Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18045
Kód EAN:
Kód SÚKL: 95587
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Nitrepress 20? Přípravek Nitrepress 20 se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Tento přípravek předepsal lékař Vám osobně a neměl/a byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242890/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP
Vážená pacientko, vážený paciente,
čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité.
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
NITREPRESS 20
(nitrendipinum)
tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
Kdo je odpovědný za prodej přípravku NITREPRESS 20?
HEXAL AG,
Industriestrasse 25,
83607 Holzkirchen,
Německo
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Složení
Jaká je léčivá látka?
Nitrendipinum 20 mg v jedné tabletě.
Co ještě přípravek NITREPRESS 20 obsahuje?
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, povidon 25, krospovidon,
natrium-laurylsulfát , stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý.
Léková forma, farmakoterapeutická skupina, charakteristika
Co je přípravek NITREPRESS 20?
Přípravek NITREPRESS 20 je antihypertenzívum, tzv. blokátor vápníkových kanálů.
Léčivá látka přípravku zabraňuje průchodu vápníku přes buněčnou membránu hladkého
svalstva cév a tím dojde ke snížení koncentrace vápníku v buňce. Výsledkem je rozšíření cév
a tedy snížení krevního tlaku.
Indikace
Proč se užívá přípravek NITREPRESS 20?
Přípravek NITREPRESS 20 se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.
Tento přípravek předepsal lékař Vám osobně a neměl/a byste jej dát nikomu jinému.
Kontraindikace
Kdy byste neměl/a užívat přípravek NITREPRESS 20?
Přípravek NITREPRESS 20 nesmíte užívat za těchto okolností:
2/5
- při známé přecitlivělosti vůči nitrendipinu, vůči kterékoli složce přípravku anebo vůči jiným
blokátorům vápníkového kanálu dihydropyridinové skupiny;
- při šokových stavech;
- při těžké formě zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóze) a při těžké formě zúžení
přilehlých oblastí;
- při tzv. nestabilní srdeční angině (nestabilní angině pectoris);
- při čerstvém srdečním infarktu (v průběhu prvních 4 týdnů);
- v těhotenství a v období kojení.
Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?
V těhotenství a v období kojení se přípravek NITREPRESS 20 užívat nesmí; jestliže žena v
období kojení přípravek užívat musí, je nutné, aby přestala kojit.
Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?
Pro děti není přípravek určen, není dosud k dispozici dostatek zkušeností u dětských pacientů.
U starších lidí bývá často vhodné použít nižší dávkování než u dospělých středního věku.
Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek NITREPRESS 20?
Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte srdeční slabostí (nedostatečností
srdce) nebo poruchou vedení srdečního vzruchu nazývanou syndrom chorého sinu.
Dále jej musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli z údajů uvedených
v odstavci "Kontraindikace".
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku NITREPRESS 20.
Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může přípravek NITREPRESS 20 působit?
Přípravek NITREPRESS 20 se obvykle dobře snáší, mohou se však objevit tyto nežádoucí
účinky:
Zejména na začátku léčby se často může vyskytnout zčervenání kůže v obličeji a pocit tepla,
případně zvýšené množství moči; tyto změny však bývají přechodné.
Občas se mohou objevit závratě, únava, trávicí poruchy (nevolnost, zvracení, pocit plnosti v
břiše, průjem nebo zácpa), bolesti hlavy, nadměrné snížení krevního tlaku, mravenčení,
zrychlený tep, bušení srdce, otoky bérců.
Zejména na začátku léčby se občas mohou objevit záchvaty srdeční anginy (anginy pectoris),
případně se u pacientů se stávající anginou pectoris může zvýšit počet, prodloužit trvání a
prohloubit závažnost záchvatů. V takovém případě bývá nutné léčbu přípravkem
NITREPRESS 20 ukončit.
Vzácně se mohou vyvinout kožní reakce z nesnášenlivosti (svědění, kopřivka, jiné typy
vyrážek) anebo nervozita.
Zejména po vyšším dávkování se vzácně vyvine svalová bolest, třes a mírné přechodné
změny zrakového vnímání (rozmazané vidění).
3/5
Ojediněle se může po dlouhodobé léčbě objevit zbytnění dásní, které však po přerušení léčby
vymizí.
Ojediněle se může především u starších mužů a po dlouhodobé léčbě objevit zbytnění prsů,
které však ustoupí po vysazení léku.
Ojediněle se zvýší aktivita tzv. jaterních enzymů, která vymizí po vysazení léčiva.
Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci
uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Interakce
Účinky přípravku NITREPRESS 20 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné
době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete
současně s užíváním přípravku NITREPRESS 20 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte
se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Které léky ovlivňují účinek přípravku NITREPRESS 20?
Snížení krevního tlaku, vyvolané přípravkem NITREPRESS 20, mohou zesílit jiné látky,
rovněž používané ke snížení krevního tlaku.
Při současném užívání přípravku NITREPRESS 20 a prazosinu anebo látek ze skupiny tzv.
beta-blokátorů se může krevní tlak značně snížit a mohou se objevit přechodné závratě až
omdlení. Beta-blokátory mohou v kombinaci s přípravkem NITREPRESS 20 vyvolat
selhávání srdce. Nitrožilně se beta-blokátory při léčbě přípravkem NITREPRESS 20 podávat
nesmějí. Cimetidin (užívá se k léčbě žaludečních a duodenálních vředů) může zvýšit hladinu
nitrendipinu v krvi a zvýšit tak i jeho účinek. Antibiotikum rifampicin může hladinu i účinek
nitredipinu naopak snižovat a vést k nutnosti zvýšení dávky nitrendipinu.
Šťáva z grapefruitu obsahuje látky, které mohou zpomalit odstraňování nitrendipinu z krve a
tím zesílit jeho účinek.
Účinky kterých léků může přípravek NITREPRESS 20 ovlivnit?
Přípravek NITREPRESS 20 může zvýšit hladinu i účinek současně užívaného srdečního léku
digoxinu v krvi, což může vést k nutnosti snížení dávek digoxinu. Může také zvýšit
nepříznivé působení některých léčiv užívaných k léčbě poruch srdečního rytmu (např.
amiodaronu, chinidinu) na srdce. Nitrendipin také může zesílit účinek některých látek,
(pankuronia, vekuronia).
Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v
nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku NITREPRESS
20.
Která jídla a nápoje byste neměl/a konzumovat?
Neměl/a byste pít grapefruitovou šťávu, která může neodhadnutelným způsobem zesílit
účinek nitrendipinu.
Návod ke správnému užívání
4/5
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám
přípravek NITREPRESS 20 nepřinese plný prospěch!
Jaké množství přípravku NITREPRESS 20 máte užívat a jak často?
Jak a kdy máte užívat přípravek NITREPRESS 20?
Přípravek NITREPRESS 20 se užívá obvykle takto:
Užívá se jednou denně, vždy ráno, po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 20, tj. denně 20
mg nitrendipinu. V případě potřeby lze dávkování zvýšit až na 2x denně po jedné tabletě
přípravku NITREPRESS 20 (tj. 2x denně, ráno a večer v intervalu cca 12 hodin, vždy po 20
mg nitrendipinu). Maximální celodenní dávka je 40 mg nitrendipinu (tj. 2 tablety přípravku
NITREPRESS 20).
U pacientů s poruchou činnosti jater a zejména u starších pacientů může být odstraňování
nitrendipinu z těla zpomaleno a jeho účinek prodloužen a zesílen. U těchto pacientů se léčba
obvykle zahájí polovinou tablety přípravku NITREPRESS 20 denně, užívanou ráno (tj. 10
mg nitrendipinu denně). Podle reakce pacienta pak lékař rozhodne o dalším postupu.
Způsob podání
Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte je malým množstvím tekutiny.
Jak dlouho máte přípravek NITREPRESS 20 užívat?
Léčba přípravkem NITREPRESS 20 bývá dlouhodobá. Její trvání vždy určí lékař.
Upozornění
Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem NITREPRESS 20 podniknout?
V průběhu léčby budete muset podstoupit pravidelná lékařská vyšetření.
Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?
Přípravek NITREPRESS 20 může zejména na začátku léčby a při zvyšování dávky ohrozit
Vaši schopnost rychle a účelně reagovat v případě náhlé, neočekávané situace. Řídit motorové
vozidlo a obsluhovat stroje při léčení tímto přípravkem proto můžete pouze, pokud Vám to
výslovně povolí lékař po pečlivém individuálním zhodnocení účinků léku na Vaši schopnost
vykonávat tyto činnosti.
Další rady
Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku NITREPRESS 20?
Po předávkování se může objevit zčervenání kůže, bolest hlavy, prudký a hluboký pokles
krevního tlaku, zpomalení anebo zrychlení tepu, závratě, poruchy vědomí až ztráta vědomí.
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo
dítě, neprodleně to oznamte lékaři!
Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku?
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání
předchozí dávky. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
Pokyny pro uchovávání
Jak se má přípravek NITREPRESS 20 uchovávat?
5/5
Přípravek uchovávejte v původním vnitřním obalu (červená folie blistru chrání účinnou látku
před rozkladným účinkem světla).
Tablety vyjměte z blistru bezprostředně před užitím.
Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Balení
20, 28, 30, 50 nebo 100 tablet
Datum poslední revize příbalové informace
30.12.2010
Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Recenze

Recenze produktu NITREPRESS 20 30X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NITREPRESS 20 30X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze