Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

NARAMIG 2,5 MG 4X2.5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14084

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Kód výrobku: 14084
Kód EAN: 8590335502369
Kód SÚKL: 53136
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Naramig se používá pouze při prokázané diagnóze migrény. Je indikován k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu ve fázi bolesti hlavy jak s aurou (stavem předcházejícím záchvatu migrény a projevujícím se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní. Přípravek se neužívá preventivně. Přípravek mohou užívat pacienti od 18 do 65 let.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls122223/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Naramig 2,5 mg 

potahované tablety 

(Naratriptani hydrochloridum) 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 

Co je přípravek Naramig a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naramig užívat 

3. 

Jak se přípravek Naramig užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Naramig uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Naramig a k čemu se používá 

 
Přípravek Naramig tablety obsahuje naratriptan (ve formě hydrochloridu), který patří 
do skupiny léků nazývaných triptany (rovněž známé jako agonisté 5-HT

1

 receptorů). 

 
Přípravek Naramig se používá k léčbě migrény. 
 
Příznaky migrény mohou být způsobeny dočasným rozšířením krevních cév v hlavě. 
Předpokládá se, že přípravek Naramig zmenšuje rozšíření těchto krevních cév. To následně 
pomáhá k odstranění bolesti hlavy a k úlevě od dalších příznaků migrenózního záchvatu, jako 
jsou nevolnost nebo zvracení a přecitlivělost na světlo a hluk. 
 
Naramig se používá pouze při prokázané diagnóze migrény. Je indikován k okamžité úlevě 
při migrenózním záchvatu ve fázi bolesti hlavy jak s aurou (stavem předcházejícím záchvatu 
migrény a projevujícím se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak 
bez ní. 
Přípravek se neužívá preventivně. 
Přípravek mohou užívat pacienti od 18 do 65 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naramig užívat   

 
Neužívejte přípravek Naramig: 

2/6 

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 
látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže máte problémy se srdcem, jako např. srdeční selhání nebo bolesti na hrudi 
(anginu pectoris), nebo pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt; 

 

jestliže máte problémy s oběhem krve v dolních končetinách, které způsobují křečovité 
bolesti při chůzi (onemocnění periferních cév); 

 

pokud jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, nebo přechodnou (krátkodobou) cévní 
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka neboli TIA); 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak; 

 

jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater, poraďte se se svým lékařem. Pokud jsou 
problémy s ledvinami nebo játry závažné, pak přípravek Naramig nesmíte užívat; 

 

jestliže užíváte některé další léky k léčbě bolesti hlavy (léčivé přípravky obsahující 
ergotamin nebo jeho deriváty, nebo jiné triptany/agonisty 5-HT

1

 receptoru), nebo jste 

je užil(a) během předchozích 24 hodin. 

 

 

Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek 
Naramig, dokud se neporadíte se svým lékařem. 

 
Upozornění a opatření 
 
Přípravek Naramig není doporučen pro osoby starší 65 let ani pro děti mladší 18 let. 
 
Než začnete užívat přípravek Naramig, Váš lékař potřebuje vědět, zda se u Vás nevyskytují 
rizikové faktory pro srdeční onemocnění: 
 

jestliže jste muž starší 40 let nebo 

 

jestliže jste žena po menopauze; 

 

jestliže jste kuřák/kuřačka nebo máte nadváhu; 

 

jestliže máte cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu; 

 

jestliže máte výraznou rodinnou anamnézu týkající se onemocnění srdce. 

Pokud se Vás cokoli z těchto bodů týká, může to znamenat, že jste vystaven(a) vyššímu riziku 
srdečního onemocnění – proto: 
 

 

Sdělte to svému lékaři, aby mohl před předepsáním přípravku Naramig zkontrolovat 
funkci Vašeho srdce. 

 
Ve velmi vzácných případech se po podání přípravku Naramig mohou rozvinout závažné 
srdeční komplikace a to i v případě, že se u pacienta předtím žádné známky onemocnění 
srdce neprojevily. 
 
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika zvaná sulfonamidy. 
 
Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Naramig. Pokud víte, že jste 
alergický(á) na některé antibiotikum, ale nejste si jistý(á), zda je to sulfonamid: 
 

 

Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Naramig. 

 
Pokud užíváte přípravek Naramig často 
 
Příliš časté užívání přípravku Naramig může bolesti hlavy zhoršit. 
 

 

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Možná bude nutné léčbu přípravkem 
Naramig ukončit. 

 

3/6 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Naramig 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky se nesmí užívat s přípravkem Naramig a jiné léky, pokud se užívají 
s přípravkem Naramig, mohou způsobovat nežádoucí účinky. To se týká: 
 
 

SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používané k léčbě deprese. Užívání přípravku 
Naramig s těmito léky může způsobovat zmatenost, slabost a/nebo poruchu koordinace 
(serotoninový syndrom). 

 

Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 
 

další agonisté 5-HT

1

 receptorů, jako je např. sumatriptan, používaný k léčbě migrény; 

 

ergotamin rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako např. 
methysergid; 

 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou. 

 

 

Pokud některé z nich užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Přípravek Naramig se nedoporučuje používat v průběhu těhotenství. Pokud jste těhotná, 
domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Naramig 
bez toho, že byste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem 
Naramig v průběhu těhotenství pro Vás oproti riziku pro Vaše dítě. 
 
Pokud kojíte, musíte se poradit se svým lékařem, než užijete přípravek Naramig. Po užití 
přípravku Naramig byste 24 hodin neměla kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Příznaky migrény nebo přípravek Naramig mohou způsobovat ospalost. 

 

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře. 

 
Důležité informace o některých složkách přípravku Naramig 2,5 mg 
Přípravek Naramig 2,5 mg obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

  Jak se přípravek Naramig užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Naramig 2,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik přípravku užívat 
 
Doporučená dávka pro dospělé ve věku od 18 do 65 let je jedna 2,5mg tableta přípravku 
Naramig. 
 

4/6 

Jak se užívá 
 
Tabletu spolkněte celou a zapijte jí vodou. 
 
Kdy přípravek užívat 
 
Přípravek Naramig by se měl užít co nejdříve po nástupu migrenózních bolestí hlavy, ale 
může se užít v kterékoliv době během záchvatu.  
 
Neužívejte přípravek Naramig, abyste předcházel(a) záchvatu migrény. 
 
Pokud se příznaky začínají vracet: 
 

pokud nemáte problémy s ledvinami nebo játry, můžete si po 4 hodinách vzít druhou 
tabletu přípravku Naramig; 

 

během 24 hodin nesmíte užít více než dvě tablety přípravku Naramig; 

 

pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, neužívejte více než jednu tabletu 
v průběhu 24 hodin. Pokud jsou problémy s ledvinami nebo játry závažné, pak 
přípravek Naramig nesmíte užívat. 

 
Pokud první tableta nemá žádný účinek 
 
Neužívejte druhou tabletu v průběhu stejného záchvatu, protože není pravděpodobné, že by 
měla nějaký účinek. Pokud po podání přípravku Naramig nedošlo k úlevě: 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky k léčbě bolesti hlavy s výjimkou přípravků 
obsahujících triptany/agonisty 5-HT

1

 receptorů (např. sumatriptan) nebo přípravků 

obsahujících ergotamin (nebo jeho deriváty). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
 
Užití příliš velkého množství přípravku Naramig může způsobit zdravotní potíže. 

 

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet: Poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Naramig. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Alergické reakce: Ty jsou u pacientů užívajících Naramig vzácné. Příznaky zahrnují: 
 

vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka); 

 

otok obličeje nebo úst (angioedém) způsobující obtíže s dýcháním; 

 

mdloby. 

 

Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře. Přestaňte užívat 
přípravek Naramig. 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 10: 

5/6 

 

brnění nebo pocit tepla na jakékoli části těla včetně hrudníku a krku; 

 

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ačkoli toto mohou být i příznaky samotné 
migrény; 

 

závrať, ospalost, malátnost/únava. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu ze 100: 
 

bolest, pocit tíhy, tlaku nebo tísně na kterékoli části těla včetně hrudníku a krku; 

 

poruchy zraku; 

 

poruchy srdečního rytmu (tachykardie, bradykardie), pocit bušení srdce; 

 

zvýšení krevního tlaku (v období do 12 hodin po podání přípravku). 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 1 000: 
 

alergická reakce (v různé intenzitě od kožních příznaků přecitlivělosti až po 
anafylaktickou reakci); 

 

nedostatečné zásobování střeva krví (ischemická kolitida); 

 

vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihovat až 1 osobu z 10 000: 
 

problémy se srdcem, včetně závažné bolesti na hrudi (angina pectoris) a srdeční 
příhody (infarkt myokardu); 

 

špatná cirkulace krve v pažích a dolních končetinách. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

  Jak přípravek Naramig uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
 
6. 

  Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Naramig obsahuje 

6/6 

Léčivou látkou je naratriptani hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 
naratriptani hydrochloridum 2,78 mg, což odpovídá naratriptanum 2,5 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-
stearát; 
potahová vrstva: potahová soustava Opadry OY-S-21027 zelená (hypromelosa, oxid titaničitý 
(E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132)). 
 
Jak přípravek Naramig vypadá a co obsahuje toto balení 
Naramig 2,5 mg: Zelené bikonvexní potahované tablety tvaru „D“, na jedné straně vyraženo 
GX CE5. 
 
Potahované tablety jsou baleny do Al/OPA-Al-PVC blistrů nebo blistrů zabezpečených proti 
otevření dětmi. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky.

 

 
Velikost balení: 
Balení obsahující 2, 4 nebo 6 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobce: 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznaň, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.7.2016 
 

Recenze

Recenze produktu NARAMIG 2,5 MG 4X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NARAMIG 2,5 MG 4X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám