Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

NEOSEPTOLETE CITRON 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68931

94 % 3 recenze

K místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 68931
Kód EAN: 3838989527648
Kód SÚKL: 20025
Držitel rozhodnutí: KRKA

Pastilky se doporučují: - k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava; - při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete citron je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls108492/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Neoseptolete citron 

1,2 mg, pastilky 

 

cetylpyridinii chloridum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Neoseptolete citron a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete citron používat 

3. 

Jak se přípravek Neoseptolete citron používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Neoseptolete citron uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Neoseptolete citron a k čemu se používá 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Pastilky Neoseptolete citron místně působí proti choroboplodným  zárodkům. Obsahují léčivou látku 
s dezinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do 
určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky dezinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, 
ale  hlavně  brání  rozvoji  závažnějších  bakteriálních  zánětů.  Vzhledem  k dobré smáčivosti  a  nízkému 
povrchovému napětí proniká léčivá látka cetylpyridinium-chlorid také do sliznic úst a hrdla, které jsou 
obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete citron mají chuť citronu. 
 
Pastilky se doporučují 

k  místní  léčbě  mírné  infekce  hrdla  (zánět  hltanu),  která  se  projeví  bolestí  v krku,  celkovými 
příznaky jako jsou malátnost, únava. 

při  zánětech  sliznice  dásní  (gingivitida),  které  se  projeví  krvácením  dásní  při  čištění  chrupu, 
a při  zánětu  ústní  sliznice  (stomatitida),  který  se  projeví  bolestí  při  polykání,  pálení  v dutině 
ústní.  Léčba  přípravkem  Neoseptolete  citron  je  pouze  doplňkem  k důslednému  dodržování 
zubní hygieny. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete citron používat 

 
Nepoužívejte přípravek Neoseptolete citron: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  cetylpyridinium-chlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Neoseptolete jablko se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže  máte  otevřené  rány  v ústech,  nepoužívejte  Neoseptolete  citron,  protože  cetylpyridinium-
chlorid zpomaluje hojení ran. 
Jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém 
případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů. 
Jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g 
maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí 
má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi. 
Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky. 
 
Děti 
Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete citron 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nebylo prokázáno vzájemné působení pastilek Neoseptolete citron s jinými léky. 
 
Přípravek Neoseptolete citron s jídlem a pitím 
Pastilky nepoužívejte bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které může snížit jejich účinnost. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Jelikož  údaje  o  bezpečnosti  tohoto  léku  v průběhu  těhotenství  jsou  omezené,  nedoporučuje  se  jeho 
používání během těhotenství. 
Jelikož  jsou  údaje  o  bezpečnosti  tohoto  léku  v průběhu  kojení  omezené,  nedoporučuje  se  jeho 
používání během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Neoseptolete  citron  nemá  žádný  vliv  na  schopnost  řídit  motorová  vozidla  a  obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Neoseptolete citron obsahuje 
Pastilky obsahují přírodní barviva; proto může jejich barva časem na světle blednout, ale to nemá vliv 
na jejich účinek. 
 
Pastilky  Neoseptolete  obsahují  roztok  maltitolu  a  maltitol  (E965).  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 
nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento  léčivý  přípravek 
používat. 
Pastilky obsahují natrium-benzoát (E211), který může mírně dráždit kůži, oči a sliznice. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Neoseptolete citron používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je pro dospělé a dospívající starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 
1 pastilku rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny. 
 
Použití u dětí 
Pro  děti  starší  než  4  roky  se  doporučují  až  4  pastilky  denně,  pro  děti  od  10  do  12  let  až  6  pastilek 
denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny. 
 

 

Nepoužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla. 
Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete citron příliš silný nebo příliš slabý, informujte 
svého lékaře či lékárníka. 
 
Přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  5  dní  u  dospělých  nebo  déle  než  3  dny  u  dětí  nebo 
vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neoseptolete citron, než jste měl(a) 
Při  úvaze  množství  léčivé  látky  v jedné  pastilce  je  možnost  předávkování  minimální.  Požití  většího 
počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, pocit na zvracení, zvracení a průjem. V takovém případě 
přerušte  používání  léku,  vypijte  větší  množství  vody  či  mléka  a  poraďte  se  se  svým  lékařem  či 
lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neoseptolete citron 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud používáte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

pocit na zvracení, průjem (u citlivých osob, u dávek vyšších než jsou předepsané). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

přecitlivělost, tj. podráždění, vyrážka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Neoseptolete citron uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Neoseptolete citron obsahuje 

Léčivou  látkou  je  cetylpyridinii  chloridum.  Jedna  pastilka  obsahuje  cetylpyridinii  chloridum 
1,2 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  vysušený  roztok  maltitolu,  maltitol  (E965),  mannitol  (E421), 
levomenthol, citronová silice, glycerol (E422), panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý,  magnesium-stearát  (E572),  povidon,  voskové  leštidlo  (bílý  včelí  vosk  (E901), 
karnaubský vosk (E903), šelak (E904)), oxid titaničitý (E171), citronové aroma (ethanol, voda, 
aroma),  silice  oplodí  sladkého  pomeranče,  žluté  barvivo  [kurkumin  (E100),  čištěná  voda, 
arabská  klovatina  (E414),  maltodextrin,  monohydrát  kyseliny  citronové  (E330), 
citroacylglycerol (E472c), natrium-benzoát (E211), kalium-sorbát (E202)], aroma citroníku lime 
(maltodextrin, arabská klovatina, aroma). 

 
Jak přípravek Neoseptolete citron vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. 
Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2016 
 

Recenze (3)

Recenze produktu NEOSEPTOLETE CITRON 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NEOSEPTOLETE CITRON 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Daniela Š.

80 % 24/10/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám