Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NAKOM MITE 100X125MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21850

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 21850
Kód EAN: 3838957399987
Kód SÚKL: 88498
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá přípravek Nakom mite Přípravek Nakom mite je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

Příbalový leták

 

 

  

1/5 

sp. zn. sukls252225/2017 

 

Příbalová informace - informace pro pacienta 

Nakom mite 100 mg/25 mg tablety 

levodopum/carbidopum 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

 
1. 

Co je přípravek Nakom mite a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Nakom mite  
Antiparkinsonikum. 
Přípravek  Nakom mite  je  kombinací  karbidopy,  která  blokuje  dekarboxylaci  aromatických 
aminokyselin,  a levodopy,  což  je  metabolický  předchůdce  dopaminu.  Zlepšuje  příznaky 
Parkinsonovy choroby. 
Parkinsonova  choroba  je  chronická  porucha  charakterizovaná  pomalými  a trhavými  pohyby, 
svalovou  ztuhlostí  a třesem.  Pokud  není  léčena,  může  Parkinsonova  choroba  způsobit  obtíže  při 
vykonávání běžných denních aktivit. 
Tablety přípravku Nakom mite obsahují dvě léčivé látky, levodopu a karbidopu. 
Má  se  za  to,  že  příznaky  Parkinsonovy  choroby  jsou  způsobeny  nedostatkem  dopaminu,  což  je 
přirozeně  se  vyskytující  chemická  sloučenina  vytvářená  určitými  mozkovými  buňkami.  Dopamin 
hraje  v jistých  oblastech  mozku,  které  řídí  pohyby  svalů,  roli  při  přenosu  informací.  Pohybové 
obtíže se objeví tehdy, když se vytváří příliš málo dopaminu. 
Levodopa  působí  tak,  že  doplňuje  dopamin  v mozku,  zatímco  karbidopa  zajišťuje,  že  se  dostatek 
levodopy  dostane  do  mozku,  kde  je  potřeba.  U mnoha  pacientů  se  takto  příznaky  Parkinsonovy 
choroby potlačí. 

1.  Co je přípravek Nakom mite a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom mite užívat  
3.  Jak se přípravek Nakom mite užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Nakom mite uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 

 

  

2/5 

 
K čemu se používá přípravek Nakom mite  
Přípravek Nakom mite je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom mite užívat 

Neužívejte přípravek Nakom mite: 

•  jestliže  jste  alergický(á)  na  karbidopu/levodopu  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6); 

•  jestliže máte podezřelé kožní léze, které Váš lékař nevyšetřil, nebo pokud jste někdy měl/a 

rakovinu kůže; 

•  jestliže jste léčen(a) na depresi jistými léčivy označovanými jako inhibitory MAO; 
•  jestliže máte glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Nakom mite se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte  svého  lékaře  o každé  zdravotní  potíži,  kterou  trpíte  nebo  kterou  jste  trpěl/a,  včetně: 
alergií; deprese nebo duševní poruchy; problémů s plícemi, ledvinami, játry, srdcem nebo problémů 
hormonálních; peptické vředové choroby; křečí nebo glaukomu. 
Informujte svého lékaře, jestliže jste již byl(a) levodopou léčen(a). 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  Vy  nebo  Vaši  rodinní  příslušníci,  či  ošetřovatelé 
zaznamenáte,  že  se  u  Vás  objevuje  nutkání  nebo  touha  chovat  se  neobvyklým  způsobem,  či 
nemůžete  odolat  nutkání,  popudu  či  pokušení  provádět  některé  činnosti,  kterými  byste  mohl(a) 
poškodit  sebe či  své okolí. Tyto  projevy jsou  nazývány impulzivními poruchami a může mezi  ně 
patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký 
zájem  o  sex  nebo  nárůst  sexuálních  myšlenek  a  pocitů.  Pokud  se  tyto  projevy  objeví,  Váš  lékař 
možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu. 
Během  léčby  přípravkem  Nakom  mite  buďte  mimořádně  opatrní,  řídíte-li  motorová  vozidla  nebo 
obsluhujete-li  stroje.  Pokud  se  u  Vás  objeví  nadměrná  ospalost  nebo  dokonce  epizoda  náhlého 
nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře. 
Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci/ošetřovatelé zaznamenáte, že se u 
Vás  vyvíjí  příznaky  podobné  závislosti,  které  vedou  k  touze  po  vysokých  dávkách  přípravku 
Nakom mite a jiných přípravků používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nakom mite 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Ačkoliv přípravek Nakom mite může obecně být podáván spolu s jinými léky, existují výjimky. Váš 
lékař  Vás  může  varovat  před  jeho  užíváním  spolu  s jistými  léky  používanými  k léčení 
psychiatrických  stavů  nebo  depresí,  železa  nebo  doplňků  obsahujících  železo,  léků  k léčení 
tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, svalových spasmů nebo křečí.  

 

 

  

3/5 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Není známo, jaký účinek by mohl přípravek Nakom mite mít na těhotenství u lidí. Levodopa, jedna 
ze  složek  přípravku  Nakom mite,  prochází  do  lidského  mateřského  mléka.  Jestliže  jste  těhotná, 
jestliže  můžete  otěhotnět  nebo  hodláte  kojit,  informujte  svého  lékaře,  který  Vám  pomůže  zvážit 
přínosy léčiva vůči možným rizikům. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Nakom  mite  může  způsobovat  somnolenci  (nadměrnou  ospalost)  a  epizody  náhlého 
nástupu  spánku.  Musíte  se  tudíž  zdržet  řízení  motorových  vozidel  nebo  činností,  při  kterých 
zhoršená  pozornost  může  Vám  samotným  nebo  ostatním  přivodit  riziko  vážného  poranění  nebo 
smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší. 
 
3. 

Jak se přípravek Nakom mite užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  přípravku  Nakom mite  je  proměnlivé,  přičemž  Váš  lékař  jej  upraví  podle  závažnosti 
Vaší choroby a Vaší odpovědi na léčbu.  
Tablety lze dělit na půl, pokud je to předepsáno. 
K dosažení  nejlepších  výsledků  přípravek  Nakom mite  užívejte  každý  den.  Je  důležité,  abyste 
pečlivě  dodržoval(a)  pokyny  svého  lékaře  týkající  se  množství  užívaného  přípravku  Nakom mite 
a toho,  jak  často  jej  užívat.  Ihned  informujte  svého  lékaře  o jakékoli  změně  svého  stavu,  jako  je 
nevolnost nebo abnormální pohyby, protože si to může vyžádat úpravu předepisování Vašeho léku. 
Lék náhle nevysazujte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. 
Použití u dětí a dospívajících  
Užívání přípravku Nakom mite u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nakom mite, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte svého lékaře, aby Vám mohla být rychle 
poskytnuta lékařská péče. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nakom mite  
Snažte  se  přípravek  Nakom mite  užívat  podle  předpisu.  Pokud  však  vynecháte  tabletu,  užijte  ji, 
jakmile  si  na  to  vzpomenete.  Pokud  již  téměř  nastal  čas  k užití  další  tablety,  vynechanou  tabletu 
neužívejte, ale pokračujte v normálním rozpise. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nakom mite  
Bez  porady  se  svým  lékařem  nepřestávejte  přípravek  Nakom mite  užívat  ani  nesnižujte  dávku. 
Mohla by se vyskytnout řada příznaků včetně: svalové ztuhlosti, horečky a duševních změn.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

 

  

4/5 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Přípravek  Nakom mite  je  obecně  dobře  snášen.  Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i tento 
přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky: 

•  Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto 

činnosti mohou patřit: 

  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních 

následků. 

  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí 

budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 

  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 

  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo 

nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro 
zahnání hladu). 

Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  nežádoucích  účinků. 
Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit. 
  
Nejčastějšími  nežádoucími  účinky  jsou:  abnormální  pohyby  včetně  záškubů  nebo  křečí  (které 
mohou, ale nemusí připomínat příznaky Parkinsonovy choroby) a nevolnost. 
Další možné nežádoucí účinky zahrnují: duševní změny, neobvyklé sny, padání vlasů, změnu barvy 
moči,  potu  a/nebo  slin,  průjem,  mdloby,  bušení  srdce,  pocit  točení  hlavy  při  náhlém  napřímení, 
závratě,  somnolenci  (nadměrná  spavost),  epizody  náhlého  nástupu  spánku,  zvracení,  ztrátu  chuti 
k jídlu, pomalé pohyby a melanom. 
Mohou  se  vyskytnout  reakce  z  přecitlivělosti  jako:  kopřivka,  svědění,  vyrážka  a otok  tváře,  rtů, 
jazyka  a/nebo  hrdla,  které  mohou  způsobovat  potíže  při  dýchání  nebo  polykání.  Pokud  se  tyto 
příznaky objeví, ihned se obraťte na svého lékaře. 
 
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit): 
Touha  po  vysokých  dávkách  přípravku  Nakom  mite,  které  přesahují  potřebu  ke  kontrole 
motorických příznaků, známá jako dopaminový dysregulační syndrom. Někteří pacienti pociťují po 
užití  vysokých  dávek  přípravku  Nakom  mite  těžké  abnormální  mimovolní  pohyby  (dyskineze), 
změny nálady nebo jiné nežádoucí účinky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou  uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinek můžete hlásit přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

 

 

  

5/5 

 
5. 

Jak přípravek Nakom mite uchovávat  

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Nakom mite obsahuje 
Léčivými látkami jsou levodopum 100 mg a carbidopum 25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob, magnesium-stearát, chinolinová žluť. 
 
Jak přípravek Nakom mite vypadá a co obsahuje toto balení 
Nakom mite jsou oválné, vypouklé, žluté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit 
na stejné dávky. 
Přípravek je balen v Al/PVC blistru v krabičce. 
Velikost balení: 100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
LEK Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
17. 10. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu NAKOM MITE 100X125MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NAKOM MITE 100X125MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám