Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X2ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102460

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X2ML Injekční roztok

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NeuroBloc 5000 j/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 0,5 ml injekční lahvička obsahuje 2500 j. botulini toxinum typus B.
Každá 1,0 ml injekční lahvička obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 2,0 ml injekční lahvička obsahuje 10 000 j. botulini toxinum typus B.
Produkován v buňkách sérotypu B (kmen fazolí) baktérií Clostridium botulinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok
Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

NeuroBloc je indikován k léčbě cervikální dystonie (torticollis) u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

NeuroBloc by měl podávat pouze lékař, který je seznámen a má zkušenosti s léčbou cervikální 
dystonie a používáním botulotoxinů.

Pouze pro použití v nemocnici.

Dávkování
Počáteční dávka činí 10 000 j. a měla by být rozdělena mezi dva až čtyři nejpostiženější svaly. Údaje 
z klinických studií naznačují, že účinnost závisí na dávce, ale vzhledem k tomu, že v těchto studiích se 
neprovádělo srovnávání, nevykazují významný rozdíl mezi dávkou 5 000 jednotek a 10 000 jednotek. 
Lze tedy uvažovat i o počáteční dávce 5 000 j., ale dávka 10 000 j. může zvyšovat pravděpodobnost 
klinického přínosu.

Injekce by se měly opakovat podle potřeby, aby byla zachována správná funkce a minimalizována 
bolest. V dlouhodobých klinických studiích byla průměrná frekvence podání přibližně každých 
12 týdnů, ačkoliv tato hodnota může kolísat mezi subjekty a u části pacientů vydrželo výrazné zlepšení 
oproti výchozí hodnotě po dobu 16 týdnů a déle. Frekvence podání by tedy měla být upravena na 
základě klinického hodnocení/reakce jednotlivého pacienta. 

U pacientů se sníženou svalovou hmotou je třeba dávku upravit tak, aby odpovídala potřebám 
jednotlivého pacienta.

Síla tohoto léčivého přípravku je vyjádřena jako NeuroBloc 5 000 j/ml. Tyto jednotky nejsou 
zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků (viz 
bod 4.4).

Starší lidé
U starších lidí ≥ 65 let věku není nutná žádná úprava dávky.

3

Pacienti s poruchou činnosti jater a ledvin
U pacientů trpících poruchou činnosti jater nebo ledvin nebyly provedeny žádné studie. 
Farmakologická charakteristika přípravku ovšem neukazuje na potřebu úpravy dávek.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku NeuroBloc u dětí ve věku 0-18 let nebyla dosud stanovena.
Nejsou dostupné žádné údaje. NeuroBloc se nedoporučuje dětem ve věku 0-18 let, dokud nebudou 
k dispozici další údaje.

Způsob podání
NeuroBloc se musí podávat pouze formou intramuskulárních injekcí. Aplikaci je třeba provádět
zvláště opatrně, aby nedošlo k podání přípravku NeuroBloc do cévy.

Počáteční dávka 10 000 j. by měla být rozdělena mezi dva až čtyři nejvíce postižené svaly.

Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml 
(0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného a roztok se musí ihned použít. Návod k naředění tohoto 
léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Osobám se známými neuromuskulárními onemocněními (např. amyotrofická laterální skleróza nebo 
periferní neuropatie) nebo se známou poruchou nervosvalového přenosu (např. myasthenia gravis 
nebo Lambert-Eatonův syndrom) se přípravek NeuroBloc nesmí podávat.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

NeuroBloc je doporučován výhradně pro intramuskulární podání.

Bezpečnost přípravku NeuroBloc mimo schválenou indikaci nebyla stanovena. Toto upozornění se 
vztahuje na použití u dětí a jakoukoliv jinou indikaci kromě cervikální dystonie. Rizika, zahrnující 
i smrt, mohou převážit nad přínosy.

Sérokonverze
Jako u mnohých biologických/biotechnologických proteinů používaných pro terapeutické účely může 
u některých pacientů opakované podání přípravku NeuroBloc souviset s vytvořením protilátek proti 
botulotoxinu typu B. Imunogenicitní data ze tří dlouhodobých klinických studií naznačují, že si 
přibližně jedna třetina pacientů vytvořila protilátky, což bylo stanovené testem neutralizace / ochrany 
myší v závislosti na době trvání expozice (viz bod 5.1).

Zjištění důsledků sérokonverze prokázalo, že přítomnost protilátek není totožná se ztrátou klinické 
odpovědi a neměla vliv na celkový bezpečnostní profil. Nicméně klinická relevance přítomnosti 
protilátek určená testem neutralizace/ochrany myší je neurčitá.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při podávání pacientům s poruchami krvácivosti a pacientům na 
antikoagulační terapii.

Rozšíření účinku toxinů
Byly hlášeny neuromuskulární účinky související s rozšířením toxinu mimo místo podání (viz 
bod 4.8), včetně dysfagie a dýchacích potíží.

4

Existující neuromuskulární poruchy
Pacienti léčení terapeutickými dávkami mohou trpět zostřenou svalovou slabostí. Pacienti 
s neuromuskulárními poruchami mohou být vystaveni zvýšenému riziku klinicky významných účinků 
včetně závažné dysfagie a dýchacích problémů u obvyklých dávek přípravku NeuroBloc (viz bod 4.3).

Po léčbě botulinovým toxinem typu A/B byla spontánně hlášena dysfagie, aspirační pneumonie a/nebo 
potenciálně smrtelné respirační onemocnění.

Děti (neschválené použití) a pacienti s neuromuskulárními poruchami jako základním onemocněním 
včetně poruchy polykání, jsou vystaveni zvýšenému riziku těchto nežádoucích reakcí. U pacientů s 
neuromuskulárními poruchami nebo dysfagií a aspirací v anamnéze se smí používat botulinové toxiny 
pouze experimentálně za přísného lékařského dohledu.

Po léčbě přípravkem NeuroBloc se doporučuje, aby všichni pacienti a ošetřovatelé vyhledali lékařskou 
péči při respiračních obtížích, dušení nebo jakékoliv nové či zhoršující se dysfagii.

Dysfagie byla hlášena po injekčním podání do jiných míst, než je cervikální svalstvo.

Chybějící zaměnitelnost mezi botulotoxinovými přípravky
Úvodní zahajovací dávka 10 000 j. (případně 5 000 j.) je relevantní pouze pro přípravek NeuroBloc 
(botulotoxin typu B). Tyto jednotky použité pro dávky přípravku NeuroBloc se vztahují výhradně 
k přípravku a netýkají se přípravků obsahujících botulotoxin typu A. Doporučované počty jednotek na 
dávku botulotoxinu typu A jsou výrazně nižší než u přípravku NeuroBloc a podávání botulotoxinu 
typu A ve stejném množství jednotek na dávku, jaké je doporučováno pro přípravek NeuroBloc, by 
mohlo vyvolat systémovou toxicitu a klinické důsledky, které by mohly pacienta ohrozit na životě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Působení společně podávaných různých serotypů botulinového neurotoxinu není známo. V klinických 
studiích byl přípravek NeuroBloc podáván 16 týdnů po injekční aplikaci botulotoxinu typu A.

Současné podávání přípravku NeuroBloc a aminoglykosidů nebo látek působících na neuromuskulární 
přenos (např. látky podobné kurare) by mělo být bedlivě zváženo.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné, pokud jde o účinky na těhotenství a vývoj 
embrya/plodu. Potenciální rizika pro člověka nejsou známá. NeuroBloc lze v těhotenství použít pouze 
tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu botulotoxinem typu B.

Kojení
Není známo, zda se botulotoxin typu B vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování 
botulotoxinu typu B mlékem u zvířat se nestudovalo. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro 
dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda pokračovat/přerušit kojení nebo 
pokračovat/ukončit podávání přípravku NeuroBloc.

Fertilita
Nebyly provedeny žádné studie fertility a není známo, zda může NeuroBloc ovlivňovat reprodukční 
schopnost.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. NeuroBloc může 
zhoršit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje v případě nežádoucích reakcí, jako je například svalová 
slabost a poruchy oka (rozostřené vidění, ptóza očního víčka).

5

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčbou přípravkem NeuroBloc byly sucho 
v ústech, dysfagie, dyspepsie a bolest v místě vpichu.

Byly zaznamenány tyto nežádoucí reakce související s rozšířením toxinu mimo místo podání: zostřená
svalová slabost, dysfagie, dyspnoe, aspirační pneumonie, v některých případech s následkem smrti 
(viz bod 4.4).

Následuje výčet nežádoucích účinků pozorovaných ve všech klinických studiích, a to podle tříd 
orgánových systémů MedDRA a podle klesající frekvence definované následovně: Velmi časté 
(≥1/10), Časté (≥1/100 až <1/10), Méně časté (≥1/1000 až <1/100).

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Poruchy nervového systému

sucho v ústech, bolest 
hlavy

torticollis (zhoršení ve 
srovnání s výchozí hodnotou), 
změny chutě

Poruchy oka

rozmazané vidění

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy

dysfonie

Gastrointestinální poruchy

dysfagie

dyspepsie

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně

myastenie

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace

bolesti v místě vpichu

bolesti šíje
onemocnění podobné chřipce

Podobně jako u botulotoxinu typu A se může v některých vzdálených svalech objevit 
elektrofyziologický jiter, který není spojen s klinickým obrazem slabosti nebo jinými 
elektrofyziologickými abnormalitami.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh
Byly hlášeny nežádoucí účinky související s rozšířením toxinu mimo místo podání (zostřená svalová 
slabost, dysfagie, dyspnoe, aspirační pneumonie s následkem smrti v některých případech) (viz 
bod 4.4).

Při používání po uvedení přípravku na trh byly rovněž hlášeny následující účinky: abnormální 
akomodace, ptóza, zvracení, zácpa, příznaky podobné chřipce, astenie, angioedém, vyrážka, kopřivka 
a pruritus.

Z dostupných hlášení vyplývá, že byl přípravek používán u pediatrické populace. Hlášené případy jsou 
často závažnější u dětí (40 %) ve srovnání s případy nahlášenými u dospělých a starších lidí (12 %), 
což je pravděpodobně způsobeno podáním přípravku dítěti v nevhodně vysoké dávce (viz bod 4.9).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování (některé i se známkami systémové toxicity). V případě 
předávkování je třeba zavést obecná podpůrná léčebná opatření. Dávky do 15 000 j. měly vzácně u 
dospělých za následek klinicky významnou systémovou toxicitu. Při klinickém podezření na 
botulismus, může být nutná hospitalizace, aby bylo možno monitorovat respirační funkce pacienta 
(počáteční stádium respiračního selhání).

6

V případě předávkování nebo injekce aplikované do svalu, který běžně kompenzuje cervikální 
dystonii, lze předpokládat zhoršení dystonie. Podobně jako u jiných botulotoxinů za určité časové 
období dojde ke spontánnímu zotavení.

Pediatrické použití (neschválené): u dětí se klinicky významná systémová toxicita vyskytovala při 
dávkách schválených pro léčbu dospělých pacientů. Riziko rozšíření účinku je větší a častěji 
závažnější než u dospělých pacientů. To může být způsobeno vysokými dávkami obvykle užívanými 
u této populace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: svalové relaxans, periferně působící látky, ATC kód: M03AX 01

NeuroBloc je neuromuskulární blokátor. Mechanismus působení přípravku NeuroBloc spočívá 
v blokování neuromuskulárního přenosu a představuje třífázový proces:

1.

Mimobuněčné navázání toxinu na specifické akceptory na zakončeních motorických nervů

2.

Internalizace a uvolnění toxinu do cytosolu nervových zakončení

3.

Inhibice uvolňování acetylcholinu z nervových zakončení v nervosvalových ploténkách

Pokud je přípravek NeuroBloc aplikován přímo do svalu, vyvolává lokální paralýzu, která je pozvolna 
reverzibilní. Způsob, jakým dochází na určitou dobu k ústupu svalové paralýzy, zůstává nejasný, ale 
může souviset s intraneuronální přeměnou postiženého proteinu a/nebo pučením (sprouting) 
nervových zakončení.

Byla provedena série klinických studií na zjištění účinnosti a bezpečnosti přípravku NeuroBloc při 
léčbě cervikální dystonie. Tyto studie prokázaly aktivitu přípravku NeuroBloc u pacientů, kteří léčbu 
botulotoxinem typu A dříve neabsolvovali, ale i u pacientů, kteří byli v minulosti botulotoxinem 
typu A léčeni, včetně těch, kteří byli vůči botulotoxinu typu A považováni za klinicky rezistentní.

Byly provedeny dvě randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie 
fáze III, do nichž byli zařazeni pacienti trpící cervikální dystonií. Obou studií se účastnili dospělí 
pacienti (ve věku 

 18 let), kterým byl již dříve podáván botulotoxin typu A. Do první studie byli 

zařazeni pacienti, u nichž se klinicky projevila rezistence vůči toxinu typu A (pacienti nereagující na 
typ A), což bylo potvrzeno testem „Frontalis Type A“. Do druhé studie byli zařazeni pacienti, u nichž 
se trvale projevovala odpověď na toxin typu A (pacienti reagující na typ A). V první studii proběhla 
randomizace pacientů, u nichž se projevila rezistence vůči typu A (pacientů nereagujících na typ A), 
do skupin, které dostávaly buď placebo, nebo 10 000 j. přípravku NeuroBloc. V druhé studii byli 
randomizováni pacienti, u nichž se projevila odpověď na typ A (pacienti reagující na typ A), do 
skupin, které dostávaly placebo, nebo 5 000 j. toxinu, nebo 10 000 j. toxinu. Léčivý přípravek byl 
podán jednorázově do dvou až čtyř z následujících svalů: m. splenius capitis, m. 
sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. semispinalis capitis a mm. scaleni. 
Celková dávka byla rozdělena mezi vybrané svaly, přičemž do jednoho svalu bylo podáno 1-5 injekcí. 
První studie se účastnilo 77 subjektů, druhé 109 subjektů. Pacienti byli hodnoceni po dobu 16 týdnů 
po podání injekce.

Primární výslednou proměnnou účinnosti bylo v obou studiích celkové skóre TWSTRS (stupnice 
0-87) ve čtvrtém týdnu. Mezi sekundární ukazatele patřila Vizuálně analogová škála VAS (Visual 
Analogue Scales), kterou se kvantifikovalo celkové hodnocení změny pacientem a celkové hodnocení 
změny lékařem, a to v obou případech od výchozí hodnoty do čtvrtého týdne. Na těchto stupnicích 
skóre 50 značí stav beze změny, 0 značné zhoršení stavu a 100 značné zlepšení stavu. Výsledky 
srovnání primárních a sekundárních proměnných účinnosti jsou shrnuty v Tabulce 1. Analýza dílčích 
stupnic TWSTRS ukázala významný vliv na závažnost cervikální dystonie a s ní související 
bolestivosti a invalidity.

7

Tabulka 1:

Výsledky účinnosti ve studiích přípravku NeuroBloc, fáze III

STUDIE 1
(pacienti nereagující na 
typ A)

STUDIE 2
(pacienti reagující na typ A)

Posouzení

Placebo

10 000 j.

Placebo

5 000 j.

10 000 j.

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

TWSTRS-celkově
Střední hodnota na počátku

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

Střední hodnota ve 4. týdnu

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

Změna oproti základní 
hodnotě

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

Hodnota P*

0,0001

0,0115

0,0004

Celkové hodnocení 
pacientem
Střední hodnota ve 4. týdnu

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

Hodnota P*

0,0001

0,0010

0,0001

Celkové hodnocení 
lékařem
Střední hodnota ve 4. týdnu

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

Hodnota P*

0,0001

0,0011

0,0038

* Analýza kovariance, dvouvýběrové testy, 

 = 0,05 

Dále byla provedena randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie, která měla porovnat 
účinnost přípravku NeuroBloc (10 000 j.) vůči botulotoxinu typu A (150 j.) u pacientů s cervikální 
dystonií, kteří nikdy dříve neužívali žádné přípravky botulotoxinu. Primární hodnocení účinnosti 
proběhlo pomocí celkového skóre TWSTRS a sekundární hodnocení zahrnovalo posouzení změny 
pomocí VAS pacientem a zkoušejícím lékařem, které proběhlo ve 4., 8. a 12. týdnu po léčbě. Studie 
splnila předem definovaná kritéria non-inferiority (nepodřadnosti) přípravku NeuroBloc vůči 
botulotoxinu typu A, jak z hlediska celkového skóre průměru TWSTRS v týdnu 4 po prvním a druhém
léčebném sezení, tak z hlediska trvání účinku.

Non-inferiorita přípravku NeuroBloc oproti botulotoxinu typu A byla dále podpořena analýzou 
respondentů, která prokázala, že se u obdobného procenta subjektů projevilo zlepšení skóre TWSTRS 
ve 4. týdnu 1. sezení (86 % NeuroBloc a 85 % Botox) a obdobné procento subjektů pocítilo alespoň 
20% snížení od výchozí hodnoty skóre TWSTRS ve 4. týdnu 1. sezení (51 % NeuroBloc, 47 % 
Botox).

Další klinické studie a následné otevřené studie prokázaly, že subjekty mohou odpovídat na přípravek 
NeuroBloc po delší dobu, některé subjekty absolvovaly více než 14 léčebných sezení po dobu delší 
než 3,5 roku. Kromě zlepšené funkce demonstrované snížením celkového skóre TWSTRS byla léčba 
přípravkem NeuroBloc spojena s významným snížením ukazatelů bolesti TWSTRS a VAS při každém 
léčebném sezení v týdnech 4, 8 a 12 v porovnání s výchozí hodnotou. V těchto studiích byla průměrná 
frekvence podání přibližně každých 12 týdnů.

Imunogenicita přípravku NeuroBloc byla posouzena ve dvou klinických studiích a v otevřené následné 
studii. Přítomnost protilátek byla v těchto studiích determinována pomocí testu ochrany myší (zvaného 
též test neutralizace u myší, Mouse Neutralization Assay, MNA).

Údaje o imunogenicitě ze tří dlouhodobých klinických studií naznačují, že přibližně jedna třetina 
pacientů si vytvoří protilátky, stanoveno testem neutralizace / ochrany myší v závislosti na době trvání 
expozice. Konkrétně tyto studie prokázaly přibližně 19-25% sérokonverzi během 18 měsíců od 
začátku léčby, zvyšující se až na hodnotu přibližně 33-44 % s délkou léčby až 45 měsíců. Zkoumání 
následků sérokonverze prokázalo, že přítomnost protilátek nebyla totožná se ztrátou klinické odpovědi 

8

a neměla vliv na celkový bezpečnostní profil. Nicméně klinická relevance přítomnosti protilátek 
určená testem neutralizace/ochrany myší je neurčitá.

Rozsah a časový průběh sérokonverze byly podobné u pacientů s předchozí expozicí toxinem typu A a 
u pacientů, kteří nikdy předtím toxin typu A neužívali a mezi pacienty rezistentními vůči toxinu A a 
pacienty odpovídajícími na léčbu toxinem A.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek NeuroBloc aplikovaný formou intramuskulárních injekcí vyvolává lokalizovanou svalovou 
slabost, a to chemickou denervací. Po podání lokální intramuskulární injekce přípravku NeuroBloc 
byly pozorovány závažné nežádoucí účinky, které mohly souviset se systémovými účinky 
botulotoxinu typu B, u 12 % případů nežádoucích reakcí hlášených po uvedení přípravku na trh 
(včetně následujících nežádoucích reakcí: sucho v ústech, dysfagie a rozostřené vidění). Nebyly ovšem 
prováděny žádné studie farmakokinetiky, ani studie absorpce, distribuce, metabolismu či vylučování 
(studie ADME).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Farmakologické studie jednorázových dávek podávaných opicím rodu Cynomolgus neprokázaly jiné 
účinky než předpokládanou paralýzu svalů, do nichž byla injekce podána; tato paralýza byla závislá na 
podané dávce. Dále bylo pozorováno určité pronikání toxinu při podání vyšších dávek, které vyvolalo 
podobné účinky v sousedících svalech, do nichž nebyla injekce podána.

Toxikologické studie jednorázových dávek podávaných intramuskulárně byly provedeny na opicích 
rodu Cynomolgus. Dávka, při které nebyla pozorována systémová odpověď (No Observed Effect 
Level, NOEL), byla přibližně 960 j./kg. Dávka, která vedla k úmrtí, byla 2 400 j./kg.

Vzhledem k povaze tohoto přípravku nebyly na zvířatech provedeny žádné studie kancerogenních 
účinků přípravku NeuroBloc. Standardní zkoušky zkoumající mutagenitu přípravku NeuroBloc nebyly 
provedeny.

Vývojové studie na potkanech a králících neodhalily žádné malformace plodu ani změny fertility. Ve 
vývojových studiích činila nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorována žádná nepříznivá 
odpověď na statisticky významné úrovni (No Observed Adverse Effect Dose Level, NOAEL), u 
potkanů 1 000 j./kg/den co se týče účinků na matku a 3 000 j./kg/den co se týče účinků na plod. U 
králíků byla hladina NOAEL 0,1 j./kg/den co se týče účinků na matku a 0,3 j./kg/den co se týče účinků 
na plod. Ve studiích fertility činila hodnota NOAEL 300 j./kg/den pro obecnou toxicitu, a to jak u 
samců, tak u samic, a 1 000 j./kg/den pro fertilitu a reprodukční schopnost.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dinatrium-sukcinát
Chlorid sodný 
Lidský sérumalbumin
Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)
Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými
léčivými přípravky.

9

6.3

Doba použitelnosti

5 roky, v neporušeném obalu.

Po naředění ihned použijte (viz bod 4.2 a bod 6.6).

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/ředění nevylučuje riziko mikrobiální 
kontaminace, je nutné přípravek použít okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Během doby použitelnosti může být přípravek jednorázově, po dobu až 3 měsíců, přemístěn z 
chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C, bez opakovaného uchovávání v chladničce. Po uplynutí 
tohoto období nesmí být přípravek přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

0,5 ml, 1 ml nebo 2 ml roztoku v 3,5ml injekčních lahvičkách ze skla typu I, se silikonizovanou 
butylovou zátkou, která je překryta hliníkovým víčkem s obrubou.

V balení po jedné injekční lahvičce.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

NeuroBloc se dodává v lahvičkách pro jednorázové použití.

Léčivý přípravek je připraven k použití a není nutná žádná rekonstituce. Neprotřepávejte.

Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml 
(0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného (viz bod 4.2). Tato ředění chloridem sodným by se měla 
provádět v injekční stříkačce, přičemž nejprve se do stříkačky natáhne požadované množství přípravku 
NeuroBloc a poté se do stříkačky přidá chlorid sodný. V neklinických pokusech byl roztok přípravku 
NeuroBloc naředěn až šestinásobně, aniž by to mělo za následek jakoukoliv změnu účinnosti. Po 
naředění se musí přípravek ihned spotřebovat, jelikož preparát neobsahuje konzervační látku.

Veškerý nepoužitý roztok, všechny injekční lahvičky přípravku NeuroBloc po uplynutí doby 
použitelnosti a vybavení používané při podávání tohoto léčivého přípravku je nutné s opatrností 
zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními 
požadavky. Lahvičky je nutné před použitím vizuálně zkontrolovat. Není-li roztok přípravku 
NeuroBloc čirý a bezbarvý/světle žlutý nebo jeví-li se lahvička poškozená, nesmí se přípravek 
používat, ale je nutné jej zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem 
v souladu s místními požadavky.

Veškerý rozlitý roztok dekontaminujte 10% roztokem hydroxidu sodného nebo roztokem chlornanu 
sodného (bělícího prostředku s obsahem chloru určeného pro použití v domácnosti – 2 ml (0,5 %): 
1 litr vody). Použijte nepropustné rukavice a tekutinu odsajte příslušným absorbentem. Absorbovaný 
toxin uložte do vaku vhodného pro použití v autoklávu, neprodyšně uzavřete a zlikvidujte jako 
zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.

10

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Limited 
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/00/166/001 – 2 500 j.
EU/1/00/166/002 – 5 000 j.
EU/1/00/166/003 – 10 000 j.

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. ledna 2001
Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

11

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A 
VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

12

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Solstice Neurosciences LLC
701 Gateway Blvd, South San Francisco
California 94080
USA

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Eisai Manufacturing Limited
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně.

13

Další opatření k minimalizaci rizik

Před uvedením přípravku na trh musí držitel rozhodnutí o registraci nechat schválit vzdělávací 
materiály v jednotlivých členských zemích příslušným národním orgánem.

Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, aby na základě jednání a dohody s příslušnými národními 
orgány v jednotlivých členských zemích, ve kterých se přípravek NeuroBloc prodává, byl všem 
lékařům při uvádění a po uvedení přípravku NeuroBloc na trh poskytnut aktualizovaný balíček
informačních materiálů pro lékaře obsahující tyto části:

Informace pro lékaře

Informace pro pacienta

Informace pro lékaře by měla obsahovat tyto základní části:

Souhrn údajů o přípravku

Vhodná injekční technika

Volba vhodné dávky a intervalu dávkování

Informace o tom, že dávky toxinu NELZE mezi různými přípravky obsahujícími botulotoxin 
zaměňovat

Nepřetržité sledování pacientů, u kterých existuje riziko rozšíření toxinu z místa injekce do 
dalších částí těla, a identifikace těchto pacientů tak, aby bylo možné určit, zda je nutno 
postupovat s opatrností

Plán důkladného rozhovoru mezi lékařem a pacientem, týkajícího se rizik/přínosů

Bezpečnost přípravku NeuroBloc mimo schválenou indikaci nebyla stanovena; rizika (včetně 
dysfagie a dýchacích potíží) mohou převážit nad přínosy.

Informace o vzdělávacím materiálu pro pacienty

Informace pro pacienta by měla obsahovat tyto základní části:

Nutnost včasného rozpoznání příznaků, které by mohly signalizovat rozšíření toxinu, např. 
potíže s polykáním, mluvením nebo dýcháním

Nutnost vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, zejména v případě potíží s polykáním, mluvením 
nebo dýcháním

Bezpečnost přípravku NeuroBloc mimo schválenou indikaci nebyla stanovena; rizika (včetně 
dysfagie a dýchacích potíží) mohou převážit nad přínosy.

14

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

15

A. OZNAČENÍ NA OBALU

16

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější obal: Injekční lahvička 0,5 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
Botulini toxinum typus B

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje 5 000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 0,5ml injekční lahvička obsahuje 2 500 j. botulini toxinum typus B.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dinatrium-sukcinát, chlorid sodný, roztok lidského sérumalbuminu, kyselina chlorovodíková a voda 
na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok
1 injekční lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Neprotřepávejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intramuskulární podání.
Pouze k jednorázovému použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Síla přípravku NeuroBloc je 5000 j/ml. Vyjádřené jednotky představují jednotky pro typ B, které 
nejsou zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:
Po naředění ihned použijte.

17

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být přípravek jednorázově, po dobu až 3 měsíců, přemístěn z 
chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C, bez opakovaného uchovávání v chladničce. Po uplynutí 
tohoto období nesmí být přípravek přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Čtěte příbalovou informaci – zvláštní opatření pro zacházení, uchovávání při používání a likvidaci.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Eisai Limited 
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN
Velká Británie 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/166/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

18

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na injekční lahvičce: Injekční lahvička 0,5 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
i.m.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 500 j.

19

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější obal: Injekční lahvička 1,0 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
Botulini toxinum typus B

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje 5 000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 1ml injekční lahvička obsahuje 5 000 j. botulini toxinum typus B.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dinatrium-sukcinát, chlorid sodný, roztok lidského sérumalbuminu, kyselina chlorovodíková a voda 
na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok
1 injekční lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Neprotřepávejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intramuskulární podání.
Pouze k jednorázovému použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Síla přípravku NeuroBloc je 5 000 j/ml. Vyjádřené jednotky představují jednotky pro typ B, které 
nejsou zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:
Po naředění ihned použijte.

20

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být přípravek jednorázově, po dobu až 3 měsíců, přemístěn z 
chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C, bez opakovaného uchovávání v chladničce. Po uplynutí 
tohoto období nesmí být přípravek přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Čtěte příbalovou informaci – zvláštní opatření pro zacházení, uchovávání při používání a likvidaci.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Eisai Limited 
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/166/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

21

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na injekční lahvičce: Injekční lahvička 1,0 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
i.m.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 000 j.

22

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější obal: Injekční lahvička 2,0 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
Botulini toxinum typus B

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje 5 000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 2ml injekční lahvička obsahuje 10 000 j. botulini toxinum typus B.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dinatrium-sukcinát, chlorid sodný, roztok lidského sérumalbuminu, kyselina chlorovodíková a voda 
na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok
1 injekční lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Neprotřepávejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intramuskulární podání.
Pouze k jednorázovému použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Síla přípravku NeuroBloc je 5000 j/ml. Vyjádřené jednotky představují jednotky pro typ B, které 
nejsou zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:
Po naředění ihned použijte.

23

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být přípravek jednorázově, po dobu až 3 měsíců, přemístěn z 
chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C, bez opakovaného uchovávání v chladničce. Po uplynutí 
tohoto období nesmí být přípravek přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Čtěte příbalovou informaci – zvláštní opatření pro zacházení, uchovávání při používání a likvidaci.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Eisai Limited 
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/166/003

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

24

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na injekční lahvičce: Injekční lahvička 2,0 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

NeuroBloc 5 000 j./ml injekční roztok
i.m.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 000 j.

25

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

26

Příbalová informace: informace pro uživatele

NeuroBloc 5000 j/ml injekční roztok

Botulini toxinum typus B

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je přípravek NeuroBloc a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NeuroBloc používat

3.

Jak se přípravek NeuroBloc používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek NeuroBloc uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek NeuroBloc a k čemu se používá

Funkce přípravku NeuroBloc spočívá ve snížení nebo zastavení svalových stahů. Léčivou látkou je‚
botulini toxinum typus B.

Přípravek NeuroBloc se používá k léčbě onemocnění zvaného cervikální dystonie (tortikolis). Při 
tomto onemocnění pociťujete ve svalech na šíji nebo ramenou svalové stahy, které nemůžete 
kontrolovat.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NeuroBloc používat

Nepoužívejte přípravek NeuroBloc:
-

jestliže jste alergický(á) na botulini toxinum typus B nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

jestliže máte jiné problémy s nervy nebo svaly, například amyotrofickou laterální sklerózu (Lou 
Gehrigova choroba), periferní neuropatii, myasthenii gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom
(svalová slabost, necitlivost nebo bolest)

-

jestliže se u vás vyskytla dýchavičnost nebo obtíže s polykáním

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoliv z výše uvedených bodů, nesmí Vám být přípravek NeuroBloc 
podán. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku NeuroBloc se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
-

jestliže máte problémy s krvácením, například hemofilii

-

jestliže máte plicní problémy

-

jestliže máte problémy s polykáním, neboť při problémech s polykáním může dojít k vdechnutí 
potravin nebo tekutin do plic, což by mohlo následně způsobit velmi závažnou pneumonii

Všeobecné opatření:
Přípravek NeuroBloc byl schválen k léčbě cervikální dystonie a není určen k léčbě jakýchkoli jiných 
onemocnění. Bezpečnost přípravku NeuroBloc při léčbě jiných onemocnění není známa: některé 
nežádoucí účinky mohou být smrtelné.

27

Děti a dospívající
Přípravek NeuroBloc se nesmí používat u dětí ve věku 0-18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek NeuroBloc
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je tomu tak proto, že přípravek NeuroBloc může ovlivnit 
způsob, jakým některé léky působí, a jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek 
NeuroBloc.

Především informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
-

aminoglykosidová antibiotika k léčbě infekcí

-

léky na zastavení srážlivosti krve, například warfarin

Pokud si nejste jistý/á, zda se na Vás výše uvedené body vztahují, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než Vám bude přípravek NeuroBloc podán.

Před podstoupením operace
Pokud se máte podrobit operaci a byl Vám podán přípravek NeuroBloc, informujte, prosím, svého 
lékaře, neboť NeuroBloc může ovlivnit léky podávané před celkovou anestézií.

Těhotenství, kojení a fertilita
-

Pokud jste těhotná nebo kojíte, nebude Vám za normálních okolností přípravek NeuroBloc 
podán. Je tomu tak proto, že není známo, jak přípravek NeuroBloc ovlivňuje těhotné pacientky, 
a není známo, zda přípravek NeuroBloc prostupuje do mateřského mléka kojící matky.

-

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravku NeuroBloc se může dostavit svalová slabost nebo oční problémy, jako je 
rozostřené vidění nebo poklesávající oční víčko. Pokud k tomu dojde, neřiďte dopravní prostředky ani 
nepoužívejte žádné přístroje a neobsluhujte stroje.

Přípravek NeuroBloc obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 10 000 jednotek přípravku 
NeuroBloc. To znamená, že je v podstatě bez sodíku.

3.

Jak se přípravek NeuroBloc používá

Přípravek NeuroBloc Vám podá lékař s odbornými zkušenostmi s léčbou cervikální dystonie a 
používáním botulotoxinů.

Jaké množství bude podáno
-

Váš lékař rozhodne o tom, jaké množství přípravku NeuroBloc Vám bude podáno

-

obvyklá dávka je 10 000 jednotek, avšak může být vyšší nebo nižší

-

pokud Vám již v minulosti byly podány injekce přípravku NeuroBloc, Váš lékař vezme v úvahu 
účinnost přípravku při těchto minulých podáních

Jak se přípravek NeuroBloc podává
-

přípravek NeuroBloc Vám bude podán injekcí do svalů na šíji nebo rameni, a to podle toho, 
který z těchto svalů působí potíže

-

Váš lékař může části dávky podat do několika různých oblastí ve svalech

Podání více injekcí přípravku NeuroBloc
-

účinky přípravku NeuroBloc obvykle trvají přibližně 12 až 16 týdnů

-

Váš lékař rozhodne o tom, zda je třeba, abyste dostal(a) další injekci, a jaká dávka Vám bude 
podána

28

Pokud si myslíte, že je účinek přípravku NeuroBloc příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým 
lékařem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku NeuroBloc, než mělo být
-

jestliže Vám bylo podáno více přípravku NeuroBloc, než jste potřeboval(a), můžete pociťovat 
slabost v některých svalech, do nichž nebyla injekce podána, nebo se mohou dostavit příznaky 
mimo svaly, do nichž byla injekce podána, jako například potíže s polykáním nebo dýcháním. 
K tomu může dojít při podání vyšších dávek až do 15 000 jednotek.

-

pokud se Vám špatně dýchá nebo Vás znepokojují jakékoliv příznaky, které pociťujete mimo 
místo vpichu, neprodleně informujte svého lékaře. Jestliže se se svým lékařem nemůžete 
spojit, vyhledejte rychlou lékařskou záchrannou službu. Je možné, že budete potřebovat 
urgentní lékařské ošetření
.

Jestliže je do těla injekčně vpraveno příliš velké množství léčivé látky (botulotoxinu), může se dostavit 
závažný stav zvaný „botulismus“, který způsobuje paralýzu (ochrnutí) svalů a selhání dýchání. Má-li 
Váš lékař podezření, že mohlo dojít k botulismu, budete hospitalizován/a a bude sledováno Vaše 
dýchání (respirační funkce). Po nějaké době obvykle dochází ke zotavení.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mohou se dostavit dny i týdny po podání injekce. V místě, do kterého Vám 
byla podána injekce, můžete pociťovat bolest; ta by ovšem měla za několik minut pominout.

Můžete pocítit sucho v ústech a mohou se dostavit potíže při polykání. Ve vzácných případech mohou 
být obtíže při polykání závažné a může dojít k dušení. Pokud se Vaše polykací obtíže zhorší nebo se 
dostaví dušení nebo dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře. Je možné, že budete potřebovat 
urgentní lékařské ošetření.

Po léčbě botulotoxiny (typu A a typu B) byly zaznamenány případy aspirační pneumonie, způsobené 
vstupem částeček jídla nebo zvratků do plic, a případy respiračního onemocnění. Tyto nežádoucí 
účinky měly v některých případech za následek úmrtí a mohou souviset s rozšířením botulotoxinu do 
částí těla mimo místo, do kterého je injekce podána.

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
-

sucho v ústech

-

potíže při polykání

-

bolesti hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
-

rozostřené vidění nebo pokles horního očního víčka

-

zažívací potíže nebo nevolnost (zvracení)

-

zácpa

-

bolesti šíje

-

pocit slabosti, bolest nebo ztuhlost svalů po celém těle

-

ztráta síly nebo energie

-

změny chuti při jídle a pití 

-

změny hlasu

-

příznaky podobné chřipce

Po podání přípravku NeuroBloc byly zaznamenány také případy alergických reakcí pokožky, 
například vyrážka (s nebo bez blednutí, zarudnutí, skvrn, výrazného svědění), a kožní erupce, 
například pupínky nebo kopřivka. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Po podání injekce také může dojít ke zhoršení cervikální dystonie.

29

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek NeuroBloc uchovávat

-

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na injekční 
lahvičce za Použitelné do a EXP.

-

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

-

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

-

Během doby použitelnosti může být přípravek NeuroBloc jednorázově, po dobu až 3 měsíců, 
přemístěn z chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C. Po uplynutí této doby přípravek nesmí 
být přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

-

Datum vyjmutí přípravku z chladničky bude zaznamenáno na krabičce.

-

Je-li přípravek naředěný, lékař jej ihned použije.

-

Před použitím přípravku se lékař přesvědčí, zda je roztok čirý a bezbarvý/světle žlutý. Jsou-li 
patrné jakékoliv viditelné známky zhoršení kvality, nesmí se přípravek použít a musí se 
zlikvidovat.

-

Veškerý nepoužitý roztok je nutné zlikvidovat.

-

Vzhledem ke zvláštní povaze přípravku NeuroBloc lékař zajistí, aby byly veškeré použité 
injekční lahvičky, jehly a stříkačky zlikvidovány jako zdravotnický nebezpečný odpad 
s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co NeuroBloc obsahuje
Léčivou látkou je botulinum toxinum typus B. Jeden mililitr (ml) obsahuje 5 000 j.

Každá 0,5ml injekční lahvička obsahuje 2 500 j. botulini toxinum typus B.
Každá 1,0ml injekční lahvička obsahuje 5 000 j. botulini toxinum typus B.
Každá 2,0ml injekční lahvička obsahuje 10 000 j. botulini toxinum typus B.

Dalšími složkami jsou dinatrium-sukcinát, chlorid sodný, roztok lidského sérumalbuminu, kyselina 
chlorovodíková (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak NeuroBloc vypadá a co obsahuje toto balení
NeuroBloc je nabízen jako injekční roztok ve skleněné injekční lahvičce o obsahu 0,5 ml 
(2 500 jednotek), 1,0 ml (5 000 jednotek) nebo 2,0 ml (10 000 jednotek). Roztok je čirý a bezbarvý až 
světle žlutý.

V balení po jedné injekční lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Eisai Limited 
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN
Velká Británie

30

Výrobce
Eisai Manufacturing Limited
Mosquito Way 
Hatfield
Herts
AL10 9SN
Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Lietuva
Eisai Ltd.
Tel. + 44 (0) 208 600 1400
(Jungtinė Karalystė)

България
Eisai Ltd.
Teл.: + 44 (0) 208 600 1400
Обединено кралство

Luxembourg/Luxemburg
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04
(Belgique/Belgien)

Česká republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel: + 420 242 485 839

Magyarország
Valeant Pharma Hungary
Tel.: + 36 1 230 43 20

Danmark
Eisai AB 
Tlf: +46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Malta
Associated Drug Company Ltd
Tel: +356 2277 8000

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland
Eisai B.V.
Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti
Eisai Ltd. 
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Ühendkuningriik)

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Ελλάδα
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: +(34) 91 455 94 55

Polska
Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0) 208 600 1400
(Wielka Brytania)

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal
Eisai Farmacêutica,Unipessoal Lda
Tel: +351 214 875 540

Hrvatska
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Velika Britanija)

România 
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Marea Britanie)

31

Ireland
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Slovenija
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Velika Britanija)

Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 
(Svíþjóð)

Slovenská republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel: + 420 242 485 839
(Česká republika)

Italia
Eisai S.r.l. 
Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland
Eisai AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(Ruotsi/Sverige)

Κύπρος
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Sverige
Eisai AB 
Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija
Eisai Ltd. 
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Lielbritānija)

United Kingdom
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}> <{měsíc RRRR}>

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury
pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU, ZACHÁZENÍ S NÍM A JEHO LIKVIDACI

Přípravek NeuroBloc se dodává v injekčních lahvičkách k jednorázovému použití.

Léčivý přípravek je připraven k použití a není nutná žádná rekonstituce. Neprotřepávejte.

Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml 
(0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného (viz bod 4.2 Souhrnu údajů o přípravku). Tato ředění 
chloridem sodným by se měla provádět v injekční stříkačce, přičemž nejprve se do stříkačky natáhne 
požadované množství přípravku NeuroBloc a poté se do stříkačky přidá chlorid sodný. V neklinických 
pokusech byl roztok přípravku NeuroBloc naředěn až šestinásobně, aniž by to mělo za následek 
jakoukoliv změnu účinnosti. Po naředění se musí přípravek ihned spotřebovat, jelikož preparát 
neobsahuje konzervační látku.

Veškerý nepoužitý roztok, všechny injekční lahvičky přípravku NeuroBloc po uplynutí doby 
použitelnosti a vybavení používané při podávání tohoto léčivého přípravku je nutné s opatrností 
zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními 
požadavky. Lahvičky je nutné před použitím vizuálně zkontrolovat. Není-li roztok přípravku 
NeuroBloc čirý a bezbarvý/světle žlutý nebo jeví-li se lahvička poškozená, nesmí se přípravek 
používat, ale je nutné jej zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem 
v souladu s místními požadavky.

Veškerý rozlitý roztok dekontaminujte 10% roztokem hydroxidu sodného nebo roztokem chlornanu 
sodného (bělícího prostředku s obsahem chloru určeného pro použití v domácnosti – 2 ml (0,5 %): 
1 litr vody). Použijte nepropustné rukavice a tekutinu odsajte příslušným absorbentem. Absorbovaný 
toxin uložte do vaku vhodného pro použití v autoklávu, neprodyšně uzavřete a zlikvidujte jako 
zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce.

Informace o produktu

Kód výrobku: 102460
Kód EAN: 9120022480190
Kód SÚKL: 42394

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

NeuroBloc snižuje uvolňování "chemického posla" acetylcholinu, který se vytváří v nervech a dává svalům signál, aby se stáhly. Pokud se nervům zabrání v uvolňování tohoto posla, může dojít ke snížení abnormálních svalových kontrakcí nebo k jejich úplnému vymizení. Přípravek NeuroBloc se používá k léčbě cervikální dystonie (tortikolis). Pokud trpíte cervikální dystonií, pociťujete kontrakce ve svalech na šíji a/nebo ramenech.

Recenze

Recenze produktu NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám