Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26217

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AEB, s.r.o.
Kód výrobku: 26217
Kód EAN: 8715131001056
Kód SÚKL: 14903
Držitel rozhodnutí: AEB, s.r.o.
K čemu se Neupogen používá? Lékař Vám předepsal Neupogen aby usnadnil Vašemu tělu tvořit více krvinek. Neupogen pomáhá při různých onemocněních, která jsou popsána dále. Ošetřující Lékař Vám vysvětlí, proč jste léčen/a přípravkem Neupogen. Neupogen a chemoterapie Některé poruchy zdraví vyžadují speciální léčbu (zvanou chemoterapie). Léky používané při této léčbě ničí rychle rostoucí buňky. Bílé krvinky jsou velmi citlivé na účinky chemoterapie a tato léčba vede k poklesu jejich počtu ve Vašem těle. Významný úbytek bílých krvinek může vést ke snížení Vaší obranyschopnosti proti bakteriím vyvolávajícím infekce. Neupogen může pomoci Vašemu organismu při tvorbě nových bílých krvinek. Neupogen a transplantace kostní dřeně. Kostní dřeň lze přirovnat k "továrně" na výrobu nových krvinek (včetně bílých krvinek). Při transplantaci kostní dřeně je nejprve tato dřeň odebrána buď Vám nebo vhodnému "kompatibilnímu" dárci; je tak třeba učinit před tím, než budete léčen/a vysokými dávkami chemoterapeutik a/nebo celotělovým ozařováním. Kostní dřeň Vám pak bude vrácena zpět ve formě krevní transfúze a časem tato transplantovaná dřeň začne vyrábět nové krvinky. Neupogen tedy napomáhá zvýšit počet bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně. Neupogen a neutropenie Neupogen se používá při léčbě onemocnění zvaného neutropenie. Jedná se o poruchu, při které krev obsahuje jen velmi malý počet bílých krvinek. Tento stav může být příčinou toho, že budete trpět opakovanými nebo těžkými infekcemi. Neupogen umožňuje zvýšit počet bílých krvinek, které pak pomáhají Vašem organismu při obraně proti infekci. Neupogen a infekce HIV Neutropenie je častým problémem pacientů infikovaných HIV, zejména v pokročilejších stádiích této nemoci. Příčinou neutropenie může být buď sám virus HIV, nebo léky, které se používají k léčbě HIV a přidružených infekcí. Je-li pacient neutropenický, vzrůstá u něj riziko těžkých nebo opakovaných druhotných infekcí. Neupogen není lékem na infekci HIV, ale lze jej použít ke zvýšení počtu bílých krvinek ve Vaší krvi, což napomůže Vašemu organismu při obraně proti těmto druhotným infekcím. Neupogen a mobilizace kmenových buněk do periferní krve Kmenové buňky jsou běžné buňky, které se tvoří v kostní dřeni. Mají schopnost růstu a přeměny na jakékoliv krevní elementy (bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky). Kmenové buňky obvykle zůstávají v kostní dřeni, kde dozrávají a mění se v krvinky, které se pak uvolňují do oběhu. V krvi se kmenové buňky obvykle nevyskytují ve velkém počtu a mají-li se odebrat, je třeba je uvolnit z kostní dřeně do krve. Neupogen tomuto procesu napomáhá - stimuluje kostní dřeň, aby uvolňovala do krve více kmenových buněk. Trpíte-li nádorovým onemocněním, které je léčeno chemoterapií a/nebo radioterapií, může u Vás tato léčba potlačit činnost kostní dřeně. Mobilizací a odběrem kmenových buněk před chemoterapií spolu s jejich následným návratem (transplantací) lze urychlit regeneraci (obnovení) kostní dřeně. Tento postup se nazývá "transplantace kmenových buněk z periferní krve". Pokud jste dárcem/dárkyní kmenových buněk další osobě, budete Neupogen užívat kvůli mobilizaci Vašich kmenových buněk. Vámi darované buňky budou příjemci/příjemkyni podány po chemoterapii nebo po chemoterapii následované radioterapií. Trpíte-li srpkovitou anémií, oznamte to prosím svému lékaři před podáním Neupogenu. Lékař bude kontrolovat Váš krevní obraz, aby zjistil, zda krev obsahuje dostatek kmenových buněk k odběru. K oddělení kmenových buněk z odebrané krve slouží speciální přístroj, zvaný "separátor krvinek". K odebrání dostatečného množství kmenových buněk pro transplantaci je někdy zapotřebí podstoupit několik odběrů ve dnech po sobě následujících.

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls257290/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Neupogen 0,3 mg/ml  

injekční roztok 

filgrastimum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete  v této příbalové informaci 
1. 

Co je Neupogen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neupogen 

3. 

Jak se Neupogen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Neupogen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Neupogen a k čemu se používá 

 
Neupogen je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do 
skupiny léčiv nazývané cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se přirozeně tvoří v těle, 
ale mohou být vyrobeny biotechnologií uměle a použity jako lék. Neupogen stimuluje kostní dřeň 
(místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě bílých krvinek. 
 
Ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může dojít z několika důvodů a toto snížení 
způsobuje, že je Vaše tělo méně odolné infekci. Neupogen  rychle stimuluje kostní dřeň 
k produkci nových bílých krvinek. 
 
Neupogen se může používat: 

• 

na zvýšení počtu bílých krvinek po léčbě chemoterapií pro prevenci infekcí 

• 

na zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně pro prevenci infekcí 

• 

před vysokými dávkami chemoterapie, aby kostní dřeň vytvořila více kmenových buněk,  

 

které mohou být sesbírány a vráceny zpět po léčbě.  Tyto buňky mohou být odebrány   

 

Vám nebo dárci. Kmenové buňky se potom vrací do kostní dřeně a produkují krevní  

 

buňky. 

• 

na zvýšení počtu bílých krvinek, když trpíte těžkou chronickou neutropenií pro prevenci  

 

infekcí. 

• 

u pacientů s pokročilou infekcí HIV, což pomůže snížit riziko infekce. 

 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neupogen používat 

 
Nepoužívejte Neupogen 
 

• 

když jste alergický(á) na léčivou látku filgrastim nebo na kteroukoli další  

 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Neupogen se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
 
Prosím, řekněte svému lékaři před začátkem léčby, když máte

• 

srpkovitou anémii, protože Neupogen může způsobit krizi u srpkovité anémie (zúžení nebo 
uzavření malých krevních cév) 

• 

osteoporózu (nemoc kostí) 
 

Prosím, řekněte ihned svému lékaři během léčby přípravkem Neupogen, pokud: 

• 

dostanete bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo bolesti horní části 
levého ramene (mohou to být příznaky zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo možného 
roztržení sleziny) 

• 

zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo tvorbu modřin (mohou to být příznaky poklesu počtu 
krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve). 

• 

máte náhlé příznaky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, protože se může jednat 
o příznaky závažné alergické reakce. 

• 

máte otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, 
že močíte méně než obvykle. 

 
Ztráta odpovědi na filgrastim 
 
Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu 
filgrastimem, bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly 
vytvořeny protilátky, které neutralizují účinek filgrastimu.  
 
Váš lékař Vás může chtít pečlivě sledovat, viz bod 4 příbalové informace. 
 
Pokud máte závažnou chronickou neutropenii (nedostatek bílých krvinek v krvi), můžete být 
ohrožen(a) vznikem zhoubného onemocnění krve (leukemie, myelodysplastický syndrom 
(MDS)). Riziko vzniku zhoubného onemocnění krve a provedení potřebných vyšetření 
prodiskutujte se svým lékařem. Pokud se u Vás vyvine nebo by se mohlo vyvinout zhoubné 
onemocnění krve, smíte Neupogen používat pouze v případě, že o tom rozhodne Váš lékař. 
 
Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku od 16 do 60 let. 
 
Buďte zvlášť opatrní u ostatních přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. 
 
Neupogen je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Váš ošetřující 
lékař má vždy zaznamenat přesný název přípravku, který užíváte. 
 

 

Další léčivé přípravky a Neupogen 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Neupogen nebyl testován na těhotných nebo kojících ženách.  
 
Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda: 

• 

jste těhotná; 

• 

myslíte si, že byste mohla být těhotná; nebo 

• 

plánujete otěhotnět. 

 
Pokud při léčbě přípravkem Neupogen otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře. Může Vám 
doporučit zaregistrovat se do Programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje 
na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace. 
 
Pokud nerozhodne lékař jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte Neupogen.  
Pokud při léčbě přípravkem Neupogen kojíte, může Vám lékař doporučit zaregistrovat se do 
Programu sledování kojení společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti 
Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Neupogen by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Přesto 
doporučujeme vyčkat, jak se budete cítit po podání přípravku Neupogen  před řízením 
motorových vozidel nebo obsluhováním strojů. 
 
Neupogen obsahuje sodík a sorbitol  
 
Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,3 mg/ml, tzn., že je prakticky bez 
sodíku. 
 
Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Neupogen užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. 
 
Jak se Neupogen podává a jakou dávku mám užívat? 
 
Neupogen se obvykle podává jako denní injekce těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce). Může 
také být podán jako denní pomalá injekce do žíly (tzv. intravenózní injekce).  Obvyklá dávka 
závisí na Vaší nemoci a hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Neupogen  máte 
užívat. 
 

 

Pacienti, kteří mají transplantaci kostní dřeně po chemoterapii: 
První dávku přípravku Neupogen obvykle dostanete nejdříve 24 hodin po chemoterapii a nejdříve 
24 hodin po transplantaci kostní dřeně. 
 
Jak dlouho budu Neupogen užívat? 
 
Budete užívat Neupogen, dokud počet Vašich bílých krvinek nebude normální. Počet bílých 
krvinek ve Vašem těle bude pravidelně sledován pravidelnými testy krve. Váš lékař Vám řekne, 
jak dlouho budete potřebovat užívat Neupogen. 
 
Použití u dětí 
 
Neupogen se podává dětem, které dostávají chemoterapii, nebo které trpí závažně nízkým počtem 
bílých krvinek (neutropenie). Dávkování pro děti léčené chemoterapií je stejné jako pro dospělé. 
 
Jestliže jste užil(a)více přípravku Neupogen než jste měl(a) 
 
Pokud si myslíte, že jste užil(a) více léku, než jste měl(a), kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je 
to možné. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neupogen 
 
Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat injekci, kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
zdravotní sestry nebo lékárníka.   
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Prosíme, oznamte Vašemu lékaři okamžitě, pokud během léčby: 

• 

budete mít alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problému  

 

s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (urtikárie),   

 

otoku rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe). U pacientů se  

 

zhoubným onemocněním je častá přecitlivělost; 

• 

budete mít kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože můžete mít  

 

příznaky akutního syndromu dechové tísně (ARDS). ARDS je u pacientů   

 

se zhoubným onemocněním méně častý; 

• 

budete mít bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo v levém rameni,     

 

protože tyto příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny 
(splenomegalie) nebo roztržení sleziny).  

• 

budete léčeni se závažnou chronickou neutropenií a budete mít krev v moči (hematurie). 
Váš lékař může pravidelně kontrolovat Vaši moč v případě, že se u Vás vyskytne tento 
nežádoucí účinek nebo budete mít bílkovinu v moči (proteinurie). 

• 

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich 
kombinace: 

-  budete mít otok nebo opuchlinu, které mohou být spojeny s méně častým močením, 

dušnost, otoky břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají 
obvykle rychlý nástup. 

Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) stavu 
nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve 
z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. 

 

• 

máte poškození ledvin (glomerulonefritida). Poškození ledvin bylo pozorováno u pacientů 
dostávajících Neupogen. Zavolejte ihned svému lékaři, pokud máte otok obličeje nebo 
kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, že močíte méně než 
obvykle. 

 

 
Velmi častým nežádoucím účinkem při používání přípravku Neupogen je bolest svalů nebo kostí 
(muskuloskeletální  bolest),  kterou  je  možné  zmírnit  obvyklými  léky  proti  bolesti  (analgetika). 
U pacientů  podstupujících  transplantaci  kmenových  buněk  nebo  transplantaci  kostní  dřeně  se 
může  vyskytnout reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease  - GvHD)  – je to reakce 
dárcových  buněk  proti  pacientovi  dostávajícímu  transplantát;  mezi  projevy  a příznaky  patří 
vyrážka na dlaních nebo ploskách nohou a vředy a boláky v ústech, ve střevě, v játrech, na kůži 
nebo v očích, plicích, pochvě a na kloubech. Velmi často je u zdravých dárců kmenových buněk 
pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, které 
snižují srážlivost krve (trombocytopénie), tyto účinky bude lékař sledovat. 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
(má je více než 1 z 10 pacientů užívající Neupogen)
u pacientů se zhoubným onemocněním
 

• 

biochemické změny krve, 

• 

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi, 

• 

snížená chuť k jídlu, 

• 

bolest hlavy, 

• 

bolest v ústech a krku (orofaryngální bolest), 

• 

kašel, 

• 

průjem, 

• 

zvracení, 

• 

zácpa, 

• 

nevolnost,  

• 

kožní vyrážka, 

• 

neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie), 

• 

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest), 

• 

celková slabost (asténie), 

• 

únava (vyčerpanost), 

• 

bolestivost a otok výstelky trávicího traktu, která vede od úst až po konečník (zánět     

 

sliznice), 

• 

dušnost (dyspnoe), 

• 

bolesti. 

 
u zdravých dárců kmenových buněk 

• 

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve srážet se (trombocytopenie), 

• 

zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza), 

• 

bolest hlavy, 

• 

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest). 

 
u pacientů s těžkou chronickou neutropenií 

• 

zvětšení sleziny (splenomegalie) 

• 

nízký počet červených krvinek (anémie)  

• 

biochemické změny krve 

 

• 

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi 

• 

bolest hlavy 

• 

krvácení z nosu (epistaxe) 

• 

průjem 

• 

zvětšená játra (hepatomegalie) 

• 

kožní vyrážka 

• 

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest) 

• 

bolest kloubů (artralgie) 

 
u pacientů s HIV 

• 

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest) 

 
Časté nežádoucí účinky (má je více než 1 ze 100 pacientů užívající Neupogen): 
u pacientů se zhoubným onemocněním  

• 

alergická reakce (přecitlivělost na lék), 

• 

nízký krevní tlak (hypotenze), 

• 

bolest při močení (dysurie), 

• 

bolest na hrudi,   

• 

vykašlávání krve (hemoptýza). 

 
u zdravých dárců kmenových buněk 

• 

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi 

• 

dušnost (dyspnoe) 

• 

zvětšení sleziny (splenomegalie) 

 
u pacientů s těžkou chronickou neutropenií
 

• 

roztržení sleziny 

• 

snížení počtu krevních destiček, což snižuje srážlivost krve (trombocytopenie) 

• 

biochemické změny krve 

• 

zánět žil v kůži (kožní vaskulitida) 

• 

neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie) 

• 

onemocnění, při kterém je nízká hustota kostí, proto jsou slabší, křehčí a snadněji se lámou 
(osteoporóza) 

• 

krev v močí (hematurie) 

• 

bolest v místě vpichu  

• 

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida) 

 
u pacientů s HIV 

• 

zvětšení sleziny (splenomegalie) 

 

Méně časté nežádoucí účinky (má je více než 1 z 1000 pacientů užívající Neupogen): 
u pacientů se zhoubným onemocněním 

• 

roztržení sleziny 

• 

zvětšení sleziny (splenomegalie) 

• 

silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie), 

• 

odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli), 

• 

bolest a otok kloubů, podobné dně (pseudodna), 

• 

těžký zápal plic způsobující těžkosti s dýcháním (akutní syndrom dechové tísně), 

• 

plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání), 

• 

otok a/nebo voda na plicích (plicní edém), 

 

• 

zápal plic (intersticiální plicní choroba), 

• 

abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace), 

• 

švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé rány na kůži končetin a občas i na obličeji a krku 
s horečkou (Sweetův syndrom) 

• 

zánět žil v kůži (kožní vaskulitida), 

• 

zhoršení revmatoidní artritidy, 

• 

neovyklé změny v moči, 

• 

poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech (venookluzivní onemocnění), 

• 

krvácení z plic (plicní hemoragie), 

• 

změna regulace množství tekutin ve Vašem těle, která může způsobit otoky 

• 

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida) 

 
u zdravých dárců kmenových buněk 

• 

roztržení sleziny 

• 

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) 

• 

náhlá, život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce) 

• 

biochemické změny krve 

• 

plicní krvácení (plicní hemoragie) 

• 

vykašlávání krve (hemoptýza) 

• 

abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace) 

• 

nedostatečné vstřebávání kyslíku v plicích (hypoxie) 

• 

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi 

• 

zhoršení revmatoidní artitidy 

• 

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida) 

 
u pacientů s těžkou chronickou neutropenií 

• 

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) 

• 

přemíra bílkovin v moči (proteinurie) 

 
u pacientů s HIV 

• 

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) 

 
Není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů) 

• 

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

 

5. 

Jak Neupogen uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 až 8°C). 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu 
přípravku Neupogen. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a 
krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, když bude zabarvený, zakalený nebo v něm budou volné částice. 
Neupogen má být čirá, bezbarvá tekutina. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Neupogen obsahuje  
 

• 

Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek v 1 ml lahvičce (0,3 mg/ml) nebo 48 
milionů jednotek v 1,6 ml lahvičce (0,3 mg/ml). 

• 

Pomocné látky jsou trihydrát octanu sodného, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na  

 

injekci. 

 
Jak Neupogen vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Neupogen je čirý bezbarvý injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní 
koncentrát) v lahvičce. 
 
V jednom balení přípravku Neupogen je 1 nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti 
balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 

 

Výrobce 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 
Výrobce 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brusel 
Belgie 
 
Tento lék je obchodován v EHP pod názvem Neupogen, s výjimkou Kypru, Řecka a Itálie, kde se 
nazývá Granulokine. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 9. 2017 
 

Podrobné informace o tomto přípravku najdete na následujících internetových stránkách:  

www.sukl.cz

 

 
 
 
Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Klimentská 46 
110 02 Praha 1 
Tel :+420 221 773 500 

 

 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Pokud je Neupogen používán jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být ředěn ve  
20 ml 5% roztoku glukózy. Přečtěte si prosím detailní návod v Souhrnu údajů o přípravku. 

Recenze

Recenze produktu NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám