Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Kód výrobku: 14084
Kód EAN: 8590335502369
Kód SÚKL: 53136
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Naramig se používá pouze při prokázané diagnóze migrény. Je indikován k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu ve fázi bolesti hlavy jak s aurou (stavem předcházejícím záchvatu migrény a projevujícím se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní. Přípravek se neužívá preventivně. Přípravek mohou užívat pacienti od 18 do 65 let.

Příbalový leták

1/6
sp.zn.sukls58600/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Naramig 2,5 mg
Potahované tablety
(Naratriptani hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Naramig a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naramig užívat
3. Jak se přípravek Naramig užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Naramig uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Naramig a k čemu se používá

Přípravek Naramig tablety obsahuje naratriptan (ve formě hydrochloridu), který patří do
skupiny léků nazývaných triptany (rovněž známé jako agonisté 5-HT1 receptorů).

Přípravek Naramig se používá k léčbě migrény.

Příznaky migrény mohou být způsobeny dočasným rozšířením krevních cév v hlavě.
Předpokládá se, že přípravek Naramig zmenšuje rozšíření těchto krevních cév. To naopak
pomáhá k odstranění bolesti hlavy a k úlevě od dalších příznaků migrenózního záchvatu, jako
jsou nevolnost nebo zvracení a přecitlivělost na světlo a hluk.

Naramig se používá pouze při prokázané diagnóze migrény. Je indikován k okamžité úlevě
při migrenózním záchvatu ve fázi bolesti hlavy jak s aurou (stavem předcházejícím záchvatu
migrény a projevujícím se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez
ní.
Přípravek se neužívá preventivně.
Přípravek mohou užívat pacienti od 18 do 65 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naramig užívat

Neužívejte přípravek Naramig
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
2/6
- jestliže máte problémy se srdcem, jako např. srdeční selhání nebo bolesti na hrudi
(anginu pectoris), nebo pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt
- jestliže máte problémy s oběhem krve v dolních končetinách, které způsobují křečovité
bolesti při chůzi (onemocnění periferních cév)
- pokud jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, nebo přechodnou (krátkodobou) cévní
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka neboli TIA)
- jestliže máte vysoký krevní tlak
- jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater, poraďte se se svým lékařem. Pokud jsou
problémy s ledvinami nebo játry závažné, pak přípravek Naramig nesmíte užívat
- jestliže užíváte některé další léky k léčbě bolesti hlavy (léčivé přípravky obsahující
ergotamin nebo jeho deriváty, nebo jiné triptany/agonisty 5-HT1 receptoru), nebo jste je
užil(a) během předchozích 24 hodin

Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek
Naramig, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Přípravek Naramig není doporučen pro osoby starší 65 let ani pro děti mladší 18 let.

Než začnete užívat přípravek Naramig, Váš lékař potřebuje vědět, zda se u Vás nevyskytují
rizikové faktory pro srdeční onemocnění:
jestliže jste muž starší 40 let nebo
jestliže jste žena po menopauze
jestliže jste kuřák/kuřačka nebo máte nadváhu
jestliže máte cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu
jestliže máte výraznou rodinnou anamnézu týkající se onemocnění srdce
Pokud se Vás cokoli z těchto bodů týká, může to znamenat, že jste vystaven(a) vyššímu riziku
srdečního onemocnění proto:

Sdělte to svému lékaři, aby mohl před předepsáním přípravku Naramig zkontrolovat
funkci Vašeho srdce.

Ve velmi vzácných případech se po podání přípravku Naramig mohou rozvinout závažné
srdeční komplikace a to i v případě, že se u pacienta předtím žádné známky onemocnění
srdce neprojevily.

Jestliže jste alergický(á) na antibiotika zvaná sulfonamidy.

Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Naramig. Pokud víte, že jste
alergický(á) na některé antibiotikum, ale nejste si jistý(á), zda je to sulfonamid:

Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Naramig.

Pokud užíváte přípravek Naramig často

Příliš časté užívání přípravku Naramig může bolesti hlavy zhoršit.

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Možná bude nutné léčbu přípravkem
Naramig ukončit.


3/6
Další léčivé přípravky a přípravek Naramig

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.

Některé léky se nesmí užívat s přípravkem Naramig a jiné léky, pokud se užívají s
přípravkem Naramig, mohou způsobovat nežádoucí účinky. To se týká:

SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používané k léčbě deprese. Užívání
přípravku Naramig s těmito léky může způsobovat zmatenost, slabost a/nebo poruchu
koordinace (serotoninový syndrom).
Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte ihned svého lékaře.

další agonisté 5-HT1 receptorů, jako je např. sumatriptan, používaný k léčbě migrény
ergotamin rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako např.
methysergid
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Pokud některé z nich užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Naramig se nedoporučuje používat v průběhu těhotenství. Pokud jste těhotná,
domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Naramig
bez toho, že byste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem
Naramig v průběhu těhotenství pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě.

Pokud kojíte, musíte se poradit se svým lékařem, než užijete přípravek Naramig. Po užití
přípravku Naramig byste 24 hodin neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Příznaky migrény nebo přípravek Naramig mohou způsobovat ospalost.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Naramig 2,5 mg
Přípravek Naramig 2,5 mg obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Naramig užívá

Vždy užívejte přípravek Naramig 2,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

Doporučená dávka pro dospělé ve věku od 18 do 65 let je jedna 2,5mg tableta přípravku
Naramig.

Jak se užívá

4/6
Tabletu spolkněte celou a zapijte jí vodou.

Kdy přípravek užívat

Přípravek Naramig by se měl užít co nejdříve po nástupu migrenózních bolestí hlavy, ale
může se užít v kterékoliv době během záchvatu.

Neužívejte přípravek Naramig, abyste předcházel(a) záchvatu migrény.

Pokud se příznaky začínají vracet:
pokud nemáte problémy s ledvinami nebo játry, můžete si po 4 hodinách vzít druhou
tabletu přípravku Naramig
během 24 hodin nesmíte užít více než dvě tablety přípravku Naramig
pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, neužívejte více než jednu tabletu
v průběhu 24 hodin. Pokud jsou problémy s ledvinami nebo játry závažné, pak
přípravek Naramig nesmíte užívat

Pokud první tableta nemá žádný účinek

Neužívejte druhou tabletu v průběhu stejného záchvatu, protože není pravděpodobné, že by
měla nějaký účinek. Pokud po podání přípravku Naramig nedošlo k úlevě:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky k léčbě bolesti hlavy s výjimkou přípravků
obsahujících triptany/agonisty 5-HT1 receptorů (např. sumatriptan) nebo přípravků
obsahujících ergotamin (nebo jeho deriváty).

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Užití příliš velkého množství přípravku Naramig může způsobit zdravotní potíže.
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet: Poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo
lékárníkem. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Naramig.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce: Ty jsou u pacientů užívajících Naramig vzácné. Příznaky zahrnují:
vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka)
otok obličeje nebo úst (angioedém) způsobující obtíže s dýcháním
mdloby
Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře. Přestaňte užívat
přípravek Naramig.

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu z 10:
brnění nebo pocit tepla na jakékoli části těla včetně hrudníku a krku
nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ačkoli toto mohou být i příznaky
samotné migrény
5/6
závrať, ospalost, malátnost/únava

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:
bolest, pocit tíhy, tlaku nebo tísně na kterékoli části těla včetně hrudníku a krku
poruchy zraku
poruchy srdečního rytmu (tachykardie, bradykardie), pocit bušení srdce
zvýšení krevního tlaku (v období do 12 hodin po podání přípravku)

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu z 1 000:
alergická reakce (v různé intenzitě od kožních příznaků přecitlivělosti až po
anafylaktickou reakci)
nedostatečné zásobování střeva krví (ischemická kolitida)
vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihovat až 1 osobu z 10 000:
problémy se srdcem, včetně závažné bolesti na hrudi (angina pectoris) a srdeční
příhody (infarkt myokardu)
špatná cirkulace krve v pažích a dolních končetinách

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Naramig uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Naramig obsahuje
Léčivou látkou je naratriptani hydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje naratriptani hydrochloridum 2,78 mg, což odpovídá
naratriptanum 2,5 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-
stearát.
Potahová vrstva: potahová soustava Opadry OY-S-21027 zelená (hypromelosa, oxid
titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132))

Jak přípravek Naramig vypadá a co obsahuje toto balení
6/6
Naramig 2,5 mg: Zelené bikonvexní potahované tablety tvaru D, na jedné straně vyraženo
GX CE5.

Potahované tablety jsou baleny do Al/OPA-Al-PVC blistrů. Blistry jsou uloženy do papírové
krabičky.

Velikost balení:
Balení obsahující 2, 4 nebo 6 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce:
Glaxo Wellcome Operations, Ware, Velká Británie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznaň, PolskoTato příbalová informace byla naposledy revidována:
5.4.2013

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
B.N.= Číslo šarže
EXP = Použitelné doRecenze

Recenze produktu NARAMIG 2,5 MG 4X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NARAMIG 2,5 MG 4X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze