Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

NIONTIX 1X10L/4100L I Plyn k inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137133

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137133
Kód EAN: 8594068700412
Kód SÚKL: 117025

Příbalový leták

                                                                          

 1 /5                                                                       

Sp.zn.sukls184579/2016 

 

 

                  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE   

      NIONTIX, medicinální plyn, zkapalněný  

oxid dusný 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli   vedlejší  účinek,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci  

 
V příbalové informaci naleznete: 
1. 

Co je NIONTIX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NIONTIX  používat 

3. 

Jak se NIONTIX  používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak uchovávat NIONTIX   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE  NIONTIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

- Léčivou látkou je oxid dusný 100% (V/V) 
- NIONTIX neobsahuje žádné další látky. 
NIONTIX    je  plyn  používaný  k  inhalaci.  Je  bezbarvý,  nasládlého  zápachu  a  je  dodáván  v  
lahvích na stlačený plyn. Lahve na stlačený plyn obsahují pouze čistý oxid dusný pod tlakem.  
Oxid  dusný  má  analgetické  (tišící  bolest)  a  anestetické  (uspávací)  účinky.  Účinek  oxidu 
dusného  nastává  ovlivněním  množství  chemických  látek,  tzv.  neurotransmiterů,  které  mají 
funkci signálních látek přenášejících informace uvnitř nervového systému.  
 
Přípravek NIONTIX  je používán: 

Jako součást anestézie.  

Jako bolest utišující/ sedativní přípravek k potlačení bolesti s rychlým nástupem a bez 
dlouhodobého přetrvávání analgetického účinku. 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  NIONTIX 
POUŽÍVAT 

NIONTIX je možné podávat pouze v dostatečně vybavených zdravotnických zařízeních 
pod dozorem lékařů. Ujistěte se, že Váš lékař je informován o Vašem zdravotním stavu. 
Nepoužívejte  NIONTIX 
pokud: 

 máte  nebo  jste  v nedávné  době  měli  pneumothorax,  plynovou  embolii  a  v dalších 
případech,  pokud  můžete  mít  v těle  vzduchové  nebo  plynové  bubliny,  jako 

                                                                          

 2 /5                                                                       

bezprostředně  po  potápění,  operaci  bypass,  po  těžkém  zranění  hlavy  nebo  operaci 
středního ucha. 

jste byl/a léčen/a pro oční poruchy injekcemi plynu do oka. Plynové bubliny se mohou 
během podání NIONTIXU rozpínat. 

máte  srdeční  onemocnění  –  srdeční  nedostatečnost,  neboť  NIONTIX  může  ovlivnit 
funkci srdce i při velmi lehkém poklesu srdeční činnosti. 

máte  onemocnění  ovlivňující  regulaci  tlaku  v  centrálním  nervovém  systému,  např. 
zvýšený tlak v mozku  NIONTIX může způsobit další zvětšení objemu mozku. 

Pokud máte střevní obstrukci nebo plynatost 

Upozornění a opatření: 
Pokud trpíte nedostatkem vitamínu B12, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou 
dříve, než užijete NIONTIX, protože NIONTIX může zhoršit účinky tohoto nedostatku. 
 
Další léčivé přípravky a NIONTIX 
 
Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali, nebo právě budete užívat  další léky, 
informujte o tom svého lékaře. 
 
Medicinální oxid dusný způsobuje zvýšení účinku dalších anestetik.  
 
Tehotenství, kojení a fertilita  
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  jste  můžete  být  těhotná  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékářem dříve než začnete tento přípravek užívat. 
NIONTIX by neměl být užíván během prvních  šesti měsíců těhotenství .NIONTIX může být 
používán během posledních tří měsíců těhotenství a  během porodu, ale pokud je používán, 
Vaše dítě musí být sledováno kvůli nepříznivým účinkům. 
Přípravek NIONTIX může být používán během kojení.  

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
NIONTIX  ovlivňuje  mentální  funkce.  Proto  byste  se  měli  vyhnout  řízení,  obsluze  strojů  a 
provádění dalších komplikovaných úkolů dokud nedojde k plnému zotavení. 
 
3. 

JAK SE  NIONTIX POUŽÍVÁ 

NIONTIX by Vám měl být vždy podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře. 
Oxid dusný je vždy podáván jako směs plynů, která obsahuje nejméně 21 % obj. kyslíku, aby 
se zabránilo nedostatku kyslíku, tzv. “hypoxii”. Medicinální oxid dusný je běžně používán v  
koncentracích kolísajících mezi 35 a 75 % obj. v inhalovaném plynu. 
NIONTIX  je  obvykle  vdechován  přes  anestetickou  masku.  Buď  můžete  dýchat  samostatně 
nebo pomocí respirátoru/ventilátoru, jako při anestézii. 
NIONTIX  je nutné používat vždy přesně podle pokynů lékaře. Poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem pokud máte pochybnosti. 
NIONTIX  smí  být  používán  jen  v místnostech  s dobrou  ventilací  a/nebo  tam,  kde  je 
instalován  systém  pro  odtah  přebytečného  vydechovaného  plynu.  Je  tak  zabráněno  vzniku 

                                                                          

 3 /5                                                                       

příliš  vysoké  koncentrace  oxidu  dusného  v okolním  vzduchu,  která  by  mohla  ovlivnit 
personál a další osoby v blízkosti.  

Jestliže použijete více NIONTIXU než jste měl/a 
Pokud je Vám  podáno příliš mnoho  NIONTIXU,  můžete se stát hypoxickým, tzn., že máte 
nedostatek kyslíku v krvi. Hypoxii se musí rozhodně zabránit, protože jejím následkem může 
dojít k ovlivnění tělesných funkcí a může způsobit bezvědomí. 
Pokud  je  podáno  příliš  mnoho  NIONTIXU,  musí  se  podání  přerušit  nebo  podávaná 
koncentrace snížit. Jestliže je podezření na hypoxii, je nutné dýchat čerstvý vzduch a pokud 
jste  ve  zdravotnickém  zařízení,  musí  být  podán  kyslík  s kontinuálním  sledováním  hladiny 
kyslíku v krvi prostřednictví pulzního oxymetru. Kyslík musí být podáván, dokud nedojde k 
zotavení a k dostatečné saturaci kyslíkem.  
 

Bezpečnostní instrukce 

NIONTIX je určen pro inhalaci podle instrukcí Vašeho lékaře. 

Lahev na stlačený plyn připojujte pouze na zařízení určená pro připojení medicinálního 
oxidu dusného. 

NIONTIX  (lahev  na  stlačený  plyn)  musí  být  používán  jen  v dobře  větraných 
místnostech. 

Lahev na stlačený plyn) nesmí být vystavena velkému teplu. 

V  místnostech,  kde  se  NIONTIX  používá,  se  nesmí  kouřit  a  používat  otevřený  oheň 
vzhledem ke zvýšenému riziku požáru. 

V  případě  nebezpečí  požáru  musí  být  lahve  na  stlačené  plyny  odneseny  na  bezpečné 
místo.  

Nikdy nepoužívejte maziva, olej nebo podobné látky k mazání zablokovaných závitů. Je 
zde riziko samovznícení v kontaktu s přípravkem NIONTIX. 

Odběrové zařízení musí být otevíráno pomalu a opatrně. 

Zacházejte s lahví na stlačený plyn s opatrností. Ujistěte se, že není vystavena otřesům a 
nemůže spadnout. 

Během  odběru  přípravku  NIONTIX  musí  být  lahev  na  stlačený  plyn  ve  svislé  poloze 
s odběrovým zařízením nahoře. Medicinální oxid dusný je odebírán z lahve na stlačený 
plyn v plynné fázi, následkem tlaku je ale uvnitř lahve kapalný. Pokud by během odběru 
byla lahev na stlačený plyn v horizontální poloze, mohla by kapalina unikat a způsobit 
poškození.  Odběrové  zařízení  musí  být  otevíráno  pomalu  a  opatrně,  aby  se  zabránilo 
úniku kapalného oxidu dusného. 

Udržujte lahev na stlačený plyn čistou a suchou. 

Lahev  na  stlačený  plyn  musí  být  uchovávána  a  přepravována  s uzavřeným  ventilem 
opatřeným ochranným kloboukem. 
 

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NIONTIX nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.  

-  Časté (vyskytující se až u 1 z 10 pacientů): 

Závrať, točení hlavy, nevolnost a zvracení. 

-  Méně časté (vyskytující se až u 1 ze 100 pacientů): 

Pocit tlaku ve středním uchu, neboť NIONTIX způsobuje nárůst tlaku ve středním uchu.   
Nadýmání břicha, neboť NIONTIX pomalu zvyšuje objem plynu ve střevech.  

                                                                          

 4 /5                                                                       

-  Velmi vzácné (vyskytující se až u 1 z 10000 pacientů): 

Mohou se též vyskytnout psychiatrické problémy, jako psychózy. 

       -   Neznámé (frekvenci není možné odhadnout dostupných údajů) 
Účinek na kostní dřeň a nervové funkce. 
Oxid  dusný  narušuje  metabolizmus  vitaminu  B

12

  a  kyseliny  listové.  Avšak  tyto  vedlejší 

účinky  jsou  extrémně  vzácné  a  kratší  doba  užívání  snižuje  jejich  riziko.  Pokud  je  Vám 
NIONTIX podáván dlouhou dobu (víc než 6 hodin), nebo pokud je Vám NIONTIX podáván 
opakovaně,  bude  Váš  lékař  pravděpodobně  odebírat  vzorky  krve  na  sledování  Vašeho 
krevního obrazu. 
 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoliv  vedlejší  účinek,  obraťte  sa  na  svého  lékaře  nebo 

zdravotní  sestru.  To  se  týká  i  jakýchkoliv  vedlejších  účinků,  které  nejsou  uvedené  v této 
příbalové informáci pro uživatele.  
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.     JAK NIONTIX UCHOVÁVAT  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

 lahvi na stlačený plyn. 

Lahve  na  stlačené  plyny  musí  být  uchovávány  na dobře  větraných  místech  určených  pro 
uchovávání medicinálních plynů.  
Lahve na stlačené plyny musí být skladovány pod zastřešením, chráněny proti vlivům počasí 
a větru, drženy v suchu a čistotě, prosty hořlavých materiálů.  

Pro dlouhodobé skladování je doporučená teplota od – 20 do +40 C. Lahve na stlačené plyny 
mohou být krátkodobě vystaveny teplotám až do +60°C.  
Mají být přijata opatření k zabránění otřesů a pádu. 
Lahve na stlačené plyny obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a 
prázdné lahve na stlačené plyny musí být uchovávány odděleně. 
Větší  lahve  na  stlačené  plyny  musí  být  transportovány  vhodným  typem  vozidla.  Zvláštní 
pozornost  musí  být  věnována  k zabezpečení  toho,  aby  se  připojená  zařízení  náhodně 
neuvolnila.  
 
6.     OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE   

                                                                          

 5 /5                                                                       

Co  NIONTIX obsahuje  

Léčivou látkou je oxid dusný 100% (V/V)  
NIONTIX  neobsahuje žádné další látky. 
 

Vodní objem 

tlakové lahve v 

[l]

 

Typ ventilu 

Materiál 

lahve 

Hmotnost 

náplně v 

[kg]

 

Objem oxidu dusného v 

[m

3

]

 

při teplotě 15 °C a tlaku 1,013 

bar 

uzavírací ventil 

ocel 

1,5 

0,81 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

1,5 

0,81 

uzavírací ventil 

ocel 

2,25 

1,22 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

2,25 

1,22 

uzavírací ventil 

ocel/hliník 

1,08 

uzavírací ventil 

ocel 

3,75 

2,03 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

3,75 

2,03 

uzavírací ventil 

ocel/hliník 

1,63 

10 

uzavírací ventil 

ocel 

7,5 

4,05 

10 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

7,5 

4,05 

10 

uzavírací ventil 

ocel/hliník 

3,8 

14,3 

uzavírací ventil 

ocel/hliník 

10 

5,4 

40 

uzavírací ventil 

ocel 

30 

16,2 

40 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

30 

16,2 

46,7 

uzavírací ventil 

ocel/hliník 

35 

19 

50 

uzavírací ventil 

ocel 

37,5 

20,25 

50 

uzavírací ventil se 

zpětnou klapkou 

ocel 

37,5 

20,25 

50 

uzavírací ventil 

ocel 

37 

20 

svazek 

12 x 40 

uzavírací ventil 

ocel 

360 

195,0 

svazek 

12 x 50 

uzavírací ventil 

ocel 

450 

244,0 

 
Pozn: 
Výstupní  šroubení  uzavíracího  ventilu  nebo  uzavíracího  ventilu  se  zpětnou  klapkou  má  závit  o 
rozměru G3/8´´ 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci
  
Linde Gas a.s. 
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9 – Kyje 
Česká Republika 
Telefon:     +420 272 100 171 
Fax:            +420 272 100 790 

Výrobce 

                                                                          

 6 /5                                                                       

LINDE GÁZ  MAGYARORSZÁG  Rt 
Carl von Linde út 1 
H- 9653 Répcelak 
Maďarsko 

 

Linde Hellas Single Person L.L.C. (Mandra, Attiki) 
Thesi Trypio Lithari, 19600 
Mandra, Attiki 
Řecko 

 
 

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EEA pod následujícími 
názvy: 

 

Česká republika: NIONTIX  

Maďarsko: Dinitrogén-oxid Linde cseppfolyósított orvosi gáz 

Rumunsko: NIONTIX, gaz medicinal, lichefiat 

Slovensko: NIONTIX, medicinálny plyn, skvapalnený 

Slovinsko: NIONTIX 100% medicinski plin, utekočinjeni 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5. 11. 2016
 

 

Recenze

Recenze produktu NIONTIX 1X10L/4100L I Plyn k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu NIONTIX 1X10L/4100L I Plyn k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám