Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19867
Kód EAN: 3838957493036
Kód SÚKL: 91997
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Neloren se používá při léčbě vážných infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na linkomycin, jako jsou infekce kostí a kloubů, infekce dýchacího ústrojí, infekce močopohlavního ústrojí a infekce kůže a měkkých tkání. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a může být podáván dětem starším než 3 roky.

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls16489/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Neloren

tvrdé tobolky
(lincomycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Neloren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neloren užívat
3. Jak se přípravek Neloren užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Neloren uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NELOREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Neloren patří do skupiny léků nazývaných antibiotika, které se používají k léčbě
bakteriálních infekcí.

Přípravek Neloren je indikován k léčbě infekcí způsobených bakteriemi (stafylokoky a streptokoky),
které jsou citlivé na linkomycin. Takové infekce se mohou vyskytovat v různých částech těla: infekce
dýchacích cest, infekce kostí a pojivových tkání, infekce kůže a měkkých tkání.

Přípravek Neloren není účinný při léčbě virových infekcí, jako je nachlazení nebo chřipka.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NELOREN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Neloren:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na linkomycin nebo klindamycin nebo na kteroukoli další
složku tohoto léčivého přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neloren je zapotřebí
- jestliže máte (nebo jste měl/a) onemocnění trávicího traktu (zvláště se zánětem tlustého střeva)
nebo alergie.
- pokud dojde k reakcím přecitlivělosti nebo k výskytu průjmu, přestaňte tento přípravek užívat a
obraťte se na svého lékaře.
- jestliže máte vážně narušenou funkci ledvin nebo jater.

Pokud jste starší pacient/ka, proberte to se svým lékařem, protože riziko vzniku nežádoucích účinků
může být zvýšeno.
2/5

Pokud přípravek Neloren užíváte delší dobu, má Váš lékař kontrolovat funkci jater a krevní obraz. Je
také nutno věnovat pozornost možnému vzniku infekcí odolnými bakteriemi nebo houbami.

Téměř u všech antibakteriálních látek, včetně linkomycinu, byla hlášena pseudomembranózní kolitida,
jejíž závažnost se pohybovala od mírné po život ohrožující. Proto je důležité, abyste svému lékaři
hlásil/a výskyt průjmu.
Pokud dojde k výskytu pseudomembranózní kolitidy, je třeba okamžitě přijmout opatření. V mírných
případech obvykle postačí ukončení léčby. V těžkých případech je pacientovi nutno podat velké
množství tekutin, elektrolytů, doplňků proteinů a antibiotikum k léčbě kolitidy zapříčiněné
Clostridium difficille. Průjem, kolitida a pseudomembranózní kolitida se mohou objevit dokonce i
několik týdnů po ukončení léčby linkomycinem.

Děti patří do skupiny pacientů, jimž lékař linkomycin předepisuje s mimořádnou péčí a za častějšího
sledování krevního obrazu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména musíte se svým lékařem poradit, pokud užíváte některý z následujících léků:
- makrolidy, klindamycin a chloramfenikol
- periferní myorelaxancia (používají se při anestezii)
- kaolin, pektin
- antiperistaltika (léky ovlivňující činnost střev).

Užívání přípravku Neloren s jídlem a pitím
Přípravek Neloren je nutno užít 1 až 2 hodiny před nebo po jídle, protože jídlo může snížit vstřebávání
linkomycinu

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná (nebo máte za to, že byste mohla být), musíte o tom informovat svého lékaře.
Přípravek Neloren je v těhotenství a kojícím matkám předepisovám pouze v případě, že
předpokládaný přínos pro matku převažuje nad potenciálním rizikem pro dítě.
Tento přípravek smíte užívat, pouze pokud Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné informace naznačující, že by linkomycin významně ovlivňoval duševní
a/nebo tělesnou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neloren
Přípravek Neloren obsahuje barvivo amarant E123 a brilantní čerň BN E151, které mohou způsobit
alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NELOREN UŽÍVÁ

Užívejte tento lék přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Neměňte dávky ani neukončujte léčbu, i když
se cítíte lépe.

Příslušnou dávku a trvání léčby určí Váš lékař.
Obvyklá dávka u dospělých a dětí starších 14 let je jedna 500mg tobolka třikrát denně. Při
závažnějších infekcích se užívá jedna 500mg tobolka čtyřikrát denně.

3/5

Dávka u dětí je 30 mg na kg tělesné hmotnosti za den dělená do 3 až 4 dávek. Při závažnějších
infekcích může lékař dávku zvýšit na 60 mg na kg tělesné hmotnosti za den rozdělených do 4 dávek.

Pokud jste pacient/ka s těžkou poruchou funkce ledvin, Váš lékař sníží dávku nebo prodlouží
dávkovací interval.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho má léčba trvat. Nepřestávejte tento lék užívat dříve, než Vám lékař
předepsal, ani když se již budete cítit lépe. Pokud přestanete tobolky užívat před koncem léčebné kúry,
mohou některé bakterie přežít a infekce se může vrátit.

Léčivý přípravek užívejte 1 až 2 hodiny před jídlem nebo 1 až 2 hodiny po jídle a zapíjejte jej sklenicí
vody.

Jestliže jste užil/a více přípravku Neloren, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Neloren, než jste měl/a, ihned se obraťte na svého lékaře nebo
lékárníka.
Předávkování může způsobit především pocit nevolnosti a zvracení, a velmi vzácně poškození jater a
ledvin.

Jestliže jste zapomněl/a přípravek Neloren užít
Jestliže zapomenete přípravek Neloren užít, užijte jej, jakmile si vzpomenete. S užíváním pak
pokračujte, jak máte předepsáno.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NAŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neloren nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je průjem, který se vyskytuje u více než 10 % pacientů.
Obvykle je mírný a vymizí během několika dní, i když se v léčbě pokračuje, nebo po ukončení léčby.
Pokud se u Vás vyskytne mírný průjem, zvyšte příjem tekutin a obraťte se na svého lékaře nebo
lékárníka. Neužívejte žádné léky zastavující průjem, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.
Pokud máte těžký průjem nebo pokud se v něm vyskytuje krev nebo hlen, přestaňte tobolky užívat a
ihned informujte svého lékaře. Takový průjem může vyústit do těžkého zánětu tlustého střeva,
přičemž k tomu může dojít i několik týdnů po ukončení léčby linkomycinem. Neužívejte žádné léky
proti průjmu.

Kromě průjmu se mohou v trávicím traktu vyskytnout další nežádoucí účinky: pocit nevolnosti,
zvracení, bolesti žaludku, křeče, zánět tlustého střeva, nepříjemný pocit v jícnu a poruchy vnímání
chuti.

Linkomycin může rovněž navodit točení hlavy, bolesti hlavy, ušní šelest, závratě, astma a bolesti ve
svalech.

Žloutenka a zvýšení hladin jaterních enzymů ukazují na narušení funkce jater.

Nežádoucími účinky v ledvinách, obvykle vratnými, jsou: zvýšení proteinů v moči, snížené množství
moči, zvýšení hladiny močoviny a jiných sloučenin s obsahem dusíku v krvi.


4/5

Může se vyskytnout pokles počtu krvinek, zvýšení sérové kreatinkinázy nebo kreatinfosfokinázy. Tyto
změny vymizí bez jakékoli léčby po ukončení užívání léku.

Někteří jedinci jsou na antibiotika alergičtí. Může u nich dojít k otoku obličeje, rtů, úst, hrdla nebo
jiných částí těla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním. V takovém případě naléhavě
potřebujete lékařské ošetření nebo hospitalizaci.

Rovněž se může vyskytnout vyrážka, kopřivka, svědění a další kožní reakce, jako je fotosenzitivita,
exfoliativní dermatitida, vezikulobulózní dermatitida a erythema multiforme, případně připomínající
Stevens-Johnsonův syndrom. Může se objevit i vážná systémová porucha, která může vést k vážným
stvům a může skončit i fatálně. Symptomy mohou zahrnovat tvorbu puchýřů, horečku, kašel,
malátnost a otok dásní, jazyka nebo rtů. Pokud se u Vás některý z těchto symptomů vyskytne, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.

V důsledku superinfekce plísněmi se může vyskytnout zánět úst, jazyka a vaginální sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK NELOREN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před
vlhkostí.
Tento léčivý přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/lahvičce za
Použitelné do:/EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neloren obsahuje

Léčivou látkou je linkomycin ve formě lincomycini hydrochloridum monohydricum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 500 mg linkomycinu ve formě lincomycini hydrochloridum
monohydricum.

Pomocnými látkami jsou:
Obsah tobolky: magnesium-stearát
Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), amarant (E123), sodná sůl erythrosinu (E127), chinolinová
žluť (E104), brilantní čerň BN (E151), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Neloren vypadá a co obsahuje toto balení
Neloren, tvrdé tobolky jsou černé/červené neprůhledné želatinové tobolky obsahující bílý až téměř
bílý prášek.

Lahvička z hnědého skla, LDPE uzávěr s kroužkem originality, krabička

5/5

Velikost balení: 16 tvrdých tobolek.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.2.2013


Recenze

Recenze produktu NELOREN 16X500MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu NELOREN 16X500MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze