Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

MYFORTIC 360 MG 120X360MG Tablety - diskuze

Kód výrobku: 32974

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MYFORTIC 360 MG 120X360MG Tablety

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls214147/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls69049/2011, sukls185504/2011, sukls185494/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Myfortic 180 mg
Myfortic 360 mg
enterosolventní tablety
Acidum mycophenolicum (jako natrii mycophenolas)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Myfortic a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Myfortic užívat
3. Jak se Myfortic užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Myfortic uchovávat
6. Další informace


1. CO JE MYFORTIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Myfortic obsahuje léčivou látku acidum mycophenolicum (kyselinu mykofenolovou), která patří do
skupiny léčivých přípravků nazývaných imunosupresiva.

Myfortic je užíván k zastavení rejekce (odmítnutí) transplantované ledviny imunitním systémem těla.
Užívá se společně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími cyklosporin a kortikosteroidy.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MYFORTIC UŽÍVAT

Neužívejte Myfortic:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu mykofenolovou, mykofenolát sodný nebo
mykofenolát mofetil nebo kteroukoli z pomocných látek přípravku Myfortic uvedenou na konci
této příbalové informace,
jestliže kojíte (viz také Těhotenství a kojení),
jestliže jste žena ve fertilním věku a nepoužíváte vysoce účinné metody kontracepce.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři, aniž byste užil(a) Myfortic.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Myfortic je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Myfortic:
jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) závažné zažívací potíže, např. žaludeční vřed,
2/6
jestliže trpíte vzácným dědičným nedostatkem enzymu hypoxanthin-guanin fosforibosyl-
transferasy (HGPRT), jako je např. Lesch-Nyhanův nebo Kelley-Seegmillerův syndrom.

Měl(a) byste být také informován(a), že:
Myfortic snižuje úroveň kožní ochrany před slunečním zářením. To zvyšuje riziko vzniku
rakoviny kůže. Je proto nutné, abyste omezil(a) pobyt na slunci a chránil(a) se před UV světlem
tak, že budete nosit co nejvíce zakryté exponované oblasti kůže oděvem a budete pravidelně
používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Požádejte lékaře o radu, jak se
chránit před sluncem.
jestliže se u Vás objeví příznaky infekce (např. horečka, bolesti v krku) nebo neočekávaný
výskyt modřin nebo krvácení, řekněte to okamžitě svému lékaři.
je možné, že Vám bude chtít lékař během léčby přípravkem Myfortic provést kontrolu počtu
bílých krvinek a poté Vás bude informovat o tom, zda můžete pokračovat v užívání přípravku
Myfortic.
léčivá látka, mykofenolová kyselina, není totéž jako podobně znějící názvy léčivých látek, např.
mykofenolát mofetil. Z tohoto důvodu nesmíte tyto léčivé látky zaměňovat, aniž by Vám to řekl
lékař.
užívání přípravku Myfortic v těhotenství může poškodit nenarozené dítě (viz také Těhotenství
a kojení) a zvýšit riziko potratu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
jiné léky potlačující imunitu (imunosupresiva) např. azathioprin nebo takrolimus.
léčivé přípravky užívané k léčbě vysoké hladiny krevního cholesterolu, jako je např.
cholestyramin.
živočišné uhlí užívané k léčbě zažívacích potíží, jako je průjem, žaludeční potíže a plynatost.
antacida (léky proti pálení žáhy), která obsahují hořčík nebo hliník.
léky užívané k léčbě virových infekcí např. aciklovir anebo ganciklovir.

Lékaře musíte také informovat o jakémkoli plánovaném očkování.

Užívání přípravku Myfortic s jídlem a pitím
Myfortic můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Můžete si vybrat, zda budete užívat lék s jídlem nebo
nalačno, ale vybraný způsob musíte dodržovat každý den stále stejně. Tím je zajištěno, že Vaše tělo
vstřebá každý den stejné množství léčivého přípravku.

Starší pacienti
Myfortic může být podáván starším lidem (ve věku 65 let a nebo starším), aniž by bylo nutné upravit
obvyklou doporučenou dávku.

Děti a mladiství
Podávání přípravku Myfortic dětem a mladistvým se pro nedostatek údajů nedoporučuje.

Těhotenství a kojení
Před tím, než začnou ženy užívat Myfortic, musí být jasné, že nejsou těhotné, tzn. že musí mít
negativní těhotenský test. Protože kyselina mykofenolová může způsobit poškození nenarozeného
dítěte a zvýšit riziko potratu, nesmí být Myfortic užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně
nutné.

Jestliže jste žena, měl by Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Myfortic doporučit vhodnou
antikoncepci, kterou musíte užívat před léčbou, během léčby a ještě 6 týdnů po ukončení léčby
3/6
přípravkem Myfortic. Pokud během léčby přípravkem Myfortic otěhotníte, okamžitě o tom informujte
svého lékaře.

Není známo, zda je Myfortic vylučován do mateřského mléka. Během léčby přípravkem Myfortic
nesmíte kojit. Kojit nesmíte ještě 6 týdnů po skončení léčby přípravkem Myfortic.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Jste-li sexuálně aktivní muž, doporučuje se Vám používat kondom během léčby a po dobu celkem13
týdnů po poslední dávce přípravku Myfortic. Navíc se partnerkám těchto mužských pacientů
doporučuje užívat vysoce účinnou kontracepci v průběhu léčby a 13 týdnů po poslední dávce
přípravku Myfortic.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Myfortic ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Myfortic
Myfortic obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (včetně laktosy,
galaktosy nebo glukosy), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE MYFORTIC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Myfortic Vám může být předepsán pouze
lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů po transplantaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku budete užívat
Doporučená denní dávka přípravku Myfortic je 1 440 mg (8 tablet přípravku Myfortic 180 mg nebo
4 tablety přípravku Myfortic 360 mg). Tuto denní dávku budete užívat rozdělenou do dvou dávek po
720 mg. Tablety užívejte ráno a večer.
Pokud užíváte Myfortic 180 mg, užijete 4 enterosolventní tablety ráno a 4 večer.
Pokud užíváte Myfortic 360 mg, užijete 2 enterosolventní tablety ráno a 2 večer.

První dávka 720 mg Vám bude podána do 72 hodin po transplantaci.

Jestliže máte závažné potíže s ledvinami
Vaše denní dávka by neměla být vyšší než 1 440 mg (8 tablet přípravku Myfortic 180 mg nebo
4 tablety přípravku Myfortic 360 mg).

Jak se Myfortic užívá
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.
Tablety nedělte, nekousejte.
Neužívejte žádné tablety, které jsou rozbité nebo rozdrcené.
Léčba bude pokračovat tak dlouho, dokud je nutná imunosuprese, aby se zabránilo odmítnutí
transplantátu Vaším tělem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Myfortic, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, než Vám bylo řečeno nebo pokud někdo jiný náhodně užil Váš lék,
oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Je možné, že
budete potřebovat lékařskou pomoc. Tablety vezměte s sebou včetně obalu a ukažte je lékaři nebo
nemocničnímu personálu. Pokud jste tablety spotřeboval(a), vezměte s sebou prázdný obal.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Myfortic
4/6
Jestliže jste zapomněl(a) užít Myfortic, vezměte si jej, jakmile si na to vzpomenete, pokud to však již
není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se s lékařem. Nikdy nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)
vynechanou dávku.

Následky přerušení léčby přípravkem Myfortic
Myfortic nepřestávejte užívat, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Přerušení léčby přípravkem Myfortic
může zvýšit možnost odloučení transplantátu.

Jestliže máte nějaké další dotazy týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Myfortic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Starší pacienti mohou trpět větším množstvím nežádoucích účinků v důsledku snížené imunitní
ochrany.

Imunosupresiva, zahrnující Myfortic, snižují Vaši vlastní obranyschopnost organismu, aby nedošlo
k odmítnutí transplantovaného orgánu. Následkem toho nebude Vaše tělo schopné bojovat s infekcemi
tak dobře jako v normálním stavu. Jestliže užíváte Myfortic, můžete mít více infekčních onemocnění
než obyčejně, jako jsou infekce mozku, kůže, úst, břicha a střev, plic a močových cest.

Váš lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy, aby sledoval jakékoli změny v počtu krevních
buněk nebo v hladinách látek ve Vaší krvi, např. cukru, tuku a cholesterolu.

Některé účinky by mohly být závažné:
příznaky infekce zahrnující horečku, třesavku, pocení, pocit únavy, ospalost, nedostatek energie.
Při užívání přípravku Myfortic je pravděpodobnost, že onemocníte infekcí, vyšší než obvykle.
Takovéto infekce mohou postihnout různé oblasti Vašeho organismu, ale nejčastěji postiženými
partiemi jsou ledviny, močový měchýř, horní a/nebo dolní cesty dýchací.
zvracení krve, černá nebo krvavá stolice, žaludeční nebo střevní vředy.
zduření žláz, vývoj nových kožních výrůstků nebo zvětšení již existujících kožních výrůstků
nebo změny již existujících mateřských znamének. U velmi malého počtu pacientů užívajících
Myfortic se vyvinula rakovina kůže nebo lymfatických uzlin, podobně jak to bývá u pacientů
léčených imunosupresivy.

Jestliže zpozorujete jakýkoli výše uvedený příznak při užívání přípravku Myfortic, řekněte to okamžitě
svému lékaři.

Další nežádoucí účinky mohou být:
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
průjem
nízké hodnoty bílých krvinek

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
nízké hodnoty červených krvinek, které mohou mít za následek únavu, ztížené dýchání a bledost
(anemie)
neočekávané krvácení a modřiny (možné příznaky nízkého počtu krevních destiček)
bolest hlavy
kašel
5/6
bolest břicha nebo žaludku, zánět žaludeční sliznice, nadmutí břicha, zácpa, trávící obtíže,
plynatost (větry), únik stolice, nevolnost (nauzea), zvracení
únavnost, horečka
abnormální výsledky funkčních testů jater nebo ledvin
infekce dýchacích cest

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
rychlý nebo nepravidelný rytmus srdce, tekutina na plicích
výrůstek (zduření), který vypadá jako váček (cysta) obsahující tekutinu
chvění, potíže se spaním
svědění, zčervenání a otoky očí, rozmazané vidění
dušnost
říhání, zápach z úst, střevní neprůchodnost, vřed na rtu, pálení žáhy, vyblednutí jazyka, sucho
v ústech, zánět dásní, zánět slinivky břišní vedoucí k těžké bolesti v horní části žaludku, ucpání
vývodů slinných žláz, zánět pobřišnice
infekce kostí, krve a kůže
krev v moči, poškození ledvin, bolest nebo potíže při močení
vypadávání vlasů, modřiny na kůži
zánět kloubů, bolesti zad, svalové křeče
ztráta chuti k jídlu, zvýšení hodnot lipidů, cukrů, cholesterolu nebo snížení hodnot fosfátů v krvi
příznaky chřipky (např. únava, třesavka, bolest v krku, bolesti kloubů nebo svalů), otoky kloubů
a chodidel, pocit žízně nebo slabosti
neobvyklé sny, přeludy (bludy)
neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
vyrážka

Další nežádoucí účinky hlášené u léčivých přípravků podobných přípravku Myfortic
Ve skupině léčivých přípravků, do které patří i Myfortic, byly popsány další nežádoucí účinky:
zánět tlustého střeva, zánět žaludeční sliznice vyvolaný cytomegalovirem, proděravění střevní stěny
vedoucí k silné bolesti břicha s možným krvácením, žaludeční nebo dvanácterníkové vředy, nízký
počet specifických bílých krvinek nebo celkového počtu krvinek, závažné infekce, jako je zánět srdce
a jeho chlopní, blány pokrývající mozek a míchu, a další méně časté bakteriální infekce obvykle
vedoucí k vážným plicním obtížím (tuberkulóza a atypická mykobakteriální infekce).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK MYFORTIC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte Myfortic, jestliže zaznamenáte poškození nebo porušení obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6/6
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Myfortic obsahuje
Myfortic 180 mg, enterosolventní tablety
Léčivou látkou je kyselina mykofenolová (jako mykofenolát sodný). Jedna enterosolventní
tableta obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolové.
Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: kukuřičný škrob, povidon, krospovidon, bezvodá laktosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
indigokarmín (E132).

Myfortic 360 mg, enterosolventní tablety
Léčivou látkou je kyselina mykofenolová (jako mykofenolát sodný). Jedna enterosolventní
tableta obsahuje 360 mg kyseliny mykofenolové.
Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: kukuřičný škrob, povidon, krospovidon, bezvodá laktosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Myfortic 180 mg, enterosolventní tablety jsou limetově zelené, kulaté potahované ve střevě rozpustné
tablety se zkosenými okraji, s vyraženým C na jedné straně.
Myfortic 180 mg je dostupný v baleních obsahujících 20, 50, 100, 120 nebo 250 tablet.

Myfortic 360 mg, enterosolventní tablety jsou světle oranžově-červené oválné potahované ve střevě
rozpustné tablety, na jedné straně s vyraženým CT.
Myfortic 360 mg je dostupný v baleních obsahujících 50, 100, 120 nebo 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis Pharma GmbH, Norimberk, Německo

Tento léčivý přípravek je autorizován v členských státech EEA s následujícím názvem:
Myfortic

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.11.2012.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 32974
Kód EAN: 8594050585614
Kód SÚKL: 43036
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Myfortic se používá k prevenci odmítnutí Vám transplantovaného orgánu, ledvin, organismem. Užívá se společně s jinými léky jako jsou cyklosporin a kortikosteroidy. Pokud máte dotazy o tom, jak Myfortic účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán, požádejte ošetřujícího lékaře o vysvětlení.

Recenze

Recenze produktu MYFORTIC 360 MG 120X360MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MYFORTIC 360 MG 120X360MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám