Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 66136
Kód EAN:
Kód SÚKL: 103068
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Předcházení infekcí komplexem M. avium-intracellulare (MAC) u pacientů s imunodeficiencí s počtem CD4 nižším nebo rovným 200/mikrolitrů. Léčba symptomatické disseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium a Mycobacterium xenopi u nemocných s AIDS. Léčba chronické i nově diagnostikované plicní tuberkulózy.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mycobutin 150
(rifabutinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mycobutin 150 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycobutin 150 užívat
3. Jak se přípravek Mycobutin 150 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Mycobutin 150 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MYCOBUTIN 150 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mycobutin 150 (rifabutin) je širokospektré, polosyntetické ansamycinové antibiotikum, účinné zvláště proti acidorezistentním tyčinkám, včetně atypických a rezistentních mykobakterií.
Přípravek se užívá v následujících indikacích
Předcházení infekcí komplexem M. avium-intracellulare (MAC) u pacientů s imunodeficiencí s počtem CD4 nižším nebo rovným 200/l.
Léčba symptomatické disseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium a Mycobacterium xenopi u nemocných s AIDS.
Léčba chronické i nově diagnostikované plicní tuberkulózy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MYCOBUTIN 150 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek MYCOBUTIN 150
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rifabutin nebo jiná rifamycinová antibiotika (například rifampicin). nebo na kteroukoli další složku Mycobutin 150
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MYCOBUTIN 150 je zapotřebí
Mycobutin může způsobit červenooranžové zbarvení moče, kůže a tělních sekretů. Pacienti by neměli nosit měkké kontaktní čočky.
Tak jako téměř všechna antibiotika může i Mycobutin způsobit mírnou až život ohrožující pseudomembranózní kolitidu. Pokud se u Vás objeví průjem během léčby nebo po jejím ukončení, sdělte to okamžitě lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky Mycobutinu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Mycobutin. Než začnete současně s užíváním přípravku Mycobutin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Z důvodu možných nežádoucích účinku se nedoporučuje kombinovat Mycobutin s delavirdinem, ritonavirem a itrakonazolem. V případě současného podání s klarithromycinem je nutné snížení dávky Mycobutinu.
Vzhledem k možnému ovlivnění účinku hormonálních kontraceptiv by pacientky ve fertilním věku měly používat nehormonální metody antikoncepce.
Užívání přípravku MYCOBUTIN 150 s jídlem a pitím
Mycobutin se podává jednorázově, kdykoliv během dne a nezávisle na jídle.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro nedostatek klinických zkušeností by Mycobutin neměl být podáván těhotným ženám, kojícím matkám a dětem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MYCOBUTIN 150 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Mycobutin 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je
v monoterapii:
- Profylaxe MAC infekce u pacientů se sníženou imunitou: 300 mg (2 tobolky)
v kombinaci:
- U netuberkulózní mykobakteriální infekce: 450-600 mg (3-4 tobolky) až do 6 měsíců po dosažení negativní kultivace.
Pokud je Mycobutin při léčbě MAC podáván společně s klarithromycinem, měla by být dávka Mycobutinu po prvním měsíci léčby snížena na 300 mg
U plicní tuberkulózy: 150 mg (jedna tobolka) po dobu 6-9 měsíců nebo nejméně 6 měsíců od dosažení negativní kultivace. Dávka by měla být zvýšena na 300-450 mg denně u pacientů již léčených antituberkulotiky.
U starších pacientů není nutná úprava dávek.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MYCOBUTIN 150
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MYCOBUTIN 150
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mycobutin 150 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se vztahovaly k zažívacímu traktu (nevolnost, zvracení, vzestup jaterních enzymů, žloutenka), krvi a lymfatickému systému (poruchy krvetvorby) a muskuloskeletárnímu systému (bolesti kloubů a svalů).
Horečka, vyrážka a vzácně i jiné projevy přecitlivělosti (včetně křečovitého stažení průdušek (bronchospasmus) a šoku) se mohou objevit stejně jako u jiných antibiotik. Bylo hlášeno omezené množství případů zbarvení kůže. Vyskytl se též zánět duhovky.
5. JAK PŘÍPRAVEK MYCOBUTIN 150 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25oC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Mycobutin 150 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek MYCOBUTIN 150 obsahuje
Léčivou látkou je rifabutinum 150 mg v jedné tobolce
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, silikagel, želatina, červený oxid železitý, oxid titaničitý.
Jak přípravek MYCOBUTIN 150 vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé tobolky
PVC/Al blistr s obsahem 30 tobolek, krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.12. 2009

Recenze

Recenze produktu MYCOBUTIN 150 30X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOBUTIN 150 30X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze