Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 20892
Kód EAN:
Kód SÚKL: 32687
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
NeisVac-C patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvaných vakcíny, které se používají k ochraně proti infekčním onemocněním. Vakcína NeisVac-C se používá k ochraně před onemocněním způsobovaným bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupiny C. Účinkuje tak, že Vaše tělo přiměje k tomu, aby samo vytvářelo vlastní protilátky proti meningokokům séroskupiny C. Bakterie Neisseria meningitidis séroskupiny C mohou způsobovat vážné a někdy i život ohrožující infekce jako např. meningitidu (zánět mozkových blan) a septikémii (otravu krve). Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocněním vyvolaným bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupiny C. Neochrání Vás proti jiným séroskupinám meningokoků, ani jiným organismům, které způsobují meningitidu či otravu krve. Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C zcela zabránit infekci meningokoky séroskupiny C u všech očkovaných osob.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls128772/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
NeisVac-C
0,5 ml
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Konjugovaná polysacharidová vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C
(adsorbovaná)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude aplikována tato vakcína
Ponechte si tuto příbalovou informaci, dokud nedokončíte kompletní očkování. Je možné, že si ji
budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je NeisVac-C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude NeisVac-C podán
3. Jak se NeisVac-C podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak NeisVac-C uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NEISVAC-C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
NeisVac-C patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvaných vakcíny, které se používají k ochraně
proti infekčním onemocněním. NeisVac-C se používá k ochraně před onemocněním způsobovaným
bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C. Vakcína účinkuje tak, že Vaše tělo přiměje k tomu, aby
samo vytvářelo vlastní protilátky proti meningokokům skupiny C.
Bakterie Neisseria meningitidis skupiny C mohou způsobovat závažné infekce jako je meningitida
(zánět mozkových blan) a septikémie (otrava krve). Tyto infekce mohou být až život ohrožující.
Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocnění vyvolanému bakteriemi meningokoka
skupiny C. Neochrání Vás proti infekcím vyvolanými jinými skupinami meningokoků, ani jinými
organismy, které způsobují meningitidu či otravu krve. Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C
zcela zabránit infekci meningokoky skupiny C u všech očkovaných osob.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE NEISVAC-C PODÁN
Nepoužívejte NeisVac-C
jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) alergickou reakci na předchozí dávku této vakcíny nebo na
kteroukoli složku této vakcíny, včetně tetanického toxoidu. Příznaky alergické reakce zahrnují
kožní vyrážku, otok obličeje a krku, ztížené dýchání, modré zbarvení jazyka nebo rtů, nízký krevní
tlak a kolaps.
jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) alergickou reakci na kteroukoli jinou vakcínu určenou
k ochraně proti infekcím způsobeným meningokoky skupiny C.
2/7
Očkování vakcínou NeisVac-C může být nutné odložit, pokud trpíte akutním onemocněním
s horečkou nebo bez ní. V takovém případě Vám lékař může doporučit odložit očkování až do doby,
kdy se budete cítit lépe.
Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny NeisVac-C je zapotřebí
jestliže trpíte hemofilií, užíváte léky na ředění krve nebo trpíte jakýmkoli jiným problémem, který
může narušovat srážlivost Vaší krve
jestliže Vám bylo sděleno, že trpíte autoimunním onemocněním nebo že z jakéhokoli důvodu máte
slabý imunitní systém. Například:
- Bylo Vám sděleno, že u Vás nedochází k dostatečné tvorbě protilátek?
- Užíváte léky, které snižují imunitní odpověď na infekce (např. přípravky pro léčbu rakoviny
nebo vysoké dávky kortikosteroidů)?
jestliže Vám byla odstraněna slezina nebo Vám bylo sděleno, že Vaše slezina nepracuje správně
jestliže trpíte onemocněním ledvin, při kterém se v moči objevuje velké množství bílkovin
(nazýváno nefrotický syndrom)
Bylo hlášeno, že tento stav se po očkování může znovu objevit. Váš lékař Vám poradí, zda i přesto
můžete být očkován(a) vakcínou NeisVac-C. Doporučení lékaře bude záviset na přesném typu
onemocnění ledvin, kterým trpíte.
jestliže je Vám více než 65 let
V těchto případech si promluvte se svým lékařem před tím, než Vám bude tato vakcína podána, neboť
pro Vás nemusí být vhodná. Vakcína Vám i přesto může být podána, ale nemusí poskytovat spolehlivou
ochranu proti infekcím způsobeným bakteriemi skupiny C.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 miligramů) v jedné dávce, tj. v podstatě
neobsahuje sodík.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Váš lékař Vám doporučí, zda podat NeisVac-C současně s jinými injekčními vakcínami.
NeisVac-C je možné podávat současně, ale v samostatných injekcích do různých míst, spolu s vakcínami,
které chrání proti:
poliomyelitidě (obrně)
spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR)
záškrtu, tetanu a černému kašli
infekcím způsobeným bakterií Haemophilus influenzae (Hib)
pneumokokovým infekcím
NeisVac-C je možné podávat kojencům současně s určitými typy vakcín, které chrání proti infekci virem
hepatitidy B. Váš lékař Vám poradí, zda je to potřebné a která vakcína může být vhodná.
NeisVac-C může být podáván současně s perorálními vakcínami, které chrání proti infekcím vyvolaným
rotaviry.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Před aplikací injekce informujte svého lékaře, pokud
můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství
kojíte
NeisVac-C Vám lékař může i přesto podat, pokud je riziko infekce považováno za vysoké.
3/7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tato vakcína pravděpodobně nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE NEISVAC-C PODÁVÁ
Jedna dávka vakcíny NeisVac-C je 0,5 ml (půl mililitru velmi malé množství tekutiny).
NeisVac-C se aplikuje injekcí do svalu. Obvykle je podáván do stehna kojencům a do paže starším
dětem, adolescentům a dospělým.
Vakcína nesmí být podána podkožně nebo do žíly, Váš lékař nebo zdravotní sestra budou vakcínu
injikovat velmi opatrně, aby se tak nestalo.
Kojencům ve věku 2 až 12 měsíců je třeba podat dvě dávky vakcíny NeisVac-C v odstupu minimálně
dvou měsíců.
Po dokončení očkování kojenců dvěma dávkami vakcíny je třeba podat dávku přeočkování (booster
dávku). Tím se udrží ochrana. Váš lékař Vám poradí, kdy by Vaše dítě mělo tuto dávku dostat.
U dětí ve věku 12 měsíců a starších, u adolescentů a dospělých se doporučuje jedna dávka (0,5 ml)
vakcíny.
Jestliže jste dostal(a) více vakcíny NeisVac-C, než jste měl(a)
Neexistují žádné zkušenosti s předávkováním vakcínou NeisVac-C. Předávkování je však vysoce
nepravděpodobné, neboť injekci podává lékař v jednodávkové stříkačce.
Jestliže vynecháte dávku vakcíny NeisVac-C nebo přerušíte očkování
Váš lékař Vás bude informovat o očkovacím schématu, které má být dodrženo. Pokud vynecháte
doporučenou dávku nebo přerušíte doporučené schéma očkování, může to mít za následek nedostatečnou
ochranu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání této vakcíny, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i NeisVac-C nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Stejně jako u všech injekčních vakcín se mohou objevit alergické reakce. Ačkoli jsou velmi vzácné,
mohou být závažné. S ohledem na tuto možnost musí být vždy ihned k dispozici účinná léčba a lékařský
dohled po příslušnou dobu po podání vakcíny.
Mezi známky a příznaky závažné alergické reakce patří:
otok rtů, úst a krku, což může způsobit ztížené polykání nebo dýchání
vyrážka a otok rukou, nohou a kotníků
ztráta vědomí způsobená náhlým poklesem krevního tlaku
Tyto známky nebo příznaky se obvykle vyvinou rychle po podání injekce, kdy je příslušná osoba stále na
klinice nebo v ordinaci lékaře. Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví po opuštění místa, kde byla
injekce podána, musíte IHNED kontaktovat lékaře.
4/7
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 osob)
U všech věkových skupin:
zčervenání, otok, citlivost a bolestivost v místě vpichu
U kojenců /batolat:
horečka, podrážděnost, ospalost, spavost, pláč, zvracení, snížená chuť k jídlu
U dětí a dospělých:
bolest hlavy
Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 osob)
U kojenců/batolat a dětí:
bolest v krku, rýma, kašel, průjem, vyrážka
U kojenců/batolat:
poruchy spánku, podrážděnost, průjem, pocení
U dětí a dospělých
horečka pocit nemoci nebo nemoc, zvracení
U dětí:
únava, ospalost, spavost, malátnost, nevolnost, bolest břicha, bolest horních nebo dolních
končetin, svědění, červené skvrny pod kůží, vyrážka
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 osob)
U kojenců/batolat a dětí:
místní otok, zrudnutí, mrazení
U kojenců/batolat:
bolest břicha, poruchy trávení, pocit nemoci nebo nemoc, bolest horních nebo dolních končetin,
zčervenání kůže
U dětí a dospělých
otok lymfatických uzlin
U dětí
podrážděnost, slabost, napětí svalů a kloubů, bolest šíje, bolest svalů a kloubů, bolest zad,
alergická reakce (zahrnující ztížené dýchání), abnormální nebo snížené vnímání, mdloby, pláč,
křeče, snížená chuť k jídlu, otok očních víček, ucpaný nos, vyrážka, pocení
U dospělých
onemocnění podobné chřipce
Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 1000 osob)
U kojenců/batolat
alergická reakce (zahrnující ztížené dýchání), otok očních víček, kolaps, červené skvrny pod
kůží, napětí svalů a kloubů
U dětí
onemocnění podobné chřipce
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
- ztráta svalového napětí nebo pohyblivosti u dětí
- dráždění mozkových plen
- křeče
- červené nebo rudé skvrny nebo flíčky pod kůží
- kožní vyrážky na velké části povrchu těla, s tvorbou puchýřů, které se následně odlupují, rovněž
může být zasažena sliznice úst a oči
- závažná alergická reakce
- otok rtů, úst a krku, což může způsobit ztížené dýchání
Jestliže Vám lékař dříve sdělil, že trpíte nefrotickým syndromem, může existovat zvýšená
pravděpodobnost, že se tento stav znovu objeví v průběhu několika měsíců po očkování. Nefrotický
syndrom je onemocnění ledvin, které může způsobit otoky, zvláště kolem obličeje a očí, výskyt bílkovin
5/7
v moči, zpěněnou moč a/nebo nárůst hmotnosti. Pokud si po očkování všimnete podobných příznaků,
uvědomte o tom svého lékaře.
Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyvine v závažnější míře, případně pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
U velmi nezralých novorozenců (narozených v nebo před 28. týdnem gestace) se v prvních 2-3 dnech
po vakcinaci mohou objevit delší mezery mezi vdechy, než je obvyklé.
Tato vakcína nemůže způsobit infekci meningokokem skupiny C. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte
objeví jakýkoli z následujících symptomů meningokokové infekce, tj.
bolest šíje
ztuhlost šíje
nesnášenlivost světla (fotofobie)
ospalost
zmatenost
červené nebo purpurové tečky podobné zhmožděninám, které nevymizí pod tlakem,
měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře nebo na místní lékařskou pohotovostní službu.
5. JAK NEISVAC-C UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
NeisVac-C nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce. Není-li uveden den, doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek má být uchováván v chladničce při teplotě +2C až +8C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
V průběhu celkové doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (do +25°C) po
jedno období nepřesahující 9 měsíců. Během tohoto období může být přípravek vrácen zpět do
chladničky do 2-8°C. Zahájení uchovávání při pokojové teplotě a upravené datum použitelnosti by měly
být vyznačeny na obalu přípravku. Za žádných okolností nesmí upravené datum použitelnosti pro
uchovávání při pokojové teplotě přesáhnout celkovou dobu použitelnosti přípravku. Na konci této doby
by měl být přípravek použit nebo znehodnocen.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co NeisVac-C obsahuje
Léčivou látkou v jedné dávce (0,5 mililitru) vakcíny je 10 mikrogramů Neisseriae meningitidis C
(kmen 11) polysaccharidum. Tato látka je navázána na 10 20 mikrogramů proteinu zvaného tetanický
toxoid a je adsorbována na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,5 miligramů Al3+).
Hydratovaný hydroxid hlinitý je obsažen v této vakcíně jako adsorbent pro zlepšení a/nebo prodloužení
ochranných účinků vakcíny.
Pomocné látky ve vakcíně jsou chlorid sodný (kuchyňská sůl) a voda na injekci.
6/7
Jak NeisVac-C vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční suspenze NeisVac-C je poloprůhledná, bílá až téměř bílá. Při uchovávání přípravku lze někdy
pozorovat bílou usazeninu a čirý supernatant. Proto je nutné před použitím vakcínu protřepat, aby byla
homogenní. Pokud se ve stříkačce objeví cizorodé částice, má být vakcína zdravotnickým personálem
zlikvidována.
NeisVac-C je dodáván jako 0,5 mililitru (jedna dávka) injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
K dispozici jsou velikosti balení 1, 10 nebo 20 předplněných injekčních stříkaček. Na trhu však nemusí
být všechny velikosti balení.
Každá předplněná injekční stříkačka je vložena do blistru. Neúplné uzavření blistru je záměrné a
umožňuje vyrovnání vlhkosti během doporučeného zahřívání před podáním vakcíny. Pro vynětí
injekční stříkačky odstraňte kryt blistru. Neprotlačujte inj. stříkačku blistrem.
Balení po 1 injekční stříkačce může obsahovat dvě jehly různé velikosti. Doporučuje se použít menší
jehlu pro injekční podání u dětí a větší jehlu pro očkování dospělých. Vnitřní obal neobsahuje latex.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Baxter AG
Industriestrasse 67
A-1221 Vídeň
Rakousko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko NeisVac-C
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
NeisVac-C
NeisVac-C
NeisVac-C
NeisVac-C
Dánsko
Estonsko
NeisVac-C
NeisVac-C
Finsko NeisVac-C
Francie NeisVac
Německo NeisVac-C
Řecko
Maďarsko
NeisVac-C
NeisVac-C
Island NeisVac-C
Irsko NeisVac-C
Itálie
Lotyšsko
Litva
NeisVac-C
NeisVac-C
NeisVac-C
Lucembursko
Malta
NeisVac-C
NeisVac-C
Nizozemsko NeisVac-C
Norsko
Polsko
NeisVac-C
NeisVac-C Baxter
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
NeisVac-C
NeisVac-C
NeisVac-C
NeisVac-C
Španělsko NeisVac-C
Švédsko NeisVac-C
Velká Británie NeisVac-C
7/7
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.5.2012
Podrobnější informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Recenze

Recenze produktu NEISVAC-C 20X0.5ML Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu NEISVAC-C 20X0.5ML Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze