Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88539
Rychlá pomoc při bolesti v krku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Rychlá pomoc při bolesti v krku.

1/4

sp.zn. sukls21393/2010 a sp,zn. sukls6362/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Neo-angin třešeň 1,2 mg/0,6 mg/ 5,9 mg pastilky

alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3 - 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

  1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat.
  3. Jak se Neo-angin třešeň používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá

Neo-angin třešeň má antiseptické účinky a mírně působí proti bolesti.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin třešeň používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat

Neužívejte Neo-angin třešeň

 jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin třešeň se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

2/4

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

Děti

Přípravek Neo-angin třešeň nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin třešeň u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin třešeň

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat

Těhotenství

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.

Kojení

Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R (E124), butylhydroxyanisol (E320),

benzylalkohol a isomalt (E953)

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. Přípravek obsahuje 1,05 mg benzylalkoholu v jedné pastilce, který může způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek také obsahuje butylhydroxyanisol (E320), který může způsobit podráždění sliznic.

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento léčivý přípravek používat.

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu, což odpovídá 6 kcal (26 kJ v jedné pastilce). Pomocná látka isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírně projímavý účinek

3. Jak se Neo-angin třešeň používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

3/4

Délka léčby

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin třešeň než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin třešeň

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin třešeň nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů Méně časté: méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit) Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Velmi vzácné:

  • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení

Není známo:

  • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
  • dušnost a kašel

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

4/4

5. Jak přípravek Neo-angin třešeň uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neo-angin třešeň obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg.

Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma obsahující mimo jiné benzylalkohol a butylovaný hydroxyanisol (E320), silice máty peprné, Ponceau 4R, indigokarmín.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin třešeň jsou červené ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky. Balení obsahuje 24 a 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/A1 blistru v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41 12277 Berlin Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017

Informace o produktu

Značka: NEO-ANGIN
Kód výrobku: 88539
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107832

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Účinný prostředek proti bolestem v krku, rovněž tak při chrapotu, kataru, nachlazení či zánětech dásní a sliznic v ústech.

K dispozici jsou pastilky a spray.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech zobrazíte nebo stáhnete zde: NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech.pdf

Recenze

Recenze produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŇ 48 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám