Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 451150

Sirup na suchý, dráždivý kašel - snižuje nutkání kašlat až na 6 hodin a zklidňuje podrážděné hrdlo. 

Více informací

Běžná cena: 209 Kč
184 Kč
Ušetříte: 12 % (25 Kč)

Skladem zítra

V pondělí 24. 2. odešleme, u vás v úterý 25. 2.

V pondělí 24. 2. odešleme, u vás v úterý 25. 2.

Vše za 99 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

Sirup na suchý, dráždivý kašel - snižuje nutkání kašlat až na 6 hodin a zklidňuje podrážděné hrdlo. 

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Čtěte podrobně příbalový leták, který je součástí každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 

sp.zn. sukls163925/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, sirup

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívat
 3. Jak se MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml a k čemu se používá

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti kašli a nachlazení.

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle.

Obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hydrobromid, který patří do skupiny léčivých přípravků proti kašli (tzv. antitusika), která poskytují úlevu od suchého kašle.

Přípravek je určen pro užití u dospělých a dětí od 12 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívat

Neužívejte MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

 • jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte selháním nebo rizikem rozvoje selhání dýchacího systému;
 • jestliže jste mladší než 12 let;
 • jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v posledních dvou týdnech léky proti depresi, které jsou známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Pokud si nejste jistý(á), zda takové léky užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • dextromethorfan-hydrobromid může způsobit závislost, pokud se užívá po delší časové období (tj. při překročení doporučované doby léčby) nebo pokud jej užívají lidé se sklonem ke zneužívání léků;
 • pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) určité léky, například na léčbu deprese, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklická antidepresiva
 • jestliže trpíte dlouhodobým kašlem nebo akutními příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo zápal plic;
 • pokud máte problémy s játry nebo ledvinami;
 • pokud trpíte přetrvávajícím kašlem nebo kašlem spojeným se značnou produkcí hlenu (například pacienti s onemocněními, jako jsou bronchiektázie a cystická fibróza) nebo u pacientů s neurologickými onemocněními spojenými se značně sníženým reflexem kašle (jako je cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc a demence);
 • pokud trpíte nesnášenlivostí některých sacharidů;
 • jestliže u Vás byla diagnostikována mastocytóza.

Děti

Přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml nemá být podáván dětem do 12 let věku.

Další léčivé přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména pokud jde o amiodaron, chinidin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, propafenon, thioridazin, cimetidin, ritonavir, berberin, bupropion, cinakalcet, flekainid a terbinafin nebo mukolytika (léky, které uvolňují hlen) nebo serotoninergní léčivé přípravky. Serotoninergní přípravky jsou například určitá antidepresiva, jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (například fluoxetin, paroxetin) nebo tricyklická antidepresiva.

Dextromethorfan může zvýšit riziko serotoninového syndromu. Mezi příznaky serotoninového syndromu patří vzrušenost, zvýšená frekvence tepu a dechu, neklid, svalové křeče a záškuby, vysoká tělesná teplota, nadměrné pocení, chvění a třes.

Přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml s alkoholem

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit s větší pravděpodobností, pokud je spolu s přípravkem MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml konzumován alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek u Vás může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jste jím ovlivněni. Riziko těchto účinků se zvyšuje při požití alkoholu a některých dalších léků.

Přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje:

Maltitol (89 kcal/g)

Pokud Vám bylo lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Může mít mírný projímavý účinek.

Energetická hodnota je 2,3 kcal/g maltitolu. 2,8 g propylenglykolu

Methylparaben (E218)

Může způsobit alergické reakce (případně opožděné).

3. Jak se MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti od 12 let věku: 15 ml sirupu až 3krát denně, každých 6 - 8 hodin, podle potřeby. Nepřekračujte maximální celkovou denní dávku 45 ml sirupu (3 dávky).

Používejte odměrku, která je součástí balení.

Když se léčíte sami, neužívejte přípravek déle než 3 - 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš mnoho tohoto léčivého přípravku, poraďte se ihned s Vaším lékařem nebo v nemocnici. Vezměte zbytek léčivého přípravku s sebou, abyste jej ukázal(a) lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku, když je potřeba.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

 • které mohou být závažné, zahrnují následující příznaky: potíže s dechem nebo závrať, otok obličeje nebo hrdla, silné svědění nebo kopřivka, kožní vyrážka, zčervenání kůže (erytém), lokalizovaná léková vyrážka ▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) o závrať, zvracení, žaludeční nevolnost, pocit na zvracení, vyčerpanost

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) o halucinace, rozvoj návyku, ospalost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje

 • Léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. Pomocnými látkami jsou: Dihydrát sodné soli sacharinu Roztok maltitolu (E965) Propylenglykol Meruňkové aroma Vanilkové aroma Methylparaben (E218) Čištěná voda

Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml vypadá a co obsahuje toto balení

5 ml obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 10 mg (odpovídá

dextromethorphanum 7,35 mg).

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý sirup dostupný ve skleněných lahvičkách třídy III jantarové barvy a s uzávěrem z umělé hmoty.

Velikost balení: 1 lahvička o objemu 100 ml a 1 dávkovač. 1 lahvička o objemu 190 ml a 1 dávkovač. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Česká republika

Výrobce

DELPHARM REIMS 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Mugotussol 10 mg/5 ml Polsko: Mucotussin Slovenská republika: Mugotussol 10 mg/5ml Velká Británie: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 5. 2018.

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUGOTUSSOL
Kód výrobku: 451150
Kód EAN: 8595116522659
Kód SÚKL: 0223162
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

Příbalovou informaci k produktu MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml.pdf

Recenze

Recenze MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

Diskuze

Diskuze MUGOTUSSOL sirup 10 mg/5 ml 190 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám