Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Kód výrobku: 26217

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

1

Sp.zn.sukls257290/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Neupogen 0,3 mg/ml

injekční roztok

filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Neupogen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neupogen
 3. Jak se Neupogen užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Neupogen uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Neupogen a k čemu se používá

Neupogen je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do skupiny léčiv nazývané cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se přirozeně tvoří v těle, ale mohou být vyrobeny biotechnologií uměle a použity jako lék. Neupogen stimuluje kostní dřeň (místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě bílých krvinek.

Ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může dojít z několika důvodů a toto snížení způsobuje, že je Vaše tělo méně odolné infekci. Neupogen rychle stimuluje kostní dřeň k produkci nových bílých krvinek.

Neupogen se může používat:

 • na zvýšení počtu bílých krvinek po léčbě chemoterapií pro prevenci infekcí
 • na zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně pro prevenci infekcí
 • před vysokými dávkami chemoterapie, aby kostní dřeň vytvořila více kmenových buněk, které mohou být sesbírány a vráceny zpět po léčbě. Tyto buňky mohou být odebrány Vám nebo dárci. Kmenové buňky se potom vrací do kostní dřeně a produkují krevní buňky.
 • na zvýšení počtu bílých krvinek, když trpíte těžkou chronickou neutropenií pro prevenci infekcí.
 • u pacientů s pokročilou infekcí HIV, což pomůže snížit riziko infekce.

2

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neupogen používat

Nepoužívejte Neupogen

 • když jste alergický(á) na léčivou látku filgrastim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neupogen se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Prosím, řekněte svému lékaři před začátkem léčby, když máte :

 • srpkovitou anémii, protože Neupogen může způsobit krizi u srpkovité anémie (zúžení nebo uzavření malých krevních cév)
 • osteoporózu (nemoc kostí)

Prosím, řekněte ihned svému lékaři během léčby přípravkem Neupogen, pokud:

 • dostanete bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo bolesti horní části levého ramene (mohou to být příznaky zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo možného roztržení sleziny)
 • zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo tvorbu modřin (mohou to být příznaky poklesu počtu krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve).
 • máte náhlé příznaky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, protože se může jednat o příznaky závažné alergické reakce.
 • máte otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle.

Ztráta odpovědi na filgrastim

Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem, bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly vytvořeny protilátky, které neutralizují účinek filgrastimu.

Váš lékař Vás může chtít pečlivě sledovat, viz bod 4 příbalové informace.

Pokud máte závažnou chronickou neutropenii (nedostatek bílých krvinek v krvi), můžete být ohrožen(a) vznikem zhoubného onemocnění krve (leukemie, myelodysplastický syndrom (MDS)). Riziko vzniku zhoubného onemocnění krve a provedení potřebných vyšetření prodiskutujte se svým lékařem. Pokud se u Vás vyvine nebo by se mohlo vyvinout zhoubné onemocnění krve, smíte Neupogen používat pouze v případě, že o tom rozhodne Váš lékař.

Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku od 16 do 60 let.

Buďte zvlášť opatrní u ostatních přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek.

Neupogen je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Váš ošetřující lékař má vždy zaznamenat přesný název přípravku, který užíváte.

3

Další léčivé přípravky a Neupogen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Neupogen nebyl testován na těhotných nebo kojících ženách.

Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda:

 • jste těhotná;
 • myslíte si, že byste mohla být těhotná; nebo
 • plánujete otěhotnět.

Pokud při léčbě přípravkem Neupogen otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře. Může Vám doporučit zaregistrovat se do Programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Pokud nerozhodne lékař jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte Neupogen. Pokud při léčbě přípravkem Neupogen kojíte, může Vám lékař doporučit zaregistrovat se do Programu sledování kojení společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neupogen by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Přesto doporučujeme vyčkat, jak se budete cítit po podání přípravku Neupogen před řízením motorových vozidel nebo obsluhováním strojů.

Neupogen obsahuje sodík a sorbitol

Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,3 mg/ml, tzn., že je prakticky bez sodíku.

Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Neupogen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se Neupogen podává a jakou dávku mám užívat?

Neupogen se obvykle podává jako denní injekce těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce). Může také být podán jako denní pomalá injekce do žíly (tzv. intravenózní injekce). Obvyklá dávka závisí na Vaší nemoci a hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Neupogen máte užívat.

4

Pacienti, kteří mají transplantaci kostní dřeně po chemoterapii: První dávku přípravku Neupogen obvykle dostanete nejdříve 24 hodin po chemoterapii a nejdříve 24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

Jak dlouho budu Neupogen užívat?

Budete užívat Neupogen, dokud počet Vašich bílých krvinek nebude normální. Počet bílých krvinek ve Vašem těle bude pravidelně sledován pravidelnými testy krve. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho budete potřebovat užívat Neupogen.

Použití u dětí

Neupogen se podává dětem, které dostávají chemoterapii, nebo které trpí závažně nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie). Dávkování pro děti léčené chemoterapií je stejné jako pro dospělé.

Jestliže jste užil(a)více přípravku Neupogen než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste užil(a) více léku, než jste měl(a), kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neupogen

Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat injekci, kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Prosíme, oznamte Vašemu lékaři okamžitě, pokud během léčby:

 • budete mít alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problému s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (urtikárie), otoku rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe). U pacientů se zhoubným onemocněním je častá přecitlivělost;
 • budete mít kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože můžete mít příznaky akutního syndromu dechové tísně (ARDS). ARDS je u pacientů se zhoubným onemocněním méně častý;
 • budete mít bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo v levém rameni, protože tyto příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo roztržení sleziny).
 • budete léčeni se závažnou chronickou neutropenií a budete mít krev v moči (hematurie). Váš lékař může pravidelně kontrolovat Vaši moč v případě, že se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek nebo budete mít bílkovinu v moči (proteinurie).
 • Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinace:
 • budete mít otok nebo opuchlinu, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup. Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

5

 • máte poškození ledvin (glomerulonefritida). Poškození ledvin bylo pozorováno u pacientů dostávajících Neupogen. Zavolejte ihned svému lékaři, pokud máte otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle.

Velmi častým nežádoucím účinkem při používání přípravku Neupogen je bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest), kterou je možné zmírnit obvyklými léky proti bolesti (analgetika). U pacientů podstupujících transplantaci kmenových buněk nebo transplantaci kostní dřeně se může vyskytnout reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease - GvHD) - je to reakce dárcových buněk proti pacientovi dostávajícímu transplantát; mezi projevy a příznaky patří vyrážka na dlaních nebo ploskách nohou a vředy a boláky v ústech, ve střevě, v játrech, na kůži nebo v očích, plicích, pochvě a na kloubech. Velmi často je u zdravých dárců kmenových buněk pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, které snižují srážlivost krve (trombocytopénie), tyto účinky bude lékař sledovat.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky

(má je více než 1 z 10 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním

 • biochemické změny krve,
 • zvýšení hladiny některých enzymů v krvi,
 • snížená chuť k jídlu,
 • bolest hlavy,
 • bolest v ústech a krku (orofaryngální bolest),
 • kašel,
 • průjem,
 • zvracení,
 • zácpa,
 • nevolnost,
 • kožní vyrážka,
 • neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie),
 • bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest),
 • celková slabost (asténie),
 • únava (vyčerpanost),
 • bolestivost a otok výstelky trávicího traktu, která vede od úst až po konečník (zánět sliznice),
 • dušnost (dyspnoe),
 • bolesti.

u zdravých dárců kmenových buněk

 • snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve srážet se (trombocytopenie),
 • zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza),
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest).

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

 • zvětšení sleziny (splenomegalie)
 • nízký počet červených krvinek (anémie)
 • biochemické změny krve

6

 • zvýšení hladiny některých enzymů v krvi
 • bolest hlavy
 • krvácení z nosu (epistaxe)
 • průjem
 • zvětšená játra (hepatomegalie)
 • kožní vyrážka
 • bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)
 • bolest kloubů (artralgie)

u pacientů s HIV

 • bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

Časté nežádoucí účinky

(má je více než 1 ze 100 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním

 • alergická reakce (přecitlivělost na lék),
 • nízký krevní tlak (hypotenze),
 • bolest při močení (dysurie),
 • bolest na hrudi,
 • vykašlávání krve (hemoptýza).

u zdravých dárců kmenových buněk

 • zvýšení hladiny některých enzymů v krvi
 • dušnost (dyspnoe)
 • zvětšení sleziny (splenomegalie)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

 • roztržení sleziny
 • snížení počtu krevních destiček, což snižuje srážlivost krve (trombocytopenie)
 • biochemické změny krve
 • zánět žil v kůži (kožní vaskulitida)
 • neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie)
 • onemocnění, při kterém je nízká hustota kostí, proto jsou slabší, křehčí a snadněji se lámou (osteoporóza)
 • krev v močí (hematurie)
 • bolest v místě vpichu
 • poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u pacientů s HIV

 • zvětšení sleziny (splenomegalie)

Méně časté nežádoucí účinky

(má je více než 1 z 1000 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním

 • roztržení sleziny
 • zvětšení sleziny (splenomegalie)
 • silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie),
 • odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli),
 • bolest a otok kloubů, podobné dně (pseudodna),
 • těžký zápal plic způsobující těžkosti s dýcháním (akutní syndrom dechové tísně),
 • plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání),
 • otok a/nebo voda na plicích (plicní edém),

7

 • zápal plic (intersticiální plicní choroba),
 • abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace),
 • švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé rány na kůži končetin a občas i na obličeji a krku s horečkou (Sweetův syndrom)
 • zánět žil v kůži (kožní vaskulitida),
 • zhoršení revmatoidní artritidy,
 • neovyklé změny v moči,
 • poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech (venookluzivní onemocnění),
 • krvácení z plic (plicní hemoragie),
 • změna regulace množství tekutin ve Vašem těle, která může způsobit otoky
 • poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u zdravých dárců kmenových buněk

 • roztržení sleziny
 • silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)
 • náhlá, život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce)
 • biochemické změny krve
 • plicní krvácení (plicní hemoragie)
 • vykašlávání krve (hemoptýza)
 • abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace)
 • nedostatečné vstřebávání kyslíku v plicích (hypoxie)
 • zvýšení hladiny některých enzymů v krvi
 • zhoršení revmatoidní artitidy
 • poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

 • silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)
 • přemíra bílkovin v moči (proteinurie)

u pacientů s HIV

 • silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)

Není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů)

 • poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

8

5. Jak Neupogen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 až 8°C). Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu přípravku Neupogen.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, když bude zabarvený, zakalený nebo v něm budou volné částice. Neupogen má být čirá, bezbarvá tekutina.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Neupogen obsahuje

 • Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek v 1 ml lahvičce (0,3 mg/ml) nebo 48 milionů jednotek v 1,6 ml lahvičce (0,3 mg/ml).
 • Pomocné látky jsou trihydrát octanu sodného, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekci.

Jak Neupogen vypadá a co obsahuje toto balení

Neupogen je čirý bezbarvý injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát) v lahvičce.

V jednom balení přípravku Neupogen je 1 nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nizozemsko

9

Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Irsko

Výrobce

Amgen NV Arianelaan 5 1200 Brusel Belgie

Tento lék je obchodován v EHP pod názvem Neupogen, s výjimkou Kypru, Řecka a Itálie, kde se nazývá Granulokine.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 9. 2017

Podrobné informace o tomto přípravku najdete na následujících internetových stránkách: www.sukl.cz

Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Amgen s.r.o. Klimentská 46 110 02 Praha 1 Tel :+420 221 773 500

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokud je Neupogen používán jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být ředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy. Přečtěte si prosím detailní návod v Souhrnu údajů o přípravku.

Informace o produktu

Výrobce: AEB, s.r.o.
Kód výrobku: 26217
Kód EAN: 8715131001056
Kód SÚKL: 14903
Držitel rozhodnutí: AEB, s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Neupogen používá? Lékař Vám předepsal Neupogen aby usnadnil Vašemu tělu tvořit více krvinek. Neupogen pomáhá při různých onemocněních, která jsou popsána dále. Ošetřující Lékař Vám vysvětlí, proč jste léčen/a přípravkem Neupogen. Neupogen a chemoterapie Některé poruchy zdraví vyžadují speciální léčbu (zvanou chemoterapie). Léky používané při této léčbě ničí rychle rostoucí buňky. Bílé krvinky jsou velmi citlivé na účinky chemoterapie a tato léčba vede k poklesu jejich počtu ve Vašem těle. Významný úbytek bílých krvinek může vést ke snížení Vaší obranyschopnosti proti bakteriím vyvolávajícím infekce. Neupogen může pomoci Vašemu organismu při tvorbě nových bílých krvinek. Neupogen a transplantace kostní dřeně. Kostní dřeň lze přirovnat k "továrně" na výrobu nových krvinek (včetně bílých krvinek). Při transplantaci kostní dřeně je nejprve tato dřeň odebrána buď Vám nebo vhodnému "kompatibilnímu" dárci; je tak třeba učinit před tím, než budete léčen/a vysokými dávkami chemoterapeutik a/nebo celotělovým ozařováním. Kostní dřeň Vám pak bude vrácena zpět ve formě krevní transfúze a časem tato transplantovaná dřeň začne vyrábět nové krvinky. Neupogen tedy napomáhá zvýšit počet bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně. Neupogen a neutropenie Neupogen se používá při léčbě onemocnění zvaného neutropenie. Jedná se o poruchu, při které krev obsahuje jen velmi malý počet bílých krvinek. Tento stav může být příčinou toho, že budete trpět opakovanými nebo těžkými infekcemi. Neupogen umožňuje zvýšit počet bílých krvinek, které pak pomáhají Vašem organismu při obraně proti infekci. Neupogen a infekce HIV Neutropenie je častým problémem pacientů infikovaných HIV, zejména v pokročilejších stádiích této nemoci. Příčinou neutropenie může být buď sám virus HIV, nebo léky, které se používají k léčbě HIV a přidružených infekcí. Je-li pacient neutropenický, vzrůstá u něj riziko těžkých nebo opakovaných druhotných infekcí. Neupogen není lékem na infekci HIV, ale lze jej použít ke zvýšení počtu bílých krvinek ve Vaší krvi, což napomůže Vašemu organismu při obraně proti těmto druhotným infekcím. Neupogen a mobilizace kmenových buněk do periferní krve Kmenové buňky jsou běžné buňky, které se tvoří v kostní dřeni. Mají schopnost růstu a přeměny na jakékoliv krevní elementy (bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky). Kmenové buňky obvykle zůstávají v kostní dřeni, kde dozrávají a mění se v krvinky, které se pak uvolňují do oběhu. V krvi se kmenové buňky obvykle nevyskytují ve velkém počtu a mají-li se odebrat, je třeba je uvolnit z kostní dřeně do krve. Neupogen tomuto procesu napomáhá - stimuluje kostní dřeň, aby uvolňovala do krve více kmenových buněk. Trpíte-li nádorovým onemocněním, které je léčeno chemoterapií a/nebo radioterapií, může u Vás tato léčba potlačit činnost kostní dřeně. Mobilizací a odběrem kmenových buněk před chemoterapií spolu s jejich následným návratem (transplantací) lze urychlit regeneraci (obnovení) kostní dřeně. Tento postup se nazývá "transplantace kmenových buněk z periferní krve". Pokud jste dárcem/dárkyní kmenových buněk další osobě, budete Neupogen užívat kvůli mobilizaci Vašich kmenových buněk. Vámi darované buňky budou příjemci/příjemkyni podány po chemoterapii nebo po chemoterapii následované radioterapií. Trpíte-li srpkovitou anémií, oznamte to prosím svému lékaři před podáním Neupogenu. Lékař bude kontrolovat Váš krevní obraz, aby zjistil, zda krev obsahuje dostatek kmenových buněk k odběru. K oddělení kmenových buněk z odebrané krve slouží speciální přístroj, zvaný "separátor krvinek". K odebrání dostatečného množství kmenových buněk pro transplantaci je někdy zapotřebí podstoupit několik odběrů ve dnech po sobě následujících.

Příbalový leták

NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEUPOGEN 0.3 MG/ML 5X1.6ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám