Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NEUPRO 8 MG/24 H 7X18MG Náplast - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48822

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48822
Kód EAN: 4030729000636
Kód SÚKL: 26087
Neupro se používá k léčbě známek a příznaků Parkinsonovy nemoci buď samostatně nebo v kombinaci s lékem levodopa.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast 

Neupro 3 mg/24 h transdermální náplast 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 1 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 5 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 2,25 mg. 

 

Neupro 3 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 3 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 15 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 6,75 mg.  

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Transdermální náplast. 

Tenká, matricová, čtvercová náplast se zaoblenými rohy, skládající se ze tří vrstev.  

 

Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast 

Vnější strana krycí vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 1 mg/24 h“. 

 

Neupro 3 mg/24 h transdermální náplast 

Vnější strana krycí vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 3 mg/24 h“. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Neupro je indikováno k symptomatické léčbě středně těžkého až těžkého idiopatického syndromu 

neklidných nohou (RLS - Restless Legs Syndrome) u dospělých. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Doporučená dávka je uvedena v nominální dávce. 

 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 1 mg/24 h. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je 

možné dávku týdně navyšovat o 1 mg/24 hod až do maximální dávky 3 mg/24 h. Potřeba pokračování 

léčby se má přehodnotit každých 6 měsíců. 

 

Neupro se aplikuje jednou denně. Náplast se má aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu. 

Náplast zůstane na kůži 24 hodin a potom se nahradí novou náplastí aplikovanou na odlišném místě.  

 

Pokud pacient zapomene aplikovat náplast v obvyklou denní dobu nebo odlepí-li se náplast, je třeba 

pro zbytek dne aplikovat novou náplast. 

 

Vysazení léčby 

 

Neupro se má vysazovat postupně. Denní dávka se má snižovat o 1 mg/24 h, nejlépe každý druhý den, 

dokud nedojde k úplnému vysazení Neupra (viz bod 4.4). Při tomto postupu nebyl zatím pozorován 

tzv. rebound fenomén (zhoršení původních příznaků po ukončení léčby). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce jater 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Opatrnost se 

doporučuje u pacientů se závažnými jaterními poruchami, u kterých může dojít ke snížení clearance 

rotigotinu. Rotigotin nebyl zkoušen u této skupiny pacientů. V případě zhoršování jaterní poruchy 

může být nutné snížení dávky.  

 

Porucha funkce ledvin 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů 

vyžadujících dialýzu. Neočekávaný nárůst hladiny rotigotinu se může objevit také v případě akutního 

zhoršení funkce ledvin (viz bod 5.2). 

 

Pediatrická populace 

 

Bezpečnost a účinnost rotigotinu u dětí a dospívajících nebyly ještě stanoveny. V současnosti dostupné 

údaje jsou popsány v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování 

rotigotinu u dětí. 

 

Způsob podání 

 

Neupro je určeno k transdermálnímu podání. 

 

Náplast se má aplikovat na čistou, suchou, intaktní, zdravou kůži břicha, stehna, kyčle, boku, ramene 

nebo nadloktí. Je třeba se vyvarovat opakované aplikace na stejné místo v průběhu 14 dnů. Neupro se 

nesmí umístit na kůži, která je červená, podrážděná nebo poškozená (viz bod 4.4). 

 

Použití a manipulace 

 

Každá náplast je zabalena do sáčku a aplikuje se bezprostředně po jeho otevření. Jedna polovina 

snímatelné fólie se odstraní a lepicí strana se přiloží a pevně přitlačí ke kůži. Poté se náplast přeloží 

zpět a odstraní se druhá část snímatelné fólie. Lepicí strany náplasti se nedotýkejte. Náplast se pevně 

přitlačí dlaní ruky asi na 20 až 30 sekund tak, aby se dobře přilepila. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo kardioverze (viz bod 4.4). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Magnetická rezonance nebo kardioverze 

 

Krycí vrstva Neupra obsahuje hliník. Aby se zabránilo popálení kůže, Neupro se musí odstranit, pokud 

má pacient podstoupit zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) nebo kardioverzi. 

 

Ortostatická hypotenze 

 

O agonistech dopaminových receptorů je známo, že narušují systémovou regulaci krevního tlaku, což 

vede k posturální/ortostatické hypotenzi. Tyto příhody byly již také pozorovány během léčby 

rotigotinem, ale jejich výskyt byl podobný jako u pacientů léčených placebem. 

Doporučuje se sledovat krevní tlak, zejména na počátku léčby, kvůli všeobecnému riziku ortostatické 

hypotenze spojené s dopaminergní terapií. 

 

Synkopa 

 

V klinických studiích s rotigotinem byla synkopa pozorována s četností výskytu podobnou jako 

u pacientů léčených placebem. Protože pacienti s klinicky relevantním kardiovaskulárním 

onemocněním byli vyloučeni z těchto studií, je nutné tázát se pacientů se závažným kardiovaskulárním 

onemocněním na příznaky synkopy a presynkopy. 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Byly hlášeny případy 

náhlého nástupu spánku během denních aktivit, v některých případech bez uvědomění si jakýchkoli 

výstražných projevů. Lékaři předepisující Neupro by měli nepřetržitě hodnotit rozespalost nebo 

ospalost pacientů, protože pacienti si nemusí svoji rozespalost či ospalost uvědomovat, dokud nejsou 

přímo dotázáni. Je třeba pečlivě zvážit snížení dávky či ukončení terapie. 

 

Impulzivní poruchy 

 

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodů možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a 

jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu včetně 

rotigotinu se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, 

zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 

přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, mělo by se zvážit snížení dávky nebo postupné vysazení 

přípravku. 

 

Neuroleptický maligní syndrom 

 

Při náhlém vysazení dopaminergní terapie byly hlášeny symptomy naznačující neuroleptický maligní 

syndrom. Proto se doporučuje léčbu ukončovat postupně (viz bod 4.2). 

 

Abnormální myšlení a chování 

 

Bylo hlášeno abnormální myšlení a chování, které se může skládat z různých projevů včetně 

paranoidního myšlení, klamných představ, halucinací, zmatenosti, chování podobného psychotickému, 

dezorientace, agresivního chování, agitovanosti a deliria. 

 

Fibrotické komplikace 

 

U některých pacientů léčených dopaminergními látkami odvozenými z ergotaminu byly hlášeny 

případy retroperitoneální fibrózy, plicních infiltrátů, pleurálních výpotků, pleurálního ztluštění, 

perikarditidy a kardiální valvulopatie. Zatímco tyto komplikace mohou ustoupit při vysazení léčby, 

k úplnému ustoupení vždy nedochází. 

Ačkoli se předpokládá, že jsou tyto nežádoucí účinky spojeny s ergolinovou strukturou těchto 

sloučenin, není známo, zda-li jiní agonisté dopaminových receptorů, neodvození od ergotaminu, je 

mohou způsobovat. 

 

Neuroleptika 

 

Neuroleptika podávaná jako antiemetika by neměla být podávána pacientům užívajícím agonisty 

dopaminových receptorů (viz také bod 4.5). 

 

Oftalmologické sledování 

 

Oftalmologické sledování se doporučuje v pravidelných intervalech nebo v případě výskytu 

abnormalit vidění.  

 

Působení zdrojů vnějšího tepla  

 

Zdroje vnějšího tepla (nadměrné sluneční světlo, ohřívací podušky a další zdroje tepla jako např. 

sauna, horká lázeň) by neměly působit na plochu náplasti. 

 

Reakce v místě aplikace 

 

V místě aplikace se mohou objevit kožní reakce s mírnou nebo středně závažnou intenzitou. 

Doporučuje se, aby se místo aplikace denně obměňovalo (např. z pravé strany na levou a z horní části 

těla na dolní část). V průběhu 14 dnů by se nemělo používat stejné místo. Pokud dojde k reakcím 

v místě aplikace, které trvají déle než několik dnů nebo přetrvávají, pokud dojde k nárůstu jejich 

závažnosti nebo rozšíří-li se reakce kůže mimo místo aplikace, je třeba zhodnotit poměr rizika/přínosu 

pro individuálního pacienta. 

Jestliže se objeví kožní vyrážka nebo podráždění transdermálním systémem, je třeba se vyvarovat 

působení přímého slunečního světla na tuto plochu, dokud se kůže neuzdraví, protože expozice by 

mohla vést ke změnám ve zbarvení kůže. 

Jestliže je pozorována celková kožní reakce (např. alergická vyrážka včetně erytematózní, makulární a 

papulózní vyrážky nebo pruritus) spojená s použitím Neupra, musí se Neupro vysadit. 

 

Periferní edém 

 

V klinických studiích byl u pacientů s RLS pozorován periferní edém. 

 

Augmentace 

 

Může se objevit augmentace. Augmentace se může projevit jako dřívější nástup příznaků večer (nebo 

dokonce odpoledne), zvýšení jejich závažnosti nebo jejich rozšíření na jiné části těla. V dlouhodobých 

klinických studiích s rotigotinem byla většina případů augmentace pozorována v prvním a druhém 

roce léčby. Dávky vyšší než schválené rozmezí pro RLS se nemají používat, protože mohou vést 

k vyššímu výskytu augmentace (viz bod 5.1). 

 

Citlivost na siřičitany 

 

Neupro obsahuje disiřičitan sodný; siřičitan může u citlivých pacientů způsobit alergické reakce 

zahrnující anafylaktické příznaky a život ohrožující nebo méně závažné astmatické příhody. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Protože rotigotin je agonista dopaminu, předpokládá se, že antagonisté dopaminových receptorů, jako 

jsou neuroleptika (např. fenothiaziny, butyrofenony, thioxanteny) nebo metoklopramid, mohou 

snižovat účinnost Neupra a je třeba vyvarovat se společnému podávání. Kvůli možným aditivním 

účinkům je třeba postupovat opatrně v případě, že pacienti užívají sedativní léčivé přípravky nebo jiné 

léčivé přípravky tlumící činnost CNS (centrálního nervového systému) (např. benzodiazepiny, 

antipsychotika, antidepresiva) nebo alkohol v kombinaci s rotigotinem. 

 

Současné podávání L-dopy a karbidopy s rotigotinem nemělo žádný účinek na jeho farmakokinetiku a 

rotigotin neměl žádný účinek na farmakokinetiku L-dopy a karbidopy. 

 

Současné podávání domperidonu a rotigotinu neovlivnilo farmakokinetiku rotigotinu. 

 

Současné podávání omeprazolu (inhibitoru CYP2C19) v dávkách 40 mg/den nemělo žádný vliv na 

farmakokinetiku a metabolismus rotigotinu u zdravých dobrovolníků. 

 

Současné podávání rotigotinu (3 mg/24 h) neovlivnilo farmakodynamiku a farmakokinetiku 

perorálních kontraceptiv (0,03 mg ethinylestradiolu, 0,15 mg levonorgestrelu). Interakce s jinými 

formami hormonální antikoncepce nebyly předmětem studií. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku, antikoncepce u žen 

Ženy ve fertilním věku mají při léčbě rotigotinem používat účinnou antikoncepci k zabránění početí.  

 

Těhotenství 

Dostatečné údaje o podávání rotigotinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

nenaznačují žádné teratogenní účinky u potkanů a králíků, ale u potkanů a myší byla pozorována 

embryonální toxicita při maternálně toxických dávkách (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 

není známé. Rotigotin by neměl být používán během těhotenství.  

 

Kojení 

Protože rotigotin snižuje vylučování prolaktinu u člověka, očekává se inhibice laktace. Studie na 

potkanech ukázaly, že rotigotin a/nebo jeho metabolit(y) jsou vylučovány do mateřského mléka. Údaje 

o vlivu na člověka nejsou k dispozici, proto by mělo být kojení přerušeno. 

 

Fertilita 

Informace o studiích fertility viz bod 5.3. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Rotigotin může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pacienti léčení rotigotinem a trpící somnolencí a/nebo epizodami náhlého nástupu spánku musí být 

informováni o tom, že nesmí řídit ani se podílet na činnostech (např. obsluhovat stroje), kde snížená 

bdělost může způsobit jim samotným nebo jiným osobám riziko závažného zranění či úmrtí, dokud 

takové opakující se případy náhlého nástupu spánku a somnolence neustoupí (viz také body 4.4 a 4.5). 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

 

Podle analýzy souhrnných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií zahrnujících 

748 pacientů léčených Neuprem a 214 pacientů léčených placebem uvádělo 65,5 % pacientů léčených 

Neuprem a 33,2 % pacientů léčených placebem nejméně jeden nežádoucí účinek. 

 

Na počátku terapie se mohou objevit dopaminergní nežádoucí účinky, jako jsou nauzea a zvracení. Ty 

mají obvykle mírnou nebo středně závažnou intenzitu a jsou přechodné, i když se v léčbě pokračuje. 

 

Nežádoucí účinky přípravku hlášené u více než 10 % pacientů léčených Neuprem jsou nauzea, reakce 

v místě aplikace, astenické stavy a bolest hlavy. 

 

Ve studiích, kde se místa aplikace obměňovala, jak je to popsáno v pokynech uvedených v SmPC a 

v příbalové informaci, trpělo reakcemi v místě aplikace 34,2 % ze 748 pacientů používajících Neupro. 

Většina z reakcí v místě aplikace měla mírnou nebo středně závažnou intenzitu, omezovala se na 

plochy aplikace a vedla k přerušení léčby Neuprem pouze u 7,2 % ze všech pacientů používajících 

Neupro. 

 

Přerušení léčby 

 

Přerušení léčby bylo studováno ve 3 klinických studiích s dobou trvání až 3 roky. Procento subjektů 

přerušujících léčbu v prvním roce bylo 25-38 %, v druhém roce 10 % a ve třetím roce 11 %. Má být 

prováděno pravidelné hodnocení účinnosti spolu s hodnocením bezpečnosti, včetně augmentace. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce  

 

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky ze souhrnných výše uvedených studií u pacientů 

se syndromem neklidných nohou. Podle tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny dle 

frekvence (počet pacientů, u kterých se účinek očekává) a definovány takto: velmi časté (≥1/10), časté 

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné 

(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny frekvencí jsou 

nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. 

  

Třídy 

orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy 

imunitního 

systému 

 

hypersenzitivita, 

která může 

zahrnovat 

angiodém, edém 

jazyka a rtů 

 

 

 

Psychiatrické 

poruchy 

 

spánkové ataky/ 

náhlý nástup 

spánku, poruchy 

sexuality

(vč. 

hypersexuality a 

zvýšení libida), 

insomnie, 

porucha spánku, 

abnormální sny, 

impulzivní 

poruchy

a,d

 (vč. 

patologického 

hráčství, 

stereotypie/ 

nutkavého 

jednání, 

záchvatovitého 

přejídání/ poruch 

příjmu potravy

b

nutkavého 

nakupování

c

)  

obsedantně 

kompulzivní 

porucha,  

agitovanost

d

 

agresivní 

chování/ 

agrese

b

dezorientace 

dopaminový 

dysregulační 

syndrom

c

, poruchy 

vnímání

e

 (vč. 

halucinace, vizuální 

halucinace, sluchové 

halucinace, bludů), 

noční můry

e

paranoia, stav 

zmatenosti

e

psychotické 

poruchy

e

, klamné 

představy

e

, delirium

e

 

Třídy 

orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy 

nervového 

systému 

bolest hlavy 

somnolence 

 

 

závrať

e

, poruchy 

vědomí jinde 

neuvedené

 e

 (vč. 

synkopy, 

vazovagální 

synkopy, ztráty 

vědomí), dyskineze

e

posturální závrať

e

letargie

e

, konvulze

 

Poruchy oka 

 

 

 

 

zastřené vidění

e

poruchy zraku

e

fotopsie

e

 

Poruchy ucha a 

labyrintu 

 

 

 

 

vertigo

 e

 

Srdeční poruchy  

 

 

 

 

palpitace

e

, fibrilace 

síní

e

supraventrikulární 

tachykardie

e

  

Cévní poruchy 

 

hypertenze 

ortostatická 

hypotenze 

 

hypotenze

e

 

Respirační, hrudní 

a mediastinální 

poruchy 

 

 

 

 

škytavka

e

  

Gastrointestinální 

poruchy 

nauzea  

zvracení,  

dyspepsie 

 

 

zácpa

e

, sucho 

v ústech

e

, bolest 

břicha

e

, průjem

c

 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

 

pruritus 

 

 

erytém

e

hyperhidróza

e

generalizovaný 

pruritus

e

, podráždění 

kůže

e

, kontaktní 

dermatitida

e

generalizovaná 

vyrážka

e

 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

 

 

 

 

erektilní dysfunkce

e

 

Třídy 

orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

Není známo 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace 

reakce v místě  

aplikacea instilace

a

 

(včetně erytému, 

 pruritu, podráždění, 

vyrážky, dermatitidy, 

vezikul, bolesti,  

ekzému, zánětu, 

otoku, ztráty barvy, 

papul, exfoliace, 

urtikarie a 

hypersenzitivity), 

astenické stavy

a

 

(včetně únavy,  

astenie a malátnosti) 

dráždivost, 

periferní edém 

 

 

 

Vyšetření 

 

 

 

 

snížení tělesné 

hmotnosti

e

, zvýšení 

jaterních enzymů

e

 

(včetně AST, ALT, 

GGT), zvýšení 

tělesné hmotnosti

e

zvýšená tepová 

frekvence

e

, zvýšení 

kreatinfosfokinázy 

d,e

 (CPK) (viz 

Zvláštní populace) 

Poranění, otravy 

a procedurální 

komplikace 

 

 

 

 

pád

e

 

a

Termín vysoké úrovně obecnosti 

b

Pozorováno v otevřených klinických studiích 

c

Pozorováno po uvedení přípravku na trh 

d

Pozorováno v roce 2011 v souhrnných údajích z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 

e

Pozorováno ve studiích u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí včetně nadměrné somnolence během dne a epizod náhlého 

nástupu spánku. V ojedinělých případech došlo k „náhlému nástupu spánku“ při řízení a následné 

dopravní nehodě (viz také body 4.4 a 4.7). 

 

Impulzivní poruchy  

 

U pacientů léčených agonisty dopaminu včetně rotigotinu se mohou rozvinout symptomy jako 

patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité 

a nutkavé přejídání (viz bod 4.4). 

 

Zvláštní populace 

 

Nežádoucí účinky zvýšené kreatinfosfokinázy (CPK) byly pozorovány u rotigotinu v klinických 

studiích prováděných v Japonsku. Vyskytly se u 3,4 % japonských subjektů s rotigotinem ve srovnání 

s 1,9 % subjektů s placebem ve všech dvojitě zaslepených studiích u Parkinsonovy nemoci a RLS. 

Většina z nežádoucích účinků zvýšené CPK pozorovaných ve všech dvojitě zaslepených a otevřených 

studiích ustoupila a byla považována pouze za mírné. CPK hladiny nebyly běžně měřeny u jiných 

populací. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

 

Nejpravděpodobnějšími nežádoucími účinky by byly reakce související s farmakodynamickým 

profilem agonisty dopaminových receptorů včetně nauzey, zvracení, hypotenze, mimovolních pohybů, 

halucinací, zmatenosti, křečí a dalších projevů centrální dopaminergní stimulace. 

 

Léčba 

 

Není k dispozici žádné známé antidotum při předávkování agonistou dopaminových receptorů. 

V případě podezření na předávkování je třeba zvážit odstranění náplasti(í), protože po odstranění 

náplasti(í) je vstřebávání léčivé látky zastaveno a plazmatické koncentrace rotigotinu rychle klesají. 

Pacient má být pečlivě monitorován včetně tepové frekvence, srdečního rytmu a krevního tlaku.  

Léčba předávkování může vyžadovat pro udržení vitálních funkcí všeobecná podpůrná opatření. 

Dialýza by pravděpodobně nebyla přínosem, protože rotigotin není dialýzou odstraňován. 

 

Pokud je nutné podávání rotigotinu přerušit, je třeba to provést postupně, aby se zabránilo vzniku 

neuroleptického maligního syndromu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, agonisté dopaminu; ATC kód: N04BC09 

 

Rotigotin je neergolinový agonista dopaminových receptorů k léčbě projevů a příznaků Parkinsonovy 

nemoci a syndromu neklidných nohou. 

 

Mechanismus účinku 

Předpokládá se, že prospěšný účinek rotigotinu u Parkinsonovy nemoci je vyvolán aktivací receptorů 

D

3

, D

2

 a D

1

 ve striatu mozku. 

 

Přesný  mechanismus  účinku  rotigotinu  při  léčbě  RLS  není  znám.  Má  se  za  to,  že  rotigotin  může 

účinkovat zejména prostřednictvím dopaminových receptorů. 

 

Farmakodynamické účinky 

Pokud jde o funkční aktivitu na různých podtypech receptorů a jejich distribuci v mozku, je rotigotin 

agonistou receptorů D

2

 a D

3

, který působí také na receptorech D

1

, D

4

 a D

5

. U  non-domapinergních 

10 

receptorů vykázal rotigotin antagonismus u receptoru alfa2B a agonismus u receptoru 5HT1A, ale 

žádnou aktivitu na receptoru 5HT2B. 

 

Klinická účinnost 

Účinnost rotigotinu byla hodnocena v 5 placebem kontrolovaných studiích u více než 1400 pacientů se 

syndromem neklidných nohou (RLS). Účinnost byla prokázána v kontrolovaných studiích u pacientů 

léčených až 29 týdnů. Účinek přetrvával 6 měsíců. 

 

Změny oproti výchozí hodnotě byly hodnoceny podle International RLS Rating Scale (IRLS) a CGI-1 

(závažnost nemoci), které představovaly primární parametry. Pro oba primární cílové parametry byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly oproti placebu v dávkách 1 mg/24 h, 2 mg/24 h a 3 mg/24 h. Po 

6 měsících udržovací léčby u pacientů se středně těžkým až těžkým RLS došlo ke zlepšení IRLS skóre 

z 30,7 na 20,7 u placeba a z 30,2 na 13,8 u rotigotinu. Upravená průměrná hodnota rozdílu byla –

6,5 bodu (CI

95%

 -8,7; -4,4, p <0,0001). Poměr CGI-1 respondérů (velké zlepšení, velmi velké zlepšení) 

byl 43,0 % u placeba a 67,5 % u rotigotinu (rozdíl 24,5 % CI

95%

: 14,2 %; 34,8 %, p<0,0001). 

V placebem kontrolované 7 týdnů trvající klinické studii byly hodnoceny polysomnografické 

parametry. Rotigotin významně snížil index periodického pohybu končetin (periodic limb movement 

index, PLMI) z 50,9 na 7,7 proti 37,4 na 32,7 u placeba (p<0,0001). 

 

Augmentace 

Na základě dvou 6měsíčních dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií byla pozorována 

klinicky relevantní augmentace u 1,5 % pacientů léčených rotigotinem oproti 0,5 % pacientů léčených 

placebem. Ve dvou otevřených navazujících studiích v následujících 12 měsících byl výskyt klinicky 

relevantní augmentace 2,9 %. Žádný z těchto pacientů nepřerušil léčbu kvůli augmentaci. V 5leté 

otevřené studii se augmentace vyskytla u 11,9 % pacientů léčených dávkami schválenými pro RLS (1-

3 mg/24 h) a u 5,1 % byla považována za klinicky významnou. V této studii se většina případů 

augmentace vyskytla v prvním a druhém roce léčby. Navíc v této studii byla také použita vyšší dávka 

4 mg/24 h, která není schválena pro RLS, a vedla k vyšší míře augmentace. 

 

Přilnavost na kůži  

V multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, dvojitě zkřížené studii byla u 52 ambulantních 

pacientů porovnávána 

přilnavost na kůži u 

náplast

i

 8 mg/24 h, vylepšen

é

 pro uchovávání při pokojové 

teplotě

 a

 náplast

i

 s uchováváním v chladničce. Přilnavost na kůži byla měřena ve dvou po sobě 

následujích dnech při 24hodinové aplikaci náplasti. Vylepšená náplast s uchováváním při pokojové 

teplotě prokázala lepší přilnavost na kůži než náplast s uchováváním v chladničce, >90 % náplastí 

prokazuje dostatečnou přilnavost (tj. >70 % přiléhající plochy náplasti) ve srovnání s <83 %. 

Snášenlivost kůže byla hlášena srovnatelná u obou forem. Pozorované erytémy byly většinou mírné a 

žádný nebyl závažný. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

 

Absorpce 

Po aplikaci je rotigotin průběžně uvolňován z transdermální náplasti a vstřebáván pokožkou. Za jeden 

až dva dny od první aplikace náplasti je dosaženo rovnovážné koncentrace rotigotinu, která se udržuje 

na stálé úrovni nalepením nové náplasti jednou denně na dobu 24 hodin. Plazmatické koncentrace 

rotigotinu se zvyšují v rozsahu dávky od 1 mg/24 h do 24 mg/24 h proporcionálně k dávce. 

 

Přibližně 45 % léčivé látky obsažené v náplasti se uvolní do kůže během 24 hodin. Absolutní 

biologická dostupnost po transdermální aplikaci je přibližně 37 %. 

 

Obměna místa aplikace náplasti může způsobit rozdíly v plazmatických hladinách ze dne na den. 

Rozdíly v biologické dostupnosti rotigotinu se pohybovaly v rozmezí od 2 % (paže versus bok) až do 

46 % (rameno versus stehno). Neexistuje ale žádný náznak významného ovlivnění klinického 

výsledku. 

 

11 

Distribuce  

Vazba rotigotinu in vitro na plazmatické bílkoviny je přibližně 92 %. 

Zdánlivý distribuční objem u lidí je přibližně 84 l/kg. 

 

Biotransformace 

Rotigotin je z velké části metabolizován, a to N-dealkylací stejně jako přímou a sekundární konjugací. 

Podle výsledků in vitro jsou různé izoformy CYP schopny katalyzovat N-dealkylaci rotigotinu. 

Hlavními metabolity jsou sulfáty a glukuronidové konjugáty mateřské sloučeniny, dále pak biologicky 

inaktivní N-desalkyl metabolity. Informace o metabolitech není úplná. 

 

Eliminace  

Přibližně 71 % dávky rotigotinu je vyloučeno močí, menší podíl stolicí (asi 23 %). 

Clearance rotigotinu po transdermálním podání je přibližně 10 l/min a jeho celkový poločas eliminace 

je 5 až 7 hodin. Farmakokinetický profil vykazuje bifázickou eliminaci s iniciálním poločasem okolo 

2 až 3 hodin. 

 

Náplast je aplikována transdermálně, proto nelze očekávat vliv potravy nebo stavu gastrointestinálního 

systému. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Léčba Neuprem se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně titruje až k optimálnímu léčebnému 

účinku podle klinické snášenlivosti pacienta. Úprava dávky podle pohlaví, tělesné hmotnosti nebo 

věku proto není nutná.  

 

Porucha funkce jater a ledvin 

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nebo s lehkou až těžkou poruchou funkce ledvin 

nebylo pozorováno zvýšení hladiny rotigotinu v plazmě. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater 

nebylo Neupro předmětem klinického zkoušení. 

Hladiny konjugátů rotigotinu a jeho N-desalkyl metabolitů se v plazmě zvyšují u pacientů s poruchou 

funkce ledvin. Tyto metabolity ale pravděpodobně nepřispívají ke klinickému účinku rotigotinu. 

 

Pediatrická populace 

Omezené farmakokinetické údaje získané u dospívajích pacientů s RLS (13-17 let, n=24) po léčbě 

více dávkami v rozmezí 0,5 mg až 3 mg/24 h ukázaly, že systémová expozice rotigotinu byla podobná 

expozici u dospělých. Údaje účinnosti/bezpečnosti nejsou dostatečné ke stanovení poměru mezi 

expozicí a odpovědí (viz také pediatrická informace v bodě 4.2). 

 

12 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve středně- i dlouhodobých studiích toxicity byly hlavní účinky spojeny s obecným 

farmakodynamickým působením agonistů dopaminových receptorů a následným snížením sekrece 

prolaktinu. 

Po jednorázové dávce rotigotinu docházelo prokazatelně k jeho vazbě na tkáně obsahující melanin 

(tj. oči) u pigmentovaných potkanů a opic, tato vazba ale během 14denní doby pozorování pomalu 

vymizela. Retinální degenerace byla pozorována transmisní elektronovou mikroskopií v dávce 

ekvivalentní 2,8násobku maximální doporučené dávky pro člověka na základě mg/m

2

 v 3měsíční 

studii u albinotických potkanů. Účinky byly výraznější u samic potkanů. Doplňující studie pro další 

vyhodnocení specifické patologie nebyly prováděny. Retinální degenerace nebyla pozorována během 

rutinního histopatologického vyšetření očí v žádné z toxikologických studií u žádného z použitých 

živočišných druhů. Význam těchto zjištění pro člověka není znám. 

U samců potkanů se ve studii karcinogenity vyvinuly tumory a hyperplazie Leydigových buněk. 

Maligní tumory byly zaznamenány hlavně v děloze samic užívajících střední a vysokou dávku 

rotigotinu. Tyto změny patří mezi dobře známé účinky agonistů dopaminových receptorů u potkanů po 

celoživotní terapii a hodnotí se jako nevýznamné pro člověka. 

Účinky rotigotinu na reprodukci byly zkoumány u potkanů, králíků a myší. Rotigotin nebyl teratogenní 

u žádného z uvedených tří živočišných druhů, ale měl embryotoxické účinky u potkanů a myší v dávkách 

s maternální toxicitou. Rotigotin neovlivňoval fertilitu samců potkanů, ale jasně snižoval fertilitu samic 

potkanů a myší v důsledku ovlivnění hladin prolaktinu, které je u hlodavců zvláště výrazné. 

 

Rotigotin nevyvolával genové mutace v Amesově testu, ale vykazoval účinky při zkoušce s myším 

lymfomem (MLA) in vitro s metabolickou aktivací a slabší účinky bez metabolické aktivace. Tento 

mutagenní účinek je možné připsat klastogennímu účinku rotigotinu a nebyl potvrzen in vivo 

v mikronukleovém testu u myší (MMT) a v testu na neplánovanou syntézu DNA u potkanů (UDS). 

Protože tento účinek probíhá víceméně souběžně se sníženým relativním celkovým růstem buněk, 

může být spojen s cytotoxickým účinkem sloučeniny. Proto významnost této jedné pozitivní zkoušky 

mutagenity in vitro není známa. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Krycí vrstva 

Metalizovaná a disilikonizovaná polyesterová fólie potažená barevnou pigmentovou vrstvou (oxid 

titaničitý (E171), chromoftalová žluť GR, chromoftalový šarlat RN) s potiskem (chromoftalová 

červeň BR, chromoftalová žluť GR, rostlinné uhlí). 

 

Samolepicí matricová vrstva 

Dimetikon-silylát, 

povidon K90, 

disiřičitan sodný (E223), 

askorbyl-palmitát (E304) a 

tokoferol-alfa (E307). 

 

Snímatelná fólie  

Fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

13 

6.3  Doba použitelnosti 

 

30 měsíců. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 

o

C. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Rozevírací sáček v lepenkové krabičce: jedna strana se skládá z ethylenového kopolymeru (vnitřní 

vrstva), hliníkové fólie, fólie z polyethylenu o nízké hustotě a papíru; druhá strana se skládá 

z polyethylenu (vnitřní vrstva), hliníku, ethylenového kopolymeru a papíru. 

 

Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30 nebo 84 (multipack obsahující 2 balení po 42), transdermálních 

náplastí, jednotlivě zatavených do sáčků. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Po použití náplast stále obsahuje léčivou látku. Po odstranění se má použitá náplast přeložit na 

polovinu s lepicí stranou dovnitř tak, aby nebyla přístupná matricová vrstva, vložit do původního 

sáčku a odložit. Všechny použité či nepoužité náplasti musí být zlikvidovány v souladu s místními 

požadavky nebo vráceny do lékárny. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

UCB Pharma S.A. 

Allée de la Recherche 60 

B-1070 Brusel 

Belgie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast 

EU/1/05/331/038  

EU/1/05/331/040 

EU/1/05/331/041 

EU/1/05/331/044  

EU/1/05/331/056 

 

Neupro 3 mg/24 h transdermální náplast 

EU/1/05/331/047 

EU/1/05/331/049 

EU/1/05/331/050 

EU/1/05/331/053  

EU/1/05/331/058 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15.února 2006 

14 

Datum posledního prodloužení registrace: 22. ledna 2016 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/RRRR} 

 

Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

 

15 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Neupro 2 mg/24 h transdermální náplast 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna náplast uvolní 2 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 10 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 4,5 mg.  

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Transdermální náplast. 

Tenká, matricová, čtvercová náplast se zaoblenými rohy, skládající se ze tří vrstev. Vnější strana krycí 

vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 2 mg/24 h“. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Syndrom neklidných nohou 

 

Neupro je indikováno k symptomatické léčbě středně těžkého až těžkého idiopatického syndromu 

neklidných nohou (RLS - Restless Legs Syndrome) u dospělých. 

 

Parkinsonova nemoc 

 

Neupro je indikováno jako monoterapie k léčbě projevů a příznaků časného stádia idiopatické 

Parkinsonovy nemoci (tj. bez levodopy) nebo v kombinaci s levodopou, tj. v průběhu nemoci až do 

pozdních stádií, kdy se účinek levodopy ztrácí nebo přestává být konzistentní a nastávají fluktuace 

terapeutického účinku (fluktuace na konci dávky nebo „on-off“ fluktuace). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Doporučená dávka je uvedena v nominální dávce. 

 

Syndrom neklidných nohou 

 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 1 mg/24 h. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je 

možné dávku týdně navyšovat o 1 mg/24 hod až do maximální dávky 3 mg/24 h. Potřeba pokračování 

léčby se má přehodnotit každých 6 měsíců. 

 

Parkinsonova nemoc 

 

Dávkování u pacientů s časným stádiem Parkinsonovy nemoci: 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 2 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 8 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů se účinné dávky 

dosahuje během 3 nebo 4 týdnů při dávkách 6 mg/24 h nebo 8 mg/24 h. 

16 

Maximální dávka je 8 mg/24 h. 

 

Dávkování u pacientů s pokročilým stádiem Parkinsonovy nemoci s fluktuacemi: 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 4 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 16 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h nebo 6 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů 

se účinné dávky dosahuje během 3 až 7 týdnů při dávkách 8 mg/24 h až do maximální dávky 

16 mg/24 h.  

 

Pro dávky vyšší než 8 mg/24 h lze použít více náplastí, aby se dosáhlo konečné dávky, např. 

10 mg/24 h lze dosáhnout kombinací náplastí 6 mg/24 h a 4 mg/24 h. 

 

Neupro se aplikuje jednou denně. Náplast se má aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu. 

Náplast zůstane na kůži 24 hodin a potom se nahradí novou náplastí aplikovanou na odlišném místě.  

 

Pokud pacient zapomene aplikovat náplast v obvyklou denní dobu nebo odlepí-li se náplast, je třeba 

pro zbytek dne aplikovat novou náplast. 

 

Vysazení léčby 

 

Syndrom neklidných nohou 

 

Neupro se má vysazovat postupně. Denní dávka se má snižovat o 1 mg/24 h, nejlépe každý druhý den, 

dokud nedojde k úplnému vysazení Neupra (viz bod 4.4). Při tomto postupu nebyl zatím pozorován 

tzv. rebound fenomén (zhoršení původních příznaků po ukončení léčby).  

 

Parkinsonova nemoc 

 

Neupro se má vysazovat postupně. Denní dávka se má snižovat o 2 mg/24 h, nejlépe každý druhý den, 

dokud nedojde k úplnému vysazení Neupra (viz bod 4.4). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce jater 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Opatrnost se 

doporučuje u pacientů se závažnými jaterními poruchami, u kterých může dojít ke snížení clearance 

rotigotinu. Rotigotin nebyl zkoušen u této skupiny pacientů. V případě zhoršování jaterní poruchy 

může být nutné snížení dávky.  

 

Porucha funkce ledvin 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů 

vyžadujících dialýzu. Neočekávaný nárůst hladiny rotigotinu se může objevit v případě akutního 

zhoršení funkce ledvin (viz bod 5.2).  

 

Pediatrická populace 

 

Bezpečnost a účinnost rotigotinu u dětí a dospívajících nebyly ještě stanoveny. V současnosti dostupné 

údaje jsou popsány v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování 

u dětí s RLS. 

Neexistuje žádné relevantní použití Neupra u pediatrické populace u Parkinsonovy nemoci. 

 

17 

Způsob podání 

 

Neupro je určeno k transdermálnímu podání. 

 

Náplast se má aplikovat na čistou, suchou, intaktní, zdravou kůži břicha, stehna, kyčle, boku, ramene 

nebo nadloktí. Je třeba se vyvarovat opakované aplikace na stejné místo v průběhu 14 dnů. Neupro se 

nesmí umístit na kůži, která je červená, podrážděná nebo poškozená (viz bod 4.4). 

 

Použití a manipulace 

 

Každá náplast je zabalena do sáčku a aplikuje se bezprostředně po jeho otevření. Jedna polovina 

snímatelné fólie se odstraní a lepicí strana se přiloží a pevně přitlačí ke kůži. Poté se náplast přeloží 

zpět a odstraní se druhá část snímatelné fólie. Lepicí strany náplasti se nedotýkejte. Náplast se pevně 

přitlačí dlaní ruky asi na 20 až 30 sekund tak, aby se dobře přilepila. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo kardioverze (viz bod 4.4). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pokud je odezva pacienta s Parkinsovovou nemocí na léčbu rotigotinem nedostatečná, může se 

přestoupením na léčbu jiným agonistou dopaminových receptorů dosáhnout dodatečných pozitivních 

účinků (viz bod 5.1). 

 

Obě indikace: 

 

Magnetická rezonance nebo kardioverze 

Krycí vrstva Neupra obsahuje hliník. Aby se zabránilo popálení kůže, Neupro se musí odstranit, pokud 

má pacient podstoupit zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) nebo kardioverzi. 

 

Ortostatická hypotenze 

O agonistech dopaminových receptorů je známo, že narušují systémovou regulaci krevního tlaku, což 

vede k posturální/ortostatické hypotenzi. Tyto příhody byly již také pozorovány během léčby 

rotigotinem, ale jejich výskyt byl podobný jako u pacientů léčených placebem. 

Doporučuje se sledovat krevní tlak, zejména na počátku léčby, kvůli všeobecnému riziku ortostatické 

hypotenze spojené s dopaminergní terapií. 

 

Synkopa 

V klinických studiích s rotigotinem byla synkopa pozorována s četnostívýskytu podobnou jako 

u pacientů léčených placebem. Protože pacienti s klinicky relevantním kardiovaskulárním 

onemocněním byli vyloučeni z těchto studií, je nutné tázat se pacientů se závažným kardiovaskulárním 

onemocněním na příznaky synkopy a presynkopy. 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

Rotigotin byl spojován se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Byly hlášeny epizody 

náhlého nástupu spánku během denních aktivit, v některých případech bez uvědomění si jakýchkoli 

výstražných projevů. Lékaři předepisující Neupro by měli nepřetržitě hodnotit rozespalost nebo 

ospalost pacientů, protože pacienti si nemusí svoji rozespalost či ospalost uvědomovat, dokud nejsou 

přímo dotázáni. Je třeba pečlivě zvážit snížení dávky či ukončení terapie. 

 

18 

Impulzivní poruchy 

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodů možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a 

jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu, včetně 

rotigotinu, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, 

zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 

přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, mělo by se zvážit snížení dávky nebo postupné vysazení 

přípravku. 

 

Neuroleptický maligní syndrom 

Při náhlém vysazení dopaminergní terapie byly hlášeny symptomy naznačující neuroleptický maligní 

syndrom. Proto se doporučuje léčbu ukončovat postupně (viz bod 4.2). 

 

Abnormální myšlení a chování 

Bylo hlášeno abnormální myšlení a chování, které se může skládat z různých projevů včetně 

paranoidního myšlení, klamných představ, halucinací, zmatenosti, chování podobného psychotickému, 

dezorientace, agresivního chování, agitovanosti a deliria. 

 

Fibrotické komplikace 

U některých pacientů léčených dopaminergními látkami odvozenými z ergotaminu byly hlášeny 

případy retroperitoneální fibrózy, plicních infiltrátů, pleurálních výpotků, pleurálního ztluštění, 

perikarditidy a kardiální valvulopatie. Zatímco tyto komplikace mohou ustoupit při vysazení léčby, 

k úplnému ustoupení vždy nedochází. 

Ačkoli se předpokládá, že jsou tyto nežádoucí účinky spojeny s ergolinovou strukturou těchto 

sloučenin, není známo, zda-li jiní agonisté dopaminových receptorů, neodvození od ergotaminu, je 

mohou způsobovat. 

 

Neuroleptika 

Neuroleptika podávaná jako antiemetika by neměla být podávána pacientům užívajícím agonisty 

dopaminových receptorů (viz také bod 4.5). 

 

Oftalmologické sledování 

Oftalmologické sledování se doporučuje v pravidelných intervalech nebo v případě výskytu 

abnormalit vidění.  

 

Působení zdrojů vnějšího tepla 

Zdroje vnějšího tepla (nadměrné sluneční světlo, ohřívací podušky a další zdroje tepla, jako např. 

sauna, horká lázeň) by neměly působit na plochu náplasti. 

 

Reakce v místě aplikace 

V místě aplikace se mohou objevit kožní reakce s mírnou nebo středně závažnou intenzitou. 

Doporučuje se, aby se místo aplikace denně obměňovalo (např. z pravé strany na levou a z horní části 

těla na dolní část). V průběhu 14 dnů by se nemělo používat stejné místo. Pokud dojde k reakcím 

v místě aplikace, které trvají déle než několik dnů nebo přetrvávají, pokud dojde k nárůstu jejich 

závažnosti nebo rozšíří-li se reakce kůže mimo místo aplikace, je třeba zhodnotit poměr rizika/přínosu 

pro individuálního pacienta. 

Jestliže se objeví kožní vyrážka nebo podráždění transdermálním systémem, je třeba se vyvarovat 

působení přímého slunečního světla na tuto plochu, dokud se kůže neuzdraví, protože expozice by 

mohla vést ke změnám ve zbarvení kůže. 

Jestliže je pozorována celková kožní reakce (např. alergická vyrážka včetně erytematózní, makulární a 

papulózní vyrážky nebo pruritus) spojená s použitím Neupra, musí se Neupro vysadit. 

 

Periferní edém 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou nemocí byl po dobu 6 měsíců specifický výskyt 

periferního edému kolem 4 % a zůstal nezměněný během dalšího pozorování až po dobu 36 měsíců. 

Periferní edém byl také pozorován v klinických studiích u pacientů s RLS. 

19 

 

Citlivost na siřičitany 

Neupro obsahuje disiřičitan sodný; siřičitan může u citlivých pacientů způsobit alergické reakce 

zahrnující anafylaktické příznaky a život ohrožující nebo méně závažné astmatické příhody. 

 

Pozorováno u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

 

Dopaminergní nežádoucí účinky  

Výskyt některých dopaminergních nežádoucích účinků, jako jsou halucinace, dyskineze a periferní 

edém, je obecně vyšší, když se podává přípravek v kombinaci s L-dopou u pacientů s Parkinsonovou 

nemocí. To je třeba vzít v úvahu při předepisování rotigotinu. 

 

Pozorováno u pacientů se syndromem neklidných nohou 

 

Augmentace 

Může se objevit augmentace u pacientů s RLS. Augmentace se může projevit jako dřívější nástup 

příznaků večer (nebo dokonce odpoledne), zvýšení jejich závažnosti nebo jejich rozšíření na jiné části 

těla. V dlouhodobých klinických studiích byla většina případů augmentace pozorována v prvním a 

druhém roce jí léčby. Dávky vyšší než schválené rozmezí pro RLS se nemají používat, protože mohou 

vést k vyššímu výskytu augmentace (viz bod 5.1). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Protože rotigotin je agonista dopaminu, předpokládá se, že antagonisté dopaminových receptorů, jako 

jsou neuroleptika (např. fenothiaziny, butyrofenony, thioxanteny) nebo metoklopramid, mohou 

snižovat účinnost Neupra a je třeba vyvarovat se společnému podávání. Kvůli možným aditivním 

účinkům je třeba postupovat opatrně v případě, že pacienti užívají sedativní léčivé přípravky nebo jiné 

léčivé přípravky tlumící činnost CNS (centrálního nervového systému) (např. benzodiazepiny, 

antipsychotika, antidepresiva) nebo alkohol v kombinaci s rotigotinem. 

 

Současné podávání L-dopy a karbidopy s rotigotinem nemělo žádný účinek na jeho farmakokinetiku a 

rotigotin neměl žádný účinek na farmakokinetiku L-dopy a karbidopy. 

 

Současné podávání domperidonu a rotigotinu neovlivnilo farmakokinetiku rotigotinu. 

 

Současné podávání omeprazolu (inhibitoru CYP2C19) v dávkách 40 mg/den nemělo žádný vliv na 

farmakokinetiku a metabolismus rotigotinu u zdravých dobrovolníků. 

 

Neupro může umocnit dopaminergní nežádoucí účinek L-dopy a může způsobit a/nebo zhoršit již 

dříve přítomnou dyskinezi, jak je to popsáno u jiných agonistů dopaminových receptorů. 

 

Současné podávání rotigotinu (3 mg/24 h) neovlivnilo farmakodynamiku a farmakokinetiku 

perorálních kontraceptiv (0,03 mg ethinylestradiolu, 0,15 mg levonorgestrelu). Interakce s jinými 

formami hormonální antikoncepce nebyly předmětem studií. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku, antikoncepce u žen  

Ženy ve fertilním věku mají při léčbě rotigotinem používat účinnou antikoncepci k zabránění početí.  

 

Těhotenství 

Dostatečné údaje o podávání rotigotinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

nenaznačují žádné teratogenní účinky u potkanů a králíků, ale u potkanů a myší byla pozorována 

embryonální toxicita při maternálně toxických dávkách (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 

není známé. Rotigotin by neměl být používán během těhotenství.  

20 

 

Kojení 

Protože rotigotin snižuje vylučování prolaktinu u člověka, očekává se inhibice laktace. Studie na 

potkanech ukázaly, že rotigotin a/nebo jeho metabolit(y) jsou vylučovány do mateřského mléka. Údaje 

o vlivu na člověka nejsou k dispozici, proto by mělo být kojení přerušeno. 

 

Fertilita 

Informace o studiích fertility viz bod 5.3. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Rotigotin může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pacienti léčení rotigotinem a trpící somnolencí a/nebo epizodami náhlého nástupu spánku musí být 

informováni o tom, že nesmí řídit ani se podílet na činnostech (např. obsluhovat stroje), kde snížená 

bdělost může způsobit jim samotným nebo jiným osobám riziko závažného zranění či úmrtí, dokud 

takové opakující se případy náhlého nástupu spánku a somnolence neustoupí (viz také body 4.4 a 4.5). 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Syndrom neklidných nohou 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

 

Podle analýzy souhrnných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií zahrnujících 

748 pacientů léčených Neuprem a 214 pacientů léčených placebem uvádělo 65,5 % pacientů léčených 

Neuprem a 33,2 % pacientů léčených placebem nejméně jeden nežádoucí účinek. 

 

Na počátku terapie se mohou objevit dopaminergní nežádoucí účinky, jako jsou nauzea a zvracení. Ty 

mají obvykle mírnou nebo středně závažnou intenzitu a jsou přechodné, i když se v léčbě pokračuje. 

 

Nežádoucí účinky přípravku hlášené u více než 10 % pacientů léčených Neuprem jsou nauzea, reakce 

v místě aplikace, astenické stavy a bolest hlavy. 

 

Ve studiích, kde se místa aplikace obměňovala, jak je to popsáno v pokynech uvedených v SmPC a 

v příbalové informaci, trpělo reakcemi v místě aplikace 34,2 % ze 748 pacientů používajících Neupro. 

Většina z reakcí v místě aplikace měla mírnou nebo středně závažnou intenzitu, omezovala se na 

plochy aplikace a vedla k přerušení léčby Neuprem pouze u 7,2 % všech pacientů používajících 

Neupro. 

 

Přerušení léčby 

 

Přerušení léčby bylo studováno ve 3 klinických studiích s dobou trvání až 3 roky. Procento subjektů 

přerušujících léčbu v prvním roce bylo 25-38%, v druhém roce 10% a ve třetím roce 11%. Má být 

prováděno pravidelné hodnocení účinnosti spolu s hodnocením bezpečnosti, včetně augmentace. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce  

 

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky ze souhrnných výše uvedených studií u pacientů 

se syndromem neklidných nohou. Podle tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny dle 

frekvence (počet pacientů, u kterých se účinek očekává) a definovány takto: velmi časté (≥1/10), časté 

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné 

(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny frekvencí jsou 

nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. 

 

21 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy 

imunitního 

systému 

 

hypersenzitivita, 

která může 

zahrnovat angiodém, 

edém jazyka a rtů 

 

 

 

Psychiatrické 

poruchy 

 

spánkové ataky/náhlý 

nástup spánku, 

poruchy sexuality

(vč. hypersexuality a 

zvýšení libida), 

insomnie, porucha 

spánku, abnormální 

sny, impulzivní 

poruchy

a,d

 (vč. 

patologického 

hráčství, 

stereotypie/nutkavého 

jednání, 

záchvatovitého 

přejídání/ poruchy 

příjmu potravy

b

nutkavého 

nakupování

c

) 

obsedantně 

kompulzivní 

porucha, 

agitovanost

d

 

agresivní 

chování/ 

agrese

b

dezorientace

d

  

dopaminový 

dysregulační 

syndrom

c

, poruchy 

vnímání

e

 (vč. 

halucinace, vizuální 

halucinace, sluchové 

halucinace, bludů), 

noční můry

e

paranoia

e

, stav 

zmatenosti

e

psychotické 

poruchy

e

, klamné 

představy

e

, delirium 

Poruchy 

nervového 

systému 

bolesti hlavy 

somnolence 

 

 

závrať

e

, poruchy 

vědomí jinde 

neuvedené

 e

 (vč. 

synkopy, 

vazovagální 

synkopy, ztráty 

vědomí), dyskineze

 e

posturální závrať

e

letargie

e

, konvulze

e

 

Poruchy oka 

 

 

 

 

zastřené vidění

e

poruchy zraku

e

fotopsie

e

 

Poruchy ucha a 

labyrintu 

 

 

 

 

vertigo

 e

 

Srdeční poruchy    

 

 

 

palpitace

e

, fibrilace 

síní

e

supraventrikulární 

tachykardie

e

  

Cévní poruchy 

 

hypertenze 

ortostatická 

hypotenze 

 

hypotenze

e

 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

 

 

 

 

škytavka

e

  

Gastrointestinální 

poruchy 

nauzea  

zvracení, dyspepsie   

 

zácpa

e

, sucho 

v ústech

e

, bolest 

břicha

e

, průjem

c

 

22 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

 

pruritus 

 

 

erytém

e

hyperhidróza

e

generalizovaný 

pruritus

e

podráždění kůže

e

kontaktní 

dermatitida

e

generalizovaná 

vyrážka

e

 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

 

 

 

 

erektilní dysfunkce

e

 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 

aplikace 

reakce v místě 

aplikace a 

instilace

a

 (včetně 

erytému, pruritu, 

podráždění, 

vyrážky, 

dermatitidy, 

vezikul, bolesti, 

ekzému, zánětu, 

otoku, ztráty 

barvy, papul, 

exfoliace, 

urtikarie a 

hypersenzitivity), 

astenické stavy

a

 

(včetně únavy, 

astenie a 

malátnosti) 

dráždivost, 

periferní edém 

 

 

 

Vyšetření 

 

 

 

 

snížení tělesné 

hmotnosti

e

, zvýšení 

jaterních enzymů

e

 

(včetně AST, ALT, 

GGT), zvýšení 

tělesné hmotnosti

e

zvýšená tepová 

frekvence

e

, zvýšení 

kreatinfosfokinázy

d,e

 

(CPK) (viz Zvláštní 

populace) 

Poranění, otravy 

a procedurální 

komplikace 

 

 

 

 

pád

e

 

a

 Termín vysoké úrovně obecnosti 

b

Pozorováno v otevřených klinických studiích 

c

Pozorováno po uvedení přípravku na trh 

d

Pozorováno v roce 2011 v souhrnných údajích z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 

e

Pozorováno ve studiích u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

 

23 

Parkinsonova nemoc 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

 

Podle analýzy souhrnných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií zahrnujících 

1 307 pacientů léčených Neuprem a 607 pacientů léčených placebem uvádělo 72,5 % pacientů 

léčených Neuprem a 58,0 % pacientů léčených placebem nejméně jeden nežádoucí účinek. 

 

Na počátku terapie se mohou objevit dopaminergní nežádoucí účinky, jako jsou nauzea a zvracení. 

Tyto reakce mají obvykle mírnou nebo středně závažnou intenzitu a jsou přechodné, i když se v léčbě 

pokračuje. 

 

Nežádoucí účinky hlášené u více než 10 % pacientů léčených Neuprem jsou nauzea, zvracení, reakce 

v místě aplikace, somnolence, závratě a bolest hlavy. 

 

Ve studiích, kde se místa aplikace obměňovala, jak je to popsáno v pokynech uvedených v SmPC a 

příbalové informaci, trpělo reakcemi v místě aplikace 35,7 % z 830 pacientů používajících Neupro. 

Většina z reakcí v místě aplikace měla mírnou nebo středně závažnou intenzitu, omezovala se na 

plochy aplikace a vedla k přerušení léčby Neuprem pouze u 4,3 % všech pacientů používajících 

Neupro. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce  

 

Následující tabulka zahrnuje nežádoucí účinky ze souhrnných výše uvedených studií u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí. Podle tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny dle 

frekvence (počet pacientů, u kterých se účinek očekává) a definovány takto: velmi časté (≥1/10), časté 

(≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné 

(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny frekvencí jsou 

nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. 

 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

imunitního 

systému 

  

  

hypersenzitivita, 

která může 

zahrnovat 

angioedém, otok 

jazyka a rtů 

  

 

24 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Psychiatrické 

poruchy 

  

poruchy vnímánía 

(vč. halucinace, 

vizuální halucinace, 

sluchové 

halucinace, bludů), 

insomnie, poruchy 

spánku, noční 

můry, abnormální 

sny, nutkavé 

poruchya,d (vč. 

patologického 

hráčství, 

stereotypie/nutkavé

ho jednání, 

záchvatovitého 

přejídání/poruchy 

příjmu potravyb, 

nutkavého 

nakupováníc) 

spánkové 

ataky/náhlý 

nástup spánku, 

paranoia, sexuální 

poruchya (vč. 

hypersexuality, 

zvýšeného libida), 

stav zmatenosti, 

dezorientaced, 

agitovanostd 

psychotické 

poruchy, 

obsedantně 

kompulzivní 

porucha, 

agresivní 

chování/agreseb,  

klamné 

představyd, 

deliriumd 

 

dopaminov

ý 

dysregulač

ní 

syndromc 

Poruchy 

nervového 

systému 

somnolence, 

závratě,

 

bolest 

hlavy 

poruchy vědomí 

jinde neuvedenéa 

(vč. synkopy, 

vazovagální 

synkopy, ztráty 

vědomí), 

dyskineze, 

posturální 

dyskineze, letargie 

 

konvulze 

 

Poruchy oka 

 

  

  

zastřené vidění, 

poruchy zraku, 

fotopsie 

  

 

Poruchy ucha a 

labyrintu  

  

vertigo  

 

  

 

Srdeční poruchy    

palpitace 

fibrilace síní  

supraventrikulární 

tachykardie 

 

Cévní poruchy 

  

ortostatická 

hypotenze, 

hypertenze 

hypotenze 

  

 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

  

škytavka 

 

  

 

Gastrointestinál

ní poruchy 

nauzea, zvracení 

zácpa, sucho 

v ústech, dyspepsie  

bolest břicha 

  

průjemc 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

  

erytém, 

hyperhidróza, 

pruritus 

generalizovaný 

pruritus, 

podráždění kůže, 

kontaktní 

dermatitida 

generalizovaná 

vyrážka  

 

25 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

  

  

erektilní 

dysfunkce 

  

 

Celkové 

poruchy a 

reakce v místě 

aplikace 

reakce v místě 

aplikace a 

instilacea (vč. 

erytému, pruritu, 

podráždění, 

vyrážky, 

dermatitidy, 

vezikul, bolesti, 

ekzému, zánětu, 

otoků, ztráty 

barvy, papul, 

exfoliace, 

urtikarie a 

hypersenzitivity) 

periferní edém, 

astenické stavya 

(vč. únavy, astenie, 

malátnosti) 

 

podráždění 

 

Vyšetření 

 

snížení tělesné 

hmotnosti  

zvýšení jaterních 

enzymů (včetně, 

AST, ALT, GGT), 

zvýšení tělesné 

hmotnosti, zvýšená 

tepová frekvence, 

zvýšení 

kreatinfosfokinázy

d (CPK) (viz 

Zvláštní populace) 

 

 

Poranění, otravy 

a procedurální 

komplikace  

  

pád 

 

  

 

a

 Termín vysoké úrovně obecnosti 

b

Pozorováno v otevřených klinických studiích 

c

Pozorováno po uvedení přípravku na trh 

d

Pozorováno v roce 2011 v souhrnných údajích z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 

 

Obě indikace 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí včetně nadměrné somnolence během dne a epizod náhlého 

nástupu spánku. V ojedinělých případech došlo k „náhlému nástupu spánku“ při řízení a následné 

dopravní nehodě (viz také body 4.4 a 4.7). 

 

Impulzivní poruchy  

 

U pacientů léčených agonisty dopaminových receptorů, včetně rotigotinu, se mohou rozvinout 

symptomy jako patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo 

nakupování a záchvatovité a nutkavé přejídání (viz bod 4.4). 

 

26 

Zvláštní populace 

 

Nežádoucí účinky zvýšené kreatinfosfokinázy (CPK) byly pozorovány u rotigotinu v klinických 

studiích prováděných v Japonsku. Vyskytly se u 3,4% japonských subjektů s rotigotinem ve srovnání 

s 1,9% subjektů s placebem ve všech dvojitě zaslepených studiích u Parkinsonovy nemoci a RLS. 

Většina z nežádoucích účinků zvýšené CPK pozorovaných ve všech dvojitě zaslepených a otevřených 

studiích ustoupila a byla považována pouze za mírné. CPK hladiny nebyly běžně měřeny u jiných 

populací. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

Nejpravděpodobnějšími nežádoucími účinky by byly reakce související s farmakodynamickým 

profilem agonisty dopaminových receptorů včetně nauzey, zvracení, hypotenze, mimovolních pohybů, 

halucinací, zmatenosti, křečí a dalších projevů centrální dopaminergní stimulace. 

 

Léčba 

Není k dispozici žádné známé antidotum při předávkování agonistou dopaminových receptorů. 

V případě podezření na předávkování je třeba zvážit odstranění náplasti(í), protože po odstranění 

náplasti(í) je vstřebávání léčivé látky zastaveno a plazmatické koncentrace rotigotinu rychle klesají. 

Pacient má být pečlivě monitorován včetně tepové frekvence, srdečního rytmu a krevního tlaku.  

Léčba předávkování může vyžadovat pro udržení vitálních funkcí všeobecná podpůrná opatření. 

Dialýza by pravděpodobně nebyla přínosem, protože rotigotin není dialýzou odstraňován. 

 

Pokud je nutné podávání rotigotinu přerušit, je třeba to provést postupně, aby se zabránilo vzniku 

neuroleptického maligního syndromu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, agonisté dopaminu; ATC kód: N04BC09 

 

Rotigotin je neergolinový agonista dopaminových receptorů k léčbě projevů a příznaků Parkinsonovy 

nemoci a syndromu neklidných nohou. 

 

Mechanismus účinku 

Předpokládá se, že prospěšný účinek rotigotinu u Parkinsonovy nemoci je vyvolán aktivací receptorů 

D

3

, D

2

 a D

1

 ve striatu mozku. 

 

Přesný  mechanismus  účinku  rotigotinu  při  léčbě  RLS  není  znám.  Má  se  za  to,  že  rotigotin  může 

účinkovat zejména prostřednictvím dopaminových receptorů. 

 

Farmakodynamické účinky 

Pokud jde o funkční aktivitu na různých podtypech receptorů a jejich distribuci v mozku, je rotigotin 

agonistou  receptorů  D

2

  a  D

3

,  který  působí  také  na  receptorech  D

1

,  D

4

  a  D

5

.  U non-domapinergních 

receptorů  vykázal  rotigotin  antagonismus  u  receptoru  alfa2B  a  agonismus  u  receptoru  5HT1A,  ale 

žádnou aktivitu na receptoru 5HT2B. 

27 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

 

Klinické studie u syndromu neklidných nohou 

Účinnost rotigotinu byla hodnocena v 5 placebem kontrolovaných studiích u více než 1 400 pacientů 

se syndromem neklidných nohou (RLS). Účinnost byla prokázána v kontrolovaných studiích 

u pacientů léčených až 29 týdnů. Účinek přetrvával 6 měsíců. 

 

Změny oproti výchozí hodnotě byly hodnoceny podle International RLS Rating Scale (IRLS) a CGI-1 

(závažnost nemoci), které představovaly primární parametry. Pro oba primární cílové parametry byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly oproti placebu v dávkách 1 mg/24 h, 2 mg/24 h a 3 mg/24 h. Po 

6 měsících udržovací léčby u pacientů se středně těžkým až těžkým RLS došlo ke zlepšení IRLS skóre 

z 30,7 na 20,7 u placeba a z 30,2 na 13,8 u rotigotinu. Upravená průměrná hodnota rozdílu byla –

6,5 bodu (CI

95%

 -8,7; -4,4, p <0,0001). Poměr CGI-1 respondérů (velké zlepšení, velmi velké zlepšení) 

byl 43,0 % u placeba a 67,5 % u rotigotinu (rozdíl 24,5 % CI

95%

: 14,2%; 34,8 %, p<0,0001). 

V placebem kontrolované 7 týdnů trvající klinické studii byly hodnoceny polysomnografické 

parametry. Rotigotin významně snížil index periodického pohybu končetin (periodic limb movement 

index, PLMI) z 50,9 na 7,7 proti 37,4 na 32,7 u placeba (p<0,0001). 

 

Augmentace 

Na základě dvou 6měsíčních dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií byla pozorována 

klinicky relevantní augmentace u 1,5 % pacientů léčených rotigotinem oproti 0,5 % pacientů léčených 

placebem. Ve dvou otevřených navazujících studiích v následujících 12 měsících byl výskyt klinicky 

relevantní augmentace 2,9 %. Žádný z těchto pacientů nepřerušil léčbu kvůli augmentaci. V 5leté 

otevřené studii se augmentace vyskytla u 11,9 % pacientů léčených dávkami schválenými pro RLS (1-

3 mg/24 h) a u 5,1 % byla považována za klinicky významnou. V této studii se většina případů 

augmentace vyskytla v prvním a druhém roce léčby. Navíc v této studii byla také použita vyšší dávka 

4 mg/24 h, která není schválena pro RLS, a vedla k vyšší míře augmentace. 

 

Klinické studie u Parkinsonovy nemoci 

Účinnost rotigotinu v léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byla hodnocena 

v nadnárodním programu vývoje léčiv složeného ze čtyř pivotních, paralelních, randomizovaných, 

dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií a 3 studií zkoumajících specifické aspekty 

Parkinsonovy nemoci. 

 

Dvě pivotní studie (SP512, část I a SP513, část I) zabývající se účinností rotigotinu při léčbě projevů 

a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byly prováděny u pacientů, kteří nebyli současně léčeni 

jinými agonisty dopaminových receptorů a buď předtím nebyli léčeni L-dopou, nebo jejich dřívější 

léčba L-dopou trvala ≤6 měsíců. Primární hodnocení výsledku obsahovalo skóre pro složku běžné 

denní činnosti (ADL – Activities of Daily Living) (část II) plus složku vyšetření motoriky (část III) 

jednotné škály hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS – Unified Parkinson's Disease Raiting 

Scale). 

Účinnost byla stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního počtu 

bodů ve skóre ADL v kombinaci s vyšetřením motoriky (UPDRS část II + III).  

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP512, část I dostávalo 177 pacientů rotigotin a 96 pacientů placebo. 

U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h až do jejich optimální hodnoty u rotigotinu i 

placeba v týdenních navýšeních o 2 mg/24 h (maximální dávka byla 6 mg/24 h). V každé léčené 

skupině dostávali pacienti optimální dávku určenou titrací po dobu 6 měsíců. 

Na konci této udržovací léčby byla optimální dávka u 91 % pacientů v rotigotinové skupině maximální 

povolenou dávkou, tj. 6 mg/24 h. U 48 % pacientů na rotigotinu a u 19 % pacientů na placebu bylo 

pozorováno zlepšení o 20 % (rozdíl 29 %; CI

95%

 18 %; 39 %, p<0,0001). U rotigotinu bylo průměrné 

zlepšení skóre UPDRS (části II + III) -3,98 bodů (výchozí stav 29,9 bodů), zatímco ve skupině 

s placebem došlo ke zhoršení o 1,31 bodů (výchozí stav 30,0 bodů). Rozdíl mezi oběma skupinami byl 

5,28 bodu a byl statisticky významný (p<0,0001). 

28 

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP513, část I dostávalo 213 pacientů rotigotin, 227 ropinirol a 

117 placebo. U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h rotigotinu během 4 týdnů až do 

maximální dávky 8 mg/24 h s týdenním nárůstem dávky o 2 mg/24 h. Ve skupině s ropinirolem byla 

u pacientů titrována optimální dávka až do maxima 24 mg/den po dobu 13 týdnů. U pacientů v každé 

léčené skupině byla dávka udržována po dobu 6 měsíců. 

Na konci udržovací léčby byla u 92 % pacientů v rotigotinové skupině optimální dávkou maximální 

povolená dávka, tj. 8 mg/24 h. Zlepšení o 20 % bylo pozorováno u 52 % pacientů na rotigotinu, 

u 68 % pacientů na ropinirolu a u 30 % pacientů dostávajících placebo. (Rozdíl rotigotin versus 

placebo byl 21,7 %; CI

95%

 11,1 %; 32,4 %, rozdíl ropinirol versus placebo 38,4 %; CI

95%

 28,1 %; 

48,6 %, rozdíl ropinirol versus rotigotin 16,6 %; CI

95%

 7,6 %; 25,7 %). Průměrné zlepšení skóre 

UPDRS (části II a III) bylo 6,83 bodů (výchozí hodnota 33,2 bodů) v rotigotinové skupině, 10,78 bodů 

v ropinirolové (výchozí hodnota 32,2 bodů) a 2,33 bodů v placebové (výchozí hodnota 31,3 bodů). 

Všechny rozdíly mezi účinnou léčbou a placebem byly statisticky významné. Tato studie neprokázala 

noninferioritu rotigotinu oproti ropinirolu. 

 

V následné otevřené multicentrické mezinárodní studii (SP824) byla sledována tolerabilita převedení 

pacientů ze den na den (overnight) s ropinirolem, pramipexolem nebo kabergolinem na transdermální 

náplast rotigotinu a jeho účinek na příznaky u lidí s idiopatickou Parkinsonovou nemocí. 116 pacientů 

bylo převedeno z předchozí perorální léčby na dávku až 8 mg/24h rotigotinu, mezi nimi bylo 

47 pacientů, kteří byli léčeni ropinirolem v dávkách až 9 mg/den, 47 z nich bylo léčeno pramipexolem 

v dávkách až 2 mg/den a 22 z nich bylo léčeno kabergolinem v dávkách až 3 mg/den. Převedení na 

rotigotin bylo proveditelné, menší úprava dávky (medián 2 mg/24h) byla třeba pouze u 2 pacientů 

převáděných z ropinirolu, u 5 pacientů z pramipexolu a 4 pacientů z kabergolinu. Zlepšení bylo 

pozorováno v UPDRS skóre, v částech I-IV. Bezpečnostní profil byl srovnatelný s předcházejícími 

studiemi. 

 

V randomizované otevřené studii (SP825) u pacientů v počátečním stádiu Parkinsonovy nemoci 

bylo 25 pacientů randomizováno na léčbu rotigotinem a 26 pacientů na ropinirol. V obou větvích byla 

léčba titrována na maximální dávku 8 mg/24h nebo 9 mg/den. Obě léčby ukázaly zlepšení ranních 

motorických funkcí a spánku. Motorické symptomy (UPDRS část III) byly zlepšeny o 6,3±1,3 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem a o 5,9±1,3 bodů u pacientů v ropinirolové skupině po 4 týdnech 

udržovací léčby. Spánek (PDSS) byl zlepšen o 4,1±13,8 bodů u pacientů léčených rotigotinem a 

o 2,5±13,5 bodů u pacientů léčených ropinirolem. Bezpečnostní profil byl srovnatelný, s výjimkou 

reakcí v místě aplikace. 

 

Ve studiích SP824 a SP825 prováděných od počáteční srovnávací studie rotigotinu a ropinirolu 

v ekvivalentních dávkách byla prokázána srovnatelná účinnost. 

 

Dvě další pivotní studie (SP650DB a SP515) byly prováděny u pacientů léčených současně 

levodopou. Primárním výsledkem hodnocení bylo snížení „off“ doby (hodiny). Účinnost byla 

stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního zlepšení v době strávené 

„off“. 

 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP650DB) dostávalo 113 pacientů rotigotin až do maximální dávky 

8 mg/24 h, 109 pacientů dostávalo rotigotin až do maximální dávky 12 mg/24 h a 119 pacientů 

dostávalo placebo. U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu nebo placeba s týdenním 

navýšením 2 mg/24 h (startovací dávka byla 4 mg/24 h). Pacienti v každé skupině dostávali 

vytitrovanou optimální dávku po dobu 6 měsíců. Na konci udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení 

nejméně o 30 % u 57 % pacientů na rotigotinu 8 mg/24 h, u 55 % pacientů na rotigotinu 12 mg/24 h a 

u 34 % pacientů ve skupině placeba (rozdíly 22 % a 21 %, CI

95%

 10 %; 35% a 8 %; 33 %, p<0,001 pro 

obě skupiny rotigotinu). U rotigotinu bylo průměrné snížení doby „off“ 2,7 a 2,1 hodiny, u placeba 

0,9 hodiny. Rozdíly byly statisticky významné (p<0,001 a p=0,003). 

 

29 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP515) dostávalo 201 pacientů rotigotin, 200 pramipexol a 100 placebo. 

U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu s týdenním navýšením 2 mg/24 h (startovací 

dávka byla 4 mg/24 h) až do maximální dávky 16 mg/24 h. V pramipexolové skupině byli pacienti 

léčeni dávkou 0,375 mg pramipexolu během prvního týdne léčby, dávkou 0,75 mg během druhého 

týdne a dále pak titrací s týdenním zvýšením 0,75 mg až k dosažení individuální optimální dávky 

s maximem 4,5 mg denně. V každé skupině byla dávka udržována po dobu 4 měsíců. 

Po ukončení udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení nejméně o 30 % u 60 % pacientů na rotigotinu, 

u 67% pacientů na pramipexolu a u 35% pacientů ve skupině placeba (rozdíl rotigotin versus placebo 

25 %; CI

95%

 13 %; 36 %, rozdíl pramipexol versus placebo 32 %; CI

95%

 21 %; 43 %, rozdíl pramipexol 

versus rotigotin 7 %; CI

95%

 -2 %; 17 %). Průměrné snížení v době „off“ bylo 2,5 hodiny u rotigotinu, 

2,8 hodin u pramipexolu a 0,9 hodiny u placeba. Všechny rozdíly mezi účinnou léčbou a placebem 

byly statisticky významné. 

 

Další mezinárodní dvojitě zaslepená studie (SP889) byla provedena u 287 pacientů v časných nebo 

pokročilých stádiích Parkinsonovy nemoci, u kterých byla kontrola časných ranních motorických 

příznaků neuspokojivá. 81,5 % těchto pacientů bylo na současné léčbě levodopou. 190 pacientů 

dostávalo rotigotin a 97 placebo. Pacienti byli titrováni na optimální dávku rotigotinu nebo placeba, a 

to týdenním přírůstkem dávky 2 mg/24 hodin, od výchozí dávky 2 mg/24 hodin až k maximální dávce 

16 mg/24 hodin během 8 týdnů, a poté následovala udržovací perioda v délce 4 týdnů. Časné ranní 

motorické funkce hodnocené podle části III UPDRS a poruchy nočního spánku hodnocené podle 

modifikované Škály spánku při Parkinsonově nemoci (PDSS-2) představovaly ko-primární výstupní 

parametry. Na konci udržovací periody se zlepšilo průměrné skóre podle části III UPDRS o 7 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem (výchozí hodnota 29,6) a o 3,9 bodu ve skupině léčené placebem 

(výchozí hodnota 32,0). Zlepšení v průměrném celkovém skóre PDSS-2 bylo 5,9 (rotigotin, výchozí 

hodnota 19,3) a 1,9 bodů (placebo, výchozí hodnota 20,5). Léčebné rozdíly v ko-primárních 

proměnných byly statisticky významné (p=0,0002 a p<0,0001). 

 

Přilnavost na kůži  

V multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, dvojitě zkřížené studii byla u 52 ambulantních 

pacientů porovnávána 

přilnavost na kůži u 

náplast

i

 8 mg/24 h, vylepšen

é

 pro uchovávání při pokojové 

teplotě

 a

 náplast

i

 s uchováváním v chladničce.  Přilnavost na kůži byla měřena ve dvou po sobě 

následujích dnech při 24hodinové aplikaci náplasti. Vylepšená náplast s uchováváním při pokojové 

teplotě prokázala lepší přilnavost na kůži než náplast s uchováváním v chladničce, >90 % náplastí 

prokazuje dostatečnou přilnavost (tj. >70 % přiléhající plochy náplasti) ve srovnání s <83 %. 

Snášenlivost kůže byla hlášena srovnatelná u obou forem. Pozorované erytémy byly většinou mírné a 

žádný nebyl závažný. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Po aplikaci je rotigotin průběžně uvolňován z transdermální náplasti a vstřebáván pokožkou. Za jeden 

až dva dny od první aplikace náplasti je dosaženo rovnovážné koncentrace rotigotinu, která se udržuje 

na stálé úrovni nalepením nové náplasti jednou denně na dobu 24 hodin. Plazmatické koncentrace 

rotigotinu se zvyšují v rozsahu dávky od 1 mg/24 h do 24 mg/24 h proporcionálně k dávce. 

 

Přibližně 45 % léčivé látky obsažené v náplasti se uvolní do kůže během 24 hodin. Absolutní 

biologická dostupnost po transdermální aplikaci je přibližně 37 %. 

 

Obměna místa aplikace náplasti může způsobit rozdíly v plazmatických hladinách ze dne na den. 

Rozdíly v biologické dostupnosti rotigotinu se pohybovaly v rozmezí od 2 % (paže versus bok) až do 

46 % (rameno versus stehno). Neexistuje ale žádný náznak významného ovlivnění klinického 

výsledku. 

 

Distribuce  

Vazba rotigotinu in vitro na plazmatické bílkoviny je přibližně 92 %. 

30 

Zdánlivý distribuční objem u lidí je přibližně 84 l/kg. 

 

Biotransformace 

Rotigotin je z velké části metabolizován, a to N-dealkylací stejně jako přímou a sekundární konjugací. 

Podle výsledků in vitro jsou různé izoformy CYP schopny katalyzovat N-dealkylaci rotigotinu. 

Hlavními metabolity jsou sulfáty a glukuronidové konjugáty mateřské sloučeniny, dále pak biologicky 

inaktivní N-desalkyl metabolity. Informace o metabolitech není úplná. 

 

Eliminace  

Přibližně 71 % dávky rotigotinu je vyloučeno močí, menší podíl stolicí (asi 23 %). 

Clearance rotigotinu po transdermálním podání je přibližně 10 l/min a jeho celkový poločas eliminace 

je 5 až 7 hodin. Farmakokinetický profil vykazuje bifázickou eliminaci s iniciálním poločasem okolo 

2 až 3 hodin. 

 

Náplast je aplikována transdermálně, proto nelze očekávat vliv potravy nebo stavu gastrointestinálního 

systému. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Léčba Neuprem se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně titruje až k optimálnímu léčebnému 

účinku podle klinické snášenlivosti pacienta. Úprava dávky podle pohlaví, tělesné hmotnosti nebo 

věku proto není nutná. 

 

Poškození funkce jater a ledvin 

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nebo s lehkou až těžkou poruchou funkce ledvin 

nebylo pozorováno zvýšení hladiny rotigotinu v plazmě. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater 

nebylo Neupro předmětem klinického zkoušení. 

Hladiny konjugátů rotigotinu a jeho N-desalkyl metabolitů se v plazmě zvyšují u pacientů s poruchou 

funkce ledvin. Tyto metabolity ale pravděpodobně nepřispívají ke klinickému účinku rotigotinu. 

 

Pediatrická populace 

Omezené farmakokinetické údaje získané u dospívajích pacientů s RLS (13-17 let, n=24) po léčbě 

více dávkami v rozmezí 0,5 mg až 3 mg/24 h ukázaly, že systémová expozice rotigotinu byla podobná 

expozici u dospělých. Údaje účinnosti/bezpečnosti nejsou dostatečné ke stanovení poměru mezi 

expozicí a odpovědí (viz také pediatrická informace v bodě 4.2). 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve středně- i dlouhodobých studiích toxicity byly hlavní účinky spojeny s obecným 

farmakodynamickým působením agonistů dopaminových receptorů a následným snížením sekrece 

prolaktinu. 

Po jednorázové dávce rotigotinu docházelo prokazatelně k jeho vazbě na tkáně obsahující melanin 

(tj. oči) u pigmentovaných potkanů a opic, tato vazba ale během 14denní doby pozorování pomalu 

vymizela. Retinální degenerace byla pozorována transmisní elektronovou mikroskopií v dávce 

ekvivalentní 2,8násobku maximální doporučené dávky pro člověka na základě mg/m

2

 v 3měsíční 

studii u albinotických potkanů. Účinky byly výraznější u samic potkanů. Doplňující studie pro další 

vyhodnocení specifické patologie nebyly prováděny. Retinální degenerace nebyla pozorována během 

rutinního histopatologického vyšetření očí v žádné z toxikologických studií u žádného z použitých 

živočišných druhů. Význam těchto zjištění pro člověka není znám. 

U samců potkanů se ve studii karcinogenity vyvinuly tumory a hyperplazie Leydigových buněk. 

Maligní tumory byly zaznamenány hlavně v děloze samic užívajících střední a vysokou dávku 

rotigotinu. Tyto změny patří mezi dobře známé účinky agonistů dopaminových receptorů u potkanů po 

celoživotní terapii a hodnotí se jako nevýznamné pro člověka. 

Účinky rotigotinu na reprodukci byly zkoumány u potkanů, králíků a myší. Rotigotin nebyl 

teratogenní u žádného z uvedených tří živočišných druhů, ale měl embryotoxické účinky u potkanů a 

myší v dávkách s maternální toxicitou. Rotigotin neovlivňoval fertilitu samců potkanů, ale jasně 

31 

snižoval fertilitu samic potkanů a myší v důsledku ovlivnění hladin prolaktinu, které je u hlodavců 

zvláště výrazné. 

 

Rotigotin nevyvolával genové mutace v Amesově testu, ale vykazoval účinky při zkoušce s myším 

lymfomem (MLA) in vitro s metabolickou aktivací a slabší účinky bez metabolické aktivace. Tento 

mutagenní účinek je možné připsat klastogennímu účinku rotigotinu a nebyl potvrzen in vivo 

v mikronukleovém testu u myší (MMT) a v testu na neplánovanou syntézu DNA u potkanů (UDS). 

Protože tento účinek probíhá víceméně souběžně se sníženým relativním celkovým růstem buněk, 

může být spojen s cytotoxickým účinkem sloučeniny. Proto významnost této jedné pozitivní zkoušky 

mutagenity in vitro není známa. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Krycí vrstva 

 

Metalizovaná a disilikonizovaná polyesterová fólie potažená barevnou pigmentovou vrstvou (oxid 

titaničitý (E171), chromoftalová žluť GR, chromoftalový šarlat RN) s potiskem (chromoftalová 

červeň BR, chromoftalová žluť GR, rostlinné uhlí). 

 

Samolepicí matricová vrstva 

 

Dimetikon-silylát, 

povidon K90, 

disiřičitan sodný (E223), 

askorbyl-palmitát (E304) a 

tokoferol alfa (E307). 

 

Snímatelná fólie 

 

Fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 

  

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

30 měsíců. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.  

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Rozevírací sáček v lepenkové krabičce: jedna strana se skládá z ethylenového kopolymeru (vnitřní 

vrstva), hliníkové fólie, fólie z polyethylenu o nízké hustotě a papíru; druhá strana se skládá 

z polyethylenu (vnitřní vrstva), hliníku, ethylenového kopolymeru a papíru. 

 

Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30 nebo 84 (multipack obsahující 2 balení po 42) transdermálních 

náplastí, jednotlivě zatavených do sáčků. 

 

32 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Po použití náplast stále obsahuje léčivou látku. Po odstranění se má použitá náplast přeložit na 

polovinu s lepicí stranou dovnitř tak, aby nebyla přístupná matricová vrstva, vložit do původního 

sáčku a odložit. Všechny použité či nepoužité náplasti musí být zlikvidovány v souladu s místními 

požadavky nebo vráceny do lékárny. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

UCB Pharma S.A. 

Allée de la Recherche 60 

B-1070 Brusel 

Belgie  

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/05/331/001  

EU/1/05/331/002 

EU/1/05/331/015 

EU/1/05/331/018  

EU/1/05/331/057 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15.února 2006 

Datum posledního prodloužení registrace: 22. ledna 2016 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/RRRR} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

33 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast 

Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast 

Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 4 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 20 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 9,0 mg.  

 

Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 6 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 30 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 13,5 mg.  

 

Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 8 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 40 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 18,0 mg. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Transdermální náplast. 

Tenká, matricová, čtvercová náplast se zaoblenými rohy, skládající se ze tří vrstev.  

 

Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast 

Vnější strana krycí vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 4 mg/24 h“. 

 

Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast 

Vnější strana krycí vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 6 mg/24 h“. 

 

Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast 

Vnější strana krycí vrstvy je béžová s potiskem „Neupro 8 mg/24 h“. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Neupro je indikováno jako monoterapie k léčbě projevů a příznaků časného stádia idiopatické 

Parkinsonovy nemoci (tj. bez levodopy) nebo v kombinaci s levodopou, tj. v průběhu nemoci až do 

pozdních stádií, kdy se účinek levodopy ztrácí nebo přestává být konzistentní a nastávají fluktuace 

terapeutického účinku (fluktuace na konci dávky nebo „on-off“ fluktuace). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Doporučená dávka je uvedena v nominální dávce. 

 

34 

Dávkování u pacientů s časným stádiem Parkinsonovy nemoci 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 2 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 8 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů se účinné dávky 

dosahuje během 3 nebo 4 týdnů při dávkách 6 mg/24 h nebo 8 mg/24 h. 

Maximální dávka je 8 mg/24 h. 

 

Dávkování u pacientů s pokročilým stádiem Parkinsonovy nemoci s fluktuacemi: 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 4 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 16 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h nebo 6 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů 

se účinné dávky dosahuje během 3 až 7 týdnů při dávkách 8 mg/24 h až do maximální dávky 

16 mg/24 h.  

 

Pro dávky vyšší než 8 mg/24 h lze použít více náplastí, aby se dosáhlo konečné dávky, např. 

10 mg/24 h lze dosáhnout kombinací náplastí 6 mg/24 h a 4 mg/24 h. 

 

Neupro se aplikuje jednou denně. Náplast se má aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu. 

Náplast zůstane na kůži 24 hodin a potom se nahradí novou náplastí aplikovanou na odlišném místě.  

 

Pokud pacient zapomene aplikovat náplast v obvyklou denní dobu nebo odlepí-li se náplast, je třeba 

pro zbytek dne aplikovat novou náplast. 

 

Vysazení léčby 

 

Neupro se má vysazovat postupně. Denní dávka se má snižovat o 2 mg/24 h, nejlépe každý druhý den, 

dokud nedojde k úplnému vysazení Neupra (viz bod 4.4). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce jater 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Opatrnost se 

doporučuje u pacientů se závažnými jaterními poruchami, u kterých může dojít ke snížení clearance 

rotigotinu. Rotigotin nebyl zkoušen u této skupiny pacientů. V případě zhoršování jaterní poruchy 

může být nutné snížení dávky.  

 

Porucha funkce ledvin 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů 

vyžadujících dialýzu. Neočekávaný nárůst hladiny rotigotinu se může objevit v případě akutního 

zhoršení funkce ledvin (viz bod 5.2). 

 

Pediatrická populace 

 

Neexistuje žádné relevantní použití Neupra u pediatrické populace u Parkinsonovy nemoci. 

 

Způsob podání 

 

Neupro je určeno k transdermálnímu podání. 

 

Náplast se má aplikovat na čistou, suchou, intaktní, zdravou kůži břicha, stehna, kyčle, boku, ramene 

nebo nadloktí. Je třeba se vyvarovat opakované aplikace na stejné místo v průběhu 14 dnů. Neupro se 

nesmí umístit na kůži, která je červená, podrážděná nebo poškozená (viz bod 4.4). 

 

35 

Použití a manipulace 

 

Každá náplast je zabalena do sáčku a aplikuje se bezprostředně po jeho otevření. Jedna polovina 

snímatelné fólie se odstraní a lepicí strana se přiloží a pevně přitlačí ke kůži. Poté se náplast přeloží 

zpět a odstraní se druhá část snímatelné fólie. Lepicí strany náplasti se nedotýkejte. Náplast se pevně 

přitlačí dlaní ruky asi na 20 až 30 sekund tak, aby se dobře přilepila. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo kardioverze (viz bod 4.4). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pokud je odezva pacienta s Parkinsovovou nemocí na léčbu rotigotinem nedostatečná, může se 

přestoupením na léčbu jiným agonistou dopaminových receptorů dosáhnout dodatečných pozitivních 

účinků (viz bod 5.1). 

 

Magnetická rezonance nebo kardioverze 

 

Krycí vrstva Neupra obsahuje hliník. Aby se zabránilo popálení kůže, Neupro se musí odstranit, pokud 

má pacient podstoupit zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) nebo kardioverzi. 

 

Ortostatická hypotenze 

 

O agonistech dopaminových receptorů je známo, že narušují systémovou regulaci krevního tlaku, což 

vede k posturální/ortostatické hypotenzi. Tyto příhody byly již také pozorovány během léčby 

rotigotinem, ale jejich výskyt byl podobný jako u pacientů léčených placebem. 

Doporučuje se sledovat krevní tlak, zejména na počátku léčby, kvůli všeobecnému riziku ortostatické 

hypotenze spojené s dopaminergní terapií. 

 

Synkopa 

 

V klinických studiích s rotigotinem byla synkopa pozorována s četnostívýskytu podobnou jako 

u pacientů léčených placebem. Protože pacienti s klinicky relevantním kardiovaskulárním 

onemocněním byli vyloučeni z těchto studií, je nutné tázat se pacientů se závažným kardiovaskulárním 

onemocněním na příznaky synkopy a presynkopy. 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Byly hlášeny případy 

náhlého nástupu spánku během denních aktivit, v některých případech bez uvědomění si jakýchkoli 

výstražných projevů. Lékaři předepisující Neupro by měli nepřetržitě hodnotit rozespalost nebo 

ospalost pacientů, protože pacienti si nemusí svoji rozespalost či ospalost uvědomovat, dokud nejsou 

přímo dotázáni. Je třeba pečlivě zvážit snížení dávky či ukončení terapie. 

 

Impulzivní poruchy 

 

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodů možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a 

jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu, včetně 

rotigotinu, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, 

zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 

36 

přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, mělo by se zvážit snížení dávky nebo postupné vysazení 

přípravku. 

 

Neuroleptický maligní syndrom 

 

Při náhlém vysazení dopaminergní terapie byly hlášeny symptomy naznačující neuroleptický maligní 

syndrom. Proto se doporučuje léčbu ukončovat postupně (viz bod 4.2). 

 

Abnormální myšlení a chování 

 

Bylo hlášeno abnormální myšlení a chování, které se může skládat z různých projevů včetně 

paranoidního myšlení, klamných představ, halucinací, zmatenosti, chování podobného psychotickému, 

dezorientace, agresivního chování, agitovanosti a deliria. 

 

Fibrotické komplikace 

 

U některých pacientů léčených dopaminergními látkami odvozenými z ergotaminu byly hlášeny 

případy retroperitoneální fibrózy, plicních infiltrátů, pleurálních výpotků, pleurálního ztluštění, 

perikarditidy a kardiální valvulopatie. Zatímco tyto komplikace mohou ustoupit při vysazení léčby, 

k úplnému ustoupení vždy nedochází. 

Ačkoli se předpokládá, že jsou tyto nežádoucí účinky spojeny s ergolinovou strukturou těchto 

sloučenin, není známo, zda-li jiní agonisté dopaminových receptorů, neodvození od ergotaminu, je 

mohou způsobovat. 

 

Neuroleptika 

 

Neuroleptika podávaná jako antiemetika by neměla být podávána pacientům užívajícím agonisty 

dopaminových receptorů (viz také bod 4.5). 

 

Oftalmologické sledování 

 

Oftalmologické sledování se doporučuje v pravidelných intervalech nebo v případě výskytu 

abnormalit vidění.  

 

Působení zdrojů vnějšího tepla 

 

Zdroje vnějšího tepla (nadměrné sluneční světlo, ohřívací podušky a další zdroje tepla, jako např. 

sauna, horká lázeň) by neměly působit na plochu náplasti. 

 

Reakce v místě aplikace 

 

V místě aplikace se mohou objevit kožní reakce s mírnou nebo středně závažnou intenzitou. 

Doporučuje se, aby se místo aplikace denně obměňovalo (např. z pravé strany na levou a z horní části 

těla na dolní část). V průběhu 14 dnů by se nemělo používat stejné místo. Pokud dojde k reakcím 

v místě aplikace, které trvají déle než několik dnů nebo přetrvávají, pokud dojde k nárůstu jejich 

závažnosti nebo rozšíří-li se reakce kůže mimo místo aplikace, je třeba zhodnotit poměr rizika/přínosu 

pro individuálního pacienta. 

Jestliže se objeví kožní vyrážka nebo podráždění transdermálním systémem, je třeba se vyvarovat 

působení přímého slunečního světla na tuto plochu, dokud se kůže neuzdraví, protože expozice by 

mohla vést ke změnám ve zbarvení kůže. 

Jestliže je pozorována celková kožní reakce (např. alergická vyrážka včetně erytematózní, makulární a 

papulózní vyrážky nebo pruritus) spojená s použitím Neupra, musí se Neupro vysadit. 

 

37 

Periferní edém 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou nemocí byl po dobu 6 měsíců specifický výskyt 

periferního edému kolem 4 % a zůstal nezměněný během dalšího pozorování až po dobu 36 měsíců. 

 

Dopaminergní nežádoucí účinky  

 

Výskyt některých dopaminergních nežádoucích účinků, jako jsou halucinace, dyskineze a periferní 

edém, je obecně vyšší, když se podává přípravek v kombinaci s L-dopou u pacientů s Parkinsonovou 

nemocí. To je třeba vzít v úvahu při předepisování rotigotinu. 

 

Citlivost na siřičitany 

 

Neupro obsahuje disiřičitan sodný, siřičitan může u citlivých pacientů způsobit alergické reakce 

zahrnující anafylaktické příznaky a život ohrožující nebo méně závažné astmatické příhody. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Protože rotigotin je dopaminový agonista, předpokládá se, že antagonisté dopaminových rceptorů, 

jako jsou neuroleptika (např. fenothiaziny, butyrofenony, thioxanteny) nebo metoklopramid, mohou 

snižovat účinnost Neupra a je třeba vyvarovat se společnému podávání. Kvůli možným aditivním 

účinkům je třeba postupovat opatrně v případě, že pacienti užívají sedativní léčivé přípravky nebo jiné 

léčivé přípravky tlumící činnost CNS (centrálního nervového systému) (např. benzodiazepiny, 

antipsychotika, antidepresiva) nebo alkohol v kombinaci s rotigotinem. 

 

Současné podávání L-dopy a karbidopy s rotigotinem nemělo žádný účinek na jeho farmakokinetiku a 

rotigotin neměl žádný účinek na farmakokinetiku L-dopy a karbidopy. 

 

Současné podávání domperidonu a rotigotinu neovlivnilo farmakokinetiku rotigotinu. 

 

Současné podávání omeprazolu (inhibitoru CYP2C19) v dávkách 40 mg/den nemělo žádný vliv na 

farmakokinetiku a metabolismus rotigotinu u zdravých dobrovolníků. 

 

Neupro může umocnit dopaminergní nežádoucí reakci L-dopy a může způsobit a/nebo zhoršit již dříve 

přítomnou dyskinezi, jak je to popsáno u jiných agonistů dopaminových receptorů. 

 

Současné podávání rotigotinu (3 mg/24 h) neovlivnilo farmakodynamiku a farmakokinetiku 

perorálních kontraceptiv (0,03 mg ethinylestradiolu, 0,15 mg levonorgestrelu). Interakce s jinými 

formami hormonální antikoncepce nebyly předmětem studií. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku, antikoncepce u žen  

Ženy ve fertilním věku mají při léčbě rotigotinem používat účinnou antikoncepci k zabránění početí.  

 

Těhotenství 

Dostatečné údaje o podávání rotigotinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

nenaznačují žádné teratogenní účinky u potkanů a králíků, ale u potkanů a myší byla pozorována 

embryonální toxicita při maternálně toxických dávkách (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 

není známé. Rotigotin by neměl být používán během těhotenství.  

 

Kojení 

Protože rotigotin snižuje vylučování prolaktinu u člověka, očekává se inhibice laktace. Studie na 

potkanech ukázaly, že rotigotin a/nebo jeho metabolit(y) jsou vylučovány do mateřského mléka. Údaje 

o vlivu na člověka nejsou k dispozici, proto by mělo být kojení přerušeno. 

38 

 

Fertilita 

Informace o studiích fertility viz bod 5.3. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Rotigotin může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pacienti léčení rotigotinem a trpící somnolencí a/nebo epizodami náhlého nástupu spánku musí být 

informováni o tom, že nesmí řídit ani se podílet na činnostech (např. obsluhovat stroje), kde snížená 

bdělost může způsobit jim samotným nebo jiným osobám riziko závažného zranění či úmrtí, dokud 

takové opakující se případy náhlého nástupu spánku a somnolence neustoupí (viz také body 4.4 a 4.5). 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

 

Podle analýzy souhrných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií zahrnujících 

1 307 pacientů léčených Neuprem a 607 pacientů léčených placebem uvádělo 72,5 % pacientů 

léčených Neuprem a 58,0 % pacientů léčených placebem nejméně jeden nežádoucí účinek. 

 

Na počátku terapie se mohou objevit dopaminergní nežádoucí reakce, jako jsou nauzea a zvracení. 

Tyto reakce mají obvykle mírnou nebo středně závažnou intenzitu a jsou přechodné, i když se v léčbě 

pokračuje. 

 

Nežádoucí účinky přípravku hlášené u více než 10 % pacientů léčených Neuprem jsou nauzea, 

zvracení, reakce v místě aplikace, somnolence, závratě a bolest hlavy. 

 

Ve studiích, kde se místa aplikace obměňovala, jak je to popsáno v pokynech uvedených v SmPC a 

příbalové informaci, trpělo reakcemi v místě aplikace 35,7 % z 830 pacientů používajících Neupro. 

Většina z reakcí v místě aplikace měla mírnou nebo středně závažnou intenzitu, omezovala se na 

plochy aplikace a vedla k přerušení léčby Neuprem pouze u 4,3 % všech pacientů používajících 

Neupro. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce  

 

Následující tabulka zahrnuje nežádoucí účinky ze souhrnných výše uvedených studií u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí. Podle tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny dle 

frekvence (počet pacientů, u kterých se účinek očekává) a definovány takto: velmi časté (≥1/10), časté 

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné 

(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny frekvencí jsou 

nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. 

 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

imunitního 

systému 

  

  

hypersenzitivita, 

která může 

zahrnovat 

angioedém, otok 

jazyka a rtů 

 

 

39 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Psychiatrické 

poruchy 

  

poruchy vnímánía 

(vč. halucinace, 

vizuální 

halucinace, 

sluchové 

halucinace, bludů), 

insomnie, poruchy 

spánku, noční 

můry, abnormální 

sny, nutkavé 

poruchya (vč. 

patologického 

hráčství, 

stereotypie/ 

nutkavého jednání, 

záchvatovitého 

přejídání/ poruch 

příjmu potravyb, 

nutkavého 

nakupováníc) 

spánkové 

ataky/náhlý nástup 

spánku, paranoia, 

sexuální poruchya 

(vč. 

hypersexuality, 

zvýšeného libida), 

stav zmatenosti, 

dezorientaced, 

agitovanostd 

psychotické 

poruchy, 

obsedantně 

kompulzivní 

porucha, 

agresivní 

chování/ 

agreseb, 

klamné 

představyd, 

deliriumd 

dopaminový 

dysregulační 

syndromc 

Poruchy 

nervového 

systému 

somnolence, 

závratě, bolest 

hlavy 

poruchy vědomí 

jinde neuvedenéa  

(vč. synkopy, 

vazovagální 

synkopy, ztráty 

vědomí), 

dyskineze, 

posturální 

dyskineze, letargie 

 

konvulze 

 

Poruchy oka 

 

  

  

zastřené vidění, 

poruchy zraku, 

fotopsie 

  

 

Poruchy ucha a 

labyrintu  

  

vertigo  

 

  

 

Srdeční poruchy   

palpitace  

fibrilace síní 

supraventrikulá

rní tachykardie 

 

Cévní poruchy 

  

ortostatická 

hypotenze, 

hypertenze 

hypotenze 

  

 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

  

škytavka 

 

  

 

Gastrointestinál

ní poruchy 

nauzea, zvracení  zácpa, sucho 

v ústech, 

dyspepsie, 

bolest břicha  

  

průjemc 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

  

erytém, 

hyperhidróza, 

pruritus  

generalizovaný 

pruritus, 

podráždění kůže, 

kontaktní 

dermatitida 

generalizovaná 

vyrážka 

 

40 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

  

  

erektilní dysfunkce    

 

Celkové 

poruchy a 

reakce v místě 

aplikace 

reakce v místě 

aplikace a 

instilacea (vč. 

erytému, pruritu, 

podráždění, 

vyrážky, 

dermatitidy, 

vehikul, bolesti, 

ekzému, zánětu, 

otoků, ztráty 

barvy, papul, 

exfoliace, 

urtikarie a 

hypersenzitivity)  

periferní edém, 

astenické stavya 

(vč. únavy, 

astenie, 

malátnosti) 

 

podráždění   

Vyšetření 

 

snížení tělesné 

hmotnosti  

zvýšení jaterních 

enzymů (včetně 

AST, ALT, GGT), 

zvýšení tělesné 

hmotnosti, zvýšená 

tepová frekvence, 

zvýšení 

kreatinfosfokinázy

d (CPK) (viz 

Zvláštní populace) 

 

 

Poranění, otravy 

a procedurální 

komplikace  

  

pád 

 

  

 

a

Termín vysoké úrovně obecnosti 

Pozorováno v otevřených klinických studiích 

c

Pozorováno po uvedení přípravku na trh 

d

Pozorováno v roce 2011 v souhrnných údajích z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí včetně nadměrné somnolence během dne a epizod náhlého 

nástupu spánku. V ojedinělých případech došlo k „náhlému nástupu spánku“ při řízení a následné 

dopravní nehodě (viz také body 4.4 a 4.7). 

 

Impulzivní poruchy  

 

U pacientů léčených agonisty dopaminu, včetně rotigotinu, se mohou rozvinout symptomy jako 

patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité 

a nutkavé přejídání (viz bod 4.4). 

 

41 

Zvláštní populace 

 

Nežádoucí účinky zvýšené kreatinfosfokinázy (CPK) byly pozorovány u rotigotinu v klinických 

studiích prováděných v Japonsku. Vyskytly se u 3,4% japonských subjektů s rotigotinem ve srovnání 

s 1,9% subjektů s placebem ve všech dvojitě zaslepených studiích u Parkinsonovy nemoci a RLS. 

Většina z nežádoucích účinků zvýšené CPK pozorovaných ve všech dvojitě zaslepených a otevřených 

studiích ustoupila a byla považována pouze za mírné. CPK hladiny nebyly běžně měřeny u jiných 

populací. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky  

Nejpravděpodobnějšími nežádoucími účinky by byly reakce související s farmakodynamickým 

profilem agonisty dopaminových receptorů včetně nauzey, zvracení, hypotenze, mimovolních pohybů, 

halucinací, zmatenosti, křečí a dalších projevů centrální dopaminergní stimulace. 

 

Léčba 

Není k dispozici žádné známé antidotum při předávkování agonistou dopaminových receptorů. 

V případě podezření na předávkování je třeba zvážit odstranění náplasti(í), protože po odstranění 

náplasti(í) je vstřebávání léčivé látky zastaveno a plazmatické koncentrace rotigotinu rychle klesají. 

Pacient má být pečlivě monitorován včetně tepové frekvence, srdečního rytmu a krevního tlaku.  

Léčba předávkování může vyžadovat pro udržení vitálních funkcí všeobecná podpůrná opatření. 

Dialýza by pravděpodobně nebyla přínosem, protože rotigotin není dialýzou odstraňován. 

 

Pokud je nutné podávání rotigotinu přerušit, je třeba to provést postupně, aby se zabránilo vzniku 

neuroleptického maligního syndromu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, agonisté dopaminu; ATC kód: N04BC09 

 

Rotigotin je neergolinový agonista dopaminových receptorů k léčbě projevů a příznaků Parkinsonovy 

nemoci a syndromu neklidných nohou. 

 

Mechanismus účinku 

Předpokládá se, že prospěšný účinek rotigotinu u Parkinsonovy nemoci je vyvolán aktivací receptorů 

D

3

, D

2

 a D

1

 ve striatu mozku. 

 

Přesný mechanismus účinku rotigotinu při léčbě RLS není znám. Má se za to, že rotigotin může 

účinkovat zejména prostřednictvím dopaminových receptorů. 

 

Farmakodynamické účinky 

Pokud jde o funkční aktivitu na různých podtypech receptorů a jejich distribuci v mozku, je rotigotin 

agonistou receptorů D

2

 a D

3

, který působí také na receptorech D

1

, D

4

 a D

5

. U non-domapinergních 

receptorů vykázal rotigotin antagonismus u receptoru alfa2B a agonismus u receptoru 5HT1A, ale 

žádnou aktivitu na receptoru 5HT2B. 

42 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Účinnost rotigotinu v léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byla hodnocena 

v nadnárodním programu vývoje léčiv složeného ze čtyř pivotních, paralelních, randomizovaných, 

dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií a 3 studií zkoumajících specifické aspekty 

Parkinsonovy nemoci. 

 

Dvě pivotní studie (SP512, část I a SP513, část I) zabývající se účinností rotigotinu při léčbě projevů 

a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byly prováděny u pacientů, kteří nebyli současně léčeni 

jinými agonisty dopaminových receptorů a buď předtím nebyli léčeni L-dopou, nebo jejich dřívější 

léčba L-dopou trvala ≤6 měsíců. Primární hodnocení výsledku obsahovalo skóre pro složku běžné 

denní činnosti (ADL – Activities of Daily Living) (část II) plus složku vyšetření motoriky (část III) 

jednotné škály hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS – Unified Parkinson's Disease Raiting 

Scale). 

Účinnost byla stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního počtu 

bodů ve skóre ADL v kombinaci s yšetřením motoriky (UPDRS část II + III).  

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP512, část I dostávalo 177 pacientů rotigotin a 96 pacientů placebo. 

U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h až do jejich optimální hodnoty u rotigotinu i 

placeba v týdenních navýšeních o 2 mg/24 h (maximální dávka byla 6 mg/24 h). V každé léčené 

skupině dostávali pacienti optimální dávku určenou titrací po dobu 6 měsíců. 

Na konci této udržovací léčby byla optimální dávka u 91 % pacientů v rotigotinové skupině maximální 

povolenou dávkou, tj. 6 mg/24 h. U 48 % pacientů na rotigotinu a u 19 % pacientů na placebu bylo 

pozorováno zlepšení o 20 % (rozdíl 29 %; CI

95%

 18 %; 39 %, p<0,0001). U rotigotinu bylo průměrné 

zlepšení skóre UPDRS (části II + III) -3,98 bodů (výchozí stav 29,9 bodů), zatímco ve skupině 

s placebem došlo ke zhoršení o 1,31 bodů (výchozí stav 30,0 bodů). Rozdíl mezi oběma skupinami byl 

5,28 bodu a byl statisticky významný (p<0,0001). 

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP513, část I dostávalo 213 pacientů rotigotin, 227 ropinirol a 

117 placebo. U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h rotigotinu během 4 týdnů až do 

maximální dávky 8 mg/24 g s týdenním nárůstem dávky o 2 mg/24 h. Ve skupině s ropinirolem byla 

u pacientů titrována optimální dávka až do maxima 24 mg/den po dobu 13 týdnů. U pacientů v každé 

léčené skupině byla dávka udržována po dobu 6 měsíců. 

Na konci udržovací léčby byla u 92 % pacientů v rotigotinové skupině optimální dávkou maximální 

povolená dávka, tj. 8 mg/24 h. Zlepšení o 20 % bylo pozorováno u 52 % pacientů na rotigotinu, u 68% 

pacientů na ropinirolu a u 30 % pacientů dostávajících placebo. (Rozdíl rotigotin versus placebo byl 

21,7 %; CI

95%

 11,1 %; 32,4 %, rozdíl ropinirol versus placebo 38,4 %; CI

95%

 28,1 %; 48,6 %, rozdíl 

ropinirol versus rotigotin 16,6 %; CI

95%

 7,6 %; 25,7 %). Průměrné zlepšení skóre UPDRS (části II a 

III) bylo 6,83 bodů (výchozí hodnota 33,2 bodů) v rotigotinové skupině, 10,78 bodů v ropinirolové 

(výchozí hodnota 32,2 bodů) a 2,33 bodů v placebové (výchozí hodnota 31,3 bodů). Všechny rozdíly 

mezi účinnou léčbou a placebem byly statisticky významné. Tato studie neprokázala noninferioritu 

rotigotinu oproti ropinirolu. 

 

V následné otevřené multicentrické mezinárodní studii (SP824) byla sledována tolerabilita převedení 

pacientů ze dne na den (overnight) s ropinirolem, pramipexolem nebo kabergolinem na transdermální 

náplast rotigotinu a jeho účinek na příznaky u lidí s idiopatickou Parkinsonovou nemocí. 116 pacientů 

bylo převedeno z předchozí perorální léčby na dávku až 8 mg/24h rotigotinu, mezi nimi bylo 

47 pacientů, kteří byli léčeni ropinirolem v dávkách až 9 mg/den, 47 z nich bylo léčeno pramipexolem 

v dávkách až 2 mg/den a 22 z nich bylo léčeno kabergolinem v dávkách až 3 mg/den. Převedení na 

rotigotin bylo proveditelné, menší úprava dávky (medián 2 mg/24h) byla třeba pouze u 2 pacientů 

převáděných z ropinirolu, u 5 pacientů z pramipexolu a 4 pacientů z kabergolinu. Zlepšení bylo 

pozorováno v UPDRS skóre, v částech I-IV. Bezpečnostní profil byl srovnatelný s předcházejícími 

studiemi. 

 

43 

V randomizované otevřené studii (SP825) u pacientů v počátečním stádiu Parkinsonovy nemoci 

bylo 25 pacientů randomizováno na léčbu rotigotinem a 26 pacientů na ropinirol. V obou větvích byla 

léčba titrována na maximální dávku 8 mg/24h nebo 9 mg/den. Obě léčby ukázaly zlepšení ranních 

motorických funkcí a spánku. Motorické symptomy (UPDRS část III) byly zlepšeny o 6,3±1,3 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem a o 5,9±1,3 bodů u pacientů v ropinirolové skupině po 4 týdnech 

udržovací léčby. Spánek (PDSS) byl zlepšen o 4,1±13,8 bodů u pacientů léčených rotigotinem a 

o 2,5±13,5 bodů u pacientů léčených ropinirolem. Bezpečnostní profil byl srovnatelný, s výjimkou 

reakcí v místě aplikace. 

 

Ve  studiích SP824 a SP825 prováděných od počáteční srovnávací studie rotigotinu a ropinirolu 

v ekvivalentních dávkách byla prokázána srovnatelná účinnost. 

 

Dvě další pivotní studie (SP650DB a SP515) byly prováděny u pacientů léčených současně 

levodopou. Primárním výsledkem hodnocení bylo snížení „off“ doby (hodiny). Účinnost byla 

stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního zlepšení v době strávené 

„off“. 

 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP650DB) dostávalo 113 pacientů rotigotin až do maximální dávky 

8 mg/24 h, 109 pacientů dostávalo rotigotin až do maximální dávky 12 mg/24 h a 119 pacientů 

dostávalo placebo. U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu nebo placeba s týdenním 

navýšením 2 mg/24 h (startovací dávka byla 4 mg/24 h). Pacienti v každé skupině dostávali 

vytitrovanou optimální dávku po dobu 6 měsíců. Na konci udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení 

nejméně o 30 % u 57 % pacientů na rotigotinu 8 mg/24 h, u 55% pacientů na rotigotinu 12 mg/24 h a 

u 34 % pacientů ve skupině placeba (rozdíly 22 % a 21 %, CI

95%

 10 %; 35 % a 8 %; 33 %, p<0,001 

pro obě skupiny rotigotinu). U rotigotinu bylo průměrné snížení doby „off“ 2,7 a 2,1 hodiny, u placeba 

0,9 hodiny. Rozdíly byly statisticky významné (p<0,001 a p=0,003). 

 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP515) dostávalo 201 pacientů rotigotin, 200 pramipexol a 100 placebo. 

U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu s týdenním navýšením 2 mg/24 h (startovací 

dávka byla 4 mg/24 h) až do maximální dávky 16 mg/24 h. V pramipexolové skupině byli pacienti 

léčeni dávkou 0,375 mg pramipexolu během prvního týdne léčby, dávkou 0,75 mg během druhého 

týdne a dále pak titrací s týdenním zvýšením 0,75 mg až k dosažení individuální optimální dávky 

s maximem 4,5 mg denně. V každé skupině byla dávka udržována po dobu 4 měsíců. 

Po ukončení udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení nejméně o 30 % u 60 % pacientů na rotigotinu, 

u 67 % pacientů na pramipexolu a u 35% pacientů ve skupině placeba (rozdíl rotigotin versus placebo 

25 %; CI

95%

 13 %; 36 %, rozdíl pramipexol versus placebo 32 %; CI

95%

 21 %; 43 %, rozdíl pramipexol 

versus rotigotin 7 %; CI

95%

 -2 %; 17 %). Průměrné snížení v době „off“ bylo 2,5 hodiny u rotigotinu, 

2,8 hodin u pramipexolu a 0,9 hodiny u placeba. Všechny rozdíly mezi účinnou léčbou a placebem 

byly statisticky významné. 

 

Další mezinárodní dvojitě zaslepená studie (SP889) byla provedena u 287 pacientů v časných nebo 

pokročilých stádiích Parkinsonovy nemoci, u kterých byla kontrola časných ranních motorických 

příznaků neuspokojivá. 81,5 % těchto pacientů bylo na současné léčbě levodopou. 190 pacientů 

dostávalo rotigotin a 97 placebo. Pacienti byli titrováni na optimální dávku rotigotinu nebo placeba, a 

to týdenním přírůstkem dávky o 2 mg/4 hodin, od výchozí dávky 2 mg/24 hodin až k maximální dávce 

16 mg/24 hodin během 8 týdnů, a poté následovala udržovací perioda v délce 4 týdnů. Časné ranní 

motorické funkce hodnocené podle části III UPDRS a poruchy nočního spánku hodnocené podle 

modifikované Škály spánku při Parkinsonově nemoci (PDSS-2) představovaly ko-primární výstupní 

parametry. Na konci udržovací periody se zlepšilo průměrné skóre podle části III UPDRS o 7 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem (výchozí hodnota 29,6) a o 3,9 bodu ve skupině léčené placebem 

(výchozí hodnota 32,0). Zlepšení v průměrném celkovém skóre PDSS-2 bylo 5,9 (rotigotin, výchozí 

hodnota 19,3) a 1,9 bodů (placebo, výchozí hodnota 20,5). Léčebné rozdíly v ko-primárních 

proměnných byly statisticky významné (p=0,0002 a p<0,0001). 

 

44 

Přilnavost na kůži  

V multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, dvojitě zkřížené studii byla u 52 ambulantních 

pacientů porovnávána 

přilnavost na kůži u 

náplast

i

 8 mg/24 h, vylepšen

é

 pro uchovávání při pokojové 

teplotě

 a

 náplast

i

 s uchováváním v chladničce. Přilnavost na kůži byla měřena ve dvou po sobě 

následujích dnech při 24hodinové aplikaci náplasti. Vylepšená náplast s uchováváním při pokojové 

teplotě prokázala lepší přilnavost na kůži než náplast s uchováváním v chladničce, >90 % náplastí 

prokazuje dostatečnou přilnavost (tj. >70 % přiléhající plochy náplasti) ve srovnání s <83 %. 

Snášenlivost kůže byla hlášena srovnatelná u obou forem. Pozorované erytémy byly většinou mírné a 

žádný nebyl závažný. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Po aplikaci je rotigotin průběžně uvolňován z transdermální náplasti a vstřebáván pokožkou. Za jeden 

až dva dny od první aplikace náplasti je dosaženo rovnovážné koncentrace rotigotinu, která se udržuje 

na stálé úrovni nalepením nové náplasti jednou denně na dobu 24 hodin. Plazmatické koncentrace 

rotigotinu se zvyšují v rozsahu dávky od 1 mg/24 h do 24 mg/24 h proporcionálně k dávce. 

 

Přibližně 45 % léčivé látky obsažené v náplasti se uvolní do kůže během 24 hodin. Absolutní 

biologická dostupnost po transdermální aplikaci je přibližně 37 %. 

 

Obměna místa aplikace náplasti může způsobit rozdíly v plazmatických hladinách ze dne na den. 

Rozdíly v biologické dostupnosti rotigotinu se pohybovaly v rozmezí od 2 % (paže versus bok) až do 

46 % (rameno versus stehno). Neexistuje ale žádný náznak významného ovlivnění klinického 

výsledku. 

 

Distribuce  

Vazba rotigotinu in vitro na plazmatické bílkoviny je přibližně 92 %. 

Zdánlivý distribuční objem u lidí je přibližně 84 l/kg. 

 

Biotransformace 

Rotigotin je z velké části metabolizován, a to N-dealkylací stejně jako přímou a sekundární konjugací. 

Podle výsledků in vitro jsou různé izoformy CYP schopny katalyzovat N-dealkylaci rotigotinu. 

Hlavními metabolity jsou sulfáty a glukuronidové konjugáty mateřské sloučeniny, dále pak biologicky 

inaktivní N-desalkyl metabolity. Informace o metabolitech není úplná. 

 

Eliminace  

Přibližně 71 % dávky rotigotinu je vyloučeno močí, menší podíl stolicí (asi 23 %). 

Clearance rotigotinu po transdermálním podání je přibližně 10 l/min a jeho celkový poločas eliminace 

je 5 až 7 hodin. Farmakokinetický profil vykazuje bifázickou eliminaci s iniciálním poločasem okolo 

2 až 3 hodin. 

 

Náplast je aplikována transdermálně, proto nelze očekávat vliv potravy nebo stavu gastrointestinálního 

systému. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Léčba Neuprem se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně titruje až k optimálnímu léčebnému 

účinku podle klinické snášenlivosti pacienta. Úprava dávky podle pohlaví, tělesné hmotnosti nebo 

věku proto není nutná.  

 

Porucha funkce jater a ledvin 

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nebo s lehkou až těžkou poruchou funkce ledvin 

nebylo pozorováno zvýšení hladiny rotigotinu v plazmě. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater 

nebylo Neupro předmětem klinického zkoušení. 

45 

Hladiny konjugátů rotigotinu a jeho N-desalkyl metabolitů se v plazmě zvyšují u pacientů s poruchou 

funkce ledvin. Tyto metabolity ale pravděpodobně nepřispívají ke klinickému účinku rotigotinu. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve středně- i dlouhodobých studiích toxicity byly hlavní účinky spojeny s obecným 

farmakodynamickým působením agonistů dopaminových receptorů a následným snížením sekrece 

prolaktinu. Po jednorázové dávce rotigotinu docházelo prokazatelně k jeho vazbě na tkáně obsahující 

melanin (tj. oči) u pigmentovaných potkanů a opic, tato vazba ale během 14denní doby pozorování 

pomalu vymizela. Retinální degenerace byla pozorována transmisní elektronovou mikroskopií v dávce 

ekvivalentní 2,8násobku maximální doporučené dávky pro člověka na základě mg/m

2

 v 3měsíční 

studii u albinotických potkanů. Účinky byly výraznější u samic potkanů. Doplňující studie pro další 

vyhodnocení specifické patologie nebyly prováděny. Retinální degenerace nebyla pozorována během 

rutinního histopatologického vyšetření očí v žádné z toxikologických studií u žádného z použitých 

živočišných druhů. Význam těchto zjištění pro člověka není znám. 

U samců potkanů se ve studii karcinogenity vyvinuly tumory a hyperplazie Leydigových buněk. 

Maligní tumory byly zaznamenány hlavně v děloze samic užívajících střední a vysokou dávku 

rotigotinu. Tyto změny patří mezi dobře známé účinky agonistů dopaminových receptorů u potkanů po 

celoživotní terapii a hodnotí se jako nevýznamné pro člověka. 

Účinky rotigotinu na reprodukci byly zkoumány u potkanů, králíků a myší. Rotigotin nebyl 

teratogenní u žádného z uvedených tří živočišných druhů, ale měl embryotoxické účinky u potkanů a 

myší v dávkách s maternální toxicitou.  

Rotigotin neovlivňoval fertilitu samců potkanů, ale jasně snižoval fertilitu samic potkanů a myší 

v důsledku ovlivnění hladin prolaktinu, které je u hlodavců zvláště výrazné. 

 

Rotigotin nevyvolával genové mutace v Amesově testu, ale vykazoval účinky při zkoušce s myším 

lymfomem (MLA) in vitro s metabolickou aktivací a slabší účinky bez metabolické aktivace. Tento 

mutagenní účinek je možné připsat klastogennímu účinku rotigotinu a nebyl potvrzen in vivo 

v mikronukleovém testu u myší (MMT) a v testu na neplánovanou syntézu DNA u potkanů (UDS). 

Protože tento účinek probíhá víceméně souběžně se sníženým relativním celkovým růstem buněk, 

může být spojen s cytotoxickým účinkem sloučeniny. Proto významnost této jedné pozitivní zkoušky 

mutagenicity in vitro není známa. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Krycí vrstva  

 

Metalizovaná a disilikonizovaná polyesterová fólie potažená barevnou pigmentovou vrstvou (oxid 

titaničitý (E171), chromoftalová žluť GR, chromoftalový šarlat RN) s potiskem (chromoftalová 

červeň BR, chromoftalová žluť GR, rostlinné uhlí). 

 

Samolepicí matricová vrstva  

 

Dimetikon-silylát, 

povidon K90, 

disiřičitan sodný (E223), 

askorbyl-palmitát (E304) a 

tokoferol alfa (E307). 

 

Snímatelná fólie 

 

Fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 

46 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

30 měsíců. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.  

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Rozevírací sáček v lepenkové krabičce: jedna strana se skládá z ethylenového kopolymeru (vnitřní 

vrstva), hliníkové fólie, fólie z polyethylenu o nízké hustotě a papíru; druhá strana se skládá 

z polyethylenu (vnitřní vrstva), hliníku, ethylenového kopolymeru a papíru. 

 

Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30 nebo 84 (multipack obsahující 2 balení po 42) transdermálních 

náplastí, jednotlivě zatavených do sáčků. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Po použití náplast stále obsahuje léčivou látku. Po odstranění se má použitá náplast přeložit na 

polovinu s lepicí stranou dovnitř tak, aby nebyla přístupná matricová vrstva, vložit do původního 

sáčku a odložit. Všechny použité či nepoužité náplasti musí být zlikvidovány v souladu s místními 

požadavky nebo vráceny do lékárny. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

UCB Pharma S.A. 

Allée de la Recherche 60 

B-1070 Brusel 

Belgie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast 

EU/1/05/331/004  

EU/1/05/331/005 

EU/1/05/331/021  

EU/1/05/331/024  

EU/1/05/331/059 

 

Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast 

EU/1/05/331/007 

EU/1/05/331/008 

EU/1/05/331/027  

EU/1/05/331/030  

EU/1/05/331/060 

47 

 

Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast 

EU/1/05/331/010 

EU/1/05/331/011 

EU/1/05/331/033  

EU/1/05/331/036  

EU/1/05/331/061 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15.února 2006 

Datum posledního prodlužení registrace: 22. ledna 2016 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/RRRR} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

48 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Neupro  

2 mg/24 h 

4 mg/24 h 

6 mg/24 h 

8 mg/24 h 

Transdermální náplast 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Neupro 2 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 2 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 10 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 4,5 mg. 

 

Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 4 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 20 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 9,0 mg. 

 

Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 6 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 30 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 13,5 mg. 

 

Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast 

Jedna náplast uvolní 8 mg rotigotinu během 24 hodin. Jedna náplast o ploše 40 cm

2

 obsahuje 

rotigotinum 18,0 mg. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Transdermální náplast. 

Tenká, matricová, čtvercová náplast se zaoblenými rohy, skládající se ze tří vrstev. Vnější strana krycí 

vrstvy je béžová s potiskem „Neupro, 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h nebo 8 mg /24 h“. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Neupro je indikováno jako monoterapie k léčbě projevů a příznaků časného stádia idiopatické 

Parkinsonovy nemoci (tj. bez levodopy) nebo v kombinaci s levodopou, tj. v průběhu nemoci až do 

pozdních stádií, kdy se účinek levodopy ztrácí nebo přestává být konzistentní a nastávají fluktuace 

terapeutického účinku (fluktuace na konci dávky nebo „on-off“ fluktuace). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Doporučená dávka je uvedena v nominální dávce. 

 

49 

Dávkování u pacientů s časným stádiem Parkinsonovy nemoci: 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 2 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 8 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů se účinné dávky 

dosahuje během 3 nebo 4 týdnů při dávkách 6 mg/24 h nebo 8 mg/24 h. 

Maximální dávka je 8 mg/24 h. 

 

Dávkování u pacientů s pokročilým stádiem Parkinsonovy nemoci s fluktuacemi: 

Jednotlivá denní dávka má začínat na 4 mg/24 h, poté se zvyšovat v týdenních přírůstcích o 2 mg/24 h 

na účinnou dávku až do maximální dávky 16 mg/24 h. 

Dávka 4 mg/24 h nebo 6 mg/24 h může být účinnou dávkou u některých pacientů. U většiny pacientů 

se účinné dávky dosahuje během 3 až 7 týdnů při dávkách 8 mg/24 h až do maximální dávky 

16 mg/24 h. 

 

Neupro, balení pro zahájení léčby, obsahuje 4 různá balení (jedno od každé síly) se 7 náplastmi 

v každém balení pro první 4 týdny léčby.  

V závislosti na odpovědi pacienta na léčbu je možné, že nebudou třeba všechny velikosti balení tohoto 

balení nebo po 4.týdnu budou třeba vyšší dávky, které nejsou součástí tohoto balení. 

První den léčby pacient začne Neuprem 2 mg/24 h, během druhého týdne pacient používá Neupro 

4 mg/24 h, během třetího týdne používá Neupro 6 mg/24 h a během čtvrtého týdne používá Neupro 

8 mg/24 h. Balení jsou označené „Týden 1, 2, 3 nebo 4“. 

 

Neupro se aplikuje jednou denně. Náplast se má aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu. 

Náplast zůstane na kůži 24 hodin a potom se nahradí novou náplastí aplikovanou na odlišném místě.  

 

Pokud pacient zapomene aplikovat náplast v obvyklou denní dobu nebo odlepí-li se náplast, je třeba 

pro zbytek dne aplikovat novou náplast. 

 

Vysazení léčby 

 

Neupro se má vysazovat postupně. Denní dávka se má měla snižovat o 2 mg/24 h, nejlépe každý 

druhý den, dokud nedojde k úplnému vysazení Neupra (viz bod 4.4). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce jater 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Opatrnost se 

doporučuje u pacientů se závažnými jaterními poruchami, u kterých může dojít ke snížení clearance 

rotigotinu. Rotigotin nebyl zkoušen u této skupiny pacientů. V případě zhoršování jaterní poruchy 

může být nutné snížení dávky.  

 

Porucha funkce ledvin 

 

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů 

vyžadujících dialýzu. Neočekávaný nárůst hladiny rotigotinu se může objevit v případě akutního 

zhoršení funkce ledvin (viz bod 5.2). 

 

Pediatrická populace 

 

Neexistuje žádné relevantní použití Neupra u pediatrické populace u Parkinsonovy nemoci.  

 

50 

Způsob podání 

 

Neupro je určeno k transdermálnímu podání. 

 

Náplast se má aplikovat na čistou, suchou, intaktní, zdravou kůži břicha, stehna, kyčle, boku, ramene 

nebo nadloktí. Je třeba se vyvarovat opakované aplikace na stejné místo v průběhu 14 dnů. Neupro se 

nesmí umístit na kůži, která je červená, podrážděná nebo poškozená (viz bod 4.4). 

 

Použití a manipulace 

 

Každá náplast je zabalena do sáčku a aplikuje se bezprostředně po jeho otevření. Jedna polovina 

snímatelné fólie se odstraní a lepicí strana se přiloží a pevně přitlačí ke kůži. Poté se náplast přeloží 

zpět a odstraní se druhá část snímatelné fólie. Lepicí strany náplasti se nedotýkejte. Náplast se pevně 

přitlačí dlaní ruky asi na 20 až 30 sekund tak, aby se dobře přilepila. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo kardioverze (viz bod 4.4). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pokud je odezva pacienta s Parkinsovovou nemocí na léčbu rotigotinem nedostatečná, může se 

přestoupením na léčbu jiným agonistou dopaminových receptorů dosáhnout dodatečných pozitivních 

účinků (viz bod 5.1). 

 

Magnetická rezonance nebo kardioverze 

 

Krycí vrstva Neupra obsahuje hliník. Aby se zabránilo popálení kůže, Neupro se musí odstranit, pokud 

má pacient podstoupit zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) nebo kardioverzi. 

 

Ortostatická hypotenze 

 

O agonistech dopaminových receptorů je známo, že narušují systémovou regulaci krevního tlaku, což 

vede k posturální/ortostatické hypotenzi. Tyto příhody byly již také pozorovány během léčby 

rotigotinem, ale jejich výskyt byl podobný jako u pacientů léčených placebem. 

Doporučuje se sledovat krevní tlak, zejména na počátku léčby, kvůli všeobecnému riziku ortostatické 

hypotenze spojené s dopaminergní terapií. 

 

Synkopa 

 

V klinických studiích s rotigotinem byla synkopa pozorována s četnostívýskytu podobnou jako 

u pacientů léčených placebem. Protože pacienti s klinicky relevantním kardiovaskulárním 

onemocněním byli vyloučeni z těchto studií, je nutné tázat se pacientů se závažným kardiovaskulárním 

onemocněním na příznaky synkopy a presynkopy. 

 

Náhlý nástup spánku a somnolence 

 

Rotigotin byl spojován se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Byly hlášeny případy 

náhlého nástupu spánku během denních aktivit, v některých případech bez uvědomění si jakýchkoli 

výstražných projevů. Lékaři předepisující Neupro by měli nepřetržitě hodnotit rozespalost nebo 

ospalost pacientů, protože pacienti si nemusí svoji rozespalost či ospalost uvědomovat, dokud nejsou 

přímo dotázáni. Je třeba pečlivě zvážit snížení dávky či ukončení terapie. 

51 

 

Impulzivní poruchy 

 

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodů možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a 

jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu, včetně 

rotigotinu, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, 

zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 

přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, mělo by se zvážit snížení dávky nebo postupné vysazení 

přípravku. 

 

Neuroleptický maligní syndrom 

 

Při náhlém vysazení dopaminergní terapie byly hlášeny symptomy naznačující neuroleptický maligní 

syndrom. Proto se doporučuje léčbu ukončovat postupně (viz bod 4.2). 

 

Abnormální myšlení a chování 

 

Bylo hlášeno abnormální myšlení a chování, které se může skládat z různých projevů včetně 

paranoidního myšlení, klamných představ, halucinací, zmatenosti, chování podobného psychotickému, 

dezorientace, agresivního chování, agitovanosti a deliria. 

 

Fibrotické komplikace 

 

U některých pacientů léčených dopaminergními látkami odvozenými z ergotaminu byly hlášeny 

případy retroperitoneální fibrózy, plicních infiltrátů, pleurálních výpotků, pleurálního ztluštění, 

perikarditidy a kardiální valvulopatie. Zatímco tyto komplikace mohou ustoupit při vysazení léčby, 

k úplnému ustoupení vždy nedochází. 

Ačkoli se předpokládá, že jsou tyto nežádoucí účinky spojeny s ergolinovou strukturou těchto 

sloučenin, není známo, zda-li jiní agonisté dopaminových receptorů, neodvození od ergotaminu, je 

mohou způsobovat. 

 

Neuroleptika 

 

Neuroleptika podávaná jako antiemetika by neměla být podávána pacientům užívajícím agonisty 

dopaminových receptorů (viz také bod 4.5). 

 

Oftalmologické sledování 

 

Oftalmologické sledování se doporučuje v pravidelných intervalech nebo v případě výskytu 

abnormalit vidění.  

 

Působení zdrojů vnějšího tepla 

 

Zdroje vnějšího tepla (nadměrné sluneční světlo, ohřívací podušky a další zdroje tepla, jako např. 

sauna, horká lázeň) by neměly působit na plochu náplasti. 

 

Reakce v místě aplikace 

 

V místě aplikace se mohou objevit kožní reakce s mírnou nebo středně závažnou intenzitou. 

Doporučuje se, aby se místo aplikace denně obměňovalo (např. z pravé strany na levou a z horní části 

těla na dolní část). V průběhu 14 dnů by se nemělo používat stejné místo. Pokud dojde k reakcím 

v místě aplikace, které trvají déle než několik dnů nebo přetrvávají, pokud dojde k nárůstu jejich 

závažnosti nebo rozšíří-li se reakce kůže mimo místo aplikace, je třeba zhodnotit poměr rizika/přínosu 

pro individuálního pacienta. 

52 

Jestliže se objeví kožní vyrážka nebo podráždění transdermálním systémem, je třeba se vyvarovat 

působení přímého slunečního světla na tuto plochu, dokud se kůže neuzdraví, protože expozice by 

mohla vést ke změnám ve zbarvení kůže. 

Jestliže je pozorována celková kožní reakce (např. alergická vyrážka včetně erytematózní, makulární a 

papulózní vyrážky nebo pruritus) spojená s použitím Neupra, musí se Neupro vysadit. 

 

Perifení edém 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou nemocí byl po dobu 6 měsíců specifický výskyt 

periferního edému kolem 4 % a zůstal nezměněný během dalšího pozorování až po dobu 36 měsíců. 

 

Dopaminergní nežádoucí účinky  

 

Výskyt některých dopaminergních nežádoucích účinků, jako jsou halucinace, dyskineze a periferní 

edém, je obecně vyšší, když se podává přípravek v kombinaci s L-dopou u pacientů s Parkinsonovou 

nemocí. To je třeba vzít v úvahu při předepisování rotigotinu. 

 

Citlivost na siřičitany 

 

Neupro obsahuje disiřičitan sodný; siřičitan může u citlivých pacientů způsobit alergické reakce 

zahrnující anafylaktické příznaky a život ohrožující nebo méně závažné astmatické příhody. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Protože rotigotin je agonista dopaminu, předpokládá se, že antagonisté dopaminových receptorů, jako 

jsou neuroleptika (např. fenothiaziny, butyrofenony, thioxanteny) nebo metoklopramid, mohou 

snižovat účinnost Neupra a je třeba vyvarovat se společnému podávání. Kvůli možným aditivním 

účinkům je třeba postupovat opatrně v případě, že pacienti užívají sedativní léčivé přípravky nebo jiné 

léčivé přípravky tlumící činnost CNS (centrálního nervového systému) (např. benzodiazepiny, 

antipsychotika, antidepresiva) nebo alkohol v kombinaci s rotigotinem. 

 

Současné podávání L-dopy a karbidopy s rotigotinem nemělo žádný účinek na jeho farmakokinetiku a 

rotigotin neměl žádný účinek na farmakokinetiku L-dopy a karbidopy. 

 

Současné podávání domperidonu a rotigotinu neovlivnilo farmakokinetiku rotigotinu. 

 

Současné podávání omeprazolu (inhibitoru CYP2C19) v dávkách 40 mg/den nemělo žádný vliv na 

farmakokinetiku a metabolismus rotigotinu u zdravých dobrovolníků. 

 

Neupro může umocnit dopaminergní nežádoucí reakci L-dopy a může způsobit a/nebo zhoršit již dříve 

přítomnou dyskinezi, jak je to popsáno u jiných agonistů dopaminových receptorů. 

 

Současné podávání rotigotinu (3 mg/24 h) neovlivnilo farmakodynamiku a farmakokinetiku 

perorálních kontraceptiv (0,03 mg ethinylestradiolu, 0,15 mg levonorgestrelu). Interakce s jinými 

formami hormonální antikoncepce nebyly předmětem studií. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku, antikoncepce u žen  

Ženy ve fertilním věku mají při léčbě rotigotinem používat účinnou antikoncepci k zabránění početí.  

 

Těhotenství 

Dostatečné údaje o podávání rotigotinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

nenaznačují žádné teratogenní účinky u potkanů a králíků, ale u potkanů a myší byla pozorována 

53 

embryonální toxicita při maternálně toxických dávkách (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 

není známé. Rotigotin by neměl být používán během těhotenství. 

 

Kojení 

Protože rotigotin snižuje vylučování prolaktinu u člověka, očekává se inhibice laktace. Studie na 

potkanech ukázaly, že rotigotin a/nebo jeho metabolit(y) jsou vylučovány do mateřského mléka. Údaje 

o vlivu na člověka nejsou k dispozici, proto by mělo být kojení přerušeno. 

 

Fertilita 

Informace o studiích fertility viz bod 5.3. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Rotigotin může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pacienti léčení rotigotinem a trpící somnolencí a/nebo epizodami náhlého nástupu spánku musí být 

informováni o tom, že nesmí řídit ani se podílet na činnostech (např. obsluhovat stroje), kde snížená 

bdělost může způsobit jim samotným nebo jiným osobám riziko závažného zranění či úmrtí, dokud 

takové opakující se případy náhlého nástupu spánku a somnolence neustoupí (viz také body 4.4 a 4.5). 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrnný bezpečnostní profil 

 

Podle analýzy souhrnných výsledků placebem kontrolovaných klinických studií zahrnujících 

1 307 pacientů léčených Neuprem a 607 pacientů léčených placebem uvádělo 72,5 % pacientů 

léčených Neuprem a 58,0 % pacientů léčených placebem nejméně jeden nežádoucí účinek. 

 

Na počátku terapie se mohou objevit dopaminergní nežádoucí účinky, jako jsou nauzea a zvracení. Ty 

mají obvykle mírnou nebo středně závažnou intenzitu a jsou přechodné, i když se v léčbě pokračuje. 

 

Nežádoucí účinky hlášené u více než 10 % pacientů léčených Neuprem jsou nauzea, zvracení, reakce 

v místě aplikace, somnolence, závratě a bolest hlavy. 

 

Ve studiích, kde se místa aplikace obměňovala, jak je to popsáno v pokynech uvedených v SmPC a 

příbalové informaci, trpělo reakcemi v místě aplikace 35,7 % z 830 pacientů používajících Neupro. 

Většina z reakcí v místě aplikace měla mírnou nebo středně závažnou intenzitu, omezovala se na 

plochy aplikace a vedla k přerušení léčby Neuprem pouze u 4,3 % všech pacientů používajících 

Neupro. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce  

 

Následující tabulka zahrnuje nežádoucí účinky ze souhrnných výše uvedených studií u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí. Podle tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny dle 

frekvence (počet pacientů, u kterých se účinek očekává) a definovány takto: velmi časté (≥1/10), časté 

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné 

(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny frekvencí jsou 

nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. 

 

54 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

imunitního 

systému 

  

  

hypersenzitivita, 

která může 

zahrnovat 

angioedém, otok 

jazyka a rtů 

  

 

Psychiatrické 

poruchy 

  

poruchy vnímání

a

 (vč. 

halucinace, vizuální 

halucinace, sluchové 

halucinace, bludů), 

insomnie, poruchy 

spánku, noční můry, 

abnormální sny, 

nutkavé poruchy

a,d

 

(vč. patologického 

hráčství, 

stereotypie/nutkavého 

jednání, 

záchvatovitého 

přejídání/ poruch 

příjmu potravy

b

nutkavého 

nakupování

c

spánkové 

ataky/náhlý nástup 

spánku, paranoia, 

sexuální poruchy

a

 

(vč. 

hypersexuality, 

zvýšeného libida), 

stav zmatenosti, 

dezorientace

d

 

agitovanost

d

 

psychotické 

poruchy, 

obsedantně 

kompulzivní 

porucha, 

agresivní 

chování/agrese

b

klamné 

představy

d

delirium

d

 

 

dopaminový 

dysregulační 

syndrom

c

 

Poruchy 

nervového 

systému 

somnolence, 

závratě, bolest 

hlavy 

poruchy vědomí 

jinde neuvedené

a

 (vč. 

synkopy, 

vazovagální 

synkopy, ztráty 

vědomí), dyskineze, 

posturální dyskineze, 

letargie 

 

konvulze 

 

Poruchy oka 

  

  

zastřené vidění, 

poruchy zraku, 

fotopsie 

  

 

Poruchy ucha a 

labyrintu  

  

vertigo  

 

  

 

Srdeční poruchy    

palpitace 

fibrilace síní 

supraventrikulárn

í tachykardie 

 

Cévní poruchy 

  

ortostatická 

hypotenze, 

hypertenze 

hypotenze 

  

 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

  

škytavka 

 

  

 

Gastrointestinální 

poruchy 

nauzea, 

zvracení 

zácpa, sucho 

v ústech, dyspepsie 

bolest břicha 

  

průjem

c

 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

  

erytém, 

hyperhidróza, 

pruritus 

generalizovaný 

pruritus, 

podráždění kůže, 

kontaktní 

dermatitida 

generalizovaná 

vyrážka 

 

55 

Třídy orgánových 

systémů podle 

MedDRA 

Velmi časté 

 

Časté 

 

Méně časté 

 

Vzácné 

 

Není známo 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

  

  

erektilní dysfunkce    

 

Celkové  poruchy 

a reakce v místě 

aplikace 

reakce v místě 

aplikace a 

instilace

a

 (vč. 

erytému, 

pruritu, 

podráždění, 

vyrážky, 

dermatitidy, 

vehikul, bolesti, 

ekzému, zánětu, 

otoků, ztráty 

barvy, papul, 

exfoliace, 

urtikarie a 

hypersenzitivity

periferní edém, 

astenické stavy

a

 (vč. 

únavy, astenie, 

malátnosti) 

  

podráždění 

 

Vyšetření 

 

snížení tělesné 

hmotnosti 

zvýšení jaterních 

enzymů (vč., AST, 

ALT, GGT), 

zvýšení tělesné 

hmotnosti, zvýšená 

tepová frekvence, 

zvýšení 

kreatinfosfokinázy

d

 

(CPK)

 

(viz Zvláštní 

populace)

 

 

 

 

Poranění, otravy 

a procedurální 

komplikace  

  

pád 

 

  

 

a

Termín vysoké úrovně obecnosti 

b

Pozorováno v otevřených klinických studiích 

c

Pozorováno po uvedení přípravku na trh

  

d

Pozorováno v roce 2011 v souhrnných údajích z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Náhlý nástup spánku a somnolence 
 

Rotigotin byl spojován se somnolencí včetně nadměrné somnolence během dne a epizod náhlého 

nástupu spánku. V ojedinělých případech došlo k „náhlému nástupu spánku“ při řízení a následné 

dopravní nehodě, viz také body 4.4 a 4.7. 

 

Impulzivní poruchy  

 

U pacientů léčených agonisty dopaminových receptorů, včetně rotigotinu, se mohou rozvinout 

symptomy jako patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo 

nakupování a záchvatovité a nutkavé přejídání (viz bod 4.4). 

56 

 

Zvláštní populace 

 

Nežádoucí účinky zvýšené kreatinfosfokinázy (CPK) byly pozorovány u rotigotinu v klinických 

studiích prováděných v Japonsku. Vyskytly se u 3,4% japonských subjektů s rotigotinem ve srovnání 

s 1,9% subjektů s placebem ve všech dvojitě zaslepených studiích u Parkinsonovy nemoci a RLS. 

Většina z nežádoucích účinků zvýšené CPK pozorovaných ve všech dvojitě zaslepených a otevřených 

studiích ustoupila a byla považována pouze za mírné. CPK hladiny nebyly běžně měřeny u jiných 

populací. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

Příznaky 

 

Nejpravděpodobnějšími nežádoucími účinky by byly reakce související s farmakodynamickým 

profilem agonisty dopaminových receptorů včetně nauzey, zvracení, hypotenze, mimovolních pohybů, 

halucinací, zmatenosti, křečí a dalších projevů centrální dopaminergní stimulace. 

 

Léčba 

 

Není k dispozici žádné známé antidotum při předávkování agonistou dopaminových receptorů. 

V případě podezření na předávkování je třeba zvážit odstranění náplasti(í), protože po odstranění 

náplasti(í) je vstřebávání léčivé látky zastaveno a plazmatické koncentrace rotigotinu rychle klesají. 

Pacient má být pečlivě monitorován včetně tepové frekvence, srdečního rytmu a krevního tlaku.  

Léčba předávkování může vyžadovat pro udržení vitálních funkcí všeobecná podpůrná opatření. 

Dialýza by pravděpodobně nebyla přínosem, protože rotigotin není dialýzou odstraňován. 

 

Pokud je nutné podávání rotigotinu přerušit, je třeba to provést postupně, aby se zabránilo vzniku 

neuroleptického maligního syndromu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, agonisté dopaminu; ATC kód: N04BC09 

 

Rotigotin je neergolinový agonista dopaminových receptorů k léčbě projevů a příznaků Parkinsonovy 

nemoci a syndromu neklidných nohou. 

 

Mechanismus účinku 

Předpokládá se, že prospěšný účinek rotigotinu u Parkinsonovy nemoci je vyvolán aktivací receptorů 

D

3

, D

2

 a D

1

 ve striatu mozku. 

 

Přesný mechanismus účinku rotigotinu při léčbě RLS není znám. Má se za to, že rotigotin může 

účinkovat zejména prostřednictvím dopaminových receptorů. 

 

57 

Farmakodynamické účinky 

Pokud jde o funkční aktivitu na různých podtypech receptorů a jejich distribuci v mozku, je rotigotin 

agonistou receptorů D

2

 a D

3

, který působí také na receptorech D

1

, D

4

 a D

5

. U non-domapinergních 

receptorů vykázal rotigotin antagonismus u receptoru alfa2B a agonismus u receptoru 5HT1A, ale 

žádnou aktivitu na receptoru 5HT2B. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Účinnost rotigotinu v léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byla hodnocena 

v nadnárodním programu vývoje léčiv složeného ze čtyř pivotních, paralelních, randomizovaných, 

dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií a 3 studií zkoumajících specifické aspekty 

Parkinsonovy nemoci. 

 

Dvě pivotní studie (SP512, část I a SP513, část I) zabývající se účinností rotigotinu při léčbě projevů 

a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci byly prováděny u pacientů, kteří nebyli současně léčeni 

jinými agonisty dopaminových receptorů a buď předtím nebyli léčeni L-dopou nebo jejich dřívější 

léčba L-dopou trvala ≤6 měsíců. Primární hodnocení výsledku obsahovalo skóre pro složku běžné 

denní činnosti (ADL – Activities of Daily Living) (část II) plus složku vyšetření motoriky (část III) 

jednotné škály hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS – Unified Parkinson's Disease Raiting 

Scale). 

Účinnost byla stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního počtu 

bodů ve skóre ADL v kombinaci s vyšetřením motoriky (UPDRS část II + III).  

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP512, část I dostávalo 177 pacientů rotigotin a 96 pacientů placebo. 

U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h až do jejich optimální hodnoty u rotigotinu i 

placeba v týdenních navýšeních o 2 mg/24 h (maximální dávka byla 6 mg/24 h). V každé léčené 

skupině dostávali pacienti optimální dávku určenou titrací po dobu 6 měsíců. 

Na konci této udržovací léčby byla optimální dávka u 91 % pacientů v rotigotinové skupině maximální 

povolenou dávkou, tj. 6 mg/24 h. U 48 % pacientů na rotigotinu a u 19 % pacientů na placebu bylo 

pozorováno zlepšení o 20 % (rozdíl 29 %; CI

95%

 18 %; 39 %, p<0,0001). U rotigotinu bylo průměrné 

zlepšení skóre UPDRS (části II + III) -3,98 bodů (výchozí stav 29,9 bodů), zatímco ve skupině 

s placebem došlo ke zhoršení o 1,31 bodů (výchozí stav 30,0 bodů). Rozdíl mezi oběma skupinami byl 

5,28 bodu a byl statisticky významný (p<0,0001). 

 

Ve dvojitě zaslepené studii SP513, část I dostávalo 213 pacientů rotigotin, 227 ropinirol a 

117 placebo. U pacientů byla titrována startovací dávka 2 mg/24 h rotigotinu během 4 týdnů až do 

maximální dávky 8 mg/24 h s týdenním nárůstem dávky o 2 mg/24 h. Ve skupině s ropinirolem byla 

u pacientů titrována  optimální dávka až do maxima 24 mg/den po dobu 13 týdnů. U pacientů v každé 

léčené skupině byla dávka udržována po dobu 6 měsíců. 

Na konci udržovací léčby byla u 92 % pacientů v rotigotinové skupině optimální dávkou maximální 

povolená dávka, tj. 8 mg/24 h. Zlepšení o 20 % bylo pozorováno u 52 % pacientů na rotigotinu, 

u 68 % pacientů na ropinirolu a u 30 % pacientů dostávajících placebo. (Rozdíl rotigotin versus 

placebo byl 21,7 %; CI

95%

 11,1 %; 32,4 %, rozdíl ropinirol versus placebo 38,4 %; CI

95%

 28,1 %; 

48,6 %, rozdíl ropinirol versus rotigotin 16,6 %; CI

95%

 7,6 %; 25,7 %). Průměrné zlepšení skóre 

UPDRS (části II a III) bylo 6,83 bodů (výchozí hodnota 33,2 bodů) v rotigotinové skupině, 10,78 bodů 

v ropinirolové  (výchozí hodnota 32,2 bodů) a 2,33 bodů v placebové (výchozí hodnota 31,3 bodů). 

Všechny rozdíly mezi účinnou léčbou a placebem byly statisticky významné. Tato studie neprokázala 

noninferioritu rotigotinu oproti ropinirolu. 

 

V následné otevřené multicentrické mezinárodní studii (SP824) byla sledována tolerabilita převedení 

pacientů ze dne na den (overnight) s ropinirolem, pramipexolem nebo kabergolinem na transdermální 

náplast rotigotinu a jeho účinek na příznaky u lidí s idiopatickou Parkinsonovou nemocí. 116 pacientů 

bylo převedeno z předchozí perorální léčby na dávku až 8 mg/24h rotigotinu, mezi nimi bylo 

47 pacientů, kteří byli léčeni ropinirolem v dávkách až 9 mg/den, 47 z nich bylo léčeno pramipexolem 

v dávkách až 2 mg/den a 22 z nich bylo léčeno kabergolinem v dávkách až 3 mg/den. Převedení na 

rotigotin bylo proveditelné, menší úprava dávky (medián 2 mg/24h) byla třeba pouze u 2 pacientů 

58 

převáděných z ropinirolu, u 5 pacientů z pramipexolu a 4 pacientů z kabergolinu. Zlepšení bylo 

pozorováno v UPDRS skóre, v částech I-IV. Bezpečnostní profil byl srovnatelný s předcházejícími 

studiemi. 

 

V randomizované otevřené studii (SP825) u pacientů v počátečním stádiu Parkinsonovy nemoci 

bylo 25 pacientů randomizováno na léčbu rotigotinem a 26 pacientů na ropinirol. V obou větvích byla 

léčba titrována na maximální dávku 8 mg/24h nebo 9 mg/den. Obě léčby ukázaly zlepšení ranních 

motorických funkcí a spánku. Motorické symptomy (UPDRS část III) byly zlepšeny o 6,3±1,3 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem a o 5,9±1,3 bodů u pacientů v ropinirolové skupině po 4 týdnech 

udržovací léčby. Spánek (PDSS) byl zlepšen o 4,1±13,8 bodů u pacientů léčených rotigotinem a 

o 2,5±13,5 bodů u pacientů léčených ropinirolem. Bezpečnostní profil byl srovnatelný, s výjimkou 

reakcí v místě aplikace. 

 

Ve studiích SP824 a SP825 prováděných od počáteční srovnávací studie rotigotinu a ropinirolu 

v ekvivalentních dávkách byla prokázána srovnatelná účinnost. 

 

Dvě další pivotní studie (SP650DB a SP515) byly prováděny u pacientů léčených současně 

levodopou. Primárním výsledkem hodnocení bylo snížení „off“ doby (hodiny). Účinnost byla 

stanovena podle reakce pacienta na léčbu z jeho hlediska a podle absolutního zlepšení v době strávené 

„off“. 

 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP650DB) dostávalo 113 pacientů rotigotin až do maximální dávky 

8 mg/24 h, 109 pacientů dostávalo rotigotin až do maximální dávky 12 mg/24 h a 119 pacientů 

dostávalo placebo. U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu nebo placeba s týdenním 

navýšením 2 mg/24 h (startovací dávka byla 4 mg/24 h). Pacienti v každé skupině dostávali 

vytitrovanou optimální dávku po dobu 6 měsíců. Na konci udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení 

nejméně o 30 % u 57 %pacientů na rotigotinu 8 mg/24 h, u 55 % pacientů na rotigotinu 12 mg/24 h a 

u 34 % pacientů ve skupině placeba (rozdíly 22 % a 21 %, CI

95%

 10 %; 35 % a 8 %; 33 %, p<0,001 

pro obě skupiny rotigotinu). U rotigotinu bylo průměrné snížení doby „off“ 2,7 a 2,1 hodiny, u placeba 

0,9 hodiny. Rozdíly byly statisticky významné (p<0,001 a p=0,003). 

 

Ve dvojitě zaslepené studii (SP515) dostávalo 201 pacientů rotigotin, 200 pramipexol a 100 placebo. 

U pacientů byla titrována optimální dávka rotigotinu s týdenním navýšením 2 mg/24 h (startovací 

dávka byla 4 mg/24 h) až do maximální dávky 16 mg/24 h. V pramipexolové skupině byli pacienti 

léčeni dávkou 0,375 mg pramipexolu během prvního týdne léčby, dávkou 0,75 mg během druhého 

týdne a dále pak titrací s týdenním zvýšením 0,75 mg až k dosažení individuální optimální dávky 

s maximem 4,5 mg denně. V každé skupině byla dávka udržována po dobu 4 měsíců. 

Po ukončení udržovací léčby bylo pozorováno zlepšení nejméně o 30 % u 60 % pacientů na rotigotinu, 

u 67 % pacientů na pramipexolu a u 35 % pacientů ve skupině placeba (rozdíl rotigotin versus placebo 

25 %; CI

95%

 13 %; 36 %, rozdíl pramipexol versus placebo 32 %; CI

95%

 21 %; 43 %, rozdíl pramipexol 

versus rotigotin 7 %; CI

95%

 -2 %; 17 %). Průměrné snížení v době „off“ bylo 2,5 hodiny u rotigotinu, 

2,8 hodin u pramipexolu a 0,9 hodiny u placeba. Všechny rozdíly mezi účinnou léčbou a placebem 

byly statisticky významné. 

 

Další mezinárodní dvojitě zaslepená studie (SP889) byla provedena u 287 pacientů v časných nebo 

pokročilých stádiích Parkinsonovy nemoci, u kterých byla kontrola časných ranních motorických 

příznaků neuspokojivá. 81,5 % těchto pacientů bylo na současné léčbě levodopou. 190 pacientů 

dostávalo rotigotin a 97 placebo. Pacienti byli titrováni na optimální dávku rotigotinu nebo placeba, a 

to týdenním přírůstkem dávky o 2 mg/24 hodin, od výchozí dávky 2 mg/24 hodin až k maximální 

dávce 16 mg/24 hodin během 8 týdnů, a poté následovala udržovací perioda v délce 4 týdnů. Časné 

ranní motorické funkce hodnocené podle části III UPDRS a poruchy nočního spánku hodnocené podle 

modifikované Škály spánku při Parkinsonově nemoci (PDSS-2) představovaly ko-primární výstupní 

parametry. Na konci udržovací periody se zlepšilo průměrné skóre podle části III UPDRS o 7 bodů 

u pacientů léčených rotigotinem (výchozí hodnota 29,6) a o 3,9 bodu ve skupině léčené placebem 

(výchozí hodnota 32,0). Zlepšení v průměrném celkovém skóre PDSS-2 bylo 5,9 (rotigotin, výchozí 

59 

hodnota 19,3) a 1,9 bodů (placebo, výchozí hodnota 20,5). Léčebné rozdíly v ko-primárních 

proměnných byly statisticky významné (p=0,0002 a p<0,0001). 

 

Přilnavost na kůži  

V multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, dvojitě zkřížené studii byla u 52 ambulantních 

pacientů porovnávána 

přilnavost na kůži u 

náplast

i

 8 mg/24 h, vylepšen

é

 pro uchovávání při pokojové 

teplotě

 a

 náplast

i

 s uchováváním v chladničce. Přilnavost na kůži byla měřena ve dvou po sobě 

následujích dnech při 24hodinové aplikaci náplasti. Vylepšená náplast s uchováváním při pokojové 

teplotě prokázala lepší přilnavost na kůži než náplast s uchováváním v chladničce, >90 % náplastí 

prokazuje dostatečnou přilnavost (tj. >70 % přiléhající plochy náplasti) ve srovnání s <83 %. 

Snášenlivost kůže byla hlášena srovnatelná u obou forem. Pozorované erytémy byly většinou mírné a 

žádný nebyl závažný. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Po aplikaci je rotigotin průběžně uvolňován z transdermální náplasti a vstřebáván pokožkou. Za jeden 

až dva dny od první aplikace náplasti je dosaženo rovnovážné koncentrace rotigotinu, která se udržuje 

na stálé úrovni nalepením nové náplasti jednou denně na dobu 24 hodin. Plazmatické koncentrace 

rotigotinu se zvyšují v rozsahu dávky od 1 mg/24 h do 24 mg/24 h proporcionálně k dávce. 

 

Přibližně 45 % léčivé látky obsažené v náplasti se uvolní do kůže během 24 hodin. Absolutní 

biologická dostupnost po transdermální aplikaci je přibližně 37 %. 

 

Obměna místa aplikace náplasti může způsobit rozdíly v plazmatických hladinách ze dne na den. 

Rozdíly v biologické dostupnosti rotigotinu se pohybovaly v rozmezí od 2 % (paže versus bok) až do 

46 % (rameno versus stehno). Neexistuje ale žádný náznak významného ovlivnění klinického 

výsledku. 

 

Distribuce  

Vazba rotigotinu in vitro na plazmatické bílkoviny je přibližně 92 %. 

Zdánlivý distribuční objem u lidí je přibližně 84 l/kg. 

 

Biotransformace 

Rotigotin je z velké části metabolizován, a to N-dealkylací stejně jako přímou a sekundární konjugací. 

Podle výsledků in vitro jsou různé izoformy CYP schopny katalyzovat N-dealkylaci rotigotinu. 

Hlavními metabolity jsou sulfáty a glukuronidové konjugáty mateřské sloučeniny, dále pak biologicky 

inaktivní N-desalkyl metabolity. Informace o metabolitech není úplná. 

 

Eliminace  

Přibližně 71 % dávky rotigotinu je vyloučeno močí, menší podíl stolicí (asi 23 %). 

Clearance rotigotinu po transdermálním podání je přibližně 10 l/min a jeho celkový poločas eliminace 

je 5 až 7 hodin. Farmakokinetický profil vykazuje bifázickou eliminaci s iniciálním poločasem okolo 

2 až 3 hodin. 

 

Náplast je aplikována transdermálně, proto nelze očekávat vliv potravy nebo stavu gastrointestinálního 

systému. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Léčba Neuprem se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně titruje až k optimálnímu léčebnému 

účinku podle klinické snášenlivosti pacienta. Úprava dávky podle pohlaví, hmotnosti nebo věku proto 

není nutná. 

 

60 

Poškození funkce jater a ledvin 

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nebo s lehkou až těžkou poruchou funkce ledvin 

nebylo pozorováno zvýšení hladiny rotigotinu v plazmě. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater 

nebylo Neupro předmětem klinického zkoušení. 

Hladiny konjugátů rotigotinu a jeho N-desalkyl metabolitů se v plazmě zvyšují u pacientů s poruchou 

funkce ledvin. Tyto metabolity ale pravděpodobně nepřispívají ke klinickému účinku rotigotinu. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve středně- i dlouhodobých studiích toxicity byly hlavní účinky spojeny s obecným 

farmakodynamickým působením agonistů dopaminových receptorů a následným snížením sekrece 

prolaktinu. 

Po jednorázové dávce rotigotinu docházelo prokazatelně k jeho vazbě na tkáně obsahující melanin 

(tj. oči) u pigmentovaných potkanů a opic, která se pomalu odbourávala během 14denní doby 

pozorování.  

Retinální degenerace byla pozorována transmisní elektronovou mikroskopií v dávce ekvivalentní 

2,8 násobku maximální doporučené dávky pro člověka na základě mg/m

2

 v 3měsíční studii 

u albinotických potkanů. Účinky byly výraznější u samic potkanů. Doplňující studie pro další 

vyhodnocení specifické patologie nebyly prováděny. Retinální degenerace nebyla pozorována během 

rutinního histopatologického vyšetření očí v žádné z toxikologických studií u žádného z použitých 

živočišných druhů. Význam těchto zjištění pro člověka není znám. 

U samců potkanů se ve studii karcinogenity vyvinuly tumory a hyperplazie Leydigových buněk. 

Maligní tumory byly zaznamenány hlavně v děloze samic užívajících střední a vysokou dávku 

rotigotinu. Tyto změny patří mezi dobře známé účinky agonistů dopaminových receptorů u potkanů po 

celoživotní terapii a hodnotí se jako nevýznamné pro člověka. 

Účinky rotigotinu na reprodukci byly zkoumány u potkanů, králíků a myší. Rotigotin nebyl 

teratogenní u žádného z uvedených tří živočišných druhů, ale měl embryotoxické účinky u potkanů a 

myší v dávkách s maternální toxicitou. Rotigotin neovlivňoval fertilitu samců potkanů, ale jasně 

snižoval fertilitu samic potkanů a myší snížením hladin prolaktinu, které je u hlodavců zvláště 

výrazné. 

 

Rotigotin nevyvolával genové mutace v Amesově testu, ale vykazoval účinky při zkoušce s myším 

lymfomem (MLA) in vitro s metabolickou aktivací a slabší účinky bez metabolické aktivace. Tento 

mutagenní účinek je možné připsat klastogennímu účinku rotigotinu a nebyl potvrzen in vivo 

v mikronukleovém testu u myší (MMT) a v testu na neplánovanou syntézu DNA u potkanů (UDS). 

Protože tento účinek probíhá víceméně souběžně se sníženým relativním celkovým růstem buněk, 

může být spojen s cytotoxickým účinkem sloučeniny. Proto významnost této jedné pozitivní zkoušky 

mutagenity in vitro není známa. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Krycí vrstva 

 

Metalizovaná a disilikonizovaná polyesterová fólie potažená barevnou pigmentovou vrstvou (oxid 

titaničitý (E171), chromoftalová žluť GR, chromoftalový šarlat RN) s potiskem (chromoftalová červeň 

BR, chromoftalová žluť GR, rostlinné uhlí). 

 

Samolepicí matricová vrstva  

 

Dimetikon-silylát, 

povidon K90, 

disiřičitan sodný (E223), 

61 

askorbyl-palmitát (E304) a 

tokoferol alfa (E307). 

 

Snímatelná fólie  

 

Fluorpolymerovaná pegoterátová fólie.  

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

30 měsíců. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.  

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Rozevírací sáček v lepenkové krabičce: jedna strana se skládá z ethylenového kopolymeru (vnitřní 

vrstva), hliníkové fólie, fólie z polyethylenu o nízké hustotě a papíru; druhá strana se skládá 

z polyethylenu (vnitřní vrstva), hliníku, ethylenového kopolymeru a papíru. 

 

Balení k zahájení léčby obsahuje 28 transdermálních náplastí ve 4 kartonových krabičkách. V každé 

z nich je 7 náplastí o síle 2 mg, 4 mg, 6 mg nebo 8 mg. Každá náplast je jednotlivě zatavena do sáčku. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Po použití náplast stále obsahuje léčivou látku. Po odstranění se má použitá náplast přeložit na 

polovinu s lepicí stranou dovnitř tak, aby nebyla přístupná matricová vrstva, vložit do původního 

sáčku a odložit. Všechny použité či nepoužité náplasti musí být zlikvidovány v souladu s místními 

požadavky nebo vráceny do lékárny. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

UCB Pharma S.A. 

Allée de la Recherche 60 

B-1070 Brusel 

Belgie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/05/331/013 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15. února 2006 

Datum posledního prodloužení registrace: 22. ledna 2016 

 

 

62 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/RRRR} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ 

ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA 

BEZPEČNÉ  A  ÚČINNÉ  POUŽÍVÁNÍ  LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

64 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 

UCB Pharma S.A. 

Chemin du Foriest 

B-1420 Braine l’Alleud 

Belgie 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis  

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou  uvedeny  v seznamu  referenčních  dat  Unie  (seznam  EURD)  stanoveném  v čl.  107c  odst.  7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně  popsané  ve  schváleném  RMP  uvedeném  v modulu  1.8.2  registrace  a  ve  veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.OZNAČENÍ NA OBALU 

67 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA SE 7 [28] [30] NÁPLASTMI 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast 

rotigotinum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna náplast uvolní 1 mg rotigotinu během 24 hodin. 

Jedna náplast o ploše 5 cm

2

 obsahuje rotigotinum 2,25 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Další složky: Dimetikon-silylát, povidon K90, E171, E223, E304, E307, fluorpolymerovaná 

pegoterátová fólie, metalizovaná disilikonizovaná polyesterová fólie, barviva (žluť GR, šarlat RN, 

červeň BR, rostlinné uhlí). 

Obsahuje E223. Více údajů viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

7 transdermálních náplastí 

14 transdermálních náplastí 

28 transdermálních náplastí 

30 transdermálních náplastí 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Transdermální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

 

68 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 

o

C

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

UCB Pharma S.A. 

Allée de la Recherche 60 

B-1070 Brusel 

Belgie  

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/05/331/038 [7 transdermálních náplastí]  

EU/1/05/331/040 [28 transdermálních náplastí]  

EU/1/05/331/041 [30 transdermálních náplastí]  

EU/1/05/331/056 [14 transdermálních náplastí] 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

neupro 1 mg/24 h 

 

69 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

POUZE PRO MULTIPACK BALENÍ 

VNĚJŠÍ KARTONOVÁ KRABICE (S “BLUE BOX”) 

KRABICE S 84 NÁPLASTMI OBSAHUJÍCÍ 2 KRABIČKY PO 42 NÁPLASTECH