Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku

NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88539
Rychlá pomoc při bolesti v krku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Rychlá pomoc při bolesti v krku.

Informace o produktu

Značka: NEO-ANGIN
Kód výrobku: 88539
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107832

Účinný prostředek proti bolestem v krku, rovněž tak při chrapotu, kataru, nachlazení či zánětech dásní a sliznic v ústech.

K dispozici jsou pastilky a spray.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls21393/2010 
a sp,zn. sukls6362/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Neo-angin třešeň 1,2 mg/0,6 mg/ 5,9 mg pastilky 

 

 

 

alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu  

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat.  
3. Jak se Neo-angin třešeň používá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat  
6. Obsah balení a další informace  
 
1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá  
 
Neo-angin třešeň má antiseptické účinky a mírně působí proti bolesti.  
 
Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin třešeň používat k podpůrné léčbě 
zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, doprovázených typickými příznaky, jako jsou  bolest v 
krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat 
 
Neužívejte Neo-angin třešeň 
 

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  Nepodávejte dětem do 6 let. 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Neo-angin třešeň se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím. 
 

 

 

2/4 

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální 
rovnováhu v dutině ústní. 
 
Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku. 
 
Děti 
Přípravek Neo-angin třešeň nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin třešeň u dětí 
vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin třešeň  
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.  
 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat  
 
Těhotenství 
Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin 
bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem. 
 
Kojení 
Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.  
 
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R (E124), butylhydroxyanisol (E320), 
benzylalkohol a isomalt (E953) 
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. 
Přípravek obsahuje 1,05 mg benzylalkoholu v jedné pastilce, který může způsobit alergické reakce. 
 
Tento léčivý přípravek také obsahuje butylhydroxyanisol (E320), který může způsobit podráždění sliznic. 
 
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje isomalt. 
Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento 
léčivý přípravek používat. 
 
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu, což odpovídá 6 kcal (26 kJ v jedné pastilce).  
Pomocná látka isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírně projímavý účinek 
 
3. Jak se Neo-angin třešeň používá  
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 
hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.  

 

 

3/4 

 
Délka léčby 
 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. 
Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin třešeň než jste měl(a) 
 
Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování 
se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba 
příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin třešeň 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin třešeň nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
 

Velmi časté: 

více než 1 z 10 pacientů 

Časté: 

méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů 

Méně časté: 

méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 

Vzácné: 

méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 

Velmi vzácné: 

méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Není známo: 

z dostupných údajů nelze určit 

 
Velmi vzácné: 
-  podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení 
 
Není známo: 
-  alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka, 
-  dušnost a kašel   
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

4/4 

 
 
5. Jak přípravek Neo-angin třešeň uchovávat 
 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba  
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní  
prostředí.  
 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
Co přípravek Neo-angin třešeň obsahuje: 
 
 
Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka 
obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma obsahující mimo jiné benzylalkohol a 
butylovaný hydroxyanisol (E320), silice máty peprné, Ponceau 4R, indigokarmín.  
 
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Neo-angin třešeň jsou červené ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky.  
Balení obsahuje 24 a 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/A1 blistru v krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Divapharma GmbH 
Motzener Strasse 41 
12277 Berlin 
Německo  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017
 

Recenze

Recenze produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám