Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

NITRESAN 10 MG 30X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101911

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NITRESAN 10 MG 30X10MG Tablety

1/5 

Sp.zn.sukls133113/2016 
a sp.zn.sukls133117/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

NITRESAN 10 mg 

tablety 

nitrendipinum 

 

Přečtěte si pozorně  celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete této příbalové informaci 
1.  Co je Nitresan 10 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitresan 10 mg užívat 
3.  Jak se Nitresan 10 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Nitresan 10 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Nitresan 10 mg a k čemu se používá 

 
Nitrendipin, léčivá látka přípravku Nitresan 10 mg, patří do skupiny léků nazývaných blokátory 
vápníkových kanálů. Tyto léky pomáhají uvolňovat napětí hladké svaloviny cév a rozšiřovat jejich 
průsvit. Tím, že se rozšíří cévy, dojde k poklesu krevního tlaku. 
Váš lékař Vám předepsal tyto tablety pro snížení Vašeho zvýšeného krevního tlaku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitresan 10 mg užívat 

 
Neužívejte Nitresan 10 mg 
-  jestliže jste alergický(á) na nitrendipin, na jiné léčivé látky ze skupiny blokátorů vápníkových 

kanálů 1,4-dihydropyridinového typu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

-  jestliže máte srdeční šok (těžká porucha srdeční funkce projevující se velmi nízkým pulsem 

a velmi nízkým krevním tlakem), 

-  jestliže máte závažné zúžení aortální chlopně, 
-  jestliže jste prodělal(a) akutní infarkt myokardu během posledních 4 týdnů, 
-  jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním koronárních 

cév se projevuje i v klidu s minimální námahou), 

-  během těhotenství a kojení. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nitresan 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  při jaterním onemocnění u Vás může dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Jestliže je 

snížena schopnost Vašeho srdce přečerpávat okysličenou krev do krevního oběhu nebo máte 
poruchu srdečního rytmu, lékař Vám může snížit dávky nitrendipinu. 

 

2/5 

Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a Nitresan 10 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Nitresan 10 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde o: 

jiné léky na snížení krevního tlaku: další snížení krevního tlaku, 

močopudné léky (diuretika): další snížení krevního tlaku, 

pankuronium, vekuronium (myorelaxancia – léky snižující svalové napětí): zvýšení a prodloužení 
uvolnění svalového napětí, 

cimetidin a ranitidin (k léčbě překyselení žaludku a žaludečních vředů), 

digoxin (k léčbě srdečního onemocnění): Váš lékař bude snižovat dávku digoxinu, 

rifampicin (lék užívaný k léčbě tuberkulózy), 

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, kyselina valproová (léky k léčbě epilepsie), 

erythromycin, troleandomycin, klarithromycin, roxithromycin (antibiotika), 

ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (léky k 

léčbě onemocnění způsobených plísněmi 

a kvasinkami), 

nefazodon (antidepresivum), 

amprenavir, atazanavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir (léky s protivirovým účinkem), 

kvinupristin a dalfopristin (antibiotika). 

 
Nitresan 10 mg s jídlem a pitím 
Grapefruitová šťáva snižuje metabolické odbourávání nitrendipinu. Proto se nemá pít během léčby 
přípravkem Nitresan 10 mg. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat Nitresan 10 mg, protože při studiích s léčivou látkou nitrendipin na 
zvířatech došlo k vývojovým vadám plodů. Nejsou k dispozici dostatečné údaje u lidí. 
Nitrendipin se vylučuje do mateřského mléka u potkanů. Protože není dostatek zkušeností u kojenců, 
musíte přerušit kojení, v případě že musíte užívat Nitresan 10 mg. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při léčbě vysokého krevního tlaku budete sledován(a) lékařem. Léčba vysokého krevního tlaku může 
ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. To platí zejména na začátku léčby, při 
zvýšení dávky, při přechodu na jinou léčbu a v kombinaci s požitím alkoholu. 
 
Nitresan 10 mg obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Nitresan 10 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tento přípravek je citlivý na světlo, proto uchovávejte tablety v původním balení (viz také bod 5). 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je dvakrát denně (ráno a večer) 1 tableta (což odpovídá 
20 mg nitrendipinu denně). Pokud nedojde k dostatečnému poklesu krevního tlaku, lékař může denní 
dávku v průběhu léčby zvýšit až na dvakrát denně 2 tablety (což odpovídá 40 mg nitrendipinu denně). 
Maximální denní dávka je 40 mg nitrendipinu denně. 
Tablety užívejte po jídle (ráno a večer), s dostatečným množstvím tekutiny. Nezapíjejte je 
grapefruitovou šťávou, protože by mohly působit příliš silně. 

3/5 

Léčba vysokého krevního tlaku je dlouhodobá. Lékař Vás bude informovat, jak dlouho je třeba užívat 
tento přípravek. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Nitresan 10 mg není určen pro děti a dospívající; není dostatek zkušeností s užíváním u této věkové 
skupiny. 
 
Pacienti s problémy s játry 
Jestliže máte problémy s játry, můžete být citlivější k účinkům přípravku Nitresan 10 mg. Váš lékař 
Vám stanoví co nejnižší možnou dávku k léčbě Vašeho stavu. 
 
Pacienti s problémy s ledvinami 
U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba žádné zvláštní úpravy dávkování. 
 
Starší pacienti 
Váš lékař stanoví co nejnižší možnou dávku a bude kontrolovat pečlivě Váš stav. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitresan 10 mg, než jste měl(a) 
Příznaky akutního předávkování jsou zrudnutí, bolest hlavy, snížení krevního tlaku (až kolaps 
krevního oběhu) a změny tepové frekvence (rychlý nebo pomalý puls). 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), musíte se poradit s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Nitresan 10 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Užijte další dávku v pravidelném čase. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Nitresan 10 mg 
Jestliže máte v úmyslu přestat užívat tento přípravek, např. protože se u Vás objevily nežádoucí 
reakce, vždy se poraďte s lékařem. 
Bez porady s lékařem nikdy léčbu neukončujte. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 

bolest hlavy, 

zrudnutí obličeje a krku, 

oteklé kotníky a nohy (většinou na začátku léčby, přechodně). 

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

zejména na počátku léčby se mohou objevit záchvaty anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 
u pacientů s již existující anginou pectoris může dojít ke zvýšení frekvence, trvání a závažnosti 
záchvatů (zhoršení bolesti na hrudi). 

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

pocit brnění a změněné citlivosti kůže (parestezie), 

závrať, 

únava, 

přechodná ztráta vědomí (synkopa), 

nervozita, 

abnormální vidění, rozmazané vidění, 

vertigo (pocit točení hlavy a nerovnováhy), 

nízký krevní tlak, 

4/5 

dušnost, 

pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, bolest břicha, průjem, zácpa, 

kožní reakce a reakce z přecitlivělosti, jako jsou svědění, kopřivka, vyrážka, citlivost kůže na 
světlo (fotosenzitivita), 

bolest svalů a kloubů, 

potřeba častějšího močení (polyurie), 

zvýšení tělesné hmotnosti, 

pocení. 

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):  

porucha funkce jater (zvýšení jaterních enzymů), 

zánět malých krevních cév (leukocytoklastická vaskulitida). 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 

snížení počtu některých krevních buněk (leukopenie, agranulocytóza), 

srdeční záchvat, 

zánět nebo otok dásní (gingivální hyperplazie), 

exfoliativní dermatitida (olupování kůže), 

těžký otok rtů, obličeje, jazyka a hrdla (angioedém), 

poruchy erekce, zvětšení prsních žláz u mužů (gynekomastie), prodloužené silné menstruační 
krvácení (menoragie), 

horečka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků  můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Nitresan 10 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nitresan 10 mg obsahuje 
Léčivou látkou je nitrendipinum. Jedna tableta obsahuje nitrendipinum 10 mg. 
Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, povidon 25, 
sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát. 
 
Jak Nitresan 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Nitresan 10 mg jsou žluté ploché tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením 
síly, o průměru 7 mm. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
Nitresan 10 mg je dodáván v baleních po 20, 30, 50, 60 nebo 100 tabletách v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 

5/5 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.6.2016. 
 

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 101911
Kód EAN: 8595026420144
Kód SÚKL: 45939
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Váš lékař Vám předepsal tyto tablety pro snížení Vašeho zvýšeného krevního tlaku.

Recenze

Recenze produktu NITRESAN 10 MG 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NITRESAN 10 MG 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám