Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

MYOZYME 50 MG IVN INF PLV CSL 1X50MG/LAH - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65685

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 65685
Kód EAN: 8595218701501
Kód SÚKL: 26096
Myozyme je určen k použití jako dlouhodobá enzymatická substituční léčba (léčba, při které se nahrazuje určitá látka) u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci. Přínosy přípravku Myozyme pro pacienty s juvenilní/adultní Pompeho nemocí nebyly stanoveny.

Příbalový leták

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

2

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna lahvička obsahuje 50 mg alglucosidasum alfa. 

Po rekonstituci roztok obsahuje 5 mg alglucosidasum alfa* v 1 ml a po naředění se koncentrace 

pohybuje v rozmezí 0,5 mg až 4 mg/ml. 

 

*Lidská kyselá alglukosidáza alfa je produkována v buňkách vaječníků křečíka čínského (CHO) 

technologií rekombinantní DNA. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 

 

Bílý až téměř bílý prášek. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Myozyme  je  indikován  pro  dlouhodobou  enzymatickou  substituční  léčbu  u  pacientů  s  potvrzenou 

diagnózou Pompeho nemoci (nedostatek kyselé 

-glukosidázy).  

 

Myozyme je indikován u dospělých i dětských pacientů všech věkových kategorií. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Na léčbu přípravkem Myozyme by měl dohlížet lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s 

Pompeho nemocí nebo jiných dědičných metabolických a neuromuskulárních onemocnění. 

 

Dávkování 

Doporučená dávka přípravku alglucosidasum alfa je 20 mg/kg tělesné hmotnosti a aplikuje se 

jedenkrát za 2 týdny.  

 

Reakci pacienta na léčbu je nutné pravidelně hodnotit na základě komplexního hodnocení všech 

klinických projevů onemocnění. 

 

Pediatrická populace a starší osoby 

Neexistují důkazy o nutnosti zvláštních opatření při podání přípravku Myozyme dětským pacientům 

všech věkových kategorií nebo starším osobám.  

 

Pacienti s poškozením ledvin a jater 

Bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme u pacientů s renálním nebo jaterním poškozením nebyla 

hodnocena a pro tyto pacienty nelze doporučit žádný zvláštní režim dávkování.  

 

Způsob podání 

Přípravek Myozyme je určen k podání intravenózní infuzí. 

 

3

 

Infuze se mají podávat zpočátku pomalu a postupně, krok za krokem lze rychlost podání zvyšovat. 

Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví 

příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až 

do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod. Reakce související s infuzí jsou popsány v bodu 4.8. 

 

Návod k rekonstituci a naředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli 

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, pokud opětovné nasazení přípravku znovu vyvolalo příslušnou 

reakci (viz bod 4.4 a 4.8). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypersenzitivita/anafylaktické reakce 

Závažné a život ohrožující anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku byly během infuzí 

přípravku Myozyme hlášeny u pacientů s infantilní i pozdní formou nemoci (viz bod 4.8). Při 

podávání přípravku Myozyme je z důvodu možnosti závažných reakcí přidružených k infuzi nutné mít 

připravená vhodná lékařská podpůrná opatření, včetně přístroje pro kardiopulmonární resuscitaci. 

Jestliže se vyskytnou závažné hypersenzitivní nebo anafylaktické reakce, okamžitě přerušte infuzi 

přípravku Myozyme a zahajte odpovídající léčbu. Je nutné dodržovat současné lékařské standardy pro 

akutní léčbu anafylaktických reakcí.  

 

Reakce související s infuzí 

Reakce související s infuzí se v klinických studiích zaměřených na léčbu přípravkem Myozyme 

vyskytly přibližně u poloviny pacientů s infantilní formou nemoci a u 28 % s pozdní formou nemoci. 

Reakce související s infuzí jsou definované jako jakákoli nežádoucí příhoda, k níž dojde během infuze 

nebo do několika hodin po aplikaci infuze. Některé reakce byly závažné (viz bod 4.8). U pacientů 

s infantilní formou nemoci léčených vyšší dávkou (40 mg/kg) byla pozorována tendence ke vzniku 

více symptomů při reakci související s infuzí. Pacienti s infantilní formou nemoci, u kterých se objeví 

vysoké titry protilátek IgG, se zdají být ohroženi vyšším rizikem nežádoucích příhod. Zdá se, že 

pacienti, kteří jsou v době aplikace infuze přípravku Myozyme postiženi akutním onemocněním 

(například pneumonií, sepsí), jsou ohroženi vyšším rizikem reakcí souvisejících s infuzí. Před 

podáním přípravku Myozyme je nutné důkladně posoudit klinický stav pacienta. Pacienty je nutné 

pečlivě sledovat a všechny případy reakce na infuzi, opožděné reakce a možné imunologické reakce je 

třeba hlásit držiteli rozhodnutí o registraci. 

 

Při opakovaném podání přípravku Myozyme pacientům, u nichž se projevily reakce související 

s infuzí (a hlavně anafylaktické reakce), je nutné postupovat opatrně (viz bod 4.3 a 4.8). Mírné nebo 

přechodné účinky nevyžadují léčbu ani ukončení aplikace infuze. Snížení rychlosti infuze, dočasné 

přerušení infuze nebo přípravná léčba obvykle pomocí perorálního antihistaminika a/nebo antipyretik 

a/nebo kortikosteroidů slouží k účinné kontrole většiny reakcí. Reakce související s podáním infuze se 

mohou objevit kdykoli během aplikace infuze přípravku Myozyme nebo obecně do dvou hodin poté a 

jsou více pravděpodobné zvláště při vyšších rychlostech infuze. 

  

Pacienti s pokročilou Pompeho nemocí mohou mít zhoršenou srdeční a respirační funkci, která je 

může predisponovat k vyššímu riziku závažných komplikací způsobených reakcemi přidruženými k 

infuzi. Tito pacienti se proto musí během podávání přípravku Myozyme monitorovat mnohem 

přísněji. 

 

4

 

Imunogenicita 

V klinických studiích se u většiny pacientů vytvořily protilátky IgG na alglukosidázu alfa obvykle do 

3 měsíců od zahájení léčby. Proto se předpokládá, že u většiny pacientů léčených přípravkem 

Myozyme dojde k sérokonverzi. U pacientů s infantilní formou nemoci léčených vyšší dávkou 

(40 mg/kg) byla pozorována tendence ke vzniku vyšších titrů protilátek IgG. Nezdá se, že mezi 

začátkem reakcí souvisejících s infuzí a časem vzniku IgG protilátek existuje vzájemný vztah. U 

omezeného počtu z hodnocených IgG pozitivních pacientů byla zjištěna pozitivita na inhibiční účinky 

při in vitro testování. Vzhledem ke vzácnosti onemocnění a dosavadním omezeným zkušenostem 

dosud nebyl účinek vzniku protilátek IgG na bezpečnost a účinnost plně stanoven. Pravděpodobnost 

špatného výsledku a rozvoje vysokých a trvalých titrů protilátek IgG se zdá být vyšší u CRIM-

negativních pacientů (křížově reaktivní imunologický materiál; pacienti, u kterých nebyl western 

blotovou analýzou detekován endogenní GAA protein) než u CRIM-pozitivních pacientů (pacienti, u 

kterých byl western blotovou analýzou detekován endogenní GAA protein). Přesto se však objevily 

vysoké a trvalé titry protilátek IgG u některých CRIM-pozitivních pacientů. Důvody špatných 

klinických výsledků a rozvoje vysokých a trvalých titrů protilátek IgG mají pravděpodobně více 

faktorů. Je nutné pravidelně sledovat titry IgG protilátek.  

 

U pacientů, u kterých se vyskytnou hypersenzitivní reakce, mohou být také testovány IgE protilátky 

na alglucosidasum alfa a jiné mediátory anafylaxe. Pacienti, kteří si vytvoří IgE protilátky vůči 

přípravku Myozyme, se zdají být více ohroženi výskytem reakcí souvisejících s infuzí, když je 

Myozyme opětovně podán (viz bod 4.8.) Proto by tito pacienti měli být během podávání přípravku 

Myozyme více sledováni. Některým IgE pozitivním pacientům byl úspěšně opětovně podán Myozyme 

při použití pomalejší rychlosti infuze a nižší zahajovací dávky a pokračovali tak v léčbě přípravkem 

Myozyme pod přísným klinickým dohledem.  

 

Imunitně zprostředkované reakce 

V souvislosti s používáním přípravku alglukosidáza alfa byly hlášeny závažné kožní, imunitně 

zprostředkované reakce, včetně vředovitých a nekrotizujících kožních lézí (viz bod 4.8). U několika 

pacientů s Pompeho nemocí, kterým byla podávána alglukosidáza alfa a kteří měli vysoké titry 

protilátek IgG (≥ 102 400) (viz bod 4.8), byl pozorován nefrotický syndrom. Výsledky renální biopsie 

provedené u těchto pacientů prokázaly depozici imunokomplexů. Po přerušení léčby došlo ke 

zmírnění příznaků nefrotického syndromu. Z tohoto důvodu se doporučuje u pacientů s vysokými titry 

protilátek IgG pravidelně provádět analýzu moči. 

 

Je nutné sledovat, zda se u pacientů, kterým je podáván přípravek alglukosidáza alfa, nevyskytují 

známky a symptomy imunitně zprostředkovaných systémových reakcí projevující se na pokožce či na 

jiných orgánech. Pokud dojde k reakci imunitního systému, je třeba zvážit přerušení podávání 

přípravku alglukosidáza alfa a zahájit vhodnou léčbu. Objeví-li se reakce imunitního systému, je třeba 

zvážit rizika a přínos opětovného zahájení podávání přípravku alglukosidáza alfa. U některých 

pacientů byla léčba úspěšně obnovena – těmto pacientům byl přípravek alglukosidáza alfa nadále 

podáván pod přísným klinickým dohledem. 

 

Imunomodulace 

U pacientů s Pompeho nemocí existuje riziko rozvoje respiračních infekcí způsobených 

progredujícími účinky choroby na dýchací svalstvo. Malému počtu nemocných byla experimentálně 

podávána imunosupresiva ve snaze snížit nebo zabránit tvorbě protilátek proti alglukosidáze alfa. 

U některých těchto pacientů byly pozorovány fatální a život ohrožující respirační infekce. U pacientů 

s Pompeho nemocí, kteří jsou léčeni imunosupresivy, se proto může dále zvyšovat riziko rozvoje 

závažných respiračních infekcí a doporučuje se zvýšená opatrnost. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly provedeny žádné formální studie interakce. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekombinantní 

lidskou bílkovinu, není pravděpodobné, že by se alglukosidáza alfa podílela na interakcích lék - lék 

zprostředkovaných cytochromem P450. 

 

5

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Nejsou k dispozici žádné údaje o alglukosidáze alfa u těhotných žen. Studie na zvířatech vykázaly 

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Myozyme by neměl být 

během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. 

 

Kojení 

Alglukosidáza alfa může být vylučována do mateřského mléka. Protože nejsou k dispozici údaje o 

účincích na novorozence vystavené působení alglukosidázy alfa prostřednictvím mateřského mléka, 

doporučuje se při aplikaci přípravku Myozyme přerušit kojení. 

 

Fertilita 

Neexistují žádné klinické údaje o účinku alglukosidázy alfa na fertilitu. Preklinické údaje neodhalily 

žádné významné nežádoucí účinky (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Protože  jako 

reakce  spojená  s infuzí  byla  hlášena  závrať,  v den  infuze  může  tato  závrať  ovlivnit  schopnost  řídit 

nebo obsluhovat stroje. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Infantilní forma Pompeho nemoci 

V klinických hodnoceních bylo 39 pacientů s infantilní formou nemoci léčeno přípravkem Myozyme 

po dobu delší než 3 roky (168 týdnů s průměrnou délkou 121 týdnů, viz bod 5.1). Nežádoucí účinky 

hlášené alespoň u 2 pacientů jsou uvedeny v tabulce 1 ve členění podle třídy orgánových systémů. 

Intenzita nežádoucích účinků byla především mírná až středně těžká a téměř všechny se projevily 

během infuze nebo do 2 hodin po podání infuze (reakce související s infuzí). Mezi vážné reakce na 

infuzi patřila kopřivka, šelesty, tachykardie, snížená saturace kyslíkem, bronchospasmus, tachypnoe, 

periorbitální edém a hypertenze.  

 

Pozdní forma Pompeho nemoci 

V placebem kontrolované klinické studii, která trvala 78 týdnů, bylo 90 pacientů s pozdní formou 

Pompeho nemoci ve věku 10 až 70 let léčeno přípravkem Myozyme nebo placebem. Pacienti byli 

randomizováni v poměru 2:1 (viz bod 5.1.). Celkově byl počet pacientů, u kterých se vyskytly 

nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky, u obou věkových skupin srovnatelný. Nejčastěji 

pozorovaným nežádoucím účinkem byla reakce související s infuzí. Reakce související s infuzí se 

vyskytly o něco častěji u pacientů ve skupině dostávající Myozyme než u pacientů ve skupině 

dostávající placebo (28 % vs. 23 %). Většina těchto reakcí nebyla závažná, reakce byly mírné až 

střední intenzity a spontánně ustoupily. Nežádoucí účinky hlášené alespoň u 2 pacientů jsou uvedeny 

v tabulce 1. Závažné nežádoucí účinky hlášené u 4 pacientů léčených Myozyme byly: angioedém, 

diskomfort na hrudi, pocit staženého hrdla, nekardiální bolest na hrudi a supraventrikulární 

tachykardie. Reakce u 2 z těchto pacientů byly IgE hypersenzitivní reakce.  

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

 

Tabulka 1: Nežádoucí účinky (hlášené alespoň u 2 pacientů) a nežádoucí účinky hlášené po uvedení 

přípravku na trh, programech rozšířeného přístupu a nekontrolovaných klinických studiích seřazené 

podle tříd orgánových systémů a dle četnosti: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně 

časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo 

(z dostupných údajů nelze určit). Z důvodu malého počtu pacientů jsou nežádoucí reakce na lék 

6

 

hlášené u 2 pacientů klasifikovány jako časté. V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky řazeny 

s klesající závažností. 

 

Třída orgánových 

systémů 

Četnost  

Nežádoucí účinky 

(Preferovaný název) 

Další nežádoucí účinky

4

 

Infantilní forma  

Pompeho 

nemoci

1

 

Pozdní forma  

Pompeho 

nemoci

2

 

Infantilní i pozdní 

forma Pompeho nemoci 

Poruchy imunitního 

systému 

Časté 

 

Přecitlivělost 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté 

Agitovanost 

 

 

Není známo 

 

 

Agitovanost 

Neklid 

Poruchy nervového 

systému 

Časté 

Tremor 

Závratě 

Parestezie 

Bolest hlavy

3

 

 

Není známo 

 

 

Tremor 

Bolest hlavy 

Poruchy oka 

Není známo 

 

 

Konjunktivitida 

Srdeční poruchy 

Velmi časté 

Tachykardie 

 

 

Časté 

Cyanóza 

 

 

Není známo 

 

 

Srdeční zástava 

Bradykardie 

Tachykardie 

Cyanóza 

Cévní poruchy 

Velmi časté 

Návaly horka   

 

Časté 

Hypertenze 

Bledost 

Návaly horka 

 

Není známo 

 

 

Hypertenze 

Hypotenze 

Vazokonstrikce 

Bledost 

Respirační, hrudní a 

mediastinální poruchy 

Velmi časté 

Tachypnoe 

Kašel 

 

 

Časté 

 

Pocit staženého 

hrdla 

 

Není známo 

 

 

Respirační zástava 

Apnoe 

Respirační tíseň 

Bronchospasmus 

Sípot 

Faryngeální edém 

Dyspnoe 

Tachypnoe 

Pocit staženého hrdla 

Stridor 

Kašel 

Gastrointestinální 

poruchy 

Velmi časté 

Zvracení 

 

 

Časté 

Říhání 

Nevolnost  

Průjem 

Zvracení 

Nevolnost

3

 

 

Není známo 

 

 

Břišní bolest 

Říhání 

7

 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Velmi časté 

Kopřivka 

Vyrážka 

 

 

Časté 

Erytém 

Makulo-

papulární 

vyrážka 

Makulární 

vyrážka 

Papulární 

vyrážka 

Svědění 

Kopřivka 

Papulární 

vyrážka 

Svědění 

Hyperhidróza 

 

 

Není známo 

 

 

Periorbitální edém 

Livedo retikularis 

Zvýšená tvorba slz 

Vyrážka 

Erytém 

Hyperhidróza 

Poruchy svalové a 

kosterní soustavy a 

pojivové tkáně 

Časté 

 

Svalové křeče 

Cukání ve 

svalech 

Myalgie 

 

Není známo 

 

 

Artralgie 

Poruchy ledvin 

a močových cest 

Není známo 

 

 

Nefrotický syndrom 

Proteinurie 

Celkové poruchy a 

reakce v místě 

aplikace 

Velmi časté 

Pyrexie 

 

 

Časté 

Podrážděnost 

Zimnice 

Pyrexie 

Hrudní 

diskomfort 

Periferní otok 

Místní otok 

Únava

3

 

Pocit horka 

 

Není známo 

 

 

Bolest na hrudi 

Edém obličeje 

Pocit horka 

Pyrexie 

Zimnice 

Hrudní dyskomfort 

Podrážděnost 

Chladná akra končetin 

Bolest v místě infuze 

Reakce v místě infuze 

Otok v místě infuze 

Indurace v místě infuze 

Extravazace v místě 

infuze 

 

Vyšetření 

Velmi časté  Saturace 

kyslíkem snížená 

 

 

Časté 

Srdeční 

frekvence 

zvýšená 

Zvýšený krevní 

tlak 

Zvýšený 

krevní tlak 

 

 

8

 

Zvýšená tělesná 

teplota 

Není známo 

 

 

Saturace kyslíkem snížená 

Srdeční frekvence zvýšená 

1

 Účinky hlášené u 39 pacientů s infantilní formou nemoci ve 2 klinických studiích. 

Účinky hlášené u 60 pacientů s pozdní formou nemoci v placebem kontrolované klinické studii. 

3

 Účinky hlášené častěji u skupiny léčené placebem než u skupiny léčené Myozyme u pacientů s pozdní formou nemoci. 

4

 Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh programů rozšířeného přístupu a nekontrolovaných klinických 

studií. 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

U malého počtu pacientů (<1%) v klinických studiích a v komerčních podmínkách se během infuze 

přípravku Myozyme objevil anafylaktický šok a/nebo srdeční zástava, které vyžadovaly opatření 

podporující životní funkce. Reakce se obecně objevily krátce po zahájení infuze. U pacientů se 

převážně objevily spojení znaků a příznaků, povahy hlavně respirační, kardiovaskulární, edémové 

a/nebo kožní (viz bod 4.4).  

 

U některých pacientů léčených alglukosidázou alfa byly pozorovány rekurentní nežádoucí účinky 

zahrnující chřipce se podobající nemoc nebo kombinaci příhod, jako je horečka, třesavka, myalgie, 

artralgie, bolest nebo únava, vyskytující se po podání infuze a trvající obvykle několik dní. U většiny 

pacientů bylo úspěšné opětovné zahájení léčby alglukosidázou alfa v nižších dávkách a/nebo 

s podáním protizánětlivých přípravků a/nebo kortikosteroidů před léčbou, a bylo možné pokračovat 

v léčbě pod přísným klinickým dohledem. 

 

U pacientů s mírnými až závažnými nebo recidivujícími reakcemi přidruženými k infuzi byly 

hodnoceny IgE specifické protilátky proti alglukosidáze alfa; u některých pacientů byly testy 

pozitivní, včetně některých pacientů s anafylaktickou reakcí. 

 

V souvislosti  s používáním  přípravku  alglukosidáza  alfa  byl  hlášen  výskyt  nefrotického  syndromu 

a závažných  kožních, imunitně  zprostředkovaných  reakcí,  včetně  vředovitých  a  nekrotizujících 

kožních lézí (viz bod 4.4). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

S předávkováním alglukosidázou alfa nejsou žádné zkušenosti. V klinických studiích byly použity 

dávky až do 40 mg/kg tělesné hmotnosti. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1   Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva - enzymy. 

ATC kód: A16AB07 

 

Pompeho nemoc 

 

Pompeho nemoc je vzácná, progresivní a smrtelná metabolická myopatie, která se podle odhadů 

vyskytuje v poměru 1 : 40 000 porodům. Další názvy Pompeho nemoci jsou nemoc ze střádání 

9

 

glykogenu typu II (glycogen storage disease type II, GSD-II), deficit kyselé maltázy (acid maltase 

deficiency, AMD) a glykogenóza typu II. Pompeho nemoc patří mezi poruchy lyzozomálního střádání 

glykogenu, neboť je způsobena deficitem přirozeně se vyskytující lyzozomální hydrolázy, kyselé α-

glukosidázy (GAA), která štěpí lyzozomální glykogen na glukózu. Deficit tohoto enzymu vede ke 

kumulaci glykogenu v různých tkáních, zvláště v srdečním svalu, svalech dýchacího ústrojí a 

kosterním svalstvu a vede ke vzniku hypertrofické kardiomyopatie a progresivní svalové slabosti, 

včetně poškození dýchací funkce.  

 

Klinický projev Pompeho nemoci lze popsat jako spektrum onemocnění, které se pohybují v rozsahu 

od rychle progredující infantilní formy (příznaky Pompeho nemoci se typicky projevují v prvním roce 

života a předpokládaná délka života je velmi krátká) až po pomaleji progredující juvenilní/adultní 

formou. 

 

Infantilní forma Pompeho nemoci je charakterizována masivním ukládáním glykogenu v srdci a 

kosterním svalstvu, což vede k rychle progredující kardiomyopatii, všeobecné svalové slabosti a 

hypotonii. Motorický rozvoj bývá často zcela zastaven, a pokud se dosáhne důležitých bodů 

v motorickém rozvoji, následně dojde k jejich vymizení. K úmrtí obvykle dochází vlivem srdečního 

a/nebo respiračního selhání ještě před dosažením jednoho roku věku. 

 

Ve studii přirozené anamnézy u pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci (n=168), činil medián 

věku při propuknutí symptomů 2,0 měsíce a medián věku při úmrtí byl 9,0 měsíců. Kaplan-Meierova 

analýza míry přežití ve 12, 24 a 36 měsících věku činila 26 %, 9 % a 7 %.  

 

Byla popsána netypická a méně progredující forma infantilní formy Pompeho nemoci, pro niž je 

charakteristická méně závažná kardiomyopatie, a tudíž i delší doba přežití. 

 

Juvenilní/adultní forma Pompeho nemoci se projevuje v kojeneckém věku, v dětství, adolescenci a 

někdy dokonce i v dospělosti a její progrese je mnohem pomalejší než u její infantilní formy. Obvykle 

je charakterizována přítomností dostatečné aktivity reziduální GAA, která brání rozvoji 

kardiomyopatie, nicméně částečné srdeční postižení bylo hlášeno u přibližně 4 % pacientů 

s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci.  

 

U pacientů s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci se obvykle projevuje progresivní myopatie, 

především u proximálních svalů pletence pánevního a ramenního, a různým stupeň respiračních 

obtíží, které v konečném stádiu vyústí v těžké postižení a/nebo potřebu ventilační podpory. Doba 

progrese choroby je značně proměnlivá a nelze ji předpovědět, u některých pacientů dochází 

k rychlému zhoršení funkce kosterního svalstva a respiračního svalstva, což vede ke ztrátě volní 

pohyblivosti a respiračnímu selhání, zatímco u jiných je progrese pomalejší, a u dalších dochází k 

přerušení progrese postižení kosterního a respiračního svalstva.  

 

Mechanismus účinku 

 

Předpokládá se, že Myozyme obnoví lyzozomální aktivitu GAA, což vede ke stabilizaci nebo obnově 

funkce srdečního a kosterního svalstva (včetně respiračního svalstva). Vzhledem k účinku 

hematoencefalické bariéry a velikosti enzymu je absorpce alglukosidázy alfa centrální nervovou 

soustavou nepravděpodobná.  

 

10

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

 

Infantilní forma Pompeho nemoci; klinická studie u pacientů ve věku 6 měsíců a méně 

Bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme byla hodnocena v hlavní, randomizované, otevřené, 

anamnesticky kontrolované klinické studii 18 neventilovaných pacientů s infantilní formou nemoci, 

kterým bylo v době zahájení léčby 6 měsíců nebo méně. Neléčená anamnestická kohorta byla 

přiřazena k populaci hlavní studie a byla založena na retrospektivní studii přirozené anamnézy (n=42) 

pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci. Pacienti byli randomizováni do skupin, kterým bylo 

podáváno buď 20 mg/kg, nebo 40 mg/kg jednou za dva týdny po dobu 52 týdnů. Po minimálně 

52 týdnech bylo 16 z těchto 18 pacientů zahrnuto do prodloužení studie, aby dále dostávali léčbu 

stejnou dávkou po celkovou dobu trvání až 3 roky (150 týdnů). 

 

Primárním výsledným parametrem byl poměr pacientů, kteří byli naživu a bez invazivní ventilační 

podpory. Nicméně přežití bez invazivní ventilace se v neléčené anamnestické kohortě 

nezaznamenávalo a srovnání tohoto výsledného parametru nebylo možné. Po uplynutí 52 týdnů léčby 

bylo naživu všech 18 pacientů léčených přípravkem Myozyme a 15 z nich bylo naživu a bez invazivní 

ventilační podpory, zatímco v neléčené anamnestické kohortě byl naživu v 18. měsících 1 ze 

42 pacientů. Dva pacienti zemřeli a nevstoupili do prodloužení studie. Po 104 týdnech léčby bylo 

všech 16 pacientů zahrnutých do prodloužení studie naživu a 10 z těchto 16 pacientů nepotřebovalo 

invazivní ventilaci. Na konci studie (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 60 do 

150 týdnů, s průměrnou dobou sledování 119 týdnů) bylo 14 z 16 pacientů naživu a 9 z 16 pacientů 

bylo naživu a bez invazivní ventilační podpory. Další jeden pacient zemřel po skončení studie a jeden 

pacient ze studie odstoupil.  

 

Srovnání křivek přežití od diagnózy oproti neléčené anamnestické kohortě se provádělo pomocí 

Coxovy regresní analýzy proporcionálního rizika. U pacientů léčených přípravkem Myozyme se 

projevila delší doba přežití oproti přežití u neléčené anamnestické kohorty (viz tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Výsledky ukazatelů přežívajících pacientů zjištěné pomocí Coxova regresního modelu 

 

Léčení 

pacienti 

Anamnesti

cký 

referenční 

komparátor 

 

 

Ukazatel 

Poměr účinku 

a rizika léčby 

95% interval 

spolehlivosti 

(CI) 

hodnota p 

 

N=18 

 

N=42 

 

Přežití 

 

0,05 

 

(0,015; 0,147) 

 

<0,0001 

Poznámka: Výsledky byly získány Coxovou regresní analýzou proporcionálních rizik, která 

zahrnuje léčbu jako kovariátu proměnlivou v čase a dále věk v době diagnózy a věk při 

propuknutí symptomů.  

Subjekty byly ve věku 6 měsíců a méně při zahájení léčby.  

Subjekty v anamnestické referenční skupině byly narozeny v roce 1993 a později. 

 

Echokardiografické ukazatele kardiomyopatie měřené zmenšením hmotnosti levé komory (LVM) se 

zlepšily. Po 52 týdnech léčby se LVM snížilo oproti baseline u všech 14 pacientů, u nichž byly údaje 

dostupné, a bylo v rozmezí normálu u 3 ze 14 pacientů. Po prvním roce (64 až 130 týdnů) léčby se 

LVM snížilo u 8 pacientů. Ve 104. týdnu léčby bylo hodnocení LVM dostupné u 8 pacientů, přičemž 

u 5 došlo ke snížení do normálních limitů.  

 

Jak bylo měřeno skórem motorické výkonnosti odpovídající věku podle Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS), sedm z 18 pacientů zaznamenalo motorický rozvoj během studie a samostatně chodilo při 

posledním hodnocení ve studii (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 52 do 130 týdnů, 

s průměrnou dobou sledování 94 týdnů). Navíc 4 pacienti zaznamenali motorický rozvoj a samostatně 

seděli při posledním hodnocení ve studii (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 78 do 

130 týdnů, s průměrnou dobou sledování 110 týdnů), i když funkčně nevyužívali své dolní končetiny. 

Zbývajících 7 pacientů nezaznamenalo žádný klinicky významný motorický rozvoj nebo nebyli 

schopni udržet motorický rozvoj, jehož dosáhli a měli při posledním hodnocení ve studii velmi 

11

 

omezený motorický pohyb (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 52 do 142 týdnů, 

s průměrnou dobou sledování 103 týdnů). 

 

Po 52 týdnech léčby si 14 z 18 pacientů (77,8%) udrželo nebo zlepšilo percentil váha, vztahující se k 

věku (nad 3. percentilem), 14 z 15 (93,3%) pacientů bylo nad 3. percentilem pro výšku a 

12 z 15 (80,0%) pacientů bylo nad 3. percentilem pro obvod hlavy. Ve druhém roce léčby si 15 ze 

17 pacientů dále vylepšilo percentil váha vzhledem k věku (s individuálním trváním léčby pacientů 

v rozmezí od 78 do 142, s průměrnou dobou sledování 111 týdnů), u 10 ze 16 pacientů došlo dále ke 

zlepšení v percentilu výška vzhledem k věku (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 

90 do 130, s průměrnou dobou sledování 113 týdnů) a u 11 z 15 pacientů ke zlepšení v percentilu 

obvodu hlavy vzhledem k věku (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 90 do 130, 

s průměrnou dobou sledování 110 týdnů). V týdnu 104 léčby si všech 13 pacientů s dostupnými údaji 

udrželo nebo zlepšilo percentil váhy vzhledem k věku (nad 3. percentilem), všech 12 pacientů 

s dostupnými údaji bylo nad 3. percentilem u výšky a všech 12 pacientů s dostupnými údaji bylo nad 

3. percentilem u obvodu hlavy.  

 

Analýzy účinnosti neprokázaly významné rozdíly mezi 2 skupinami dávkování, co se týče přežití, 

přežití bez invazivního ventilátoru, přežití bez jakéhokoliv ventilátoru, snížení LVM, přírůstků 

v růstových parametrech a dosažení důležitých bodů motoriky. Na základě těchto výsledků se 

doporučuje dávka 20 mg/kg tělesné hmotnosti.  

 

Infantilní forma Pompeho nemoci; klinická studie u pacientů ve věku 6 měsíců až 3,5 roku 

Druhá otevřená klinická studie rovněž hodnotila bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme u 

21 pacientů s predominantně netypickou infantilní formou Pompeho nemoci, kterým bylo na začátku 

léčení 6 měsíců až 3,5 roku. Pacientům bylo podáváno 20 mg/kg přípravku Myozyme jednou za dva 

týdny po dobu 52 týdnů, vyjma 8 pacientů, kterým bylo podáváno 40 mg/kg po minimálně 26 týdnech 

léčby. Po 52 týdnech pokračovali v léčbě všichni pacienti po celkovou dobu trvání více než 3 roky 

(168 týdnů s průměrem 121 týdnů). 

 

Primárním výsledným parametrem hlavní studie byl poměr pacientů, kteří byli naživu. Po 52 týdnech 

léčby bylo 16 z 21 pacientů (76,2%) léčených Myozymem naživu. Po 104 týdnech léčby bylo 

14 z 21 pacientů (66,7%) naživu a 1 pacient byl naživu, ale odstoupil ze studie. Tento poměr byl 

zachován až do konce studie (s individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 1 do 168, 

s průměrnou dobou sledování 109 týdnů). U neléčené anamnestické kohorty bylo 5 ze 47 pacientů 

(10,6%), u kterých byly dostupné údaje, naživu ve věku 30 měsíců (2,5 roku). 

 

Přežití u léčených pacientů bylo porovnáváno s přežitím v podobné anamnestické kohortě neléčených 

subjektů pomocí Coxovy regresní analýzy proporcionálních rizik (viz Tabulka 3).  

 

Tabulka 3: Výsledky konečných bodů přežití získané pomocí Coxova regresního modelu 

 

Léčení 

pacienti 

Anamnesti

cký 

referenční 

komparátor 

 

 

Ukazatel 

Poměr účinku 

a rizika léčby 

 

95% interval 

spolehlivosti 

(CI) 

hodnota p 

 

N=21 

 

N=48 

 

Přežití 

 

0,301 

 

(0,112; 0,804) 

 

0,0166 

Poznámka: Výsledky byly získány Coxovou regresní analýzou proporcionálních rizik, která 

zahrnuje léčbu jako kovariátu proměnlivou v čase a dále věk v době diagnózy a věk při 

propuknutí symptomů.  

Subjekty byly ve věku 6 měsíců až 3,5 roku při zahájení léčby.  

Subjekty v neléčené historické referenční kohortě byly narozeny v roce 1995 a později. 

 

Doplňující údaje o účinnosti ukázaly, že u 16 pacientů, kteří nepotřebovali invazivní ventilační 

podporu na začátku, bylo 7 v tomto stavu po 104 týdnech léčby. Zbývajících 9 pacientů buď zemřelo 

(5 pacientů) nebo se stali závislými na invazivní ventilaci (4 pacienti). Všech 5 pacientů, kteří na 

12

 

začátku dostávali invazivní ventilační podporu, potřebovali ventilaci i nadále během studie (4 pacienti 

přežili nad týden 104 a jeden zemřel).  

 

Po 52 týdnech léčby pokleslo LVM oproti baseline u všech 12 pacientů s dostupnými údaji a bylo 

v normálních hranicích u 6 z 12 pacientů. Po prvním roce léčby (58 až 168 týdnů) LVM dále pokleslo 

u 9 z 12 pacientů s dostupnými údaji. V týdnu 104 léčby bylo hodnocení LVM dostupné u 

10 pacientů, z nichž 9 kleslo do normálních hranic.  

 

Po 52 týdnech léčby došlo u 3 z 8 pacientů s dostupnými údaji ke zlepšení motorických funkcí oproti 

baseline měřených hrubým skóre a skórem odpovídajícímu věku od baseline v AIMS. 6 z 11 pacientů 

s dostupnými údaji dále pokračovalo v rozvoji motorických dovedností nad Týden

 

52 (s individuálním 

trváním léčby pacientů v rozmezí od 58 do 168 týdnů, s průměrnou dobou sledování 121 týdnů), 

včetně 3 pacientů ambulantně a 3 pacientů se schopností pouze sedět při poslední návštěvě ve studii. 

Zbývajících 5 pacientů nevykázalo žádné významné změny v motorickém rozvoji nad Týden 52 (s 

individuálním trváním léčby pacientů v rozmezí od 104 do 168 týdnů, s průměrnou dobou sledování 

140 týdnů), včetně 4 pacientů, kteří neměli žádné významné motorické dovednosti v žádné 

z hodnocených pozic a 1 pacienta se schopností pouze sedět při poslední návštěvě ve studii. 

 

Velká většina pacientů s infantilní formou Pompeho nemoci léčených přípravkem Myozyme vykazuje 

zlepšení srdeční funkce a zároveň stabilizaci nebo zlepšení růstových parametrů. Motorická a 

respirační odezva na léčbu se však lišila více. Pacienti s infantilní formou Pompeho nemoci, u nichž 

se projevovalo motorické zlepšení, měli na začátku vyšší míru uchování motorických funkcí a nižší 

obsah glykogenu ve čtyřhlavém svalu stehenním. Je pozoruhodné, že vyšší podíl pacientů s lepšími 

motorickými výsledky vykazuje stabilitu nebo zlepšení parametrů růstu (hmotnost), zatímco velká 

většina pacientů bez ohledu na své motorické výsledky nebo počáteční znaky vykazuje zvrat 

kardiomyopatie měřený změnami ve skóre LVM Z.  

 

Celkové údaje poukazují na to, že včasná diagnóza a léčba v raném stádiu nemoci může být kritická 

pro dosažení nejlepších výsledků u těchto pacientů s infantilní formou nemoci. 

 

Pozdní forma Pompeho nemoci; stěžejní klinická studie 

Bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, 

placebem kontrolované studii u 90 pacientů s pozdní formou Pompeho nemoci ve věku od 10 do 

70 let při zahájení léčby a všichni byly enzymovou substituční terapií léčeni poprvé. Pacienti byli 

randomizováni v poměru 2:1 a dostávali 20 mg/kg (n=60) nebo placebo (n=30) jednou za dva týdny 

po dobu 78 týdnů (18 měsíců).  

 

Společnými primárními parametry hodnocení účinnosti byla ušlá vzdálenost (v metrech) za 6 minut 

(6minutový test chůze 6MWT) a FVC (usilovná vitální kapacita plic) % odhadovaná v sedě. Po 

78 týdnech vykázali pacienti léčení přípravkem Myozyme zlepšení v ušlé vzdálenosti měřené pomocí 

6MWT a stabilizaci plicní funkce měřené odhadovanými % FVC v porovnání s pacienty léčenými 

placebem. Vzdálenost ušlá za 6 minut se zvýšila v mediánu o 15 metrů u pacientů léčených 

přípravkem Myozyme a snížila se v mediánu o 7,5 metru u pacientů léčených placebem, což 

naznačuje statisticky významný vliv léčby přípravkem Myozyme v porovnání s placebem (p=0,0283). 

Odhadované % FVC se v mediánu změnilo o 0,0 u pacientů léčených přípravkem Myozyme a snížilo 

v mediánu o 3% u pacientů léčených placebem, což naznačuje statisticky významný léčebný vliv 

(p=0,0026). Výsledky jsou uvedeny v Tabulce

 

4. 

13

 

Tabulka 4: Změny od zahájení: výsledky účinnosti v placebem kontrolované studii  

 

Myozyme 

(N=60) 

Placebo 

(N=30) 

6minutový test chůze – vzdálenost (metry) 

Před léčbou  

 

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

332,20 ± 126,69  

360,0 

317,93 ± 132,29 

339,0 

Týden 78/Poslední 

pozorování  

 

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

357,85 ± 141,32 

367,5 

313,07 ± 144,69 

307,0 

Změna mezi zahájením a 

Týdnem 78/posledním 

pozorováním * 

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

26,08 ± 64,41 

15,0  

-4,87 ± 45,24 

-7.5 

Test Wilcoxon-Mann-

Whitney  

p-hodnota 

0,0283 

Usilovná vitální kapacita plic (Procento odhadovaného normálu) 

Před léčbou  

 

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

55,43 ± 14,44 

53,5 

53,00 ± 15,66 

49,0 

Týden 78/Poslední 

pozorování  

 

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

56,67 ± 16,17 

55,5 

50,70 ± 14,88 

49,0 

Změna mezi zahájením a 

Týdnem 78/posledním 

pozorováním *  

Průměr ± s.d. 

střední hodnota 

1,25 ± 5,55 

0,0 

-2.3 ± 4,33 

-3,0 

Test Wilcoxon-Mann-

Whitney  

p-hodnota 

0,0026 

*Jeden pacient, jehož údaje po zahájení nebyly k dispozici, byl z analýzy vyloučen. 

 

Pozdní forma Pompeho nemoci; další klinická hodnocení a analýzy 

S přípravkem Myozyme byly provedeny tři nezávislé, otevřené, jednoramenné, zkoušejícím 

iniciované klinické studie: 

 

Studie v Itálii zahrnovala 74 pacientů s pozdní formou, sledovaných po léčbě až 48 měsíců. 

 

Studie v Německu zahrnovala 38 pacientů s pozdní formou, sledovaných po léčbě 36 měsíců. 

 

Studie v Nizozemsku zahrnovala 69 pacientů s pozdní formou, s mediánem doby sledování po 

léčbě 23 měsíců.  

Tyto tři nezávislé otevřené studie s přípravkem Myozyme v různých zemích (s dobou sledování 

nejméně 3 roky ve dvou studiích a s mediánem 23 měsíců ve třetí studii) ukázaly stabilizaci či 

zlepšení motorických funkcí a stabilizaci funkce plic.  

 

Ve výše popsané holandské studii zahrnující 69 pacientů s pozdní formou došlo po léčbě přípravkem 

Myozyme ke zlepšení svalové síly. Svalové funkce se však zlepšily jen u pacientů neupoutaných na 

invalidní vozík a u pacientů s méně výraznou svalovou slabostí.  

 

Ve dvou dalších otevřených klinických studiích s přípravkem Myozyme s 24 měsíčním sledováním po 

léčbě byla u deseti pacientů s pozdní formou Pompeho nemoci (středně závažná až závažná porucha 

motoriky a asistovaná ventilace) zjištěna při měření motorických a respiračních funkcí variabilní 

odpověď, především ve formě nevýrazného zlepšení (AGLU03105, AGLU04107).   

 

Otevřená klinická studie (AGLU02804) hodnotila bezpečnost a účinnost přípravku Myozyme u 

5 pacientů s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci, jimž bylo na začátku léčení 5 měsíců až 

15 let. Pacientům bylo podáváno 20 mg/kg přípravku Myozyme jednou za dva týdny po dobu 

26 týdnů. Všichni pacienti se volně pohybovali a s výjimkou jednoho pacienta nepotřebovali žádnou 

formu ventilační podpory (1 pacient potřeboval noční neinvazivní ventilaci). Ze 3 pacientů, u nichž 

bylo při screeningu/na počátku zjištěno významné plicní postižení (procento predikované nucené 

vitální kapacity [forced vital capacity, FCV] v poloze vsedě se pohybovalo od 58 do 67 %), dva do 

14

 

26.

 

týdne vykazovali klinicky významné zlepšení nucené vitální kapacity (+11,5 % a +16,0 %) v 

poloze vsedě. Hodnocení motorické funkce vykázalo různorodé výsledky.  

 

Deseti pacientům s juvenilní/adultní formou Pompeho nemoci v pokročilém stádiu (tj. 10/10 upoutáno 

na vozík a 9/10 závislých na ventilátoru) ve věku 9 - 54 let byla podávána v rámci programů 

rozšířeného přístupu alglukosidáza alfa 20 - 40 mg/kg jednou za dva týdny po různou dobu od 

6 měsíců do 2,5 roku. Pulmonální přínosy pozorované u pacientů zahrnovaly klinicky významné 

zlepšení v hodnotě FVC o 35 % u jednoho pacienta a významné snížení v počtu hodin, kdy byla 

potřebná ventilační podpora, u dvou pacientů. Přínosy léčby pro motorickou funkci včetně 

znovunabytí ztracených motorických dovedností bylo pozorováno u některých pacientů. Pouze jeden 

pacient přestal být upoután na vozík. V této skupině pacientů byla také pozorována variabilní 

odpověď v souvislosti s motorickou funkcí. 

 

Registr Pompeho nemoci  

 

Lékařům nebo zdravotníkům se doporučuje, aby registrovali pacienty, u nichž je diagnostikována 

Pompeho nemoc, na stránce www.PompeRegistry.com. Na této stránce budou anonymně 

shromažďovány údaje o pacientech. Cílem „Registru pacientů s Pompeho nemocí“ je zlepšit znalosti 

o Pompeho nemoci a sledovat pacienty a jejich odezvu na enzymatickou substituční léčbu v průběhu 

času. Hlavním cílem je zlepšit klinické výsledky těchto pacientů 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Infantilní forma Pompeho nemoci 

V hlavní studii, jíž se zúčastnilo 18 pacientů, byla hodnocena farmakokinetika alglucosidasum alfa u 

15 pacientů s infantilní Pompeho nemocí (všichni byli v době zahájení léčby mladší 6 měsíců), jimž 

byl podáván alglucosidasum alfa v dávkách 20 mg/kg nebo 40 mg/kg pomocí infuze trvající 4 až 

6,5 hodin.  

 

Distribuce a eliminace 

Při první a šesté infuzi přípravku Myozyme se průměrná maximální koncentrace v plazmě (C

max

pohybovala od 178,2 do 263,7 

g/ml, a to u skupiny, jíž byla podána dávka ve výši 20 mg/kg resp. 

40 mg/kg. Průměrná plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v čase (AUC

) se pohybovala v 

rozmezí od 977,5 do 1 872,5 

g

hod/ml u skupin, jimž byla podána dávka ve výši 20 mg/kg resp. 

40 mg/kg. Průměrná plazmatická clearance (CL) činila 21,4 ml/hod/kg a průměrný objem distribuce 

při ustáleném stavu (Vss) byl 66,2 ml/kg u obou skupin, přičemž existovala malá variabilita mezi 

subjekty ve výši 15 %, resp. 11 %. Střední poločas eliminace z plazmy (t

1/2

) byl 2,75 hod pro obě 

skupiny. 

 

Linearita/nelinearita 

Farmakokinetika byla úměrná dávce a v průběhu času se neměnila. 

 

Farmakokinetika alglucosidasum alfa byla rovněž hodnocena v samostatné studii u 21 pacientů s 

infantilní Pompeho nemocí (všichni byli na začátku léčby ve věku 6 měsíců až 3,5 roku), jimž byla 

podávána alglukosidáza alfa v dávkách 20 mg/kg. U 12 pacientů, o nichž jsou k dispozici údaje, 

AUC

 a C

max

 přibližně odpovídaly AUC

 a C

max

 zjištěným pro skupinu, jíž bylo podáváno 20 mg/kg v 

hlavní studii. Poločas t½, který činil 2 - 3 hodiny, byl u této skupiny pacientů rovněž podobný. 

 

Pozdní forma Pompeho nemoci 

Farmakokinetika alglucosidasum alfa byla hodnocena ve studii u 5 pacientů s pozdní formou 

Pompeho nemocí ve věku 6 - 15 let, jimž byl alglucosidasum alfa podáván v dávce 20 mg/kg jednou 

za dva týdny. Ve farmakokinetickém profilu alglucosidasum alfa pacientů s juvenilní pozdní formou 

Pompeho nemocí nebyly rozdíly ve srovnání s infantilní formou nemoci.  

 

15

 

Farmakokinetika alglucosidasum alfa byla zkoumána v analýze populace 32 pacientů s pozdní formou 

Pompeho nemoci z randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie ve věku 21 až 

70 let, kteří dostávali Myozyme 20 mg/kg jednou za dva týdny. AUC

 a C

max

 byly podobné při 

návštěvách v týdnu 0, 12 a 52, což naznačuje, že farmakokinetika alglucosidasum alfa není závislá na 

čase (Tabulka 5). 

 

Distribuce a eliminace 

 

Tabulka 5: Farmakokinetika alglucosidasum alfa po jediné dávce a ve 12. a 52. týdnu léčby  

Parametr 

Týden 0 

Týden 12 

Týden 52 

C

max

 (

g/ml) 

385 

 106 

349 

 79 

370 

 88 

AUC

 (

g

hr/ml) 

2672 

 1140 

2387 

 555 

2700 

 1000 

CL (ml/hr/kg) 

8,1 

 1,8 

8,9 

 2,3 

8,2 

 2,4 

Vss (ml/kg) 

904 

 1158 

919 

 1154 

896 

 1154 

Efektivní poločas (h) 

2,4 

 0,4 

2,4 

 0,3 

2,5 

 0,4 

 

Neobjevil se důkaz, že by IgG protilátky vůči alglucosidasum alfa ovlivnily farmakokinetiku. Vyšší 

průměrná clearance, nižší spodní hranice AUC

 a nižší spodní hranice C

max

 byly pozorovány u 

5 pacientů, u kterých byl pozitivní test na inhibici buněčného příjmu enzymu. Ale nebyla zde jasná 

spojitost mezi inhibicí příjmu a souběžných primárních koncových bodů účinnosti (viz bod 4.4). 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

jednorázovém podání, toxicity po opakovaném podání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

Studie myších a králičích embryí a plodů neprokázala žádná významná nežádoucí zjištění týkající se 

vývoje embryí a plodů. Také nebyla prokázána žádná nežádoucí zjištění ve studiích fertility a raného 

embryonálního vývoje u myší. U studie vývoje embryí a plodů králíků byl po podání Myozymu (10-

40 mg/kg/denně) spolu s difenhydraminem pozorován zvýšený výskyt potratů a předčasných porodů, 

které byly spojovány s léčbou. Tento vliv byl částečně přičítán mateřské toxicitě, protože byl 

pozorován výrazný pokles ve spotřebě stravy a nárůstu tělesné váhy. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Mannitol (E421) 

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339) 

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339) 

Polysorbát 80 (E433) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Studie  kompatibility  nejsou  k dispozici,  a  proto  nesmí  být  tento  léčivý  přípravek  mísen  s jinými 

léčivými přípravky. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

Přípravek se doporučuje použít okamžitě po rozpuštění. Chemická a fyzikální stabilita po otevření 

před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě od 2 do 8 

C, je-li přípravek chráněn před 

světlem. 

 

16

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 

C). 

 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

50 mg prášku v injekční lahvičce (ze skla typu I), se zátkou (ze silikonované butylové pryže) a 

plombou (z hliníku), s odklápěcím víčkem (z plastu). Velikost balení 1, 10 nebo 25 injekčních 

lahviček. 

 

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Přípravek Myozyme je nutné rekonstituovat s vodou na injekci, poté rozředit 0,9% injekčním 

roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) a poté jej lze podávat pomocí intravenózní infuze. Rekonstituci 

a ředění je třeba provádět v souladu s pravidly správné praxe, především s ohledem na asepsi.  

 

Vzhledem k bílkovinnému charakteru výrobku se mohou ve vacích s rekonstituovaným roztokem a 

konečnou infuzí tvořit částice. Proto je při podání nutné použít filtrační vložku vážící bílkoviny o 

velikosti pórů 0,2 mikronu. Bylo doloženo, že použití filtrační vložky o velikosti pórů 0,2 mikronů 

odstraňuje viditelné částice a nemá za následek zjevný úbytek bílkoviny nebo snížení aktivity. 

 

Určete počet lahviček, které je nutné rekonstituovat, na základě dávkovacího režimu konkrétního 

pacienta (mg/kg) a vyjměte potřebné lahvičky z lednice, aby mohly dosáhnout pokojové teploty (asi 

30 minut). Lahvičky přípravku Myozyme jsou určeny pouze na jedno použití.  

 

Používejte aseptickou techniku. 

 

Rekonstituce 

 

Každou 50mg lahvičku Myozyme rekonstituujte s 10,3 ml vody na injekci. Vodu na injekci přidávejte 

pomalu po kapkách, aby stékala po stěně lahvičky a nikoli přímo na lyofilizovaný koláč. Každou 

lahvičku jemně naklápějte a otáčejte s ní. Lahvičku neotáčejte, nekružte s ní, ani s ní netřepejte. 

Rekonstituovaný objem činí 10,5 ml a obsahuje 5 mg enzymu/ml. Má vzhled čirého, bezbarvého až 

světle žlutého roztoku, který může obsahovat částice ve formě tenkých bílých proužků nebo 

průsvitných vláken. Ihned zkontrolujte, zda lahvičky s rekonstituovaným enzymem neobsahují pevné 

částice nebo zda nedošlo ke změně barvy. Jsou-li při okamžité kontrole zjištěny jiné cizorodé částice 

než ty, jež jsou popsány výše, nebo dojde-li ke změně barvy, přípravek nepoužívejte. pH 

rekonstituovaného roztoku je asi 6,2.  

 

Po rekonstituci se doporučuje lahvičky rychle rozředit (viz dále). 

 

Ředění 

 

Po rekonstituci podle výše uvedeného postupu obsahuje rekonstituovaný roztok v lahvičce 5 mg 

alglukosidázy alfa na 1 ml. Rekonstituovaný objem umožňuje odebrat z každé lahvičky přesně 10,0 ml 

(odpovídá 50 mg). Ten se dále ředí následujícím způsobem. Pomalu odeberte rekonstituovaný roztok 

z každé lahvičky, dokud nezískáte objem potřebný pro dávku konkrétního pacienta. Doporučená 

konečná koncentrace alglukosidázy v infuzních vacích se pohybuje od 0,5 mg/ml do 4 mg/ml. 

Odstraňte vzduch z infuzního vaku. Rovněž odstraňte příslušný objem 0,9% injekčního roztoku 

chloridu sodného (9 mg/ml), který bude nahrazen rekonstituovaným přípravkem Myozyme. Pomalu 

vstříkněte rekonstituovaný Myozyme přímo do 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml). 

17

 

Jemně otočte nebo promněte infuzní vak, promícháte tak naředěný roztok. Infuzním vakem netřeste 

ani s ním nadměrně netřepejte. 

 

Konečný roztok infuze je nutné podávat co nejdříve poté, kdy byl připraven.  

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Nizozemsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/333/001-003 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 29. března 2006 

Datum posledního prodloužení registrace: 29. března 2011 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury 

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

19

 

A.  VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobců biologických léčivých látek 

 

Genzyme Corp. 45, 51, 74, 76 and 80 New York Avenue, Framingham, MA 01701, USA 

Genzyme Flanders bvba, Cipalstraat 8, 2440 Geel, Belgie 

 

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velká Británie 

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irsko 

 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, 

bod 4.2). 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 

tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 

(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně.  

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

22

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 

alglucosidasum alfa 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna lahvička obsahuje 50 mg alglucosidasum alfa. 

 

Po rekonstituci roztok obsahuje 5 mg alglucosidasum alfa/ml a po naředění se koncentrace pohybuje 

v rozmezí od 0,5 mg do 4 mg/ml.  

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: 

Manitol (E421) 

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339) 

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339) 

Polysorbát 80 (E433) 

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

1 injekční lahvička 

prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 

10 injekčních lahviček 

prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 

25 injekčních lahviček 

prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Pouze na jedno použití.  

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  

Intravenózní podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

23

 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

Přípravek se doporučuje použít okamžitě po rozpuštění. Chemická a fyzikální stabilita po otevření 

před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě od 2 do 8

C, je-li přípravek chráněn před 

světlem. 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 

C). 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Nepoužitelné léčivo musí být zlikvidováno. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Genzyme Europe B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden 

Nizozemsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/06/333/001 

EU/1/06/333/002 

EU/1/06/333/003  

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

 č.š. 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 

 

 

24

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  

SN:  

NN:

  

25

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 

ŠTÍTEK LAHVIČKY 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 

alglucosidasum alfa 

Intravenózní podání po rekonstituci a naředění. 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do:  

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET  

 

50 mg 

 

 

6. 

JINÉ 

 

Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 

C). 

Genzyme Europe B.V.-NL 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

27

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 

Alglucosidasum alfa 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je Myozyme a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Myozyme užívat 

3. 

Jak se Myozyme užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Myozyme uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Myozyme a k čemu se používá 

 

Myozyme se používá pro léčbu dospělých, dětí a dospívajících všech věkových kategorií s potvrzenou 

diagnózou Pompeho nemoci. 

 

Pacienti s Pompeho nemocí mají nízkou hladinu enzymu zvaného alfa glukosidáza. Tento enzym 

pomáhá organismu udržovat koncentraci glykogenu (typ sacharidu). Glykogen tělu dodává energii, ale 

u Pompeho nemoci se koncentrace glykogenu příliš zvyšuje.  

 

Myozyme obsahuje uměle připravený enzym alglukosidáza alfa, jenž dokáže nahradit přirozený 

enzym, který osobám s Pompeho nemocí chybí. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Myozyme užívat 

 

Neužívejte Myozyme: 

Pokud jste někdy měl(a) život ohrožující alergickou (hypersenzitivní) reakci na alglukosidázu alfa 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a opakované podání přípravku 

nebylo úspěšné. Příznaky život ohrožující alergické reakce zahrnují mimo jiné nízký krevní tlak, 

velmi rychlou srdeční frekvenci, dušnost, zvracení, otok obličeje, kopřivku nebo vyrážku. 

 

Upozornění a opatření 

Pokud jste léčen(a) přípravkem Myozyme, může se u Vás během podávání léku nebo během několika 

hodin od podání infuze objevit reakce související s podáním infuze. Taková reakce zahrnuje různé 

příznaky, jako je nízký krevní tlak, nepříjemné pocity na hrudi, stažené hrdlo, otok obličeje, rtů nebo 

jazyka (angioedém), kopřivka (urtikárie), závrať, vyrážka, svědění kůže, nevolnost, zvracení, kašel a 

náhlé stažení průdušek ztěžující nádech a výdech (bronchospasmus) (přehled všech reakcí spojených 

s infuzí viz bod 4). Tato reakce související s infuzí může být někdy velmi závažná. Pokud se u Vás 

taková reakce objeví, musíte to okamžitě sdělit svému lékaři. Může být nutné Vám podat před 

léčbou léčivé přípravky proti alergické reakci (např. antihistaminika a/nebo kortikosteroidy) nebo 

snížit horečku (antipyretiky). 

Ve studiích lékaři používali léky tlumící činnost imunitního systému, aby se snížila tvorba protilátek. 

Protože máte Pompeho nemoc, existuje riziko závažné infekce dýchacích cest nebo plic. Podávání 

těchto léků na potlačení imunitního systému může toto riziko dále zvýšit. 

28

 

Pokud se u Vás objeví závažné vředovité kožní léze, informujte svého lékaře. Pokud se u Vás 

vyskytne otok dolních končetin nebo generalizovaný otok, informujte svého lékaře. Ten by měl zvážit 

přerušení podávání přípravku Myozyme a zahájit odpovídající lékařskou péči. Váš lékař by měl zvážit 

výhody a rizika opětovného podání přípravku Myozyme. 

 

Další léčivé přípravky a Myozyme 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

S použitím přípravku Myozyme u těhotných žen nejsou zkušenosti. Myozyme by Vám neměl být 

podáván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Doporučujeme přerušit kojení po dobu 

podávání přípravku Myozyme. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, 

nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 

přípravek užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů krátce po infuzi 

přípravku Myozyme buďte opatrní, protože můžete pociťovat závrať. 

 

Myozyme obsahuje sodík 

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj. je v podstatě 

bez sodíku. 

 

 

3. 

Jak se Myozyme užívá 

 

Přípravek Myozyme se podává pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů s 

Pompeho nemocí. 

 

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučené dávkování přípravku 

Myozyme je 20 mg na kg tělesné hmotnosti. Podává se jednou za 2 týdny. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Doporučené dávkování přípravku Myozyme u dětí a dospívajících je stejné jako u dospělých. 

 

Návod ke správnému použití 

Myozyme se podává infuzí do žíly (nitrožilní infuzí). Dodává se ve formě prášku, který se před 

podáním smísí se sterilní vodou. 

 

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Myozyme, než mělo být podáno 

S předávkováním přípravkem Myozyme nejsou žádné zkušenosti. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) na aplikaci přípravku Myozyme 

Jestliže jste vynechal(a) infuzi, kontaktujte prosím svého lékaře. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 

 

 

29

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Nežádoucí účinky se většinou popisují u pacientů během podávání léku nebo krátce poté (účinky 

související s infuzí). Některé z těchto nežádoucích účinků souvisejících s podáním infuze byly 

závažné nebo život ohrožující. U některých pacientů byly hlášeny život ohrožující reakce, včetně 

velmi závažných alergických reakcí a anafylaktického šoku. Příznaky takových reakcí zahrnují nízký 

krevní tlak, velmi rychlou srdeční frekvenci, dušnost, zvracení, otok obličeje, rtů nebo jazyka, 

kopřivku nebo vyrážku. U některých pacientů došlo ke vzniku nežádoucích účinků souvisejících 

s podáním infuze ve formě chřipce se podobající nemoci, jejíž příznaky trvaly několik dní po skončení 

infuze. 

Pokud se u Vás taková reakce objeví, prosíme, řekněte to okamžitě svému lékaři. Může být nutné 

podat Vám před léčbou léčivé přípravky proti alergické reakci (např. antihistaminika a /nebo 

kortikosteroidy) nebo ke snížení horečky (antipyretika). 

 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 osob 

 

Kopřivka 

 

Vyrážka 

 

Zrychlená srdeční frekvence 

 

Nával horka (do obličeje) 

 

Horečka nebo zvýšená tělesná teplota 

 

Kašel 

 

Zrychlený dech 

 

Zvracení 

 

Nízká hladina kyslíku v krvi 

 

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 osob 

 

Bledost 

 

Zvýšený nebo vysoký krevní tlak 

 

Modravé zbarvení kůže 

 

Zimnice 

 

Agitovanost (nadměrná bezúčelná aktivita, neklid) 

 

Třes 

 

Bolesti hlavy 

 

Brnění 

 

Bolestivost nebo místní podráždění v místě podání infuze 

 

Závratě 

 

Podrážděnost 

 

Svědění kůže 

 

Říhání 

 

Otoky obličeje, otoky hrdla nebo závažná kombinace otoků obličeje, hrdla a jazyka v důsledku 

závažné alergické reakce 

 

Otoky rukou a nohou 

 

Nevolnost 

 

Nepříjemný pocit na hrudi 

 

Pocit svírání hrdla 

 

Průjem 

 

Únava 

 

Bolest svalů 

 

Svalové křeče  

 

Závažné vředovité kožní léze 

 

Zarudnutí kůže 

30

 

 

Není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost 

 

Otoky kolem očí 

 

Abnormální poslechový nález na plicích, včetně hvízdavého zvuku 

 

Dechové potíže (včetně dušnosti) 

 

Chladné končetiny (tj. ruce, nohy) 

 

Nízký krevní tlak 

 

Zúžení cév vedoucí ke snížení krevního průtoku 

 

Náhlé stažení průdušek ztěžující nádech a výdech (bronchospasmus) 

 

Pocit horka 

 

Zvýšené pocení 

 

Slzení očí 

 

Mramorovaná kůže 

 

Neklid 

 

Pískání na průduškách 

 

Zpomalená srdeční frekvence 

 

Srdeční zástava 

 

Bolest na hrudi (nezpůsobená srdečními příznaky) 

 

Zánět spojivek (membrána, která kryje oční bulvu a oční víčko) 

 

Bolest břicha 

 

Bolest kloubů 

 

Dočasné přerušení nebo náhlá zástava dýchání 

 

Úbytek bílkovin močí 

 

Nefrotický syndrom: otok dolních končetin, generalizovaný otok a úbytek bílkovin močí 

 

Otok a zesílení kůže v místě infuze v případě úniku léčivého přípravku z cév. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak Myozyme uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Přípravek Myozyme se doporučuje použít okamžitě po naředění. Chemická a fyzikální stabilita po 

otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě od 2 do 8

C, je-li přípravek 

chráněn před světlem. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

31

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Myozyme obsahuje 

 

-  Léčivou látkou je alglucosidasum alfa. Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg alglucosidasum 

alfa. Po rekonstituci roztok obsahuje 5 mg alglucosidasum alfa/ml a po naředění se koncentrace 

pohybuje v rozmezí od 0,5 mg do 4 mg/ml. 

-  Pomocnými látkami jsou: 

-  mannitol (E421), 

-  monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339), 

-  heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), 

-  polysorbát 80 (E433). 

 

Jak Myozyme vypadá a co obsahuje toto balení 

Myozyme je prášek pro přípravku koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku v injekční lahvičce 

(50 mg/injekční lahvička). Jedno balení obsahuje 1, 10 nebo 25 injekčních lahviček. Na trhu nemusí 

být všechny velikosti balení. 

 

Prášek má bílou až téměř bílou barvu. Po rekonstituci vzniká čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok, 

který může obsahovat částice. Rekonstituovaný roztok je nutné dále ředit.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemsko 

 

Výrobce 

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velká Británie 

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irsko 

32

 

Další informace o tomto léku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien/ 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt 

Tel: +36 1 505 0050 

България 

SANOFI BULGARIA EOOD 

Тел.: +359 (0)2 970 53 00 

Tел: +359 2 9705300 

 

Malta 

Sanofi-Aventis Malta Ltd 

Tel: +356 21493022 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233086111 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: +31 35 699 1200 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: + 47 67 10 71 00 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: + 43 1 80 185 – 0 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel. +372 6 273 488 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE  

Τηλ: +30 210 900 1600 

Portugal 

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

España 

sanofi-aventis, S.A. 

Tel: +34 93 485 94 00 

  

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

France 

sanofi-aventis France  

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 

  

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o. 

Tel: +386 1 560 4800 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o. 

Tel: +385 1 600 34 00 

 

Ireland 

Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 

Tel.:  +421 2 33 100 100 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: + 358 201 200 300 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Italia 

Sanofi S.p.A. 

United Kingdom 

Sanofi 

33

 

Tel: +39 059 349 811 

Tel +44 (0) 845 372 7101 

 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd. 

Τηλ: +357 22 871600 

 

Lietuva 

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ 

Tel. +370 5 275 5224 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 

Návod k použití - rekonstituce, ředění a podání 

 

Myozyme se rozpouští ve vodě na injekce, poté se naředí s injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml 

(0,9%) a poté se podává nitrožilní infuzí. Rozpuštění a naředění se musí provádět v souladu se zásadami 

správné praxe, především s ohledem na aseptické podmínky.  

 

S ohledem na bílkovinnou povahu přípravku může v rozpuštěném roztoku a ve výsledné infuzi dojít k 

tvorbě částic. Proto se musí při podávání přípravku používat infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů a 

velikostí pórů 0,2 mikronu. Prokázalo se, že filtr s póry o velikosti 0,2 mikronu odstraní viditelné částice a 

nevede k poklesu množství bílkoviny nebo aktivity. 

 

Určete počet lahviček, které je nutné rekonstituovat, na základě dávkovacího schématu konkrétního 

pacienta (mg/kg) a vyjměte potřebné lahvičky z lednice, aby mohly dosáhnout pokojové teploty (přibližně 

30 minut). Lahvičky přípravku Myozyme jsou určeny pouze k jednorázovému použití. 

 

Používejte aseptickou techniku 

 

 

Rekonstituce 

Každou lahvičku Myozyme 50 mg rekonstituujte s 10,3 ml vody na injekci za použití injekční stříkačky 

s poloměrem jehly maximálně 20 gauge. Vodu na injekci přidávejte pomalu po kapkách, aby stékala po 

stěně lahvičky a nikoli přímo na lyofilizát. Lahvičku jemně naklápějte a otáčejte s ní. Lahvičku 

neobracejte, nekružte s ní, ani s ní netřepejte. Rekonstituovaný objem činí 10,5 ml a obsahuje 5 mg 

enzymu/ml. Má vzhled čirého, bezbarvého až světle žlutého roztoku, který může obsahovat částice ve 

formě tenkých bílých proužků nebo průsvitných vláken. Ihned zkontrolujte, zda lahvičky s 

rekonstituovaným enzymem neobsahují pevné částice nebo zda nedošlo ke změně barvy. Jsou-li při 

okamžité kontrole zjištěny cizorodé částice, které nebyly popsány výše, nebo dojde-li ke změně barvy, 

přípravek nepoužívejte. pH rekonstituovaného roztoku je asi 6,2.  

 

Po rekonstituci se doporučuje obsah injekční lahvičky rychle rozředit (viz dále). 

 

 

Ředění 

Po rekonstituci, jak je uvedeno výše, roztok v injekční lahvičce obsahuje 5 mg alglukosidázy alfa na 1 ml. 

Rekonstituovaný objem umožňuje odebrat z každé injekční lahvičky přesně 10,0 ml (odpovídá 50 mg). 

34

 

Toto množství je poté třeba dále takto naředit: pomocí injekční stříkačky s poloměrem jehly maximálně 

20 gauge pomalu odeberte rekonstituovaný roztok z každé lahvičky, dokud nezískáte objem potřebný pro 

dávku konkrétního pacienta. Doporučená konečná koncentrace alglukosidázy v infuzních vacích se 

pohybuje od 0,5 mg/ml do 4 mg/ml. Z infuzního vaku odstraňte vzduch. Rovněž odstraňte příslušný objem 

0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml), který odpovídá objemu rekonstituovaného přípravku 

Myozyme, který bude do vaku dodán. Pomalu vstříkněte rekonstituovaný Myozyme přímo do 0,9% 

injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml). Jemně otočte nebo promněte infuzní vak, promícháte tak 

naředěný roztok. Infuzním vakem netřeste, ani s ním nadměrně netřepejte. 

 

Konečný roztok infuze má být podán co nejdříve poté, co byl připraven. 

  

Jakýkoli nepoužitý výrobek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 

 

Podání 

Doporučuje se začít podávat naředěný roztok během tří hodin. Celková doba mezi rekonstitucí a 

ukončením infuze nesmí přesáhnout 24 hodiny. 

 

Doporučená  dávka  přípravku  Myozyme  činí  20 mg/kg  tělesné  hmotnosti  podaných  jedenkrát  za 

2 týdny intravenózní infuzí.  

 

Infuze se mají podávat zpočátku pomalu a postupně, krok za krokem lze rychlost podání zvyšovat. 

Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví 

příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do 

maximální rychlosti 7 mg/kg/hod.  

 

Recenze

Recenze produktu MYOZYME 50 MG IVN INF PLV CSL 1X50MG/LAH

Diskuze

Diskuze k produktu MYOZYME 50 MG IVN INF PLV CSL 1X50MG/LAH

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám