Podrobné informace

Užívá se při léčbě akutních i chronických onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: MUCOBENE
Kód výrobku: 328031
Kód EAN: 8592387017655
Kód SÚKL: 203093
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Mucobene 600 mg se užívá při léčbě akutních (náhlých) i chronických (vleklých) onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu, jako jsou akutní a chronická bronchitida (zánět průdušek), bronchiektázie (chorobné rozšíření průdušek), bronchiální astma (průduškové astma, tj. záducha), astmoidní bronchitida (zánět průdušek podobný astmatu), bronchiolitida (zánět průdušinek), mukoviscidóza (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů) a dále u krčních, nosních a ušních onemocnění, jako jsou laryngitida (zánět hrtanu), akutní a chronická sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), otitis media se stázou sekretu (zánět středního ucha s městnáním výpotku). Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí, mladiství a děti od 14 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.-
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUCOBENE 600 mg užívat
3. Jak se přípravek MUCOBENE 600 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek MUCOBENE 600 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá

1. CO JE MUCOBENE 600 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Acetylcystein, léčivá látka přípravku, snižuje vazkost průduškového hlenu a tím usnadňuje jeho
vykašlávání. Mucobene 600 mg se užívá při léčbě akutních (náhlých) i chronických (vleklých) onemocnění
dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní
zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice.
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále
u bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, astmoidní bronchitidy (zánět
průdušek podobný astmatu), zánětu průdušinek, u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou
zkapalňování hlenů) a dále u krčních, nosních a ušních onemocnění, jako jsou laryngitida (zánět
hrtanu), akutní a chronická sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin) a zánět středního ucha s
městnáním výpotku.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 14 let.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOBENE 600 mg
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek MUCOBENE 600 mg:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOBENE 600 mg je zapotřebí:
Při vykašlávání řídkého hlenu není podávání přípravku účinné.
2/1
Další léčivé přípravky a přípravek Mucobene 600 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání přípravku Mucobene 600 mg s antitusiky (léky potlačujícími kašel) může na
základě útlumu kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení hlenu v dýchacích cestách. Pro
současné užívání přípravku Mucobene 600 mg a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a
jejich současné užívání je možné pouze na doporučení lékaře.
Při současném užívání tetracyklinu (antibiotikum k léčbě infekcí) se musí přípravek užívat s odstupem
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik, jako jsou polosyntetické
peniciliny, aminoglykosidy, cefalosporiny. Neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin,
thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef.
Při současném užívání acetylcysteinu a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke
snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.
2/2
Přípravek MUCOBENE 600 mg s jídlem a pitím
Granulát se rozmíchá a nechá rozpustit ve sklenici vody, čaje nebo ovocné šťávy a poté se vypije celý
obsah sklenice. Po dobu užívání přípravku je vhodné hodně pít, protože příjem tekutin podporuje
uvolňování hlenu acetylcysteinem.
Přípravek se doporučuje užívat po jídle.
2/3
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a výhradně na
doporučení lékaře.
2/4
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na pozornost.
Přípravek Mucobene 600 mg obsahuje sacharosu.

3. JAK SE MUCOBENE 600 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3/1
Léčba bez porady s lékařem:
Obvyklá dávka přípravku u dospělých a dospívajících od 14 let je 1 sáček jedenkrát denně (odpovídá
600 mg acetylcysteinu).
Délka léčby u těchto onemocnění se obvykle pohybuje mezi 5-7 dny. Bez porady s lékařem přípravek
neužívejte déle než 7 dní.
Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, přestaňte
přípravek užívat a poraďte se s lékařem.
3/2
Léčba na doporučení lékaře:
U chronických onemocnění dýchacích cest a u krčních, nosních a ušních onemocnění, u nichž se
přípravek užívá pouze po poradě a na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař. Léčba
trvá většinou delší dobu, u cystické fibrózy by měla léčba trvat několik týdnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MUCOBENE 600 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
3/3
Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOBENE 600 mg, než jste měl(a), nebo při náhodném
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4/1
Méně časté nežádoucí účinky:
bolest hlavy
hučení v uších (tinnitus)
bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem
reakce přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka, vyrážka, bronchospasmus (zúžení průdušek
obvykle provázené dušností a sípáním či hvízdavým dýcháním)
4/2
Vzácné nežádoucí účinky:
dušnost, bronchospasmus (zúžení průdušek; zejména u pacientů s hyperreaktivními průduškami
u bronchiálního astmatu)
U pacientů s přecitlivělostí může přípravek vyvolat zánět sliznice ústní a nosní dutiny

5. JAK MUCOBENE 600 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C..
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Mucobene 600 mg obsahuje
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku se 3 g granulí pro perorální roztok.
Dalšími pomocnými látkami jsou: Sacharosa, pomerančové aroma v prášku, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, kyselina vinná, chlorid sodný.
Jak přípravek Mucobene 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci.
Velikost balení: 7, 8, 10, 20, 30 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Ludwig Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Recenze

Recenze produktu Mucobene 600 mg 20 sáčků

Diskuze

Diskuze k produktu Mucobene 600 mg 20 sáčků

Přidat nový příspěvek do diskuze