Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20594

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20594
Kód EAN: 5997001311240
Kód SÚKL: 59875
Použití léčebné Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Candida spp. (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se Mycosyst uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

 

Stránka 1 z 8 

 

sp.zn. sukls176973/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MYCOSYST

 

 150 mg tvrdé tobolky 

  

fluconazolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Mycosyst a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycosyst užívat  

3. 

Jak se přípravek Mycosyst užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Mycosyst uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.  

Co je přípravek Mycosyst a k čemu se používá 

Mycosyst patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol. 

Mycosyst se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových 
infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida

Dospělí 

Mycosyst Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 

-  Kryptokoková  meningitida  -  zánět  mozkových  blan  vyvolaný  kvasinkou  Cryptococcus 

neoformans. 

-  Kokcidioidomykóza – infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis. 
-  Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. 

srdce, plíce) nebo močovém ústrojí. 

-  Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy. 
-  Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí - infekce pochvy nebo penisu. 

 

Stránka 2 z 8 

 

-  Kožní infekce – např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů. 

Mycosyst Vám může být předepsán také: 

-  k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy. 
-  k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce. 
-  ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida
-  k  prevenci infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  (jestliže  máte  oslabený imunitní  systém 

nebo jeho činnost je nedostatečná). 

 

Děti a dospívající (0 – 17 let) 

Flukonazol Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 

-  Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku 
-  Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. 

srdce, plíce) nebo močovém ústrojí. 

-  Kryptokoková  meningitida  -  zánět  mozkových  blan  vyvolaný  kvasinkou  Cryptococcus 

neoformans. 

 

Flukonazol Vám může být předepsán také: 

-  k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a 

nepracuje správně). 

-  k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy. 

Poznámka: 

Pro  podání  kojencům,  batolatům  a  dětem,  kterým  nelze  zajistit  podání  příslušné  dávky 

přípravkem Mycosyst  a kteří nejsou schopni polknout tobolku, je nutné použít flukonazol v jiné lékové 
formě. 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycosyst užívat 

Neužívejte přípravek Mycosyst 

-  jestliže jste alergický(á) na flukonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

-  jestliže jste alergický(á) na jiné léky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických infekcí. Příznaky 

mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. 

-  jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií); 
-  jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost); 
-  jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí); 
-  jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie;) 
-  jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Mycosyst se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami; 
-  jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií; 
-  jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi; 
-  jestliže  se  u  Vás  rozvinula  závažná  kožní  reakce  (svědění,  zčervenání  kůže  nebo  obtíže  s 

dýcháním); 

-  jestliže  se  u  Vás  rozvinou  příznaky  „nedostatečnosti  nadledvin“,  kdy  nadledviny  neprodukují 

dostatečné množství steroidních hormonů, jako je hydrokortison (chronická, dlouhotrvající únava, 
svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest břicha) 

 

Stránka 3 z 8 

 

 

Děti a dospívající 

Lékař může předepsat flukonazol i pro novorozence kojence, batolata, děti a dospívající ve věku 0 dní 
až 17 let.  

Poznámka: 

Pro  podání  kojencům,  batolatům  a  dětem,  kterým  nelze  zajistit  podání  příslušné  dávky 

přípravkem Mycosyst  a kteří nejsou schopni polknout tobolku, je nutné použít flukonazol v jiné lékové 
formě. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Mycosyst 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií) 
nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) 
nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), 
protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Mycosyst (viz bod “Neužívejte přípravek Mycosyst”). 

Některé léky se mohou s přípravkem Mycosyst vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že 
užíváte kterýkoli z následujících léků: 

-  rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí) 
-  alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika) 
-  amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva) 
-  amfotericin B, vorikonazol (antimykotika) 
-  léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky) 
-  benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při 

úzkosti 

-  karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů) 
-  nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký krevní tlak) 
-  cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu) 
-  cyklofosfamid,  vinka  alkaloidy  (vinkristin,  vinblastin  nebo  podobné  léky)  používané  k  léčbě 

rakoviny 

-  halofantrin (užívaný k léčbě malárie) 
-  statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých 

hladin cholesterolu 

-  methadon (užívaný při bolesti) 
-  celekoxib,  flurbiprofen,  naproxen,  ibuprofen,  lornoxikam,  meloxikam,  diklofenak  (nesteroidní 

protizánětlivé léky (NSAID) 

-  perorální antikoncepce (užívaná ústy) 
-  prednison (steroid) 
-  zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů) 
-  léky na cukrovku jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid 
-  theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu) 
-  vitamin A (potravinový doplněk) 
-  ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy) 
-  amiodaron (užívaný pro léčbu nepravidelné srdeční akce, „arytmie“) 
-  hydrochlorothiazid (diuretikum - zvyšuje tvorbu a vylučování moči). 

 

Přípravek Mycosyst s jídlem a pitím 

Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla. 

 

 

Stránka 4 z 8 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, přípravek Mycosyst neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. 

V kojení můžete pokračovat po užití jedné dávky přípravku Mycosyst do maximální výše 200 mg. V 
kojení byste neměla pokračovat při opakovaném užití přípravku Mycosyst. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo 
záchvaty. 

 

Přípravek Mycosyst obsahuje laktosu (mléčný cukr) 

Jedna  tobolka  obsahuje  148,5  mg  laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

3.  

Jak se přípravek Mycosyst užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý 
den. 

Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže: 

Dospělí 

Stav 

Dávka* 

Léčba kryptokokové meningitidy 

 

400  mg  první  den,  poté  200  až  400  mg  jednou 
denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je třeba. 
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg. 

Prevence  opětovného  výskytu  kryptokokové 
meningitidy 

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, 
abyste léčbu ukončil(a). 

Léčba kokcidioidomykózy 

 

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 
měsíců  nebo  déle,  je-li  potřeba.  Někdy  jsou 
dávky zvýšeny až na 800 mg. 

Léčba  kandidové  infekce  postihující  vnitřní 
orgány 

800  mg  první  den,  poté  400  mg  jednou  denně, 
dokud  Vám  lékař  neřekne,  abyste  léčbu 
ukončil(a).. 

Léčba  infekce  postihující  sliznice  dutiny  ústní, 
krku a otlaků v místě protézy 

 

200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 
mg,  dokud  Vám  lékař  neřekne,  abyste  léčbu 
ukončil(a).. 

Léčba slizniční kvasinkové infekce - dávka závisí 
na lokalizaci infekce 

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud 
Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a).. 

Prevence  opětovného  výskytu  infekce  v  ústech 
nebo v krku 

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 
3krát  týdně,  po  dobu  hrozícího  rizika  vzniku 
infekce. 

 

Stránka 5 z 8 

 

Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány 

150 mg jako jednorázová dávka 

Ochrana  před  opětovným  výskytem  kvasinkové 
infekce pochvy 

 

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 
4, a 7), následně jednou týdně po dobu 6 měsíců, 
kdy jste v riziku ohrožení infekcí. 

Léčba infekce kůže a nehtů 

 

V  závislosti  na  místě  infekce  50  mg  jednou 
denně,  150  mg  jednou  týdně,  300  až  400  mg 
jednou týdně po 1 až 4 týdny (u atletické nohy až 
po 6 týdnů; léčba u infekce nehtů trvá až do doby, 
než je nehet nahrazen novým). 

Prevence  kandidové  infekce  (jestliže  máte 
oslabený  imunitní  systém  nebo  jeho  činnost  je 
nedostatečná) 

200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího 
rizika vzniku infekce. 

*V případě, že potřebnou dávku nelze získat za použití 150mg tvrdých tobolek přípravku Mycosyst, je 
třeba pro léčbu použít jiný přípravek s obsahem stejné léčivé látky. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Pro podání novorozencům, kojencům, batolatům a dětem, kterým nelze zajistit podání příslušné dávky 
přípravkem Mycosyst  150 mg tvrdé tobolky a kteří nejsou schopni polknout tobolku, je nutné použít 
flukonazol v jiné lékové formě. 

Dospívající ve věku od 12 do 17 let 

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé). 

Děti ve věku do 11 let 

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně. 

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech. 

Stav 

 

Denní dávka 

 

Kvasinková infekce sliznice a krku - dávkování a 
délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její 
lokalizaci 

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné 
hmotnosti smí být podáno první den) 

 

Kryptokoková  meningitida  nebo  kandidová 
infekce vnitřních orgánů 

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

 

Ochrana  dětí  před  kandidovou  infekcí  (jestliže 
činnost  jejich  imunitního  systému  není 
dostatečná) 

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

 

Děti ve věku 0 až 4 týdny 

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny: 

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti 
každých 48 hodin. 

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny: 

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti 
každých 72 hodin. 

 

 

Stránka 6 z 8 

 

 

Starší pacienti 

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 

Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycosyst, než jste měl(a) 

Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře 
nebo ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky  možného předávkování mohou zahrnovat změny 
sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např. 
výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycosyst 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokud  zapomenete  užít 
dávku,  vezměte  si  ji  hned,  jak  si  vzpomenete.  Pokud  je  již  doba  na  následující  dávku,  neberte  si 
zapomenutou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud 
se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře:

 

-  náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi 
-  otok očních víček, obličeje nebo rtů 
-  svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny 
-  kožní vyrážka 
-  závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech). 

 

Mycosyst může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují: 

-  únavu 
-  ztrátu chuti k jídlu 
-  zvracení 
-  zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka) 

Pokud nastane kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek Mycosyst a sdělte to neprodleně 
svému lékaři. 

 

Další nežádoucí účinky: 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) jsou: 

 

Stránka 7 z 8 

 

-  bolest hlavy 
-  žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení 
-  zvýšené jaterní testy 
-  vyrážka 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) jsou: 

-  snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost 
-  snížení chuti k jídlu 
-  nespavost, ospalost 
-  záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti 
-  zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech 
-  bolest svalů 
-  poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) 
-  pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení 
-  únava, pocit necítění se dobře, horečka 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000) jsou: 

-  nižší  než  normální  počet  bílých  krvinek  (pomáhají  bránit  proti  infekcím)  a  krevních  destiček 

(pomáhají zastavit krvácení) 

-  červené  nebo  nachové  skvrny  na  kůži,  které  mohou  být  zapříčiněny  nízkým  počtem  krevních 

destiček, jiné změny krve 

-  změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku) 
-  nízká hladina draslíku v krvi 
-  třes 
-  abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu 
-  selhání jater 
-  alergické  reakce  (někdy  závažné),  zahrnující rozšířenou  puchýřovitou  vyrážku,  olupování  kůže, 

závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů 

-  ztráta vlasů 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

 

5.  

Jak přípravek Mycosyst uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 

0

C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  balení  za  „Exp.“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

 

Stránka 8 z 8 

 

6.  

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Mycosyst obsahuje 

-  Léčivou látkou je fluconazolum 150 mg v jedné tvrdé tobolce. 

-  Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný 

škrob, laktosa, indigokarmín, želatina, povidon 40, oxid titaničitý (E171).  

 

Jak přípravek Mycosyst vypadá a co obsahuje toto balení 

Tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část modrá, spodní část bílá,  uvnitř bílý až téměř bílý 
prášek.  

Velikost balení: 1, 2 nebo 4 tvrdé tobolky 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť,  
Maďarsko  

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám