Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X0.5ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102458

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X0.5ML Injekční roztok

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

  1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroBloc 5000 j/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B. Každá 0,5 ml injekční lahvička obsahuje 2500 j. botulini toxinum typus B. Každá 1,0 ml injekční lahvička obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B. Každá 2,0 ml injekční lahvička obsahuje 10 000 j. botulini toxinum typus B. Produkován v buňkách sérotypu B (kmen fazolí) baktérií Clostridium botulinum . Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

NeuroBloc je indikován k léčbě cervikální dystonie (torticollis) u dospělých. 4.2 Dávkování a způsob podání

NeuroBloc by měl podávat pouze lékař, který je seznámen a má zkušenosti s léčbou cervikální dystonie a používáním botulotoxinů. Pouze pro použití v nemocnici. Dávkování Počáteční dávka činí 10 000 j. a měla by být rozdělena mezi dva až čtyři nejpostiženější svaly. Údaje z klinických studií naznačují, že účinnost závisí na dávce, ale vzhledem k tomu, že v těchto studiích se neprovádělo srovnávání, nevykazují významný rozdíl mezi dávkou 5 000 jednotek a 10 000 jednotek. Lze tedy uvažovat i o počáteční dávce 5 000 j., ale dávka 10 000 j. může zvyšovat pravděpodobnost klinického přínosu. Injekce by se měly opakovat podle potřeby, aby byla zachována správná funkce a minimalizována bolest. V dlouhodobých klinických studiích byla průměrná frekvence podání přibližně každých 12 týdnů, ačkoliv tato hodnota může kolísat mezi subjekty a u části pacientů vydrželo výrazné zlepšení oproti výchozí hodnotě po dobu 16 týdnů a déle. Frekvence podání by tedy měla být upravena na základě klinického hodnocení/reakce jednotlivého pacienta. U pacientů se sníženou svalovou hmotou je třeba dávku upravit tak, aby odpovídala potřebám jednotlivého pacienta. Síla tohoto léčivého přípravku je vyjádřena jako NeuroBloc 5 000 j/ml. Tyto jednotky nejsou zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků (viz bod 4.4). Starší lidé

U starších lidí ≥ 65 let věku není nutná žádná úprava dávky.Pacienti s poruchou činnosti jater a ledvin U pacientů trpících poruchou činnosti jater nebo ledvin nebyly provedeny žádné studie. Farmakologická charakteristika přípravku ovšem neukazuje na potřebu úpravy dávek. Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku NeuroBloc u dětí ve věku 0-18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. NeuroBloc se nedoporučuje dětem ve věku 0-18 let, dokud nebudou k dispozici další údaje. Způsob podání NeuroBloc se musí podávat pouze formou intramuskulárních injekcí. Aplikaci je třeba provádět zvláště opatrně, aby nedošlo k podání přípravku NeuroBloc do cévy. Počáteční dávka 10 000 j. by měla být rozdělena mezi dva až čtyři nejvíce postižené svaly. Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml (0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného a roztok se musí ihned použít. Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Osobám se známými neuromuskulárními onemocněními (např. amyotrofická laterální skleróza nebo periferní neuropatie) nebo se známou poruchou nervosvalového přenosu (např. myasthenia gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom) se přípravek NeuroBloc nesmí podávat. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

NeuroBloc je doporučován výhradně pro intramuskulární podání. Bezpečnost přípravku NeuroBloc mimo schválenou indikaci nebyla stanovena. Toto upozornění se vztahuje na použití u dětí a jakoukoliv jinou indikaci kromě cervikální dystonie. Rizika, zahrnující i smrt, mohou převážit nad přínosy. Sérokonverze Jako u mnohých biologických/biotechnologických proteinů používaných pro terapeutické účely může u některých pacientů opakované podání přípravku NeuroBloc souviset s vytvořením protilátek proti botulotoxinu typu B. Imunogenicitní data ze tří dlouhodobých klinických studií naznačují, že si přibližně jedna třetina pacientů vytvořila protilátky, což bylo stanovené testem neutralizace / ochrany myší v závislosti na době trvání expozice (viz bod 5.1). Zjištění důsledků sérokonverze prokázalo, že přítomnost protilátek není totožná se ztrátou klinické odpovědi a neměla vliv na celkový bezpečnostní profil. Nicméně klinická relevance přítomnosti protilátek určená testem neutralizace/ochrany myší je neurčitá. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při podávání pacientům s poruchami krvácivosti a pacientům na antikoagulační terapii. Rozšíření účinku toxinů Byly hlášeny neuromuskulární účinky související s rozšířením toxinu mimo místo podání (viz bod 4.8), včetně dysfagie a dýchacích potíží. Existující neuromuskulární poruchy Pacienti léčení terapeutickými dávkami mohou trpět zostřenou svalovou slabostí. Pacienti s neuromuskulárními poruchami mohou být vystaveni zvýšenému riziku klinicky významných účinků včetně závažné dysfagie a dýchacích problémů u obvyklých dávek přípravku NeuroBloc (viz bod 4.3). Po léčbě botulinovým toxinem typu A/B byla spontánně hlášena dysfagie, aspirační pneumonie a/nebo potenciálně smrtelné respirační onemocnění. Děti (neschválené použití) a pacienti s neuromuskulárními poruchami jako základním onemocněním včetně poruchy polykání, jsou vystaveni zvýšenému riziku těchto nežádoucích reakcí. U pacientů s neuromuskulárními poruchami nebo dysfagií a aspirací v anamnéze se smí používat botulinové toxiny pouze experimentálně za přísného lékařského dohledu. Po léčbě přípravkem NeuroBloc se doporučuje, aby všichni pacienti a ošetřovatelé vyhledali lékařskou péči při respiračních obtížích, dušení nebo jakékoliv nové či zhoršující se dysfagii. Dysfagie byla hlášena po injekčním podání do jiných míst, než je cervikální svalstvo. Chybějící zaměnitelnost mezi botulotoxinovými přípravky Úvodní zahajovací dávka 10 000 j. (případně 5 000 j.) je relevantní pouze pro přípravek NeuroBloc (botulotoxin typu B). Tyto jednotky použité pro dávky přípravku NeuroBloc se vztahují výhradně k přípravku a netýkají se přípravků obsahujících botulotoxin typu A. Doporučované počty jednotek na dávku botulotoxinu typu A jsou výrazně nižší než u přípravku NeuroBloc a podávání botulotoxinu typu A ve stejném množství jednotek na dávku, jaké je doporučováno pro přípravek NeuroBloc, by mohlo vyvolat systémovou toxicitu a klinické důsledky, které by mohly pacienta ohrozit na životě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Působení společně podávaných různých serotypů botulinového neurotoxinu není známo. V klinických studiích byl přípravek NeuroBloc podáván 16 týdnů po injekční aplikaci botulotoxinu typu A. Současné podávání přípravku NeuroBloc a aminoglykosidů nebo látek působících na neuromuskulární přenos (např. látky podobné kurare) by mělo být bedlivě zváženo. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné, pokud jde o účinky na těhotenství a vývoj embrya/plodu. Potenciální rizika pro člověka nejsou známá. NeuroBloc lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu botulotoxinem typu B. Kojení Není známo, zda se botulotoxin typu B vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování botulotoxinu typu B mlékem u zvířat se nestudovalo. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/ukončit podávání přípravku NeuroBloc. Fertilita Nebyly provedeny žádné studie fertility a není známo, zda může NeuroBloc ovlivňovat reprodukční schopnost. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. NeuroBloc může zhoršit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje v případě nežádoucích reakcí, jako je například svalová slabost a poruchy oka (rozostřené vidění, ptóza očního víčka). 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčbou přípravkem NeuroBloc byly sucho v ústech, dysfagie, dyspepsie a bolest v místě vpichu. Byly zaznamenány tyto nežádoucí reakce související s rozšířením toxinu mimo místo podání: zostřená svalová slabost, dysfagie, dyspnoe, aspirační pneumonie, v některých případech s následkem smrti (viz bod 4.4). Následuje výčet nežádoucích účinků pozorovaných ve všech klinických studiích, a to podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle klesající frekvence definované následovně: Velmi časté (≥1/10), Časté (≥1/100 až

Informace o produktu

Kód výrobku: 102458
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29192

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

NeuroBloc snižuje uvolňování "chemického posla" acetylcholinu, který se vytváří v nervech a dává svalům signál, aby se stáhly. Pokud se nervům zabrání v uvolňování tohoto posla, může dojít ke snížení abnormálních svalových kontrakcí nebo k jejich úplnému vymizení. Přípravek NeuroBloc se používá k léčbě cervikální dystonie (tortikolis). Pokud trpíte cervikální dystonií, pociťujete kontrakce ve svalech na šíji a/nebo ramenech.

Recenze

Recenze produktu NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X0.5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEUROBLOC 5 000 IU/ML 1X0.5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám