávkování  může  mít  následující  příznaky:  může  se  objevit  pokles  krevního  tlaku,  mdloby,  ztráta 
vědomí,  bušení  srdce,  bolest  hlavy,  slabost,  závratě,  rozostřené  vidění,  neklid,  zmatení,  ospalost, 
vyrážka,  nauzea,  zvracení  a  průjem.  Vysoké  dávky  mohou  vyvolat  cyanózu  (modré  rty  a  sliznice), 
dechovou nedostatečnost povrchové dýchání a záchvaty. V případě chronického předávkování by bylo 

Strana 4 (celkem 6) 

možné  zjistit  zvýšené  hladiny  methemoglobinu. Těžká  methemoglobinémie  se  vyznačuje suchými  a 
cyanotickými (modrými) rty a končetinami a dechovou nedostatečností.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nitromint 
Pokud  jste  si  zapomněl(a)  vzít  tabletu  v obvyklou  dobu,  vezměte  si  opomenutou  dávku  co  možná 
nejdříve, ale pouze v případě, že je ještě dost času před užitím dávky další. Pokud je již čas na další 
dávku,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  To  nevyrovná 
chybějící dávku a vy byste riskoval(a) předávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Nitromint 
Nikdy  nepřestaňte  užívat  tyto  tablety  náhle.  Nitromint  by  se  měl  vždycky  vysazovat  postupně,  dle 
pokynů Vašeho lékaře.

 

Pokud Vás lékař převádí z přípravku Nitromint na jinou léčbu, obě léčby se musí 

navzájem překrývat. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bolest hlavy je nejčastějším nežádoucím účinkem léčby. Ve většině případů bolest hlavy ustoupí během 
několika dní, aniž by bylo nutné přerušit léčbu; pro zmírnění bolesti je možné přechodně užívat běžná 
analgetika. 
 
Okamžitě přestaňte užívat přípravek Nitromint a zavolejte svého lékaře, spojte se s pohotovostí nejbližší 
nemocnice anebo zavolejte ambulanci, pokud se u vás projevil některý z následujících příznaků: 

 

otékání rukou, nohou, rtů, úst a krku, což způsobuje problémy při polykání nebo dýchání 

 

mdloby 

 
To jsou vážné (alergické) reakce přecitlivělosti. Alergické reakce mohou ohrožovat život a vy budete 
potřebovat  okamžitou  lékařskou  pomoc  nebo  hospitalizaci.  Jsou  to  mimořádně  závažné  nežádoucí 
účinky, ale velmi vzácné. 

 

kopřivka  

I to může být příznak alergické reakce. Okamžitě přestaňte užívat tyto tablety a požádejte svého lékaře 
o radu ohledně další léčby. Aby se předešlo jakýmkoliv závažným důsledkům, obraťte se na svého lékaře 
okamžitě, jakmile se objeví silná kopřivka po celém těle. 
 
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 

Bolesti hlavy  

 
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10) 

Závrať 

Ospalost 

Rychlý srdeční tep, 

Snížení krevního tlaku * 

Pokles krevního tlaku při vstávání nebo posazení se* 

Slabost 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) 

Synkopa (náhlá, krátkodobá ztráta vědomí) 

Zesílené příznaky anginy pectoris (zvýšení bolesti na hrudi) 

Pomalý tlukot srdce 

Strana 5 (celkem 6) 

Cyanóza  (modré  nebo  fialové  zabarvení  kůže  nebo  sliznic,  kvůli  nedostatku  kyslíku  v tkáni 
povrchu kůže) 

Zčervenání obličeje 

Oběhový kolaps (někdy s pomalým srdečním tepem a ztrátou vědomí) 

Nevolnost 

Zvracení 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) 

Rozmazané vidění 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000) 

Methemoglobinémie  (onemocnění  charakterizované  přítomností  vyšší  než  normální  úrovně 
methemoglobinu  v krvi.  Celkově  snižuje  schopnost  červených  krvinek  uvolňovat  kyslík  do 
tkání.). 

Neklid 

Snížení zásobování mozku kyslíkem 

Pálení žáhy 

Zápach z úst 

Poruchy dýchání 

Exfoliativní dermatitida (svědivá, odlupující se kožní vyrážka) 

Kožní vyrážka 

Otoky nohou a kotníků 

* Zejména na začátku léčby a po zvýšení dávky. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky (frekvence není známa) 

Bušení srdce (cítíte svůj srdeční tep) 

Zvýšený krevní tlak 

Ztráta chuti 

Sucho v ústech 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nitromint uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

Strana 6 (celkem 6) 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nitromint obsahuje 
 
Léčivou látkou je glyceroli trinitras (glycerol-trinitrát).  
Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kyselina  stearová,  mastek,  magnesium-
stearát, 23,4 mg monohydrátu laktosy nebo laktosy, kopovidon, polyetylenglykol, karbomer 941. 
 
Jak přípravek Nitromint vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  výrobku:  bílé  nebo  mírně  nažloutlé  tablety,  bez  zápachu,  mírně  nasládlé,  kulaté,  ploché,  se 
zkosenými hranami a vyraženým “2.6” na jedné straně 
Balení: 60 tablet v lékovce z hnědého skla, v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
9900 Körmend, Mátyás király utca 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
21. 2. 2017 

Recenze

Recenze produktu NITROMINT 2,6 MG 60X2.6MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu NITROMINT 2,6 MG 60X2.6MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám