Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG 20X20MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18032

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 18032
Kód EAN: 4030096845069
Kód SÚKL: 30963
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá při léčbě esenciální hypertenze (zvýšení krevního tlaku, u něhož není známa příčina). Přípravek je určen pro léčbu dospělých a mladistvých.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls126732/2012  

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20 mg 

tablety 

nitrendipinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. Co je přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg užívat 
3. Jak se přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá 
Nitrendipin, léčivá látka přípravku, patří do skupiny léčiv nazývané antihypertenzíva, blokátory 
vápníkových kanálů. Tyto látky tlumí vtok vápníkových iontů do buněk hladké svaloviny cév přes 
buněčnou membránu, což vede k útlumu stahů cévní svaloviny, snížení periferního cévního odporu a 
poklesu chorobně zvýšeného krevního tlaku. Především na začátku léčby nitrendipin lehce zvyšuje 
vylučování sodíku močí. 
Přípravek se užívá při léčbě esenciální hypertenze (zvýšení krevního tlaku, u něhož není známa 
příčina). 
Přípravek je určen pro léčbu dospělých. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg užívat 

Neužívejte přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  nitrendipin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

  (uvedenou v bodě 6).  

 

 jestliže máte svíravou bolest na hrudi (nestabilní anginu pectoris) nebo jste během uplynulých    

4 týdnů prodělal(a) akutní srdeční infarkt  

 

jste-li těhotná nebo kojíte 

 

jestliže užíváte antibiotikum rifampicin, které se používá především pro léčbu tuberkulózy 

Přípravek není určen pro léčbu dětí a dospívajících (ve věku do 18 let). 

 
 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Nitrendipin-ratiopharm 20 mg se poraďte se svým lékařem:  

 

- jestliže máte významně sníženou funkci jater  
- jestliže užíváte lék(y) obsahující kteroukoli z níže uvedených látek:  

 

určitý typ antibiotik (makrolidová antibiotika např. erythromycin)  

 

léky používané k léčbě HIV infekce (inhibitory HIV proteázy např. ritonavir)  

 

léky používané k léčbě plísňových onemocnění (azolová antimykotika např.  
ketokonazol)  

 

léky používané k léčbě deprese (nefazodon a fluoxetin)  

 

léky používané k léčbě infekčních onemocnění (quinupristin/dalfopristin)  

 

lék používaný k léčbě epilepsie a bipolární poruchy (kyselina valproová)  

 

léky používané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy (cimetidin a ranitidin)  

 
Vzácně byl při léčbě nitrendipinem zaznamenán výskyt anginy pectoris, a to především na jejím 
začátku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Současné užívání rifampicinu a nitrendipinu je kontraindikováno.  
 
Předpokládá se, že tyto léčivé látky a nitrendipin se při současném užití vzájemně ovlivňují:  
- určitý typ antibiotik (makrolidová antibiotika např. erythromycin)  
- léky používané k léčbě HIV infekce (inhibitory HIV proteázy např. ritonavir)  

léky používané k léčbě plísňových onemocnění (

azolová antimykotika např. ketokonazol)  

- léky používané k léčbě deprese (nefazodon nebo fluoxetin)  

léky používané k léčbě infekčních onemocnění (

chinupristin/dalfopristin)  

lék používaný k léčbě epilepsie a bipolární poruchy

 (kyselina valproová)  

- léky používané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy (cimetidin, ranitidin)  
- určité léky používané k léčbě epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)  
 
Nitrendipin může zesílit účinky současně podávaných antihypertenziv (léky užívané ke snížení tlaku):  
- močopudných léků (diuretik)  
- léků na vysoký krevní tlak:beta-blokátorů, ACE inhibitorů, antagonistů receptorů angiotensinu typu 
1 (AT1), dalších blokátorů vápníkových kanálů, alfa-adrenergních blokátorů, inhibitorů PDE-5, alfa-
methyldopy  
Nitrendipin může zesílit účinky léku používaného k posílení srdeční činnosti (digoxinu).  
 
Trvání a intenzita účinku myorelaxancií. (léků užívaných k uvolnění křečí), jako je pankuronium, 
může být při léčbě nitrendipinem zvýšena. 

Přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg s jídlem a pitím 
 
V průběhu léčby se vyvarujte konzumace grapefruitů, grapefruitové šťávy a grapefruitového džusu.  
Nežádoucí vliv na nitrendipin přetrvává po tři dny od poslední konzumace grapefruitů, grapefruitové 
šťávy nebo grapefruitového džusu. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg nesmíte užívat během těhotenství ani kojení. 
 

 

Plodnost 
Nitrendipin může ovlivňovat funkčnost spermií. V případě mužů může být ovlivněna plodnost, proto 
v případě plánovaného těhotenství partnerky, je vhodné zvážit alternativní léčbu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek může i přes doporučené dávkování nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou 
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, 
práce ve výškách atd.), což platí ve zvýšené míře na počátku léčby, při zvýšení dávek a změně léčiva a 
při současném požití alkoholu. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu 
lékaře! 
 
Přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař 
řekl, že nesnášít některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Upozornění pro diabetiky: 1 tableta přípravku obsahuje 107 mg sacharidů. 

3. Jak se přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně (ráno). Při nedostatečném poklesu krevního tlaku 
může lékař dávku postupně zvýšit až na 2 tablety přípravku Nitrendipin-ratiopharm 20 mg denně. 
Maximální denní dávka jsou 2 tablety (40 mg). 
U pacientů se závažným poškozením funkce jater, zejména u starších pacientů, může být odbourávání 
nitrendipinu zpomaleno, a tím může dojít k nežádoucímu poklesu krevního tlaku. Dávkování u těchto 
pacientů by zprvu mělo být 

1

/

2

 tablety přípravku Nitrendipin-ratiopharm 20 mg denně při častých 

kontrolách krevního tlaku. Pokud by přesto byl pokles krevního tlaku příliš silný, je případně potřebná 
změna léčby. 
O délce léčby rozhoduje ošetřující lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nitrendipin-ratiopharm 20 mg je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg není určen pro děti a dospívající. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Nitrendipin-ratiopharm 20 mg, než jste měl(a), 
nebo při náhodném požití tablet dítětem se neprodleně poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v 
předepsaném dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg 
Nepřerušujte svévolně léčbu, Váš stav by se mohl zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují neodkladný lékařský zásah 
Vyhledejte svého lékaře okamžitě, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému (alergická reakce), 
jako jsou: 

 

otok obličeje, jazyka nebo hltanu; 

 

problémy s polykáním; 

 

kopřivka a dušnost. 

Lékaře neprodleně vyhledejte také v případě bolestí na hrudi, nebo pokud by u Vás došlo 
k výraznému snížení krevního tlaku, zejména pokud by pokles tlaku byl doprovázen obtížemi, jako 
je malátnost, točení hlavy a mdloby. 

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně: 
 

 

velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10; 

 

časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100; 

 

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000; 

 

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000; 

 

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000; 

 

není známo: z dostupných údajů nelze určit. 

 
Časté nežádoucí účinky:  
Stavy úzkosti, bolest hlavy, bušení srdce, otok, rozšíření cév, plynatost, pocit nevolnosti, slabost 
 
Méně časté nežádoucí účinky:  
Alergická reakce zahrnující kožní reakce a otoky, svědění, vyrážka, migréna, závrať, spavost, poruchy 
čití, mravenčení, poruchy vidění, rozmazané vidění, zvonění nebo pískání v uších (tinitus), bolesti na 
hrudi (angina pectoris), zrychlený srdeční tep, výrazný pokles krevního tlaku, dušnost, krvácení 
z nosu, bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, poruchy trávení, zácpa, zánět 
žaludeční/střevní sliznice (gastroenteritida), zduření dásní, přechodné zvýšení jaterních enzymů, 
bolesti svalů, časté močení, nespecifické bolesti.  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: 
Zvětšení prsní žlázy (gynekomastie), snížení počtu bílých krvinek.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg uchovávat 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg obsahuje 
Léčivou látkou je nitrendipinum 20 mg v 1 tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, 
povidon 40, mastek, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát. 

Jak přípravek Nitrendipin-ratiopharm 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté žluté bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně, průměr tablety 8 
mm. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Balení 
20, 30, 50 nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, Ulm, Německo 

Výrobce 

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle- Strasse 3, Blaubeuren, Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  

12.8.2015 

Recenze

Recenze produktu NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG 20X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG 20X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám