Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101235
Kód EAN:
Kód SÚKL: 109255
Nantarid se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie mohou zahrnovat halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a děsivé myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Nantarid se používá rovněž k léčbě manických epizod, které se mohou projevovat takovými příznaky, jako je pocit povznesenosti nebo neobvykle nadměrné energie. Pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku než je obvyklé, překotně mluví a neustále mají nové nápady a myšlenky. Stejně tak mohou pociťovat neobvyklou vznětlivost.

Příbalový leták

1/9
sp.zn. sukls259048/2011, sukls259049/2011, sukls259050/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
Nantarid 100 mg
Nantarid 200 mg
Nantarid 300 mg
potahované tablety
quetiapinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Nantarid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nantarid užívat
3. Jak se přípravek Nantarid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Nantarid uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Nantarid a k čemu se používá
Nantarid patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky určitých
duševních nemocí.
Nantarid se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie mohou zahrnovat halucinace (např.
nevysvětlitelné hlasy), podivné a děsivé myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.
Nantarid se používá rovněž k léčbě manických epizod, které se mohou projevovat takovými příznaky,
jako je pocit povznesenosti nebo neobvykle nadměrné energie. Pacienti se vyznačují sníženou
potřebou spánku, než je obvyklé, překotně mluví a neustále mají nové nápady a myšlenky. Mohou
však pociťovat také neobvyklou podrážděnost.
Nantarid se také může používat k léčbě bipolární deprese: kdy můžete stále pociťovat smutek nebo být
depresivní (skleslí), můžete mít pocit viny, pocit ztráty energie, ztrátu chuti k jídlu nebo nemůžete
spát.
Nantarid se může používat také jako prevence rekurence (návratu) depresivních, manických nebo
smíšených epizod u pacientů, kteří již dříve odpovídali na léčbu kvetiapinem.
2/9
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nantarid užívat
Neužívejte přípravek Nantarid
- jestliže jste alergický (á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
- jestliže užíváte některý z následujících léků:
- některé léky na léčbu HIV,
- azolové přípravky (na léčbu plísňových onemocnění),
- erythromycin nebo klarithromycin (na léčbu infekcí),
- nefazodon (pro léčbu depresí).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Nantarid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nantarid je zapotřebí:
- jestliže máte špatný krevní oběh v oblasti srdce a mozku, anebo stavy, které vedou ke snížení
krevního tlaku. Nantarid může vyvolat pokles krevního tlaku při vztyčení nebo postavení se,
zejména při zvyšování dávky na počátku léčby (viz bod 4).
- jestliže jste měl (a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu), zvláště pokud jste starší pacient (zejména
na začátku léčby).
- jestliže jste měl (a) nízký počet bílých krvinek.
- jestliže se u Vás vyskytl epileptický záchvat. Oznamte to lékaři dříve, než začnete užívat přípravek
Nantarid.
- jestliže zpozorujete jakýkoli nechtěný pohyb nebo pokud po nějaké době léčby zaznamenáte
poruchy hybnosti, například neobvyklé pohyby, které se opakovaně vrací. Pokud je to Váš případ,
informujte lékaře.
- jestliže máte horečku, zrychlené dýchání, výrazně se potíte, pozorujete změny ve stavu vědomí
nebo ztuhlé svaly, nepokračujte v užívání přípravku Nantarid, ale okamžitě vyhledejte lékaře.
Může to být příznakem nebezpečné poruchy známé jako maligní neuroleptický syndrom.
- jestliže užíváte léky, které urychlují nebo zpomalují odbourávání kventiapinu v játrech, například
antiepileptika, s obsahem účinné látky karbamazepin nebo fenytoin (viz také bod 2), současně
s přípravkem Nantarid, oznamte to lékaři. Lékař Vám předepíše jiný lék, který neovlivňuje
odbourávání přípravku Nantarid, nebo upraví dávku podle potřeby. Upozorněte lékaře předem,
pokud máte v úmyslu ukončit užívání těchto léků.
- jestliže máte cukrovku (diabetes). Ve velmi vzácných případech byl v průběhu užívání přípravku
Nantarid pozorován vzestup hladiny cukru v krvi. Jste-li diabetik nebo máte sklon ke zvýšené
hladině cukru v krvi, doporučuje se pravidelné sledování glykemie v průběhu léčby přípravkem
Nantarid (viz bod 4 ).
- jestliže trpíte kardiovaskulární poruchou (srdeční selhávání nebo sklon k nepravidelnosti tepu) a
zejména pokud jste starší, může se vzácně projevit porucha vedení vzruchu v srdečním svalu
(prodloužený interval QT). Z toho důvodu je třeba zachovávat zvláštní opatrnost a nesmíte užívat
současně jiné neuroleptické léky, protože tyto mohou zvýraznit uvedený účinek.
- jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.
- jestliže trpíte poruchou jaterní funkce. V takovém případě musíte být při užívání přípravku
Nantarid opatrný (á), zejména na počátku léčby (viz bod 3 ).
3/9
- jestliže máte v úmyslu přerušit užívání přípravku Nantarid. Lékař Vám obyčejně doporučí
snižování dávek přípravku v průběhu několika týdnů. Pokud ukončíte užívání přípravku Nantarid
a zejména pokud tak učiníte náhle, je riziko vzniku příznaků z vysazení. Akutní příznaky
z vysazení jsou nevolnost, zvracení a nespavost.
- jestliže máte problémy se slinivkou břišní (např. zánět slinivky břišní, pankreatitida).
- Jestliže jste starší osoba s demencí (trvalý úbytek duševních funkcí a schopností). V tomto případě
nesmíte přípravek Nantarid užívat, protože léky ze skupiny, kam přípravek Nantarid patří, mohou
zvýšit u starších pacientů s demencí riziko mrtvice (cévní mozkové příhody) nebo v některých
případech riziko úmrtí.
Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí, mohou se u Vás někdy vyskytnout myšlenky na sebepoškození či sebevraždu.
Tyto myšlenky mohou být častější, když poprvé začnete užívat antidepresiva, neboť u těchto léků
nějakou dobu trvá, než začnou působit, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. Je pravděpodobnější, že
budete mít tyto myšlenky, pokud jste již předtím měl (a) myšlenky na sebevraždu, nebo že sám (sama)
sebe poraníte.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře
nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi a požádáte je,
aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se
deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.
U pacientů užívajících přípravek Nantarid byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Vy i Váš lékař
musíte kontrolovat pravidelně Vaši tělesnou hmotnost.
Léčba kvetiapinem byla spojena s výskytem závratí a ospalosti, zvláště na počátku léčby, kdy se
stanovuje dávka. To může zvýšit výskyt náhodných zranění (pádů), zvláště u starší populace.
Děti a dospívající
Kvetiapin není doporučen pro užití u dětí a dospívajících ve věku méně než 18 let, a to z důvodu
nedostatku údajů podporujících užití v této věkové skupině.
Další léčivé přípravky a přípravek Nantarid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
(a) nebo které možná budete užívat.
Řekněte také lékaři, pokud užíváte lék zvaný rifampicin (na tuberkulózu) nebo barbituráty (na
nespavost).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakékoli léky, které mohou narušit hladiny iontů ve Vaší krvi
(např. močopudné léky, tzv. diuretika) nebo které mohou způsobit změny normálního rytmu srdce
(prodloužení intervalu QT).
Účinek přípravku Nantarid může být výraznější nebo riziko nežádoucích účinků zvýšené, pokud
užíváte léky, které brání odbourávání kventiapinu v játrech (viz níže), takže tyto léky jsou
kontraindikované (nesmíte je užívat) - například:
- léky na léčbu AIDS (inhibitory HIV proteáz),
- některé léky proti plísním, které obsahují účinné látky azolového typu (např. ketokonazol),
- určitá antibiotika makrolidového typu (erythromycin nebo klarithromycin),
4/9
- antidepresivum nefazodon (viz bod 2).
Užívá-li se Nantarid s léky, které snižují hladinu kvetiapinu v krvi, může dojít k oslabení jeho účinku,
jsou to například:
- karbamazepin a fenytoin (léky na léčbu epilepsie),
- thioridazin (léčivá látka snižující podráždění a agresivitu).
Účinky na vyšetření přítomnosti léků v moči
Pokud je moč vyšetřována na obsah léků, může užívání přípravku Nantarid způsobit při užití
některých vyšetřovacích metod pozitivní výsledky na metadon nebo na některé léky proti depresi
nazývané tricyklická antidepresiva (TCA), i když nemusíte metadon ani TCA užívat. Pokud k tomu
dojde, je třeba použít přesnější metodu vyšetření.
Přípravek Nantarid s jídlem, pitím a alkoholem
Nantarid je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.
Nekonzumujte alkohol, pokud užíváte přípravek Nantarid, tato kombinace může způsobit ospalost.
Nantarid nezapíjejte grapefruitovým džusem, protože to může ovlivnit účinek léku.
Těhotenství, kojení a fertilita (plodnost)
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Dosud nejsou údaje o užívání přípravku Nantarid v průběhu těhotenství. Z toho důvodu se přípravek
Nantarid nesmí užívat v těhotenství, pokud lékař nerozhodne, že je pro Vás léčba nezbytně nutná.
U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Není známo, v jaké míře se kvetiapin vylučuje do mateřského mléka. Pokud je léčba nezbytná,
nesmíte kojit.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I když se přípravek Nantarid užívá přesně podle doporučení, může snížit schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje. Nesmíte proto řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, dokud
nezjistíte, jak na Vás tento lék působí.
Přípravek Nantarid obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Nantarid užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
5/9
Pro počáteční léčbu je třeba použít na trhu dostupný lék s obsahem 25 mg kvetiapinu.
Doporučená denní dávka je obvykle rozdělena do dvou dílčích dávek. Tablety zapíjejte dostatečným
množstvím tekutin (nejlépe sklenicí pitné vody). Tablety je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.
Pokud je to možné, užívejte je vždy každý den ve stejnou dobu.
Při léčbě schizofrenie
Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je: první den 50 mg kvetiapinu, druhý den 100 mg, třetí
den 200 mg a čtvrtý den 300 mg kvetiapinu.
Od 4. dne dále má být dávka postupně zvyšována, obvykle na 300 až 450 mg denně.
V závislosti na individuální klinické odpovědi a toleranci pacienta se může dávka pohybovat v
rozmezí 150 mg až 750 mg denně.
Při léčbě manických epizod
Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je: první den 100 mg kvetiapinu, druhý den 200 mg, třetí
den 300 mg a čtvrtý den 400 mg kvetiapinu. Další úprava dávky do šestého dne může být až na 800
mg kvetiapinu denně. Zvyšování dávky nemá přesáhnout 200 mg denně. V závislosti na individuální
klinické odpovědi a toleranci pacienta se může dávka pohybovat v rozmezí 200 mg až 800 mg denně.
Váš ošetřující lékař rozhodne, jak dlouho budete přípravek Nantarid užívat.
Při léčbě depresivních epizod u bipolární deprese
Přípravek Nantarid je třeba užívat jednou denně, a to před spaním. Celková denní dávka po dobu
prvních čtyř dnů léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).
Doporučená denní dávka je 300 mg.
Při prevenci rekurence (návratu) depresivních, manických a smíšených epizod
Pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní fázi bipolární poruchy mají pokračovat
v léčbě stejnou dávkou. Dávka se má pohybovat v rozmezí od 300 do 800 mg/den. Je důležité, aby
jako udržovací léčba byla užita nejnižší účinná dávka.
Použití u dětí a dospívajících
Vzhledem k nedostatku zkušeností s kvetiapinem není běžné doporučení pro tuto věkovou skupinu.
Starší pacienti
Lékař Vám možná předepíše jinou dávku v závislosti na Vaší toleranci a účinku přípravku Nantarid.
Je pravděpodobné, že budete potřebovat nižší dávku než mladší pacienti a dávka se bude zvyšovat
pomaleji.
Snížená funkce jater
Lékař Vám pravděpodobně určí jinou dávku v závislosti na účinku léku Nantarid a podle toho, jak jej
tolerujete.
Domluvte se s lékařem, pokud si myslíte, že účinek přípravku Nantarid je příliš silný nebo slabý.
Jestliže jste užil (a) více přípravku Nantarid, než jste měl (a)
6/9
Příznaky předávkování jsou převážně vystupňováním známých účinků léčivé látky tj. závrať, útlum,
zrychlení srdeční činnosti a nízký krevní tlak.
Jestliže jste užil (a) více přípravku Nantarid než jste měl (a), ihned kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo
nemocnici.
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Nantarid
Jestliže zapomenete užít jednu dávku přípravku Nantarid, neužívejte zapomenutou dávku. Místo toho
užijte příští dávku v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou
dávku.
Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Nantarid
Nikdy nepřerušujte nebo nepřestávejte užívat přípravek Nantarid bez porady s lékařem. Může se stát,
že ovlivníte úspěšnost léčby. Akutní příznaky z vysazení jsou pocit nevolnosti, zvracení a nespavost,
bolest hlavy, průjem, závratě a podrážděnost. Je důležité vysazovat dávku postupně, aby se předešlo
příznakům z vysazení. Před vysazením léčby Vám lékař může navrhnout postupné snižování dávky,
aby se předešlo těmto nežádoucím účinkům.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pro hodnocení nežádoucích účinků se používá následující popis četnosti:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
Není známo četnost nelze z dostupných údajů určit
Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky přípravku Nantarid jsou ospalost, závratě, sucho v ústech,
lehká slabost, zácpa, zvýšená tepová frekvence, pokles krevního tlaku zejména při postavení se nebo
vestoje, poruchy trávení.
Velmi časté nežádoucí účinky
Ospalost a závratě (tyto příznaky obvykle vymizí po delším užívání), bolest hlavy.
Sucho v ústech, přírůstek tělesné hmotnosti, zvýšení hladiny tuků v krvi (triglyceridy v séru), zvýšení
celkového cholesterolu, snížení HDL cholesterolu a hemoglobinu. V případě přerušení léčby příznaky
z přerušení léčby, kam patří nevolnost, zvracení a nespavost, závratě, průjem, bolest hlavy,
podrážděnost.
7/9
Časté nežádoucí účinky
Dýchací obtíže, ucpaný nos, zažívací obtíže, zácpa, zvracení, zvýšení chuti k jídlu, zvýšení hladiny
cukru v krvi, otoky rukou a nohou, pocit slabosti, přechodné snížení počtu některých bílých krvinek
(leukopenie) a zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek), změny hormonů štítné žlázy, zvýšení
hladiny prolaktinu v krvi, přechodné změny jaterních funkcí (zvýšení jaterních enzymů: AST, ALT,
gamma-GT).
Můžete pozorovat pokles krevního tlaku při zahájení léčby, zejména při vstávání nebo vestoje
(ortostatická hypotenze), což může vyvolat palpitace (bušení srdce) a závratě. Můžete také omdlít.
Pokud cítíte závrať nebo mdloby, posaďte se nebo si lehněte, dokud se Vám neudělá lépe. Tyto
příznaky obyčejně vymizí, jakmile se lék užívá déle. Pokud se stav nezlepší, promluvte si se
svým lékařem.
Abnormální sny a noční můry.
Myšlenky na sebevraždu a sebevražedné chování.
Extrapyramidové příznaky, které mohou zahrnovat extrémní neklid, nechtěné pohyby a
nekontrolovanou řeč.
Zrychlená tepová frekvence, palpitace, rozmazané vidění, podrážděnost, horečka.
Méně časté nežádoucí účinky
Snížení počtu krevních destiček, anemie (chudokrevnost), přecitlivělost (alergie), hypotyreóza
(snížená činnost štítné žlázy), snížení hladiny sodíku v krvi, cukrovka, křeče (záchvaty), neobvyklé
pohyby, které se opakovaně vrací, neodolatelné nutkání pohybovat nohou nebo rukou, potíže
s polykáním, změny na EKG (prodloužení intervalu QT), pomalý tlukot srdce, sexuální poruchy.
Vzácné nežádoucí účinky
Snížení počtu některých krevních buněk (agranulocytóza), žilní tromboembolismus, žloutenka, zánět
jater nebo slinivky břišní, priapismus (dlouhotrvající a bolestivá erekce), otok prsou, sekrece mléka
z prsou, poruchy menstruace, somnambulismus (náměsíčnost, stav, kdy jedinec během spánku chodí a
nekontrolovaně vykonává různé činnosti) a související reakce jako je mluvení ze spánku a konzumace
potravy během spánku, hypotermie (příliš nízká teplota), zvýšená hladina enzymu kreatinfosfokinázy
v krvi. Metabolický syndrom (stav, který zvyšuje riziko rozvoje poruch srdce a cukrovky).
Současně se mohou vzácně objevit následující nežádoucí reakce: horečka, zrychlené dýchání,
nadměrné pocení, změny vědomí a svalová ztuhlost. Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou
současně, může se jednat o závažnou poruchu (maligní neuroleptický syndrom). Pokud se tak stane,
přestaňte užívat přípravek Nantarid a neprodleně informujte lékaře.
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Reakce z přecitlivělosti jako je bolestivý otok kůže a sliznic (angioneurotický edém), závažná
alergická reakce (anafylaxe), která může způsobit dýchací problémy nebo šok, vážné postižení kůže
s horečkou a tvorbou puchýřů na sliznicích (Stevens-Johnsonův syndrom). Abnormální rozpad svalů,
který může vést k problémům s ledvinami. Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu.
Frekvence není známa
Snížení počtu některých krevních buněk (neutropenie).
Závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži.
Syndrom z vysazení léku u novorozenců: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.
8/9
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. Jak přípravek Nantarid uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na papírové krabičce za
"EXP.:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Nantarid obsahuje
Nantarid 100 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (ve formě fumarátu).
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě fumarátu).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (Typ A), povidon (K29-32), magnesium-stearát.
Potahová vrstva:
Hypromelosa 6 cP, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), makrogol 400.
Nantarid 200 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (ve formě fumarátu).
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě fumarátu).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (Typ A), povidon (K29-32), magnesium-stearát.
Potahová vrstva:
Hypromelosa 5 cP, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.
Nantarid 300 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (ve formě fumarátu).
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě fumarátu).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
9/9
karboxymethylškrobu (Typ A), povidon (K29-32), magnesium-stearát.
Potahová vrstva:
Hypromelosa 5 cP, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.
Jak přípravek Nantarid vypadá a co obsahuje toto balení
Nantarid 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na
jedné straně, tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Nantarid 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.
Nantarid 300 mg, potahované tablety: bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné
straně, tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Tablety jsou baleny v blistrech.
Velikost balení:
Nantarid 100 mg, 200 mg, 300 mg, potahované tablety: 30, 60, 90 tablet (v blistrech).
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út. 19-21
1103 Budapešť,
Maďarsko.
Výrobce:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út. 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko.
Gedeon Richter Polska Sp. z.o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polsko
Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Dánsko: Nantarid 25, 100, 150, 200, 300 mg filmovertrukne tabletter
Nantarid Start-pakke filmovertrukne tabletter
Česká republika: Nantarid 100, 200, 300 mg potahované tablety
Maďarsko: Nantarid 25, 100, 150, 200, 300 mg filmtabletta
Nantarid Starter 25 mg és 100 mg filmtabletta
Lotyšsko: Nantarid 100, 200, 300 mg apvalkots tabletes
Litva: Nantarid 100, 200, 300 mg plvele dengtos tablets
Polsko: Nantarid 25, 100, 200, 300 mg tabletki powlekane
Slovenská republika: Nantarid 100, 200, 300 mg filmom obalené tablety
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
31.7.2013

Recenze

Recenze produktu NANTARID 300 MG 60X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NANTARID 300 MG 60X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze