Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 381492

92 % 7 recenzí

Uvolňuje zahlenění, usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje Ambroxoli hydrochloridum.

Více informací

96
Ušetříte: 17 % (20 Kč) Běžná cena: 116 Kč

Skladem 3 - 5 ks

Odesíláme v pondělí 25. 2., u vás v úterý 26. 2.

Odesíláme v pondělí 25. 2., u vás v úterý 26. 2.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Uvolňuje zahlenění, usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje Ambroxoli hydrochloridum.

sp.zn.sukls46229/2017, sukls46586/2017, sukls46587/2017

                                      SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mucosolvan Tablety
Mucosolvan Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
Mucosolvan junior Sirup

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Mucosolvan, tablety
Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 1 tableta obsahuje 171 mg laktózy.
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
2 ml roztoku obsahují ambroxoli hydrochloridum 15 mg
Pomocné látky se známým účinkem: 2 ml roztoku obsahují 8,7 mg dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného a 12,44 mg chloridu sodného
Mucosolvan junior, sirup
5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Mucosolvan, tablety – bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým kódem ”67C” nad a pod půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým logem firmy
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci – čirý, bezbarvý roztok
Mucosolvan junior, sirup – čirý až téměř čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý mírně viskózní sirup

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.
4.2 Dávkování a způsob podání
Při léčbě akutních respiračních onemocnění je třeba poradit se s lékařem, pokud se příznaky nezlepší nebo se v průběhu léčby zhorší.
U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování.
 

Mucosolvan, tablety 30 mg
Dospělí: 1 tableta 3x denně
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně.
Tablety lze užívat s jídlem i bez jídla a měly by být zapíjeny tekutinou.
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/2 ml
Perorální podání
Dospělí a dospívající nad 12 let: 4 ml 3x denně
Děti 6 - 12 let: 2 ml 2 - 3x denně
Děti 2 - 5 let: 1 ml 3x denně
Děti do 2 let: 1 ml 2x denně
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.
Kapky lze užívat s jídlem i bez jídla a mohou se ředit vodou.
Inhalace
Dospělí a děti nad 6 let: 1-2 inhalace 2-3 ml inhalačního roztoku denně
Děti do 6 let: 1-2 inhalace 2 ml inhalačního roztoku denně
Mucosolvan, inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou, vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Inhalační roztok lze smíchat s fyziologickým roztokem v poměru 1:1 k dosažení optimální vlhkosti vzduchu uvolňovaného z inhalátoru.
Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s kyselinou chromoglykanovou. Také nesmí být mísen s jinými roztoky, pokud by vznikla směs s pH vyšším než 6,3; například s alkalickým solným roztokem pro inhalační podání (minerální sůl Emser). Díky nárůstu pH může dojít k precipitaci volné báze ambroxol-hydrochloridu nebo k zakalení roztoku.
Protože samotná hluboká inhalace může dráždit ke kašli, doporučuje se, aby pacienti během inhalace dýchali normálně.
Obvykle je před inhalací doporučováno zahřátí inhalačního roztoku na teplotu těla.
Pacienti s průduškovým astmatem by měli před inhalací roztoku Mucosolvan užít své obvyklé bronchodilatační léky.
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml
Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 ml 3x denně
Při léčbě dětí do 12 let je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění:
Děti 6 - 12 let: 5 ml 2 - 3x denně
Děti 2 - 5 let: 2,5 ml 3x denně
Děti do 2 let: 2,5 ml 2x denně
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.
Lahvička se otevře stlačením uzávěru směrem dolů a jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.
Mucosolvan junior, sirup, lze užívat s jídlem i bez jídla.
 

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Mucosolvan je kontraindikován v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod 4.4).
 

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxol-hydrochloridu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc.
.
V případě poškození funkce ledvin nebo těžké hepatopatie může být přípravek Mucosolvan užíván pouze po konzultaci s lékařem. Stejně tak jako u ostatních přípravků, které jsou metabolizovány v játrech a následně eliminovány ledvinami, lze u těžké renální nedostatečnosti očekávat kumulaci metabolitů ambroxol-hydrochloridu vytvořených v játrech.
Jedna tableta přípravku Mucosolvan obsahuje 171 mg laktózy, což představuje 684 mg laktózy v maximální doporučené denní dávce (120 mg ambroxol-hydrochloridu). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
Přípravek Mucosolvan, roztok, obsahuje 42,8 mg sodíku v doporučené denní dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku. Dále tento přípravek obsahuje konzervační prostředek benzalkonium-chlorid. U citlivých pacientů s hyperreaktivitou dýchacích cest může tento konzervační prostředek při inhalaci způsobit bronchospasmus.
5 ml přípravku Mucosolvan junior, sirup (15 mg/5 ml), obsahuje 5 mg sukralosy, což představuje 30 mg sukralosy v maximální doporučené denní dávce (30 ml). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
Sirup Mucosolvan junior je vhodný i pro diabetiky.
 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Podávání ambroxol-hydrochloridu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.
 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Ambroxol-hydrochlorid prochází placentární bariérou. Preklinické studie nenasvědčují přímým nebo nepřímým škodlivým účinkům, pokud se týká těhotenství, vývoje embrya a plodu, porodu nebo postnatálního vývoje.
Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neodhalily žádný důkaz škodlivých účinků pro plod. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků Mucosolvan doporučeno.
Kojení
Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka. Ačkoli se u kojených dětí nežádoucí účinky neočekávají, podávání přípravků Mucosolvan se u kojících matek nedoporučuje.
Fertilita
Preklinické studie nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Na základě dat získaných po uvedení přípravku na trh, neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky
Četnost nežádoucích účinků podle konvence MedDRA:
velmi časté 1/10;
časté 1/100 až <1/10;
méně časté 1/1 000 až <1/100;
vzácné 1/10 000 až <1/1 000;
velmi vzácné <1/10 000;
není známo z dostupných údajů nelze určit

Mucosolvan, tablety:
Gastrointestinální poruchy
časté: nauzea
méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, bolesti břicha
Poruchy kůže a podkožní tkáně
vzácné: vyrážka, kopřivka
není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)
Poruchy imunitního systému
vzácné: hypersenzitivní reakce
není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu

Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci, Mucosolvan junior, sirup:
Poruchy nervového systému
časté: dysgeusie (např. poruchy chuti)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
časté: hypestézie v oblasti hltanu
Gastrointestinální poruchy
časté: nauzea, hypestézie v oblasti úst
méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, sucho v ústech, bolesti břicha
není známo: sucho v hrdle
Poruchy kůže a podkožní tkáně
vzácné: vyrážka, kopřivka
není známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)
Poruchy imunitního systému
vzácné: hypersenzitivní reakce
není známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování
Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku Mucosolvan v doporučených dávkách a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky, ATC kód: R05CB06
V předklinických studiích bylo zjištěno, že léčivá látka ambroxol-hydrochlorid zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.
U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) vedla dlouhodobá léčba (6 měsíců) přípravkem Mucosolvan (Mucosolvan long effect, 75 mg) k významnému snížení exacerbací, které bylo zjevné po 2 měsících léčby. U pacientů léčených přípravkem Mucosolvan byly příznaky onemocnění přítomny podstatně méně dní a byl u nich snížen počet dní, během kterých užívali antibiotika, pokud u nich byla tato léčba požadována. Léčba přípravkem Mucosolvan long effect vedla také ke statisticky významnému zlepšení příznaků (potíže s vykašláváním hlenu, kašel, dušnost, auskultační nález) ve srovnání s placebem.
Na modelu králičího oka byl pozorován lokální anestetický účinek ambroxol-hydrochloridu, který může být vysvětlen schopností blokovat sodíkový kanál. In vitro bylo prokázáno, že ambroxol-hydrochlorid blokuje neuronální sodíkové kanály; vazba byla reverzibilní a závislá na koncentraci.
In vitro bylo zjištěno, že ambroxol-hydrochlorid významně snižuje uvolňování cytokinů z mononukleárních a polymorfonukleárních buněk v krvi, ale také vázaných ve tkáních.
V klinických studiích u pacientů s bolestí v krku došlo k významnému snížení bolesti v hltanu a jeho zarudnutí.
Tyto farmakologické vlastnosti odpovídají pozorováním v klinických studiích při léčbě symptomů horního respiračního traktu ambroxol-hydrochloridem, kdy dochází po inhalaci k rychlé úlevě od bolesti a s ní spojených potíží v oblasti uší, nosu a průdušnice.
Podávání ambroxol-hydrochloridu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Absorpce všech perorálních forem ambroxol-hydrochloridu s okamžitým uvolňováním je rychlá a úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 1 až 2,5 hodiny následně po perorálním podání formy s okamžitým uvolňováním a za 6,5 hodiny (medián) u formy s prodlouženým uvolňováním. Zjištěná absolutní biologická dostupnost po 30 mg tabletě byla 79%. U tobolek s prodlouženým uvolňováním byla zjištěna relativní dostupnost 95% (normalizováno na dávku) ve srovnání s denní dávkou 60 mg (30 mg 2x denně) podanou ve formě tablet s okamžitým uvolňováním.
Distribuce
Ambroxol-hydrochlorid je rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni. Distribuční objem po perorálním podání byl odhadnut na 552 l. Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%.
Metabolismus a vylučování
Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno během prvního průchodu játry (first pass effect). Jinak je ambroxol-hydrochlorid primárně metabolizován v játrech glukuronidací a částečně štěpením na dibrom-anthranilovou kyselinu (přibližně 10% dávky) vedle některých dalších méně významných metabolitů. Studie na lidských jaterních mikrozomech ukázaly, že za metabolismus ambroxol-hydrochloridu na dibrom-anthranilovou kyselinu je odpovědný CYP3A4.
Během 3 dnů perorálního podávání se přibližně 6% dávky nalézá ve volné formě, zatímco přibližně 26% dávky lze zjistit v konjugované formě v moči. Ambroxol-hydrochlorid je vylučován s terminálním biologickým poločasem přibližně 10 hodin. Celková clearance je v rozsahu 660 ml/min, s renální clearance vypočtenou přibližně na 83% celkové clearance.
Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů
U pacientů s poruchou funkce jater je vylučování ambroxol-hydrochloridu sníženo, což má za následek přibližně 1,3x až 2x vyšší plazmatické hladiny. Díky širokému terapeutickému rozmezí není nutná úprava dávek ambroxol-hydrochloridu.
Jiné
Nebylo zjištěno, že by věk a pohlaví ovlivňovaly farmakokinetiku ambroxol-hydrochloridu v klinicky významném rozsahu, takže není nutné upravovat režim dávkování.
Nebylo zjištěno, že by příjem potravy ovlivňoval biologickou dostupnost ambroxol-hydrochloridu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Ambroxol-hydrochlorid má velmi nízký index akutní toxicity.
Ve studiích s opakovaným podáváním dávky, nebyly po perorálně podaných dávkách 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny), 50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52 týdnů) zjištěny hladiny nežádoucích účinků (hodnota NOAEL; hladina, při níž ještě nebyly zjištěny nežádoucí účinky). Nebyl zjištěn žádný cílový orgán z hlediska toxicity.
Ve čtyřtýdenních studiích intravenózní toxicity, v nichž byl použit ambroxol-hydrochlorid u potkanů (v dávce 4; 14 a 64 mg/kg/den) a u psů (v dávce 45; 90 a 120 mg/kg/den (infuze 3 hodiny denně)), se neprojevila žádná závažná lokální a systémová toxicita včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní.
Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách ambroxol-hydrochloridu až 3000 mg/kg/den u potkanů a až 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla ve studii peri- a postnatálního vývoje stanovena na 50 mg/kg/den. Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.
Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální aberační test) a in vivo (mikronukleární test u myší) neodhalily žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu.
Ambroxol-hydrochlorid nevykázal tumorogenní vlastnosti ve studiích kancerogenity uskutečněných na myších (50, 200 a 800 mg/kg/den) po dobu 105 týdnů a potkanech (65, 250 a 1000 mg/kg/den) po dobu 116 týdnů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Mucosolvan, tablety 30 mg
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/2 ml
Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml
Kyselina benzoová, hyetelosa, aroma lesních plodů (obsahuje propylenglykol a aroma), vanilkové aroma (obsahuje propylenglykol, umělé aroma a přírodní aroma), sukralosa a čištěná voda

6.2 Inkompatibility7/ 7
Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky kromě přípravků uvedených v bodě 4.2.

6.3 Doba použitelnosti
Mucosolvan, tablety: 3 roky
Mucosolvan, roztok: 5 let
Mucosolvan junior, sirup (15 mg/5 ml): 3 roky. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Mucosolvan tablety, roztok: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu.
Mucosolvan junior, sirup: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení
Mucosolvan, tablety: PVC blistr, krabička
20 a 50 tablet
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci: lahvička z hnědého skla, kapací vložka (LDPE), šroubovací uzávěr (HDPE) jištěný kroužkem originality, odměrka, krabička 50 ml, 60 ml a 100 ml
Mucosolvan junior, sirup: hnědá skleněná lahvička, bílý PE/PP dětský bezpečnostní šroubovací uzávěr s kroužkem originality a vnitřní LDPE vložkou, bezbarvá PP odměrka s označením 1,25 ml (2,5 a 5 ml), krabička.
100 a 200 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Mucosolvan, tablety: 52/122/81-C
Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci: 52/121/81-C
Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml: 52/123/81-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 3. 1981
Datum posledního prodloužení registrace: 30. 8. 2006

10. DATUM REVIZE TEXTU

5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 381492
Kód EAN: 8595116523496
Kód SÚKL: 0223146
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc.

Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním.

Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.

Mucosolvan junior je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i dospívající a dospělí.

Balení obsahuje 100 ml.

Příbalový leták

MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml.

Recenze (7)

Recenze produktu MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

můj 13tiletý syn si ho pochvaluje
90 %

Doporučují skoro všichni lékaři, tak používáme. Občas zabírá rychle, občas ne.

80 %

naše malá tento sirup polykala bez problémů a vzhledem k tomu, že jsme začaly užívání v počátku, velmi brzy sirup zapůsobil

100 %

používáme ho už 20 let a nikdy mě nezklamal použití praktické a rychlé

100 %

Kupujeme pravidelně pro děti.
Nic.
100 %

pro děti idelní ve formě sirupu, přívětivá chuť

70 %

dobrý lék pomáhá

Diskuze

Diskuze k produktu MUCOSOLVAN Junior sirup 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 04/05/2014

naše malá tento sirup polykala bez problémů a vzhledem k tomu, že jsme začaly užívání v počátku, velmi brzy sirup zapůsobil

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám