Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102462
Kód EAN: 8595116521881
Kód SÚKL: 107944
Muscoril je indikován jako adjuvantní léčba při bolestivých spazmech u vertebrogenních onemocnění a obtížích statického původu, torticollis, bolestí zad, ischialgiích, lumbagu, postraumatických spazmech a reflexních kontrakturách, neurologických a revmatických spastických onemocněních, spasticitě centrálního původu. Dále pak k usnadnění pohybové rehabilitace a u dysmenorey. Lék je určen pro dospělé, u pacientů v dorostovém věku mezi 15-18 lety se rozhodne lékař individuálně.

Příbalový leták

1/3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17615/2008

Příbalová informace: informace pro uživatele

Muscoril inj.

Thiocolchicosidum
Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat
3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá

Thiocolchicosid má zejména svaly uvolňující, ale i mírné bolest tlumící a protizánětlivé účinky.
Působí na kosterní svalstvo. Nesnižuje výrazněji hybnost svalů ovládaných vůlí, nepůsobí na dýchací
svalstvo, nehrozí tedy nebezpečí dechového útlumu.
Uvolnění svalů nastupuje obvykle po aplikaci do svalu za 30 - 40 minut.

Přípravek Muscoril inj. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a
dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach
apod.) nebo při poranění.
Používání přípravku Muscoril inj. u dětí mladších 15 let se nedoporučuje.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj.
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/ nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku uvedenou v bodě 6.
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech:
- jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu, může u Vás přípravek
vyvolat epileptický záchvat
- pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být
nutné snížit dávku přípravku
2/3

- pokud trpíte poruchou funkce ledvin či jater
- po podání injekce přípravku Muscoril inj. byste měl(a) být sledován(a) kvůli možnosti náhlé
mdloby.

Další léčivé přípravky a Muscoril inj.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril inj. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství a kojení
Přípravek nesmí být používán během těhotenství a při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na
základě výslovného souhlasu lékaře.


3. Jak se přípravek Muscoril inj. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Počáteční dávka jsou 2 ampule denně (8 mg/den) podané formou injekce do hýžďového svalu, tj. 1
ampule po 12 hodinách.
U těžkých akutních bolestí se doporučuje podávat nejdříve injekce a pak následně tobolky.
Při mírných a středně těžkých bolestech se doporučuje podávat Muscoril tobolky.
Pro uvolnění spasmů při rehabilitaci je třeba s cvičením vyčkat 30 - 40 minut po aplikaci.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril inj., než jste měl(a)
Přípravek je podáván zdravotnickým personálem. Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku,
než jste měli dostat, lékař vás bude sledovat a provede nezbytná opatření odpovídající Vašemu
zdravotnímu stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril inj.
Následující dávka nesmí být zdvojena za účelem nahrazení vynechané dávky.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče.
Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí
kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke
3/3

snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí
těla. Výjimečně může dojít k náhlému omdlení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Muscoril inj. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril inj. obsahuje

- Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli.
- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Muscoril inj. vypadá a co obsahuje toto balení

Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok.
Obsah balení: 6 ampulí po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.1.2013.

Recenze

Recenze produktu MUSCORIL INJ 6X2ML/4MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MUSCORIL INJ 6X2ML/4MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze