Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137321
Kód EAN:
Kód SÚKL: 118507

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254653/2011
a příloha k sp.zn. sukls256751/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Montelukast Teva 5 mg, žvýkací tableta
(Montelukastum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat
3. Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety je antagonista (blokátor) leukotrienových receptorů, který
blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny zapříčiňují zúžení a otok dýchacích cest v plicích.
Blokádou účinku leukotrienů přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety zlepšuje příznaky astmatu a
pomáhá astma zvládnout.
Lékař Vašemu dítěti předepsal přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety k léčbě astmatu, k prevenci
příznaků astmatu během dne a noci.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se používá k léčbě u nemocných ve věku 6-14 let, u nichž
stávající léky proti astmatu dostatečně nezabírají, a je nutná přídavná léčba.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se také může použít jako alternativní léčba k inhalačním
kortikosteroidům u pacientů od 6 do 14 let, kteří v nedávné době neužívali orální (k podání ústy)
kortikosteroidy k léčbě astmatu a nejsou schopni používat inhalační kortikosteroidy.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety rovněž pomáhá u pacientů od 6 do 14 let předcházet
projevům astmatu vyvolaných tělesnou námahou.
Lékař určí způsob, jakým přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat, v závislosti na příznacích
a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.
Co je astma?
Astma je dlouhodobé onemocnění
Astma zahrnuje:
obtíže s dýcháním kvůli zúžení dýchacích cest. Toto zúžení se zhoršuje a zlepšuje jako odpověď
na různé podmínky.
2/5
citlivé dýchací cesty, které reagují na mnoho podnětů, např. cigaretový kouř, pyl, chladný
vzduch, nebo námaha.
otok (zánět) výstelky dýchacích cest.
Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání, a tíseň na hrudi.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na sodnou sůl montelukastu nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety je zapotřebí
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety není určen k léčbě náhlého záchvatu dýchavičnosti.
V této situaci Vašemu dítěti nepomůže a nesmí být nikdy k tomuto účelu použit. Pokud se objeví
záchvat, je nutné přesně dodržovat pokyny od lékaře. Je velmi důležité mít v kteroukoli dobu po
ruce léky potřebné ke zvládnutí záchvatu.
Pokud musí Vaše dítě použít častěji než obvykle inhalační beta-agonisty, navštivte co nejdříve
dětského lékaře.
Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny předepsané léky proti astmatu podle pokynů lékaře.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety by neměl nahrazovat léky s obsahem steroidů (buď
inhalační, nebo užívané ústy), které již možná Vaše dítě užívá.
Pokud Vaše dítě trpí fenylketonurií, měl/a byste vědět, že přípravek Montelukast Teva žvýkací
tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Fenylalanin obsažený v tabletách by mohl
být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.
Vzácný stav byl pozorován u velmi malého počtu nemocných užívajících léky proti astmatu včetně
montelukastu. Pokud zpozorujete kombinaci kterýchkoli z následujících příznaků, zvláště pokud
přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte neprodleně lékaře: nemoc podobná chřipce, zhoršující se
dušnost, mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka.
Užití u kojenců a batolat: u dětí do dvou let se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může být užit současně s jinými léky, které již Vaše dítě
možná proti astmatu užívá. Některé léky však mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Teva
žvýkací tablety nebo naopak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může ovlivnit působení jiných
léků, které Vaše dítě užívá.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je obzvlášť důležité,
jestliže tímto lékem je:
fenobarbital (určený k léčbě epilepsie)
fenytoin (určený k léčbě epilepsie)
rifampicin (určený k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí).
Užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety s jídlem a pitím
Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá
večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.
Těhotenství a kojení
3/5
Těhotenství: Pacientky, které jsou těhotné, plánují těhotenství nebo se domnívají, že by mohly být
těhotné, by se měly poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začnou přípravek Montelukast Teva
žvýkací tablety užívat.
Kojení: Není známo, zda přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety přechází do mateřského mléka.
Pokud žena kojí nebo se chystá kojit, měla by se poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začne
přípravek Montelukast Teva užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U dospělých nemocných se nepředpokládá, že by přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně, individuální odpověď na léčbu se může
lišit. Velmi vzácně byly hlášeny určité nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost některých
pacientů řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravkuMontelukast Teva žvýkací tablety
Přípravek Montelukast Teva obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten by mohl být škodlivý pro
osoby s fenylketonurií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ
Zajistěte, aby Vaše dítě vždy užívalo přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety přesně podle pokynů
Vašeho lékaře, i když nemá žádné příznaky nebo pokud nastoupí astmatický záchvat. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro děti ve věku 6 až 14 let je jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Teva 5 mg
žvýkací tablety jednou denně večer.
Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá
večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety byste neměl/a užívat současně s jinými přípravky
s obsahem stejné léčivé látky, montelukastu.
Jestliže jste užil/a více žvýkacích tablet přípravku Montelukast Teva, než jste měl/a
Pokud Vaše dítě (nebo někdo jiný) polkne mnoho tablet najednou, informujte neprodleně nejbližší
pohotovostní službu nebo Vašeho lékaře. Příznaky předávkování zahrnují bolest břicha, spavost, žízeň,
bolest hlavy, zvracení a bezděčné pohyby. K lékaři nebo do nemocnice s sebou prosím vezměte tuto
příbalovou informaci, všechny zbylé tablety a obal, aby bylo zřejmé, kolik tablet bylo požito.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
Pokud Vaše dítě zapomenete užít dávku, pokračujte následující dávkou v obvyklou dobu. Neužívejte
nebo nepodávejte dvě dávky najednou, abyste nahradil/a zapomenutou dávku.
Jestliže Vaše dítě přestane užívat přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
Je důležité pokračovat v užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety za přítomnosti i
nepřítomnosti příznaků tak dlouho, dokud ho předepisuje dětský lékař, aby bylo možné udržet astma
Vašeho dítěte pod kontrolou. Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může pomoct zvládnout
astma pouze při nepřerušeném podávání.
Pokud máte jakýkoliv další dotaz ohledně užívání přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
4/5
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Byly též hlášeny alergické reakce zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou
způsobit potíže při dýchání nebo polykání, svědění, vyrážka nebo kopřivka. Pokud se u Vašeho dítěte
objeví alergická reakce, je životně důležité, aby Vaše dítě přerušilo užívání přípravku Montelukast Teva
žvýkací tablety a abyste okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností:
Časté nežádoucí účinky, hlášené mezi 1 z 10 a 1 ze 100 osob, zahrnují:
bolest břicha, bolest hlavy
Neznámá frekvence:
Slabost a únava, neklid, třes a deprese, pocit úzkosti a stresu, agitovanost (neklid) včetně agresivního
nebo nepřátelského chování, podrážděnost, bolest kloubů, závratě, náměsíčnost, sucho v ústech,
poruchy trávení, ospalost, halucinace, abnormální sny včetně nočních můr, potíže se spánkem, celkový
pocit nedobrého zdraví, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí, svalová bolest, svalové křeče, průjem,
nevolnost a zvracení, zánět jater, zvýšení hladin sérových transamináz (jaterních enzymů), palpitace
(bušení srdce), infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení, bolest v krku), krvácení z nosu,
zvýšený sklon ke krvácení, jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum),
tvorba modřin a otoky kvůli zadržování tekutin, horečka.
Velmi vzácné nežádoucí účinky, hlášené u méně než 1 osoby z 10 000:
Sebevražedné myšlenky a sebevraždy (ve velmi vzácných případech). U astmatických pacientů léčených
montelukastem byly velmi vzácně hlášeny případy stavu známého jako syndrom Churg-Straussové.
Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících příznaků, zvláště pokud přetrvává nebo se
zhoršuje, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc: nemoc podobná chřipce, zhoršující se dušnost,
mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Přípravek Montelukast Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na blistru a
na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
5/5
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje
Léčivou látkou je montelukastum natricum v množství odpovídajícím montelukastum 5 mg .
Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, červený oxid
železitý (E172), třešňové aroma: maltodextrin, amylopektin, aspartam (E951), sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.
Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety jsou mramorované růžové čtvercové tablety, na jedné
straně značené 93 a na druhé straně 7425.
Přípravek Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety je dostupný v balení 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60,
90, 98 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Teva Pharmaceutical Works plc, Palagi út. 13, H-4042 Debrecen, Maďarsko
Teva Pharmaceutical Works plc, Táncsics Mihály út. 82, H-2100 Gödöllő, Maďarsko
TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandsko
Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francie
Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polsko
Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Rakousko: Montelukast ratiopharm 5mg Kautablette
Estonsko: Montelukast Teva
Řecko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet
Španělsko: Montelukast Teva 5mg comprimidos masticable EFG
Finsko: Montelukast Teva 5mg, Purutabletti
Maďarsko: Montelukast Teva 5mg Rágótabletta
Irsko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet
Litva: Montelukast Teva 5mg kramtomosios tablet
Lotyšsko: Montelukast Teva
Norsko: Montelukast Teva 5mg, Tyggetablett
Polsko: Drimon 5mg
Portugalsko: Montelucaste Teva Infantil
Slovinsko: Montelukast Teva 5mg Žvečljive tableta
Slovenská republika: Montelukast Teva 5mg
Tato příbalová informace byla schválena: 22.2.2012

Recenze

Recenze produktu MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 50X5MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 50X5MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze