Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 98X5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101885

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 101885
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112593
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Nebivolol Sandoz 5 mg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a také k léčbě mírného až středně závažného chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 a více let, navíc k dalším léčebným postupům.

Příbalový leták

sp. zn. sukls119976/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Nebivolol Sandoz 5 mg, tablety 

nebivololum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 

Co je přípravek Nebivolol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nebivolol užívat  

3. 

Jak se přípravek Nebivolol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nebivolol uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace

 

 

 
1. 

Co je přípravek Nebivolol a k čemu se používá 

 
Přípravek Nebivolol obsahuje nebivolol, léčivou látku ovlivňující oběhový systém; tato léčivá látka patří 
do  skupiny  selektivních  beta-blokátorů  (tj.  má  selektivní,  cílený  účinek  právě  na  oběhový  systém). 
Zabraňuje zrychlení tepové frekvence a ovlivňuje funkci srdce jako pumpy. Vyvolává i rozšíření krevních 
cév, a tím také přispívá ke snížení krevního tlaku. 
Nebivolol  se  používá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  a  také  k léčbě  mírného  až  středně  závažného 
chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 a více let, navíc k dalším léčebným postupům. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nebivolol užívat  

 
Neužívejte Nebivolol: 

• 

jestliže  jste  přecitlivělý(á)  (alergický(á))  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

• 

jestliže trpíte jedním anebo několika z těchto onemocnění: 

nízký krevní tlak 

vážné problémy prokrvení rukou nebo nohou 

velmi pomalý tep (méně než 60 tepů za minutu) 

některé  jiné  vážné  poruchy  srdečního  rytmu  (např.  síňokomorová  blokáda  2.  a  3.  stupně,  a 
poruchy vedení vzruchu v srdci) 

srdeční selhání, které se právě objevilo anebo právě zhoršilo, anebo jste-li právě léčen(a) pro 
kardiogenní šok nitrožilní infuzí látek posilujících srdeční činnost 

astma nebo ztížené sípavé dýchání (nyní nebo v minulosti) 

neléčený feochromocytom, což je nádor v horní části ledvin (v dřeni nadledvin) 

porucha činnosti jater 

metabolická porucha (metabolická acidóza), např. diabetická ketoacidóza. 

 
Upozornění a opatření: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Nebivolol, jestliže máte některé 
z následujících potíží anebo jestliže se u Vás některé z nich objevily: 

• 

abnormálně pomalý tep 

• 

bolest na hrudi vyvolaná samovolnou křečí srdečních věnčitých cév, tzv. Prinzmetalova angina 

• 

neléčené chronické srdeční selhání 

• 

srdeční blokáda 1. stupně (lehké poruchy srdeční činnosti ovlivňující srdeční rytmus) 

• 

porucha prokrvení rukou nebo nohou, např. Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom, bolesti 
připomínající křeče při chůzi 

• 

dlouhotrvající dýchací obtíže  

• 

diabetes: tento lék nemá  žádný vliv na hladinu krevního cukru, ale mohl by  zamaskovat varovné 
příznaky příliš nízké hladiny krevního cukru (bušení srdce, zrychlený tep) 

• 

zvýšená činnost štítné žlázy: tento lék může zamaskovat příznak této poruchy, kterým je zrychlený 
srdeční tep 

• 

alergie: tento lék může zesílit Vaši reakci na pyl nebo jiné látky, na které jste alergický(á) 

• 

psoriáza (kožní onemocnění - růžové pláty s odlupujícími se šupinami) anebo jestliže jste kdy dříve 
trpěl(a) psoriázou 

• 

máte-li před operací, vždy informujte před anestezií anesteziologa, že užíváte přípravek Nebivolol. 

 
Máte-li  vážnou  poruchu  činnosti  ledvin,  neužívejte  přípravek  Nebivolol  k  léčbě  srdečního  selhání  a 
informujte svého lékaře. 
 
Na začátku léčby chronického srdečního selhání Vás bude pravidelně sledovat zkušený lékař (viz bod 3). 
Léčba se nesmí náhle přerušit, jestliže to není jednoznačně indikováno a zhodnoceno Vaším lékařem (viz 
bod 3). 
 
Děti a dospívající 
Protože o použití přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek údajů, přípravek Nebivolol se 
pro použití u dětí a mladistvých nedoporučuje
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nebivolol:
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné  
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky se současně nesmí užívat 
vůbec, u jiných je třeba provést určité změny (např. dávkování).  
 
Vždy  informujte  svého  lékaře,  jestliže  navíc  k přípravku  Nebivolol  užíváte  nebo  dostáváte  kterékoli 
z těchto léků: 

• 

léky  pro  regulaci  krevního  tlaku  nebo  léky  při  poruchách  srdeční  činnosti  (např.  amiodaron, 
amlodipin,  cibenzolin,  digoxin,  diltiazem,  disopyramid,  felodipin,  flekainid,  guanfacin, 
hydrochinidin, chinidin, klonidin, lacidipin, lidokain, methyldopa, mexiletin, moxonidin, nifedipin, 
nikardipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, rilmenidin, verapamil) 

• 

sympatikomimetické přípravky (léky, které napodobují účinky aktivace sympatiku na srdce a krevní 
oběh)

 

• 

sedativa a léky používané při psychózách (duševních poruchách) např. barbituráty (používané také 
při epilepsii), fenothiaziny (také používané při zvracení a nevolnosti) a thioridazin 

• 

léky používané při depresi, např. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin 

• 

léky používané k anestesii v průběhu chirurgického výkonu 

• 

léky používané při astmatu, ucpaném nose nebo některých onemocněních oka, např. při zvýšeném 
nitroočním tlaku (glaukomu) anebo rozšíření zornice 

• 

amifostin používaný během léčby rakoviny 

• 

baklofen používaný k léčbě epilepsie. 

Všechny tyto léky stejně jako přípravek Nebivolol mohou ovlivnit krevní tlak a/nebo srdeční činnost. 
 

• 

Léky  používané  při nadměrné  kyselosti  žaludeční  šťávy  nebo  při  žaludečních  vředech (antacida), 
např. cimetidin; přípravek Nebivolol užívejte v průběhu jídla a antacidum v době mezi dvěma jídly. 

 
Přípravek Nebivolol s jídlem a pitím: 
Přípravek  Nebivolol  se  může  užívat  spolu  s jídlem  anebo  nalačno,  nejlepší  je  však  tabletu 
zapít přiměřeným množstvím vody. 

 

Těhotenství a kojení: 
Přípravek Nebivolol se v průběhu těhotenství užívat nesmí, pokud to není jednoznačně nezbytné
V období kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje. 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Tento  přípravek  může  způsobit  závratě  a  únavu.  Pokud  u  Vás  takové  účinky  vyvolá,  neřiďte  dopravní 
prostředky, ani neobsluhujte stroje
 
Přípravek Nebivolol obsahuje laktózu. 
Tento  přípravek  obsahuje  laktosu.  Jestliže  Vám  Váš  lékař  oznámil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých 
cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento lék užívat
 
 
3. 

Jak se přípravek Nebivolol užívá 

 
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Přípravek Nebivolol můžete užívat před jídlem, při jídle nebo po jídle, ale můžete jej užívat i nezávisle na 
jídle. Nejlepší je zapít tabletu douškem vody. 

 

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze) 

• 

Obvyklá dávka je 1 tableta denně. Dávka se má dle možnosti užívat vždy ve stejnou denní dobu. 

• 

Starší  pacienti  a  pacienti  s poruchou  činnosti  ledvin  obvykle  léčbu  zahájí  1/2  (polovinou)  tablety 
denně. 

• 

Léčebný  účinek  na  krevní tlak  se  projeví po  1  až  2 týdnech  léčby.  Někdy  se  optimálního  účinku 
dosáhne až po 4 týdnech.  

 
Léčba chronického srdečního selhání 

• 

Vaši léčbu zahájí zkušený lékař, který ji bude mít průběžně pod pečlivým dohledem. 

• 

Váš lékař zahájí léčbu 1/4 (čtvrtinou) tablety denně. Tuto dávku je možno zvýšit po 1 až 2 týdnech 
na  1/2  (jednu  polovinu)  tablety  denně,  pak  na  1  tabletu  denně  a  potom  na  2  tablety  denně  až  do 

dosažení  dávky,  která  je  pro  Vás  vhodná.  Váš  lékař  Vám  předepíše  dávku,  která  je  pro  Vás 
v jednotlivých dávkovacích stupních vhodná; dodržujte jeho pokyny přesně. 

• 

Nejvyšší doporučená dávka je 2 tablety (10 mg) denně. 

• 

Bude třeba, abyste byl(a) pod pečlivým dohledem zkušeného lékaře po 2 hodiny při zahájení léčby 
a pak pokaždé při zvýšení dávky. 

• 

Váš lékař může dávku snížit, je-li toho třeba. 

• 

Léčbu nesmíte náhle ukončit, protože by to mohlo zhoršit Vaše srdeční selhání. 

• 

Pacienti se závažnými poruchami činnosti ledvin tento přípravek užívat nesmějí. 

• 

Užívejte tento přípravek jednou denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu. 

 
Jak dělit tablety 
Pokud  lékař  doporučí  užívat  ¼  nebo  ½  tablety,  položte  tabletu  na  rovný  tvrdý  podklad,  např.  na  stůl, 
dělícím křížem (rýhami) nahoru. 
Tlačte rovnoměrně na celou horní plochu tablety, dokud neuslyšíte křupnutí. 
Nyní se tableta rozdělila na 4 díly, které je možné opatrně oddělit. 
 
Váš lékař se může rozhodnout pro léčbu Vašeho onemocnění ke kombinaci přípravku Nebivolol s jinými 
léky. 
 
Nepoužívejte přípravek k léčbě dětí nebo dospívajících. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nebivolol, než jste měl(a): 
Jestliže jste omylem užil(a) příliš velikou dávku tohoto přípravku, oznamte to  ihned svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Nejčastější příznaky a známky předávkování přípravkem  Nebivolol jsou: velice pomalý tep 
(bradykardie), nízký krevní tlak s možností omdlení (hypotenze), dušnost jako při astmatu (křeč průdušek) 
a akutní srdeční selhání. 
Můžete užít aktivní uhlí (které se dostane ve Vaší lékárně), než se k Vám dostaví lékař.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Nebivolol: 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku  Nebivolol, ale vzpomněl(a) jste si na to jen o něco málo 
později,  užijte  svou  obvyklou  denní  dávku.  Jestliže  však  nastalo  dlouhé  zdržení  (např.  několik  hodin), 
takže  se  doba  příští  nutné  dávky  již  přiblížila,  vynechejte  zapomenutou  dávku  a  užijte  tu  další, 
plánovanou,  normální  dávku  v obvyklou  dobu.  Dávku  nezdvojujte.  Vyhýbejte  se  však  opakovanému 
vynechávání dávky. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nebivolol:
 
Než byste ukončil léčbu přípravkem  Nebivolol, vždy se poraďte se svým lékařem, ať již se přípravkem 
léčíte pro vysoký krevní tlak anebo pro chronické srdeční selhání.  
Neukončujte léčbu přípravkem Nebivolol náhle, protože to může přechodně zhoršit Vaše srdeční selhání. 
Jestliže je nutné ukončit léčbu přípravkem Nebivolol při srdečním selhání, je třeba denní dávku snižovat 
pozvolna, vždy na polovinu v týdenních intervalech. 
 
Máte-li jakékoli další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nebivolol nežádoucí účinky. 
 
Jestliže se přípravek Nebivolol užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, možné nežádoucí účinky jsou: 
 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

• 

bolesti hlavy 

• 

závratě 

• 

únava 

• 

neobvyklé pocity svědění nebo brnění 

• 

průjem 

• 

zácpa 

• 

pocit nevolnosti 

• 

dušnost 

• 

otoky rukou nebo nohou. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

• 

pomalý tep anebo jiné srdeční komplikace 

• 

nízký krevní tlak 

• 

bolesti při chůzi, připomínající křeče 

• 

poruchy vidění 

• 

impotence 

• 

pocity deprese 

• 

trávicí poruchy (dyspepsie), vzduch v žaludku, plynatost, zvracení 

• 

kožní vyrážka, svědění 

• 

dušnost jako při astmatu, vyvolaná náhlými křečemi průdušek (bronchospasmus) 

• 

noční můry.  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 

• 

mdloby 

• 

zhoršení psoriázy (kožního onemocnění – růžové pláty s odlupujícími se šupinami). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

• 

hypersenzitivita 

• 

angioneurotický edém (otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla) 

• 

kopřivka (svědivá vyrážka). 

 

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny u podobných léků

 

halucinace 

• 

psychózy 

• 

zmatenost 

• 

studené končetiny, cyanotické končetiny (modré nebo fialové zabarvení kůže) 

• 

Raynaudův fenomén (změna barvy prstů, nohou a občas jiných oblastí) 

• 

suché oči 

• 

tvorba nové pojivové tkáně v očích a bránici (okulomukokutánní toxicita praktololového typu). 

 
V klinických  studiích  byly  při  léčbě  chronického  srdečního  selhání  zaznamenány  tyto  nežádoucí 
účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

• 

pomalý tep 

• 

závratě. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

• 

zhoršení srdečního selhání 

• 

nízký krevní tlak (např. s pocitem na omdlení a závratí při prudkém vzpřímení z lehu či sedu) 

• 

nesnášenlivost tohoto přípravku 

• 

určitý typ mírné poruchy srdečního převodu, ovlivňující srdeční rytmus (síňokomorová blokáda 1. 
stupně)  

• 

otoky dolních končetin (např. otoky kotníků). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nebivolol uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Nebivolol obsahuje 

• 

Léčivou  látkou  je  nebivolol.  Jedna  tableta  obsahuje  nebivololum  5  mg,  což  odpovídá  nebivololi 
hydrochloridum 5,45 mg  

• 

Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, 
mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2506/05, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát. 

 
Jak přípravek Nebivolol vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek Nebivolol Sandoz 5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety, s dělicím křížem na jedné 
straně, mírně bikonvexní a jsou k dispozici v PVC/AL blistrech anebo v polyethylenových lahvičkách s 
pojistným polyethylenovým uzávěrem po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 nebo 500 
tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobci: 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Ismaning, Německo 
Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Gerlingen, Německo 
LEK S.A., Strykow, Polsko 
LEK S.A., Warsawa, Polsko 
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci:  
Sandoz s.r.o. office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla revidována:  
13. 8. 2017 

Recenze

Recenze produktu NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 98X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 98X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám