Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

MUSCORIL INJ 6X2ML/4MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102462

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102462
Kód EAN: 8595116521881
Kód SÚKL: 107944
Muscoril je indikován jako adjuvantní léčba při bolestivých spazmech u vertebrogenních onemocnění a obtížích statického původu, torticollis, bolestí zad, ischialgiích, lumbagu, postraumatických spazmech a reflexních kontrakturách, neurologických a revmatických spastických onemocněních, spasticitě centrálního původu. Dále pak k usnadnění pohybové rehabilitace a u dysmenorey. Lék je určen pro dospělé, u pacientů v dorostovém věku mezi 15-18 lety se rozhodne lékař individuálně.

Příbalový leták

 

1/4

 

 

 

sp.zn. sukls185382/2016 
 

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak 
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Muscoril inj. 

 

Thiocolchicosidum 

Injekční roztok 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj.  užívat  

3. 

Jak se přípravek Muscoril inj. užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Muscoril inj.  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se užívá 

 
Tento léčivý přípravek způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let 
jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů 
souvisejících s postižením páteře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. užívat  

 
Neužívejte přípravek Muscoril inj. 
-  jestliže jste alergický(á) na thiokolchikosid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná 
-  jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci 
-  jestliže kojíte 
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech: 

jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu, může u Vás přípravek 
vyvolat epileptický záchvat 

pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být 
nutné snížit dávku přípravku 

pokud trpíte poruchou funkce ledvin či jater  

 

2/4

 

 

 

po podání injekce přípravku Muscoril inj. byste měl(a) být sledován(a) kvůli možnosti náhlé 
mdloby.  

 
Důsledně dodržujte pokyny pro dávkování a délku léčby uvedené v bodu 3. Neužívejte lék ve vyšších 
dávkách a delší dobu než 5 dnůDůvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu 
při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk 
(abnormální počet chromozomů). Bylo to prokázáno ve studiích na zvířatech a v laboratorních 
studiích. U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění, 
poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů. Případné další dotazy prodiskutujte se 
svým lékařem. 
 
Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Muscoril cps. jakékoliv příznaky, které mohou 
znamenat poškození jater (např. ztráta chuti, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemné pocity v oblasti 
břicha, únava, tmavá moč, žloutenka, svědění), přestaňte používat přípravek Muscoril inj. a okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví. 
 
Informujte svého lékaře, pokud máte některý z následujících stavů: 
-  křeče. 
 
Váš lékař Vám podá informace o všech opatřeních souvisejících s účinnou antikoncepcí a o možném 
riziku v případě těhotenství. 

 

Děti a dospívající 
Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let. 

 

Další léčivé přípravky a Muscoril inj.  
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat.  
 
Užívání přípravku Muscoril inj. s jídlem a pitím 
Během léčby nesmíte pít alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte tento lék:  
-  jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná 
-  jestliže jste žena v plodném věku a nepoužíváte antikoncepci 
Přípravek by mohl způsobit poškození nenarozeného dítěte. Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte. 
Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka. 
 

Tento léčivý přípravek může způsobit problémy s plodností u mužů v důsledku možného poškození 
spermatických buněk (abnormální počet chromozomů). Tento poznatek byl získán na základě 
laboratorních studií (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových 
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na 
základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Muscoril inj. užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Doporučená a maximální dávka je 4 mg každých 12 hodin (tj. 8 mg denně). Trvání léčby je omezeno 
na 5 po sobě jdoucích dnů.  

 

3/4

 

 

 

 
Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby. 
Tento lék se nemá užívat k dlouhodobé léčbě (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Z bezpečnostních důvodů nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 16 let. 
 
 
Jestliže jste  užil(a) více přípravku Muscoril inj., než jste měl(a) 
Pokud nedopatřením užijete více přípravku Muscoril inj. než jste měl(a), informujte svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestru. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril inj. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče. 
Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí 
kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke 
snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí těla. 
S neznámou frekvencí výskytu (nelze ji z dostupných údajů určit) se dále mohou vyskytnout zánět 
jater (hepatitida) (viz bod 2), křeče (viz bod 2) nebo náhlé omdlení.  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak  přípravek Muscoril inj. uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Přípravek Muscoril inj.   neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

 

4/4

 

 

 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Muscoril inj. obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli. 
-  Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Muscoril inj. vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok. 
Obsah balení: 6 ampulí pro dávku na 4 mg/2 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel registračního rozhodnutí: 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce:  
Delpharm Dijon, Quétigny, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.9.2016. 

Recenze

Recenze produktu MUSCORIL INJ 6X2ML/4MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MUSCORIL INJ 6X2ML/4MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám