Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 15213
Kód EAN: 8595116530180
Kód SÚKL: 20327
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek se užívá k léčbě onemocnění myasthenia gravis.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls179496/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYTELASE
tablety
(ambenonii chloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MYTELASE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYTELASE užívat
3. Jak se přípravek MYTELASE užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek MYTELASE uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MYTELASE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ambenonium patří k inhibitorům cholinesterázy (zastavuje působení látek štěpících tuky), mezi nimiž
má výhodu delšího účinku a slabších nežádoucích účinků na trávicí ústrojí. Prodloužený účinek trvá i
během noci, což zjednodušuje způsob dávkování.

Přípravek se užívá k léčbě onemocnění myasthenia gravis (degenerativní onemocnění svalů).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MYTELASE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MYTELASE
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambeonium hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku přípravku MYTELASE
- jestliže kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MYTELASE je zapotřebí
- jestliže jste trpíte astmatem, Parkinsonovou chorobou, ztíženou průchodností střev, při překážce
v odtoku moči nebo infekci močových cest musí být závažné důvody
- u pooperačních stavů může dojít ke zhoršení dechových komplikací
- pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry (laktózu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

2/3
Těhotenství a kojení
Nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti s podáváním ambenonia těhotným ženám. Při
předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně.

Není k dispozici dostatek údajů, podání ambenonia během kojení je proto kontraindikováno.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné údaje, které by prokázaly, že ambenonium ovlivňuje schopnost řídit
motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mytelase
Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud je Vám známo, že nesnášíte
laktózu, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MYTELASE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MYTELASE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka musí být vždy stanovena individuálně podle intenzity choroby a citlivosti pacienta pod
bezprostředním dohledem zkušeného lékaře. Dávky předepsané lékařem je nutno přísně dodržovat!
Dospělí:
Léčba by měla být zahájena nejnižší dávkou 5 mg (1/2 tablety) 3x nebo 4x denně, a tu pak opatrně
zvyšovat do dosažení dostatečného efektu.
Děti:
Normální počáteční dávka je 0,3 mg/kg/den. Pro udržovací terapii může být zvýšena na 1,5 mg/kg/den
ve 3-4 dílčích dávkách.

Maximální denní dávka je 200 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MYTELASE , než jste měl(a)

Předávkování se obvykle projeví křečemi v břiše, průjmem a zvracením, nadměrným sliněním,
bledostí, zvýšením krevního tlaku, studeným potem, častým močením, rozostřeným viděním. Mohou
se objevit i potíže při polykání a pocit těžkého jazyka, obrny svalstva ramen, zad a paží, pocity
vnitřního chvění, úzkosti a strachu, nevolnost, závrať.
Při projevu těchto příznaků, náhodném užití vyšší než předepsané dávky nebo požití přípravku dítětem
okamžitě informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MYTELASE

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

Užívání přípravku MYTELASE s jídlem a pitím

Tablety se užívají během jídla nebo těsně po jídle, polykají se celé a zapíjejí několika doušky
tekutiny. Při případném vynechání dávky se ihned poraďte s lékařem.

3/3
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MYTELASE nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U ambenonia jsou nežádoucí účinky vystupňováním jeho účinků farmakologických. Může se projevit
nadměrné slinění, břišní křeče, průjem, zúžení zornic, nucení na moč, zvýšené pocení, nucení na
zvracení, zvracení. Mohou se objevit křeče a záškuby v příčně pruhovaných svalech, nevolnost
s úzkostí a závratí. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se
okamžitě poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK MYTELASE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek MYTELASE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek MYTELASE, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MYTELASE obsahuje

- Léčivou látkou je ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, dihydrát hydrogenfosforečnanu
vápenatého, magnesium-stearát.

Jak přípravek MYTELASE vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně a vyraženým MYT
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
50 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
SOFARIMEX- Indústria Química e Farmaceutica, S.A., Cacem, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
5.9.2012

Recenze

Recenze produktu MYTELASE 50X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MYTELASE 50X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze