Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101153

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101153
Kód EAN: 8595204800584
Kód SÚKL: 118656
Používá se ke krátkodobé léčbě středně silných až silných bolestí. Může se také použít před a po operaci.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn.sukls128138/2017 
a sp.zn.sukls169187/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nalbuphin OrPha, 10 mg/ml injekční roztok 

Nalbuphini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Nalbuphin OrPha a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalbuphin OrPha používat 
3.  Jak se přípravek Nalbuphin OrPha používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Nalbuphin OrPha uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
 
 
1. 

Co je přípravek Nalbuphin OrPha a k čemu se používá 

 
Nalbuphin OrPha je léčivý přípravek který patří do skupiny léků tišících bolest (analgetika) 
s vlastnostmi opioidů. 
 
Používá se ke krátkodobé léčbě středně silných až silných bolestí. Může se také použít před a 
po operaci. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nalbuphin OrPha 

používat 
 
Nepoužívejte Nalbuphin OrPha 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  nalbufin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto

 

přípravku (uvedenou v bodě 6)

 

- jestliže trpíte závažnou poruchou ledvin 
- jestliže máte poruchu jater 
- jestliže užíváte jiné opioidy 
 
Upozornění a opatření 

2/6 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nalbuphin OrPha je zapotřebí: 
-  jestliže jste utrpěl/a úraz hlavy, nitrolební úraz, nebo trpíte již existujícím zvýšením  

nitrolebního tlaku - účinek přípravku Nalbuphin OrPha by mohl být zvýšen. Je také možné, 
že  použití  přípravku  Nalbuphin  OrPha  překryje  u  pacientů  s  úrazem  hlavy  průběh 
onemocnění. Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, dávkování přípravku musí být sníženo. 

-  jestliže  byl  Nalbuphin  OrPha  podáván  matce  během  porodu.  Pokud  byl  přípravek 

Nalbuphin  OrPha  podán,  musí  být  novorozenci  sledováni  pro  možný  výskyt  dechového 
útlumu a arytmií. 

-  jestliže trpíte poruchou dýchání nebo máte potíže při dýchání během léčby, Váš lékař Vás 

musí pečlivě sledovat. 

-  jestliže máte srdeční poruchu, paralytický ileus (závažnou střevní neprůchodnost), bolesti 

žlučníku, epilepsii nebo sníženou funkci štítné žlázy. 

-  zneužití  přípravku  Nalbuphin  OrPha  může  vést  k psychické  a  fyzické  závislosti  a  k 

návyku. 

-  jestliže  jste  závislý/á  na  heroinu,  metadonu  nebo  jiných  narkoticích,  Nalbuphin  OrPha 

nemůže  být  v  těchto  případech  používán  jako  náhražka,  poněvadž  akutní  abstinenční 
příznaky mohou být značně zesíleny. 
Sdělte  svému  lékaři,  jestliže  se  Vás  některé  z těchto  upozornění  týká  nebo  v minulosti 
týkalo. 

 
Další léčivé přípravky a Nalbuphin OrPha 
Jiné léčivé přípravky mohou mít vliv na účinek přípravku Nalbuphin OrPha.  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu a to včetně rostlinných přípravků a přírodních produktů. 
 

-  Používání  přípravku  Nalbuphin  OrPha  v  kombinaci  se  specifickými  narkotiky 

(opioidy) není indikováno. Analgetický účinek (tišení bolesti) může být snížen. 

-  Alkohol a léčivé přípravky obsahující alkohol musí být vynechány. 
-  Používání  přípravku  Nalbuphin  OrPha  v  kombinaci  s jinými  léčivými  přípravky 

snižujícími  strach  a  úzkost  (anxiolytika)  nebo  použití  Nalbuphinu  OrPha  s 
narkotickými  analgetiky,  fenotiaziny  (léky  proti  schizofrenii)  nebo  jinými  sedativy, 
léky  zlepšujícími  spánek  anebo  s  podobnými  léky,  které  ovlivňují  centrální  nervový 
systém,  může  zhoršit  nežádoucí  účinky.  Váš  lékař  musí  přizpůsobit  dávkování 
Nalbuphin OrPha nebo ostatních léčivých přípravků. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Nemáme  dostatek  údajů  týkajících  se  škodlivých  účinků  u  žen,  používajících  Nalbuphin 
OrPha  v  těhotenství.  Je-li  Nalbuphin  OrPha  podáván  matce  během  porodu,  novorozenci  by 
měli být sledováni pro možný výskyt útlumu dýchání a arytmií (viz bod 4 možné nežádoucí 
účinky). 
Nalbuphin OrPha se vylučuje do mateřského mléka. Po podání přípravku Nalbuphin OrPha 
by mělo být kojení na 24 hodin přerušeno. 
Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

3/6 

Nalbuphin  OrPha  snižuje  schopnost  rychle  reagovat.  Proto  byste,  v případě  že  používáte 
Nalbuphin  OrPha,  neměl/a  řídit  motorová  vozidla  a  obsluhovat  stroje.  Ostatní  nežádoucí 
účinky jsou uvedeny v bodě 4. 
 
Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Nalbuphin OrPha 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v l dávce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nalbuphin OrPha používá 

 
Nalbuphin OrPha může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.  
 
Dávkování 
Použití u dospělích 
Obvykle používaná dávka pro dospělé je 10-20 mg pro pacienty s hmotností 70 kg: nitrožilní, 
nitrosvalová nebo podkožní injekce. Tato dávka může být v případě potřeby opakována po 3 
až 6 hodinách. Dávkování je třeba přizpůsobit síle bolesti a stavu pacienta. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Obvykle  používaná  dávka  pro  děti  je  0,1  -  0,2  mg/kg  tělesné  hmotnosti:  nitrožilní, 
nitrosvalová nebo podkožní injekce. Dávka může být v případě potřeby opakována po 3 až 6 
hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka byla stanovena na 0,2 mg nalbufin-hydrochloridu na kg 
tělesné hmotnosti.  
 
Trvání léčby 
Trvání léčby stanoví Váš lékař.  
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  Nalbuphin  OrPha  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nalbuphin OrPha než jste měl(a) 
Užití  vysoké  dávky  Nalbuphin  OrPha  způsobuje  příznaky  jako  je  útlum  dýchání,  ospalost 
nebo bezvědomí. 
Pokud dostáváte tento léčivý přípravek během hospitalizace, není pravděpodobné, že byste ho 
dostal/a příliš mnoho. 
 
Máte-li nějaké další otázky týkající  se  používání  tohoto léku, zeptejte se  svého lékaře nebo 
sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
 

4/6 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 osob): zklidnění 
 
Časté (postihují více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 osob): ospalost, pocení, závratě, sucho 
v ústech, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, snížený pocit štěstí. 
 
Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 a méně než 1 z 1000 osob): lehká necitlivost hlavy, 
nervozita, třes, abstinenční příznaky, změna citlivosti kůže, dýchací potíže. 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): Iluze, zmatenost, příznaky poruchy 
osobnosti, zpomalení srdeční činnosti, zrychlení srdeční činnosti, zadržování tekutin v plících 
(otok plic), zvýšený pocit štěstí, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, slzení očí, rozmazané 
vidění, alergické reakce, bolest v místě vpichu, zarudnutí pokožky, kopřivka, útlum dýchání u 
novorozenců, zpomalený krevní oběh u novorozenců. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Hlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání dalších informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nalbuphin OrPha uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použ. do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byly chráněny před světlem. 
 
Přípravek musí

 být použit okamžitě po prvním otevření. 

 
Tento  léčivý  přípravek  je  určen  pouze  k jednorázovému  použití.  Nespotřebovaný  roztok 
odložte do odpadu.  
 
Nepoužívejte přípravek Nalpain 10 mg/ml, pokud si všimnete změny zabarvení, zákalu nebo 
částic v roztoku. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí 

5/6 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nalbuphin OrPha
 obsahuje 
 
-  Léčivá látka je nalbuphini hydrochloridum. 

1 ml roztoku obsahuje nalbuphini hydrochloridum 10 mg. 
1 ampulka se 2 ml roztoku obsahuje nalbuphini hydrochloridum 20 mg 

-  Pomocné látky jsou kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, kyselina 

chlorovodíková 1 mol/l (k úpravě pH) a voda na injekci.  

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH 
Wintergasse 85/1B 
3002 Purkersdorf 
Rakousko 
 
Výrobce: 
HIKMA ITALIA S.P.A. 
Itálie 
 
G.L. Pharma GmbH 
Rakousko 
 
Amomed Pharma GmbH 
1150 Vídeň, Rakousko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

 

Česká republika: Nalbuphin OrPha 10 mg/ml injekční roztok 
Dánsko: NALPAIN injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml 
Německo: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslösung 
Estonsko: NALPAIN 10 mg/ml süstelahus 
Finsko: NALPAIN 10 mg/ml injektioneste, liuos 
Francie: NALPAIN 20 mg/2 ml solution injectable 
Řecko: NALPAIN 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 
Maďarsko: NALPAIN 10 mg/ml oldatos injekció 
Irsko: LAPAINOL 10 mg/ml solution for injection 
Itálie: NALPAIN 10 mg/ml soluzione iniettabile 
Lotyšsko: NALPAIN 10 mg/ml šķīdums injekcijām  
Nizozemsko: Nalbufine HCl OrPha 10 mg/ml oplossing voor injectie 
Polsko: NALPAIN 10 mg/ml roztwór do iniekcji 
Švédsko: NALPAIN 10 mg/ml injektionsvätska, lösning 
Slovinsko: NALPAIN 10 mg/ml raztopina za injiciranje 
Velká Británie: NALPAIN 10 mg/ml solution for injection 
 

6/6 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 01.07.2017 
 

Recenze

Recenze produktu NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NALBUPHIN ORPHA 10X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám