Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal.

Kód výrobku: 137131

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal.

1 /5 Sp.zn.sukls184579/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE NIONTIX, medicinální plyn, zkapalněný oxid dusný Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli vedlejší účinek, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je NIONTIX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NIONTIX používat
 3. Jak se NIONTIX používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak uchovávat NIONTIX
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE NIONTIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 • Léčivou látkou je oxid dusný 100% (V/V)
 • NIONTIX neobsahuje žádné další látky. NIONTIX je plyn používaný k inhalaci. Je bezbarvý, nasládlého zápachu a je dodáván v lahvích na stlačený plyn. Lahve na stlačený plyn obsahují pouze čistý oxid dusný pod tlakem. Oxid dusný má analgetické (tišící bolest) a anestetické (uspávací) účinky. Účinek oxidu dusného nastává ovlivněním množství chemických látek, tzv. neurotransmiterů, které mají funkci signálních látek přenášejících informace uvnitř nervového systému.

Přípravek NIONTIX je používán:

 • Jako součást anestézie.
 • Jako bolest utišující/ sedativní přípravek k potlačení bolesti s rychlým nástupem a bez dlouhodobého přetrvávání analgetického účinku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NIONTIX POUŽÍVAT

NIONTIX je možné podávat pouze v dostatečně vybavených zdravotnických zařízeních

pod dozorem lékařů. Ujistěte se, že Váš lékař je informován o Vašem zdravotním stavu.

Nepoužívejte NIONTIX

pokud:

 • máte nebo jste v nedávné době měli pneumothorax, plynovou embolii a v dalších případech, pokud můžete mít v těle vzduchové nebo plynové bubliny, jako

2 /5

bezprostředně po potápění, operaci bypass, po těžkém zranění hlavy nebo operaci středního ucha.

 • jste byl/a léčen/a pro oční poruchy injekcemi plynu do oka. Plynové bubliny se mohou během podání NIONTIXU rozpínat.
 • máte srdeční onemocnění - srdeční nedostatečnost, neboť NIONTIX může ovlivnit funkci srdce i při velmi lehkém poklesu srdeční činnosti.
 • máte onemocnění ovlivňující regulaci tlaku v centrálním nervovém systému, např. zvýšený tlak v mozku NIONTIX může způsobit další zvětšení objemu mozku.
 • Pokud máte střevní obstrukci nebo plynatost Upozornění a opatření:

Pokud trpíte nedostatkem vitamínu B12, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než užijete NIONTIX, protože NIONTIX může zhoršit účinky tohoto nedostatku.

Další léčivé přípravky a NIONTIX

Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali, nebo právě budete užívat další léky, informujte o tom svého lékaře.

Medicinální oxid dusný způsobuje zvýšení účinku dalších anestetik.

Tehotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že jste můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékářem dříve než začnete tento přípravek užívat. NIONTIX by neměl být užíván během prvních šesti měsíců těhotenství .NIONTIX může být používán během posledních tří měsíců těhotenství a během porodu, ale pokud je používán, Vaše dítě musí být sledováno kvůli nepříznivým účinkům. Přípravek NIONTIX může být používán během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

NIONTIX ovlivňuje mentální funkce. Proto byste se měli vyhnout řízení, obsluze strojů a provádění dalších komplikovaných úkolů dokud nedojde k plnému zotavení.

3. JAK SE NIONTIX POUŽÍVÁ

NIONTIX by Vám měl být vždy podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře. Oxid dusný je vždy podáván jako směs plynů, která obsahuje nejméně 21 % obj. kyslíku, aby se zabránilo nedostatku kyslíku, tzv. “hypoxii”. Medicinální oxid dusný je běžně používán v koncentracích kolísajících mezi 35 a 75 % obj. v inhalovaném plynu. NIONTIX je obvykle vdechován přes anestetickou masku. Buď můžete dýchat samostatně nebo pomocí respirátoru/ventilátoru, jako při anestézii. NIONTIX je nutné používat vždy přesně podle pokynů lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem pokud máte pochybnosti. NIONTIX smí být používán jen v místnostech s dobrou ventilací a/nebo tam, kde je instalován systém pro odtah přebytečného vydechovaného plynu. Je tak zabráněno vzniku

3 /5

příliš vysoké koncentrace oxidu dusného v okolním vzduchu, která by mohla ovlivnit personál a další osoby v blízkosti. Jestliže použijete více NIONTIXU než jste měl/a

Pokud je Vám podáno příliš mnoho NIONTIXU, můžete se stát hypoxickým, tzn., že máte nedostatek kyslíku v krvi. Hypoxii se musí rozhodně zabránit, protože jejím následkem může dojít k ovlivnění tělesných funkcí a může způsobit bezvědomí. Pokud je podáno příliš mnoho NIONTIXU, musí se podání přerušit nebo podávaná koncentrace snížit. Jestliže je podezření na hypoxii, je nutné dýchat čerstvý vzduch a pokud jste ve zdravotnickém zařízení, musí být podán kyslík s kontinuálním sledováním hladiny kyslíku v krvi prostřednictví pulzního oxymetru. Kyslík musí být podáván, dokud nedojde k zotavení a k dostatečné saturaci kyslíkem.

Bezpečnostní instrukce

 • NIONTIX je určen pro inhalaci podle instrukcí Vašeho lékaře.
 • Lahev na stlačený plyn připojujte pouze na zařízení určená pro připojení medicinálního oxidu dusného.
 • NIONTIX (lahev na stlačený plyn) musí být používán jen v dobře větraných místnostech.
 • Lahev na stlačený plyn) nesmí být vystavena velkému teplu.
 • V místnostech, kde se NIONTIX používá, se nesmí kouřit a používat otevřený oheň vzhledem ke zvýšenému riziku požáru.
 • V případě nebezpečí požáru musí být lahve na stlačené plyny odneseny na bezpečné místo.
 • Nikdy nepoužívejte maziva, olej nebo podobné látky k mazání zablokovaných závitů. Je zde riziko samovznícení v kontaktu s přípravkem NIONTIX.
  • Odběrové zařízení musí být otevíráno pomalu a opatrně.
 • Zacházejte s lahví na stlačený plyn s opatrností. Ujistěte se, že není vystavena otřesům a nemůže spadnout.
 • Během odběru přípravku NIONTIX musí být lahev na stlačený plyn ve svislé poloze s odběrovým zařízením nahoře. Medicinální oxid dusný je odebírán z lahve na stlačený plyn v plynné fázi, následkem tlaku je ale uvnitř lahve kapalný. Pokud by během odběru byla lahev na stlačený plyn v horizontální poloze, mohla by kapalina unikat a způsobit poškození. Odběrové zařízení musí být otevíráno pomalu a opatrně, aby se zabránilo úniku kapalného oxidu dusného.
 • Udržujte lahev na stlačený plyn čistou a suchou.
 • Lahev na stlačený plyn musí být uchovávána a přepravována s uzavřeným ventilem opatřeným ochranným kloboukem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NIONTIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 • Časté (vyskytující se až u 1 z 10 pacientů): Závrať, točení hlavy, nevolnost a zvracení.
 • Méně časté (vyskytující se až u 1 ze 100 pacientů): Pocit tlaku ve středním uchu, neboť NIONTIX způsobuje nárůst tlaku ve středním uchu. Nadýmání břicha, neboť NIONTIX pomalu zvyšuje objem plynu ve střevech.

4 /5

 • Velmi vzácné (vyskytující se až u 1 z 10000 pacientů): Mohou se též vyskytnout psychiatrické problémy, jako psychózy.
  • Neznámé (frekvenci není možné odhadnout dostupných údajů) Účinek na kostní dřeň a nervové funkce. Oxid dusný narušuje metabolizmus vitaminu B12 a kyseliny listové. Avšak tyto vedlejší účinky jsou extrémně vzácné a kratší doba užívání snižuje jejich riziko. Pokud je Vám NIONTIX podáván dlouhou dobu (víc než 6 hodin), nebo pokud je Vám NIONTIX podáván opakovaně, bude Váš lékař pravděpodobně odebírat vzorky krve na sledování Vašeho krevního obrazu.

  Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv vedlejší účinek, obraťte sa na svého lékaře nebo zdravotní sestru. To se týká i jakýchkoliv vedlejších účinků, které nejsou uvedené v této příbalové informáci pro uživatele.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK NIONTIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi na stlačený plyn. Lahve na stlačené plyny musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro uchovávání medicinálních plynů. Lahve na stlačené plyny musí být skladovány pod zastřešením, chráněny proti vlivům počasí a větru, drženy v suchu a čistotě, prosty hořlavých materiálů. Pro dlouhodobé skladování je doporučená teplota od - 20 do +40 C. Lahve na stlačené plyny mohou být krátkodobě vystaveny teplotám až do +60°C. Mají být přijata opatření k zabránění otřesů a pádu. Lahve na stlačené plyny obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a prázdné lahve na stlačené plyny musí být uchovávány odděleně. Větší lahve na stlačené plyny musí být transportovány vhodným typem vozidla. Zvláštní pozornost musí být věnována k zabezpečení toho, aby se připojená zařízení náhodně neuvolnila.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

5 /5

Co NIONTIX obsahuje

Léčivou látkou je oxid dusný 100% (V/V) NIONTIX neobsahuje žádné další látky.

Vodní objem

tlakové lahve v

[l]

Typ ventilu Materiál

lahve

Hmotnost

náplně v [kg] Objem oxidu dusného v [m3] při teplotě 15 °C a tlaku 1,013

bar

2 uzavírací ventil ocel 1,5 0,81 2 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 1,5 0,81 3 uzavírací ventil ocel 2,25 1,22 3 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 2,25 1,22 3 uzavírací ventil ocel/hliník 2 1,08 5 uzavírací ventil ocel 3,75 2,03 5 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 3,75 2,03 5 uzavírací ventil ocel/hliník 3 1,63 10 uzavírací ventil ocel 7,5 4,05 10 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 7,5 4,05 10 uzavírací ventil ocel/hliník 7 3,8 14,3 uzavírací ventil ocel/hliník 10 5,4 40 uzavírací ventil ocel 30 16,2 40 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 30 16,2 46,7 uzavírací ventil ocel/hliník 35 19 50 uzavírací ventil ocel 37,5 20,25 50 uzavírací ventil se zpětnou klapkou ocel 37,5 20,25 50 uzavírací ventil ocel 37 20 svazek 12 x 40 uzavírací ventil ocel 360 195,0 svazek 12 x 50 uzavírací ventil ocel 450 244,0

Pozn: Výstupní šroubení uzavíracího ventilu nebo uzavíracího ventilu se zpětnou klapkou má závit o rozměru G3/8´´

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9 - Kyje Česká Republika Telefon: +420 272 100 171 Fax: +420 272 100 790 Výrobce

6 /5

LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG Rt Carl von Linde út 1 H- 9653 Répcelak Maďarsko

Linde Hellas Single Person L.L.C. (Mandra, Attiki) Thesi Trypio Lithari, 19600 Mandra, Attiki Řecko

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EEA pod následujícími

názvy:

Česká republika: NIONTIX Maďarsko: Dinitrogén-oxid Linde cseppfolyósított orvosi gáz Rumunsko: NIONTIX, gaz medicinal, lichefiat Slovensko: NIONTIX, medicinálny plyn, skvapalnený Slovinsko: NIONTIX 100% medicinski plin, utekočinjeni

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5. 11. 2016

Informace o produktu

Kód výrobku: 137131
Kód EAN: 8594068700405
Kód SÚKL: 117023

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalový leták

NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal. – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal. zobrazíte nebo stáhnete zde: NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal..pdf

Recenze

Recenze produktu NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu NIONTIX 1X2L/810L II Plyn k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám