Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

NASOFAN 60 DÁV Suspenze ve spreji - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43212

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 43212
Kód EAN: 8594737082016
Kód SÚKL: 30684
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Používá se k prevenci a léčbě sezónního alergického zánětu nosní sliznice (např. senné rýmy) a celoročního zánětu nosní sliznice (např. ucpaného nosu nebo rýmy, kýchání a svědění způsobeného domácími prachovými roztoči nebo zvířaty, např. kočkami či psy). Přípravek mohou používat dospělí i děti od 4 let.

Příbalový leták

 

 

 
 

 

Sp.zn.sukls147796/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nasofan 50 mikrogramů/dávka nosní sprej suspenze 

 Fluticasoni propionas 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne

 

kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Nasofan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasofan používat  

3. 

Jak se Nasofan používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Nasofan uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Nasofan a k čemu se používá 

 
Váš  lék  se  nazývá  Nasofan  a  obsahuje  50  mikrogramů  účinné  látky  flutikason-propionát  v každém 
vstřiku. Látka flutikason-propionát patří do skupiny látek, zvané kortikosteroidy.  
 
Přípravek působí protizánětlivě, po aplikaci do nosu snižuje otok a podráždění. Používá se k prevenci 
a  léčbě  sezónního  alergického  zánětu  nosní  sliznice  (například  senné  rýmy)  a  celoročního  zánětu 
nosní  sliznice  (např.  ucpaného  nosu  nebo  rýmy,  kýchání  a  svědění  způsobeného  domácími 
prachovými roztoči nebo zvířaty, např. kočkami či psy). Přípravek mohou používat dospělí i děti ve 
věku od 4 let a starší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasofan používat 

 
Nepoužívejte přípravek Nasofan: 

-  jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Nasofan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže jste někdy prodělal(a) operaci nosu. 
-  jestliže jste v nedávné době prodělal(a) nebo nyní trpíte zánětem horních cest dýchacích 
-  jestliže jste v nedávné době prodělal(a) nebo trpíte nějakým neléčeným zánětem, tuberkulózou 

nebo oparem oka 

-  jestliže jste v poslední době byl(a) léčen(a) steroidy podávanými injekčně nebo delší dobu užíváte 

steroidy vnitřně (perorálně – podáváno ústy) 

 
Při léčbě  sezónní  alergické  rýmy  je  přípravek  Nasofan  většinou  dostatečně  účinný,  avšak  v případě 
obzvláště  masivního  výskytu  letních  alergenů,  může  být  nezbytná  i  další  terapie,  především  při 
výskytu očních příznaků.  

 

 

 
 

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem 

 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nasofan 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně 
léků vydávaných bez předpisu.  
 
Účinek některých přípravků při současné léčbě přípravkem Nasofan může být ovlivněn.  
Zvláště upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, pokud: 

-  používáte jakýkoli lék určený k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol). 
-  Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Nasofan, a pokud tyto léky používáte (včetně 

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě 
sledovat. 

 
Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Přípravek Nasofan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Nasofan obsahuje benzalkonium-chlorid ve formě roztoku 

Přípravek Nasofan obsahuje pomocnou látku benzalkonium-chlorid ve formě roztoku (40 mikrogramů 
v  dávce),  která  působí  dráždivě  a  může  způsobit  kožní  reakci.  Při  dlouhodobějším  užívání  může 
konzervační látka benzalkonium-chlorid vyvolávat otok nosní sliznice. V případě takové reakce (trvale 
ucpaný  nos)  se  doporučuje  užívat  léčivé  přípravky  do  nosu  bez  dané  konzervační  látky.  Pokud  však 
takové léčivé přípravky bez konzervační látky nejsou k dispozici, je třeba zvolit jinou lékovou formu.  
Může způsobit také bronchospasmus (zúžení průdušek). 
 
 
3. 

Jak se Nasofan používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je následující: 
 
Dospělí (i starší nemocní) a děti ve věku od 12 let a starší: 
 
V počátcích  léčby  přípravkem  Nasofan  se  obvykle  vstřikují  dvě  dávky  do  každé  nosní  dírky  jednou 
denně, nejlépe ráno. Tuto dávku může lékař zvýšit maximálně na dvě dávky vstříknuté do každé nosní 
dírky dvakrát denně. 
 
Jakmile dojde ke zvládnutí Vašich příznaků, může Vám lékař snížit dávkování na jeden vstřik do každé 
nosní dírky jednou denně. Pokud se po snížení dávky Vaše příznaky opět zhorší, může Vám lékař dávku 
opět zvýšit na původní dávkování. 
 
Děti ve věku od 4 do 11 let: 
 
Dávkování u dětí od 4 do 11 let je jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně, nejlépe ráno. Tuto 
dávku může lékař zvýšit maximálně na jeden vstřik do každé nosní dírky dvakrát denně. 
 
Tento přípravek není určen pro děti mladší 4 let věku. 
 
Lékař  Vám  předepíše  nejnižší  možnou  dávku  přípravku  Nasofan  schopnou  účinně  zvládnout  Vaše 
příznaky. 

 

 

 
 

 

 
Může  trvat  několik  dní,  než  dojde  ke  zvládnutí  Vašich  příznaků.  Nepřerušujte  užívání  přípravku 
Nasofan, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem. 
 
Dávku zásadně nezvyšujte a nepoužívejte přípravek Nasofan častěji, než Vám předepsal lékař. Je důležité 
nepřekračovat dávku léku předepsanou lékařem. 
 
Pokud přípravek používáte, a přesto Vám v důsledku senné rýmy i nadále slzí nebo Vás svědí oči, řekněte 
to svému lékaři. Možná Vám předepíše jiný lék na zmírnění očních obtíží. 
 
Jak nosní sprej připravit k použití 

Nosní  sprej  Nasofan  je  opatřen  ochranným  krytem,  který  chrání  rozprašovací  nástavec  (aplikátor) 
a udržuje  jej  v  čistotě  –  tento  ochranný  kryt  je  třeba  před  použitím  spreje  sejmout  a  po  použití  zase 
nasadit. 
 
Novou nádobku přípravku Nasofan připravíte k použití následovně:  
 
 1. 

Jemně nádobkou zatřeste a odstraňte ochranný kryt. 

 
2. 

Uchopte  nádobku  svisle  mezi  palcem  umístěným  pod  jejím  dnem  a  ukazováčkem  a 
prostředníkem  umístěnými  po  obou  stranách  aplikátoru.  Dávejte  pozor,  aby  aplikátor  nemířil 
Vaším směrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Stiskněte prsty a napumpujte sprej do rozprašovacího systému. 

 
4. 

Krok 2 a 3 ještě pětkrát zopakujte – nádobka je nyní připravena k použití. 

 
Pokud jste přípravek Nasofan týden a déle nepoužil(a), stlačujte rozprašovač, dokud se neobjeví jemná 
mlha. 
 
Jestliže rozprašovač přes veškerou přípravu nefunguje a je zřejmě ucpaný, můžete jej vyčistit následovně:  
 
Jak nosní sprej čistit 

1. 

Sejměte ochranný kryt. 

 
2. 

Potáhněte za bílý kroužek směrem vzhůru a sejměte aplikátor. 

 

 

 
3. 

Vložte aplikátor i ochranný kryt do teplé vody a nechte je pár minut odmočit, poté je opláchněte 
pod tekoucí vodou. 

 
4. 

Setřeste  nadbytečnou  vodu  a  nechte  aplikátor  i  ochranný  kryt  uschnout  na  teplém  (nikoli 
horkém) místě. 

 
5. 

Nasaďte aplikátor na nádobku. 

 
 
 

 

 

 
 

6. 

V případě  potřeby  připravte  nosní  sprej  k použití  opakovaným 

stlačováním rozprašovače, dokud se neobjeví jemná mlha. 

 

•  Aby  se  aplikátor  nosního  spreje  neucpal,  měl(a)  byste  jej  čistit  alespoň  jednou  týdně.  Další 

čištění je potřebné při ucpání. 

 

•  NIKDY se nepokoušejte uvolnit nebo zvětšit rozprašovací otvor špendlíkem či jiným ostrým 

předmětem, protože byste tím poškodil(a) mechanismus rozprašovače. 

 
Jak nosní sprej používat 

1. 

Protřepte nádobku a sejměte ochranný kryt. 

 
2. 

Jemně se vysmrkejte. 

 
3. 

Přitlačte  prst  na  jednu  nosní  dírku,  ucpěte  ji  a  do  druhé  dírky  vložte  nosní  aplikátor.  Lehce 
předkloňte hlavu, abyste nádobku stále držel(a) ve vzpřímené poloze. 

 

 

 

 
 
 

4. 

Pomalu vdechujte volnou nosní dírkou, současně prsty pevně stiskněte kroužek kolem aplikátoru 
a vstříkněte do nosní dírky dávku jemné mlhy. 

 
5. 

Vydechněte ústy. Krok 4 zopakujte i při případné druhé dávce aplikované do stejné nosní dírky. 

 
6. 

Vyjměte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy.  

 

7. 

Opakujte kroky 3 až 6 a vstříkněte přípravek do druhé nosní dírky. 

 
 

 

 
 

 

Jak postupovat po použití nosního spreje 

•  Opatrně aplikátor otřete kapesníkem nebo ubrouskem a nasaďte na něj ochranný kryt. 

 
Jestliže jste použil(a) více Nasofanu než jste měl(a): 

Je důležité, abyste použil(a) dávku přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Měl(a) byste užívat 
pouze  takovou  dávku,  jakou  Vám  doporučil  lékař.  Použití  větší  nebo  menší  dávky  může  zhoršit  Vaše 
potíže. 
 
Jestliže jste nedopatřením použil(a) větší dávku Nasofanu, než jste měl(a), poraďte se s lékařem. 
 
Lékaři ukažte Nasofan i tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Nasofan: 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a) 
použít přípravek Nasofan ve správnou dobu, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Dávku nezdvojujte. 
Pokud se již blíží doba k použití další dávky, vyčkejte této doby a  v dalším užívání pokračujte jako 
dřív. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Nasofan: 

Je  možné,  že  Vaše  příznaky  začnou  polevovat  až  po  několikadenním  používání  přípravku  –  je  proto 
nezbytné,  abyste  přípravek  Nasofan  používal(a)  pravidelně  podle  doporučení  lékaře  a  abyste  jej 
nevysazoval(a) ani v případě, že se již cítíte lépe, pokud Vám ovšem lékař nedoporučil léčbu přerušit. 

 

 

 
 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se 

svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  používáte  vysoké  dávky  přípravku  Nasofan,  může  se  stát,  že  budete  při  zvýšené  stresové 
zátěži,  při  hospitalizaci  v důsledku  vážného  úrazu  či  nehody  nebo  před  operací,  potřebovat 
dodatečnou léčbu kortikosteroidy.  
 
Léčba  nosními  kortikosteroidy  může  ve  vzácných  případech  ovlivnit  tvorbu  steroidů  v  těle. 
Pravděpodobnost  tohoto  jevu  se  zvyšuje  při  dlouhodobém  používání  vysokých  dávek  přípravku. 
Lékař pomůže zabránit tomuto riziku tak, že Vám předepíše nejnižší dávku kortikosteroidu, která ještě 
umožňuje účinnou léčbu. 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli následujících nežádoucích účinků, přestaňte používat přípravek Nasofan a oznamte 
to prosím svému lékaři, jakmile to bude možné: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10 

•  krvácení z nosu. 

 
Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10 

•  bolest hlavy. 

•  nepříjemná pachuť v ústech nebo čichový vjem v nose. 

•  pocit sucha nebo podráždění v krku, v horních cestách dýchacích, kýchání. 

 

Vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 1000 

•  silná  alergická  reakce  projevující  se  náhlým  výsevem  vyrážky,  otokem  (obvykle  jazyka, 

obličeje nebo rtů) nebo dýchací obtíže. 

•  bronchospasmus (zúžení dolních cest dýchacích). 

 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10000 

•  Po dlouhodobé léčbě byl velmi vzácně hlášen výskyt glaukomu (zvýšeného nitroočního tlaku) 

a katarakty (zákalu oční čočky). 

•  Jen  zcela  ojediněle  může  dojít  k protržení  nosního  septa  (dělící  přepážky  v  nose)  nebo  ke 

vzniku  vředu  na  nosní sliznici,  obvykle  u  pacientů,  kteří  dříve prodělali  chirurgický  zákrok 
v oblasti nosu. 

 
Není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit)  

•  rozmazané vidění. 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
 
Následně se  může  zpomalit růst  u  dětí  –  u dětí  dlouhodobě  léčených nosními  kortikosteroidy  proto 
lékař pravidelně kontroluje jejich výšku. Aby lékař pokud možno zabránil zpomalení růstu, předepíše 
dítěti nejnižší dávku kortikosteroidu, která ještě umožňuje účinnou léčbu. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

 

 

 
 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak Nasofan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nasofan obsahuje 

-  Léčivou látkou je fluticasoni propionas. Jedna odměřená dávka obsahuje 50 mikrogramů 

fluticasoni propionas.  

 
-  Pomocné látky jsou bezvodá glukosa, disperzní celulosa, fenethylalkohol, roztok benzalkonium-

chloridu

 

(40 mikrogramů v dávce), polysorbát 80 a čištěná voda. 

 
Jak přípravek Nasofan vypadá a co obsahuje toto balení 

Je to bílá neprůhledná vodná suspenze ve vícedávkové lahvičce z hnědého skla, vybavené rozprašovací 
dávkovací  pumpičkou. Každá lahvička  přípravku  Nasofan  obsahuje suspensi  pro podání 60,  120, 150, 
240  (2  lahvičky,  každá  s  obsahem  120  dávek)  nebo  360  (3  lahvičky,  každá  s  obsahem  120  dávek) 
dávek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 305/29, 747 70 Komárov, Opava, Česká republika 
 
Výrobce: 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 305/29, 747 70 Komárov, Opava, Česká republika 
Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika 

  Nasofan 

Německo  

 

Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension 

Dánsko  

 

Fluticasonpropionat"Teva" 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 

Španělsko 

 

Fluticasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverización nasal   

Finsko   

 

Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute  

Maďarsko 

 

Flutirin orrspray 

Island   

 

Nasofan 50 míkróg/

skammt nefúði, dreifa

 

Irsko   

 

Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension 

 

 

 
 

 

Itálie   

 

Nasofan 50 microgrammi Spray Nasale 

Malta   

 

Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension 

Nizozemsko 

 

Fluticasonpropionaat Mylan 50 microgram/dosis, neusspray, suspensie 

Polsko   

 

Fanipos, 50 mikrogramów/dawkę donosową aerosol donosa, zawiesina 

Portugalsko 

 

Fluticasona Nasofan 50 microgramas Suspensão para pulverização nasal 

Slovenská republika 

Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia  

Velká Británie   

Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 7. 2017 

 
 

Recenze

Recenze produktu NASOFAN 60 DÁV Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu NASOFAN 60 DÁV Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám