Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MYTELASE 50X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15213

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 15213
Kód EAN: 8595116530180
Kód SÚKL: 20327
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek se užívá k léčbě onemocnění myasthenia gravis.

Příbalový leták

1/4

 

 

sp.zn.: sukls132182/2010

 

 

a sp.zn.: sukls82396/2014 

 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MYTELASE 

tablety 

(ambenonii chloridum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek MYTELASE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYTELASE užívat  

3. 

Jak se přípravek MYTELASE užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek MYTELASE uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek MYTELASE a k čemu se používá 

 
Ambenonium  patří k tzv. inhibitorům cholinesterázy (zastavuje působení látek štěpících tuky), mezi 
nimiž má výhodu delšího účinku a slabších nežádoucích účinků na trávicí ústrojí. Prodloužený účinek 
trvá i během noci, což zjednodušuje způsob dávkování. 
 
Přípravek se užívá k léčbě onemocnění myasthenia gravis (degenerativní onemocnění svalů). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYTELASE užívat  

 
Neužívejte přípravek MYTELASE 

Jestliže jste alergický(á)na ambenonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku 
MYTELASE (uvedenou v bodě 6). 

Jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku MYTELASE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže trpíte astmatem, Parkinsonovou chorobou, ztíženou průchodností střev,  překážkou 
v odtoku moči nebo infekcí močových cest. 

U pooperačních stavů může dojít ke zhoršení dechových komplikací. 

Pokud trpíte určitým typem srdeční poruchy (pomalá srdeční akce, převodní srdeční porucha). 

Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry (laktózu). 

 

2/4

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek MYTELASE 
Účinky  tohoto  přípravku  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem  ovlivňovat. 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek MYTELASE s jídlem a pitím 
Tablety se užívají během jídla nebo těsně po jídle, polykají se celé a zapíjejí několika doušky 
tekutiny.  
Těhotenství,  kojení a plodnost 
Nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti s podáváním ambenonia těhotným ženám. Při 
předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně.  
 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pro podání ambenonia během kojení nejsou k dispozici žádné údaje. Pokud kojíte, nesmíte proto tento 
přípravek užívat. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V případě výskytu nežádoucích účinků, jako je závrať je schopnost pacienta soustředit se a správně 
reagovat snížena. V takových případech neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek MYTELASE obsahuje laktózu Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako 
pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek MYTELASE užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená  denní  dávka  musí  být  vždy  stanovena  individuálně  podle  intenzity  choroby  a  citlivosti 
pacienta.  Dávky předepsané lékařem je nutno přísně dodržovat. 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 
Použití u dětí od 6 let a dospívajících:  
Zahajovací dávka je 0,3 mg/kg/den. Pro udržovací terapii může být zvýšena na 1,5 mg/kg/den ve 3-4 
dílčích dávkách. 
 
Použití u dospělých: 
Léčba  má  být  zahájena  nejnižší  dávkou  5  mg  (1/2  tablety)  3x  nebo  4x  denně,  a  tu  pak  opatrně 
zvyšovat do dosažení dostatečného efektu. 
 
 
Maximální denní dávka je 200 mg. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MYTELASE, než jste měl(a) 
 

3/4

 

 

Předávkování  se  obvykle  projeví  křečemi  v  břiše,  průjmem  a  zvracením,  nadměrným  sliněním, 
bledostí, zvýšením krevního tlaku, studeným potem, častým močením, rozmazaným viděním. Mohou 
se  objevit  i  potíže  při  polykání  a  pocit  “těžkého“  jazyka,  obrny  svalstva  ramen,  zad  a  paží,  pocity 
vnitřního chvění, úzkosti a strachu, pocit na zvracení, poruchy srdečního rytmu, závrať. 
Při  výskytu  těchto  příznaků,  náhodném  užití  vyšší  než  předepsané  dávky  nebo  požití  přípravku 
dítětem okamžitě informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MYTELASE 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MYTELASE nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Pro tento přípravek neexistuje žádná klinická dokumentace, která by 
obsahovala frekvence nežádoucích účinků.  
 
Poruchy nervového systému 
Vyskytla se nevolnost s úzkostí a závratí. 
 
Poruchy oka 
Zvýšená lakrimální sekrece, mióza. 
 
Srdeční poruchy 
Bradykardie, převodní srdeční poruchy. 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
:  
Zvýšení bronchiální sekrece. 
 
Gastrointestinální poruchy 
Břišní křeče, nauzea a zvracení, průjem, nadměrná salivace. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně:  
Nadměrné pocení. 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Svalové křeče, fascikulace kosterního svalstva. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

4/4

 

 

 
 
5. 

Jak přípravek MYTELASE uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
 
Přípravek MYTELASE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “EXP:”. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek MYTELASE, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek MYTELASE obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, dihydrát hydrogenfosforečnanu 

vápenatého, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek MYTELASE vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým označením „MYT“ na straně druhé. 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Balení obsahuje 50 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
SOFARIMEX- Indústria Química e Farmaceutica, S.A., Cacem, Portugalsko  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
5.11.2014 

Recenze

Recenze produktu MYTELASE 50X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MYTELASE 50X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám