Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11836

96 % 5 recenzí

MULTI-SANOSTOL se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci, lék k vnitřnímu užití.

Více informací

202
Běžná cena: 223 Kč, Ušetříte: 9 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

MULTI-SANOSTOL se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci, lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZF ALTANA PHARMA SP.Z.O.O., LYSZKOWICE
Značka: SANOSTOL
Kód výrobku: 11836
Kód EAN: 5903263900580
Kód SÚKL: 214909
Držitel rozhodnutí: ZF ALTANA PHARMA SP.Z.O.O., LYSZKOWICE

Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku) v těhotenství, v době kojení, při ztrátě chuti k jídlu, vnímavosti vůči infekcím, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls4151/2008 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Multi-Sanostol 

sirup 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat  

3. 

Jak se Multi-Sanostol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Multi-Sanostol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá 

 
Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník. 
 
Přípravek se používá jako  prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v  období 
kojení,  při  ztrátě  chuti  k  jídlu,  v období  zvýšeného  výskytu  sezónních  infekčních  onemocnění,  při 
poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení 
celkového stavu po prodělané nemoci. 
Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat  

 
Neužívejte přípravek Multi-Sanostol 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-         při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku 

v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při podávání delším než  3 měsíce se poraďte s lékařem.  
Nepřekračujte  doporučené  dávkování.  Při  překročení  doporučeného  dávkování  existuje  možnost 
předávkování vitamíny A a D.  
Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s

 

multisystémovým  granulomatózním  onemocněním  nejistého  původu  (sarkoidózou)  a  u  pacientů 
trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem. 
 

Přípravek  neužívejte  současně  s jinými  přípravky  s obsahem  vitaminu  A  a  D  z důvodu  možnosti 
předávkování. 
 
Informace pro pacienty s celiakií: 
Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje 
lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový. 
 
 
Příležitostné  žluté  zabarvení  moči  po  užití  Multi-Sanostolu je  způsobeno  obsahem  vitamínu  B

2

  a  je 

tudíž zcela neškodné. 
 
 
Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 
20 ml sirupu za den. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat  
stroje. 
 
Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu  
Multi-Sanostol  obsahuje v jedné dávce(10 ml)  6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy  
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.  
Přípravek může být škodlivý pro zuby. 
 
3. 

Jak se Multi-Sanostol užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem  
 
 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je : 
děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)   
děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně) .  
Nepřekračujte doporučené dávkování! 
 
Délka používání 
Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
 

 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků . 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah  dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 

o

C  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 

vlhkostí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Multi-Sanostol obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D

3

0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B

1

) 2 mg;  riboflavini natrii phosphas (vitamín 

B

2

)  2  mg;  pyridoxini  hydrochloridum  (vitamín  B

6

)  1  mg;  acidum  ascorbicum  (vitamín  C)  100  mg, 

tocoferoli  alfa  acetas  (vitamín  E)  2  mg;  nicotinamidum  (vitamín  B

3

)  10  mg;  dexpanthenolum 

(dexpanthenol)  4  mg;  calcii  gluconas  (monohydrát  kalcium-glukonátu)  50  mg;  calcii  lactophosphas 
(kalcium-laktofosfát) 50 mg  

 

Pomocnými  látkami  jsou  sacharosa,  tekutá  glukosa,  kyselina  citronová,  agar,  tragant,  hustý  sladový 
extrakt,  natrium-benzoát,  tetrahydrát  kalcium-sacharátu,  polysorbát  80,  silice  oplodí  sladkého 

pomeranče,  grapefruitové  aroma,  sušená  pomerančová  šťáva,  kyselina  sorbová,  čištěná  voda 
slunečnicový olej a tokoferol-alfa. 
 
Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina. 
Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička. 
Velikost balení : 300 g, 600 g 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Takeda GmbH 
78467 Konstanz 
Německo 
 
Výrobce 
Takeda Pharma  Sp.Zo.o. 
99-420 Lyszkowice  
Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.4.2016. 
 
 

Recenze (5)

Recenze produktu MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

jsem s ním spokojená, začne nachlazení a při okamžitém podání se nerozjede nemoc, naopak mám klid

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petra H.

100 % 05/02/2013

jsem s ním spokojená, začne nachlazení a při okamžitém podání se nerozjede nemoc, naopak mám klid

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám