Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika monokomponenty

BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 209672
Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Více informací

79
Běžná cena: 94 Kč, Ušetříte: 16 % (15 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g

Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Sp.zn. sukls192573/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta

SOLESMIN 0,4 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je SOLESMIN 0,4 mg a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SOLESMIN 0,4 mg užívat 3.Jak se SOLESMIN 0,4 mg užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek SOLESMIN 0,4 mg uchovávat 6.Obsah balení a další informace

1. Co je SOLESMIN 0,4 mg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SOLESMIN 0,4 mg je tamsulosin-hydrochlorid. Jde o blokátor alfa1-receptorů, který snižuje napětí ve svalstvu prostaty a močové trubice. To umožňuje snazší průtok moče močovou trubicí a usnadňuje se tak močení. Přípravek SOLESMIN 0,4 mg se používá u mužů k léčbě potíží spojených s nezhoubným zbytněním prostaty, jako jsou: obtížné močení, ukapávání moče, silné nutkání k močení, časté močení v noci i ve dne.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SOLESMIN 0,4 mg užívat

Neužívejte přípravek SOLESMIN 0,4 mg:

  • Jestliže jste alergický na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Jestliže máte vážné onemocnění jater.
  • Nebo jestliže trpíte závratěmi, chcete-li se z polohy vleže rychle posadit nebo postavit. Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Solesmin 0,4 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Máte-li se podrobit chirurgickému zákroku na očích kvůli očnímu zákalu, informujte svého ošetřujícího lékaře, že užíváte nebo jste užíval přípravek SOLESMIN 0,4 mg. Oční lékař pak bude moct přijmout opatření, která mohou být nezbytná z hlediska chirurgického postupu nebo podávání léků. Při dlouhodobém užívání tohoto přípravku jsou nutné pravidelné lékařské prohlídky. Vzácně se během užívání přípravku SOLESMIN 0,4 mg může objevit slabost. Při prvních pocitech závratí je třeba posadit se nebo si lehnout, dokud tyto příznaky nevymizí.

Děti a dospívající

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg není určen pro používání u dětské populace. Další léčivé přípravky a přípravek SOLESMIN 0,4 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Svého lékaře nebo lékárníka informujte zvláště o tom, že užíváte následující léky:

  • látky na snižování krevního tlaku nazývané alfa-blokátory (nebo alfa1-adrenoceptorové antagonisté), jako je doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin nebo verapamil. Všechny tyto látky vyvolávají snížení krevního tlaku a jejich přidání k přípravku SOLESMIN 0,4 mg může vést k závratím a slabosti.
  • Před jakoukoliv operací nebo zubním zákrokem informujte svého lékaře nebo zubaře, neboť je možné, že Váš lék může ovlivnit účinky anestetika. Přípravek SOLESMIN 0,4 mg s jídlem a pitím a alkoholem

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg užívejte 30 minut po snídani nebo po prvním denním jídle. Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg není určen pro ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by SOLESMIN 0,4 mg omezoval způsobilost k řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Přesto je třeba myslet na to, že se během léčby mohou objevit závratě. Činnosti vyžadující zvýšenou pozornost byste měl vykonávat až po poradě s lékařem. Přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje

methylparaben a propylparaben, které mohou vyvolávat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Přípravek SOLESMIN 0,4 mg

obsahuje také azorubin a oranžovou žluť, které mohou způsobovat alergické reakce. Přípravek SOLESMIN 0,4 mg

obsahuje sacharosu, to je typ cukru. Pokud Vám lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se SOLESMIN 0,4 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně. Dávku užívejte každý den ve stejnou dobu, a to 30 minut po jídle. Tobolka se polyká celá, nemá se drtit ani žvýkat, protože by se tím narušilo prodloužené uvolňování účinné složky. Jestliže jste zapomněl užít přípravek SOLESMIN 0,4 mg

Vezměte si jej kdykoli později během dne. Pokud si své opomenutí uvědomíte až další den, prostě pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Jestliže jste užil více přípravku SOLESMIN 0,4 mg, než jste měl

Jestliže jste užil více přípravku SOLESMIN 0,4 mg, než jste měl, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte svým lékařem. Hlášeno bylo akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Objevil se pokles krevního tlaku (systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které léčili doplněním tekutin. K zabránění vstřebání je možné použít taková opatření, jako vyvolání zvracení. Při požití vysokých dávek je možné použít výplach žaludku a podat aktivní uhlí a osmotické laxativum jako síran sodný.

Jestliže jste přestal užívat SOLESMIN 0,4 mg

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nicméně, přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout závratě, zvláště při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy vleže); poruchy ejakulace, slabost, bolesti hlavy, bušení srdce, rýma a reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, místní otok). Časté nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 10 lidí) Poruchy nervového systému: závratě (1,3%). Poruchy reprodukčního systému a prsu: poruchy ejakulace. Méně časté nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 100 lidí) Poruchy nervového systému: bolesti hlavy. Srdeční poruchy: bušení srdce (rychlá nebo nepravidelná srdeční činnost). Cévní poruchy:

snížení krevního tlaku při změně tělesné polohy (zvláště při změně z lehu do polohy vsedě nebo vstoje). Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

rýma (podráždění a zánět nosu) - výtok z nosu, kýchání nebo ucpaný nos. Gastrointestinální poruchy:

zácpa, průjem, nevolnost, zvracení. Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, svědění, kopřivka. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

astenie (tělesná slabost). Vzácné nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) Poruchy nervového systému: synkopa (přechodná ztráta vědomí v důsledku omezeného přívodu krve do mozku). Poruchy kůže a podkožní tkáně:

angioedém (ztížené dýchání popřípadě svědění a vyrážka). Velmi vzácné nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí) Poruchy reprodukčního systému a prsu: priapismus (bolestivá dlouhotrvající erekce). Poruchy kůže a podkoží:

Stevens-Johnsonův syndrom (bolestivá zarudlá nebo purpurová vyrážka). Během sledování přípravku po jeho zavedení na trh byly hlášeny případy syndromu malé zornice, které jsou známy jako syndrom plovoucí duhovky během operace (IFIS = INTRA-OPERATIVE FLOPPY IRIS SYNDROME, což je komplikace při operaci očního zákalu) přičítaný léčbě tamsulosinem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek SOLESMIN 0,4 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším a vnitřním obalu za "Použitelné do" a "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje

Léčivou látkou přípravku je:

tamsulosini hydrochloridum v množství 0,4 mg v 1 tobolce. Dalšími složkami jsou:

Jádro:

zrněný cukr (obsahující sacharosu a kukuřičný škrob), mastek, hypromelosa 2506/15, propylenglykol, polysorbát 80, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Ochranná vrstva I:

hypromelosa 2910/6, mastek. Vrstva zajišťující prodloužené uvolňování: disperze ethyl-celulosy 18,8% obsahující: čištěnou vodu, ethyl-celulosu, roztok amoniaku 30%, dibutyl-sebakát, kyselinu olejovou, koloidní bezvodý oxid křemičitý; hypromelosa 2910/6. Ochranná vrstva II:

hypromelosa 2910/6, mastek. Enterosolventní vrstva: disperze MA/EA 1:1 30% obsahující natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, čištěnou vodu; triethyl-citrát. Víčko tobolky:

brilantní modř (E133), azorubin (E122), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171), methylparaben (E218), propylparaben (E216), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky:

oxid titaničitý (E171), methylparaben (E218), propylparaben (E216), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Potisk:

černý a bílý inkoust obsahující: šelak, černý oxid železitý (pouze černý inkoust), propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, oxid titaničitý (E171) (pouze bílý inkoust).

Jak SOLESMIN 0,4 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje bílé až téměř bílé kulaté pelety, které jsou uloženy v tvrdých tobolkách. Tobolky se skládají z víčka hnědé barvy s bílým potiskem UMX-0,4 a z těla bílé barvy s černým potiskem UMX-0,4 Velikost balení: 10, 30, 60, 90, 100 a 300 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Cipla (UK) Limited, Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE ,Velká Británie

Výrobce

S & D Pharma, CZ, spol. s.r.o., Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál PHARMOS a.s.), Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Solesmin 0,4 mg Slovenská republika: Solesmin 0,4 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 7. 2017

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: NATRUM
Produktová řada: Boiron
Kód výrobku: 209672
Kód EAN: 3352710513071
Kód SÚKL: 62988
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica.

Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin.

Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení.

Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře.

Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g zobrazíte nebo stáhnete zde: BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g.pdf

Recenze

Recenze produktu BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám