Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

MOXOGAMMA 0,2 MG 20X0.2 MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35020

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Kód výrobku: 35020
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17358
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA

Příbalový leták

 

1/5 

sp. zn. sukls224815/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Moxogamma 0,2 mg 

Moxonidinum 

potahované tablety 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Moxogamma 0,2 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Moxogamma 0,2 mg užívat 
3. Jak se přípravek Moxogamma 0,2 mg používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Moxogamma 0,2 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Moxogamma 0,2 mg a k čemu se používá 
 
Farmakoterapeutická skupina nebo způsob účinku 
Moxogamma 0,2 mg patří do skupiny léčiv známých jako centrálně působící antihypertenziva. Tyto léky se 
používají ke snížení vysokého krevního tlaku.  
 
Terapeutické indikace 
Moxogamma 0,2 mg se užívá při léčbě mírné a střední formy zvýšeného krevního tlaku z neznámých příčin 
(esenciální hypertenze).  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Moxogamma 0,2 mg užívat 
 
Neužívejte přípravek Moxogamma 0,2 mg  
-  jestliže jste alergický(á) na moxonidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6). 

-  jestliže  máte potíže se srdcem jako je syndrom nemocného sinu (typ srdeční arytmie,  kdy je srdeční 

rytmus vznikající v srdečním sinu nepravidelný). 

-  jestliže je Váš tep v klidu velmi pomalý (pod 50 úderů za minutu). 
-  jestliže  máte srdeční obtíže zvané  „AV-blok 2. nebo 3. stupně“ (závažná porucha ve vedení vzruchu 

v srdci mezi předsíní a komorou). 

-  jestliže trpíte poruchou srdeční funkce. 
 
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Moxogamma  0,2  mg  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní 
sestrou,  

pokud máte srdeční obtíže zvané „AV- blok 1. stupně“. V takovém případě může nastat  abnormální 
zpomalení srdečního rytmu 

pokud máte závažné onemocnění srdečních arterií nebo nestabilní anginu pectoris 

 

2/5 

pokud  trpíte poruchu  funkce  ledvin.  V takovém  případě  bude  lékař pečlivě  sledovat  antihypertenzní 
(snižující  krevní  tlak)  účinek  přípravku  Moxogamma  0,2  mg,  a  to  zvláště  na  počátku  podávání 
přípravku a při úpravě dávkování. 

pokud jste již léčeni beta blokátory. Při přerušení terapie se doporučuje nejprve vysadit betablokátor a 
teprve  po  několika  dnech  přípravek  Moxogamma  0,2  mg,  aby  se  předešlo  nežádoucímu  zvýšení 
krevního tlaku.  

pokud jste starší osoba, protože můžete být citlivější k účinkům léčiv snižujících krevní tlak.  

pokud  máte  problémy  s  intolerancí  galaktózy,  nedostatkem  laktázy  nebo  malabsorpcí  glukózy  a 
galaktózy. 

 
Užívání přípravku Moxogamma 0,2 mg nemůžete přerušit náhle. Léčba bude ukončována postupně během 
2 týdnů podle pokynů lékaře (viz také bod Jak se Moxogamma 0,2 mg užívá). 
 
Děti a dospívající  
Přípravek  Moxogamma  0,2  mg  by  neměl  být  podáván  dětem  a  dospívajícím  do  16  let,  protože  není 
k dispozici dostatečné množství poznatků o podávání léku v těchto věkových skupinách. 
 
Starší pacienti 
Pokud  není  porušena  funkce  ledvin,  není  u  starších  pacientů  nutné  snižovat  dávkování  přípravku 
Moxogamma 0,2 mg. Váš lékař má být opatrný při úpravě dávky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Moxogamma 0,2 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Jiná léčiva na snížení krevního tlaku: 
Zvyšuje se účinek na snížení krevního tlaku. 
 
Léky tlumící úzkost a napětí (trankvilizéry), léky na spaní a tlumící léky (sedativa): 
Účinek těchto léků je vyšší. 
 
Tricyklická antidepresiva používaná k léčení depresí: 
Účinek těchto léků je vyšší. 
 
Benzodiazepiny (určitý typ léků na spaní/trankvilizérů): 
Účinek těchto léků je vyšší. 
 
Lorazepam (benzodiazepinový trankvilizér): 
Kombinace lehce snižuje mozkovou výkonnost. 
 
Tolazodin  (používaný  k  rozšíření  krevních  cév)  může   v závislosti  na  dávce  snižovat  účinek  přípravku 
Moxogamma 0,2 mg. 
 
Přípravek Moxogamma 0,2 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Při  užívání  přípravku  Moxogamma  0,2  mg  nepijte  alkohol.  Moxogamma  0,2  mg  může  zesílit  účinek 
alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Jelikož není k dispozici dostatek údajů o užívání  moxonidinu těhotnými ženami, přípravek Moxogamma 
0,2 mg mohou těhotné pacientky užívat pouze po lékařově pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. 
 
 

 

3/5 

Kojení 
Léčivá látka moxonidin prostupuje do mateřského mléka, proto  se  nesmí přípravek Moxogamma 0,2 mg 
užívat při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Co se týká účinku na schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, nebyly prováděny žádné studie. 
Nicméně  byla  hlášena  ospalost  a  závratě.  Tyto  účinky  je  třeba  vést  v patrnosti  při  vykonávání  těchto 
činností.  
 
Přípravek Moxogamma 0,2 mg obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Moxogamma 0,2 mg užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Způsob podání 
Perorální podání. 
Užívejte přípravek Moxogamma 0,2 mg před jídlem, během jídla nebo po jídle s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). 
 
Pamatujte: 
Přípravek Moxogamma je dostupný také v silách 0,3 a 0,4 mg. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Léčba musí být zahájena dávkou 0,2 mg moxonidinu ráno (1 tableta Moxogamma 0,2 mg).  
 
Pokud  není  léčebný  účinek  dostatečný,  přibližně  po  třech  týdnech  může  lékař  dávku  zvýšit  na  0,4  mg 
moxonidinu denně (2 tablety Moxogamma 0,2 mg). Tato dávka se může užívat najednou nebo rozděleně do 
2 dávek (ráno a večer).  
Pokud  není  po  dalších  3  týdnech  odpověď  stále  dostatečná,  může  být  dávka  zvýšena  až  na  maximum 
0,6 mg denně (3 tablety Moxogamma 0,2 mg). Tato dávka se užívá rozděleně do 2 dávek (ráno a večer). 
 
Nikdy by neměla být překročena jednotlivá dávka 0,4 mg moxonidinu (2 tablety Moxogamma 0,2 mg) a 
celková denní dávka 0,6 mg (3 tablety Moxogamma 0,2 mg). 
 
Starší pacienti 
Pokud  netrpíte  žádnou  poruchou  funkce  ledvin,  platí  stejné  doporučené  dávkování  jako  u  dospělých 
pacientů. Váš lékař má být opatrný při úpravě dávky. 
 
Pokud  máte pocit, že účinek přípravku Moxogamma 0,2  mg je příliš silný nebo slabý, informujte o tom 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Moxogamma 0,2 mg než jste měl(a) 
Příznaky předávkování u malých dětí mohou zahrnovat: 
útlum, zúžené zorničky, pokles krevního tlaku, zkrácený dech, koma. 
 
Příznaky předávkování u dospělých mohou zahrnovat: 
bolest hlavy, útlum, pokles krevního tlaku, ortostatickou hypotenzi (pokles krevního tlaku při vzpřímení), 
ospalost, závratě, slabost, abnormálně pomalý srdeční tep, sucho v ústech, vyčerpání, bolest v horní části 
břicha, zvracení. Vzácně paradoxně zvýšení krevního tlaku. 
 
V případě závažného předávkování se může objevit porucha vědomí a závažné dechové potíže. 

 

4/5 

 
Na základě výsledků několika studií s vysokými dávkami u zvířat se dá předpokládat, že se může objevit 
přechodné zvýšení krevního tlaku), zrychlený srdeční tep a zvýšení hladiny cukru v krvi. 
 
V případě  předávkování  informujte  lékaře. Ten  rozhodne  o  dalších  opatřeních, např.  stabilizaci  krevního 
oběhu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Moxogamma 0,2 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  v  dalším  užívání 
tablet jako obvykle. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Moxogamma 0,2 mg 
Léčba nesmí být ukončena náhle. 
Léčbu přípravkem Moxogamma 0,2 mg nepřerušujte a neukončujte bez souhlasu lékaře.  
Váš lékař Vám bude léčbu přípravkem Moxogamma 0,2 mg ukončovat postupně během období 2 týdnů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 

 

sucho v ústech 
 
Časté (postihují 1–10 ze 100 pacientů) 

 

 

 

poruchy  spánku,  bolest  hlavy,  závratě,  vertigo  (pocit  závratě),  spavost,  rozšíření  cév,  průjem,  nevolnost, 
zvracení,  zažívací  potíže,  zácpa a  další trávicí  problémy,  alergické  kožní  reakce  včetně  vyrážky/svědění, 
bolest zad, narušení procesu myšlení, potíže s usínáním nebo se spaním (nespavost), pocit slabosti 
 
Méně časté (postihují 1–10 z 1 000 pacientů)   

 

neobvykle  pomalý  srdeční  rytmus,  šelest  v uších,  útlum,  nervozita,  krátkodobá  ztráta  vědomí,  pokles 
krevního  tlaku,  náhlý  pokles  krevního  tlaku  při  vzpřímení  (ortostatická  hypotenze),  brnění  (abnormální 
pocity)  v rukách  nebo  nohách,  problémy  s periferním  oběhem  krve,  otok  kůže  (angioedém),  bolest  krku, 
pocit úzkosti, pocity svědění nebo pálení v očích, zvětšení prsní žlázy u mužů, impotence a ztráta sexuální 
touhy,  hromadění  tekutiny  (otok),  slabost  v  dolních  končetinách,  snížení  vylučování  tekutin,  ztráta  chuti 
k jídlu (anorexie), bolesti v oblasti příušních žláz 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak uchovávat přípravek Moxogamma 0,2 mg 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

5/5 

Podmínky pro uchovávání: 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
6. Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Moxogamma 0,2 mg obsahuje 
Léčivou látkou je moxonidin. 
1 potahovaná tableta obsahuje moxonidinum 0,2 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: monohydrát laktosy, krospovidon, povidon 25, magnesium-stearát (Ph.Eur.) 
 
Potah tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Moxogamma 0,2 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Moxogamma 0,2 mg jsou kulaté, světle růžové potahované tablety, o průměru 6 mm. 
Moxogamma 0,2 mg je k dispozici v balení po 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 potahovaných tabletách. 
Balení po 400 (20 x 20, 10 x 40) potahovaných tabletách je k dispozici pouze jako nemocniční balení. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Výrobce 
Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendlandstr. 1 
D-29439 Lüchow 
Německo 
 
nebo 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Česká republika 

Moxogamma 0,2 mg 

Estonsko 

Moxogamma 0,2 mg 

Německo 

Moxogamma 0,2 mg Filmtabletten 

Maďarsko 

Moxogamma 0,2 mg filmtabletta 

Nizozemsko 

Moxonidin Wörwag Pharma 0,2 mg 

Lotyšsko 

Moxogamma 0,2 mg 

Litva 

Moxogamma 0,2 mg 

Slovinsko 

Moxogamma 0,2 mg 

Slovenská republika 

Moxogamma 0,2 mg 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8/2017.  

 

Recenze

Recenze produktu MOXOGAMMA 0,2 MG 20X0.2 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MOXOGAMMA 0,2 MG 20X0.2 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám