Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

NIDRAZID TBL 250X100MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20616

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20616
Kód EAN: 8594739037519
Kód SÚKL: 3303
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Nidrazid se používá k léčbě všech plicních i mimoplicních forem tuberkulózy a k prevenci plicních forem. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 3 let věku.

Příbalový leták


Příbalová informace: informace pro uživatele
NIDRAZID
tablety
isoniazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek NIDRAZID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NIDRAZID užívat
3. Jak se přípravek NIDRAZID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek NIDRAZID uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek NIDRAZID a k čemu se používá
NIDRAZID je lék působící proti původci tuberkulózy. NIDRAZID se používá k léčbě všech plicních i mimoplicních forem tuberkulózy a k prevenci plicních forem.
Při léčbě tuberkulózy se přípravek NIDRAZID používá v kombinaci s jinými protituberkulózními léky, aby se tak zabránilo vzniku rezistence (ztrátě účinnosti) těchto léků. V prevenci tuberkulózy se NIDRAZID používá samostatně.
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 3 let věku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek nidrazid užívat
Neužívejte přípravek NIDRAZID
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na isoniazid (léčivá látka přípravku NIDRAZID), nebo na některou jinou složku přípravku
Jestliže trpíte těžším poškozením jater
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NIDRAZID je zapotřebí
Jestliže se léčíte s epilepsií
Jestliže trpíte psychickým onemocněním
Jestliže máte výrazné sklony ke krvácivosti,
Jestliže trpíte zánětem nervů (neuritida)
U pacientů s dřívějším onemocněním jater
U pacientů s AIDS
U pacientů vysokého věku
Při léčbě vyššími dávkami přípravku NIDRAZID může dojít k nedostatku vitaminu B6 v organizmu a tím ke zvýšenému výskytu některých nežádoucích účinků, proto Vám lékař může v některých případech doporučit současné užívání vitaminu B6.
Vhodné jsou i pravidelné kontroly jaterních testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek NIDRAZID. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem NIDRAZID žádné volně prodejné léky.
Účinky isoniazidu (léčivá látka přípravku NIDRAZID) a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Zeptejte se svého lékaře dříve, než užijete přípravek NIDRAZID v případě, že užíváte:
Léčivé přípravky používané k snížení srážlivosti krve
Léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, ethosuximid, primidon, barbituráty)
Léčivé přípravky používané k potlačení úzkosti, strachu, uklidnění, uvolnění svalů (benzodiazepiny)
Rifampicin (antibiotikum)
Cykloserin (antibiotikum)
Disulfiram (látka používaná k léčbě chronického alkoholizmu)
Ketokonazol (látka používaná k léčbě houbových infekcí)
Alfentanil (látka používaná k potlačení bolesti a navození celkové anestezie)
Léky používané při překyselení žaludku obsahující hliník snižují vstřebávání přípravku NIDRAZID, proto se doporučuje jeho podání 1 hodinu před požitím těchto léků.
Užívání přípravku NIDRAZID s jídlem a pitím
Je doporučené tablety přípravku NIDRAZID užívat nalačno, alespoň 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.
Pacienti by se měli vyvarovat potravinám s obsahem tyraminu a histaminu např. sýry, ryby, červené víno.
Po dobu léčby přípravkem NIDRAZID není vhodné pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
O užívání přípravku NIDRAZID během těhotenství a kojení rozhoduje lékař.
V případě, že užíváte isoniazid a otěhotníte nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se lékaře, zda můžete pokračovat v jeho užívání.
Podávání isoniazidu není důvodem k přerušení kojení, kojenci by však měli být sledováni.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučeném dávkovaní přípravek NIDRAZID neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku NIDRAZID
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.
3. Jak se přípravek NIdrazid užívá
Vždy užívejte přípravek NIDRAZID přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Dávkování určuje vždy lékař, dodržujte přesně jeho pokyny.
Jsou zavedeny různé dávkovací režimy.
Dospělí:
při každodenním podávání užívají dospělí maximálně 3 tablety najednou.
při podávání 2x týdně by jedna dávka neměla přesáhnout 9 tablet.
při prevenci tuberkulózy se podávají maximálně 3 tablety na den.
Děti: Dávkování u dětí určí lékař dle tělesné hmotnosti dítěte.
Pacienti s omezenou funkcí ledvin: pacientům s omezenou funkcí ledvin může lékař předepsat nižší dávky přípravku NIDRAZID.
Léčba přípravkem NIDRAZID je dlouhodobá.
Jestliže jste užil(a) více přípravku NIDRAZID než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte naléhavě lékaře.
Příznaky předávkovaní isoniazidem jsou: pocit na zvracení, zvracení, kožní vyrážka, u těžších forem křeče, závratě nebo nesouměrnost pohybů a jejich špatná koordinace.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NIDRAZID
Zapomenete-li si vzít dávku léku, co nejdříve si jí vezměte.
Pokud se blíží čas pro další dávku, vynechanou dávku neberte a pokračujte dále podle zavedeného léčebného režimu. Neužívejte dvojitou dávku léku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek NIDRAZID
Bez porady s lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NIDRAZID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V případě, že se u Vás objeví příznaky poškození jater např. únava, nechutenství, nevolnost, zvracení, svědění nebo žluté zbarvení kůže a očního bělma, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a nepokračujte v užívání přípravku.
Při užívání přípravku NIDRAZID se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
V přehledu jsou použity následující definice frekvencí výskytu:
Velmi často (výskyt u více než u 1 pacienta z 10 pacientů): zvýšené hladiny jaterních enzymů.
Často:(výskyt u více než u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně než u 1 pacienta z 10 pacientů): nedostatek vitaminu B6, psychické poruchy, bolesti hlavy, závratě, postižení periferních nervů (projevující se jako mravenčení, svědění), nevolnost, zvracení, zažívací potíže.
Méně často (výskyt u více než u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně než u 1 pacienta ze 100 pacientů): únava, slabost, horečka, žloutenka, zánět jater.
Vzácně (výskyt u více než u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 pacienta z 1000 pacientů): nechutenství, nedostatek vitaminu B3, křeče, zánět optického nervu (např. rozmazané vidění), kožní alergické reakce, kopřivka, svědění, ekzém, zčervenaní kůže, drobné tečkovité krvácení patrné na kůži.
Velmi vzácně (výskyt u méně než u 1 pacienta z 10 000 pacientů): změny krevního obrazu, zvětšení lymfatických uzlin, zvětšení prsních žláz u mužů, vyšší hodnoty bilirubinu anebo glukózy v krvi, hromadění kyselých látek v organizmu, poruchy imunitního systému.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek NIDRAZID uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek NIDRAZID nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek NIDRAZID obsahuje
Léčivou látkou je isoniazidum 100 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, aluminium-palmitostearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, mastek.
Jak přípravek NIDRAZID vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až slabě nažloutlé ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně, průměru 7mm
Velikost balení: 250 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
17.2. 2010

Recenze

Recenze produktu NIDRAZID TBL 250X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu NIDRAZID TBL 250X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám