Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety

Kód výrobku: 137316

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety

Sp.zn.sukls17766/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Montelukast Teva 5 mg, žvýkací tableta (Montelukastum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat
 3. Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá

Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety je antagonista (blokátor) leukotrienových receptorů, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny zapříčiňují zúžení a otok dýchacích cest v plicích. Blokádou účinku leukotrienů přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety zlepšuje příznaky astmatu a pomáhá astma zvládnout.

Lékař Vašemu dítěti předepsal přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety k léčbě astmatu, k prevenci příznaků astmatu během dne a noci. Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se používá k léčbě u nemocných ve věku 6-14 let, u nichž stávající léky proti astmatu dostatečně nezabírají, a je nutná přídavná léčba.

Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se také může použít jako alternativní léčba k inhalačním kortikosteroidům u pacientů od 6 do 14 let, kteří v nedávné době neužívali perorální (k podání ústy) kortikosteroidy k léčbě astmatu a nejsou schopni používat inhalační kortikosteroidy. Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety rovněž pomáhá u pacientů od 6 do 14 let předcházet projevům astmatu vyvolaných tělesnou námahou.

Lékař určí způsob, jakým přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat, v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění Astma zahrnuje:

 • obtíže s dýcháním kvůli zúžení dýchacích cest. Toto zúžení se zhoršuje a zlepšuje jako odpověď na různé podmínky.
 • citlivé dýchací cesty, které reagují na mnoho podnětů, např. cigaretový kouř, pyl, chladný vzduch, nebo námaha.
 • otok (zánět) výstelky dýchacích cest. Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání, a tíseň na hrudi.
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety

užívat

Neužívejte přípravek Montelukast Teva

žvýkací tablety:

 • jestliže je Vaše dítě alergické na sodnou sůl montelukastu nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před podáváním přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety není určen k léčbě náhlého záchvatu dýchavičnosti. V této situaci Vašemu dítěti nepomůže a nesmí být nikdy k tomuto účelu použit. Pokud se objeví záchvat, je nutné přesně dodržovat pokyny lékaře. Je velmi důležité mít v kteroukoli dobu po ruce léky potřebné ke zvládnutí záchvatu.
 • Pokud musí Vaše dítě použít častěji než obvykle inhalační beta-agonisty, navštivte co nejdříve dětského lékaře.
 • Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny předepsané léky proti astmatu podle pokynů lékaře. Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety nesmí nahradit léky s obsahem steroidů (buď inhalační, nebo užívané ústy), které již možná Vaše dítě užívá.
 • Pokud Vaše dítě trpí fenylketonurií, měl(a) byste vědět, že přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Fenylalanin obsažený v tabletách by mohl být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.
 • Vzácný stav byl pozorován u velmi malého počtu nemocných užívajících léky proti astmatu včetně montelukastu. Pokud se u Vašeho dítěte rozvine kombinace kterýchkoli z následujících příznaků, zvláště pokud přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte neprodleně lékaře: nemoc podobná chřipce, zhoršující se dušnost, mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka.
 • Užití u kojenců a batolat: u dětí do dvou let se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety

Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může být užit současně s jinými léky, které již Vaše dítě možná proti astmatu užívá. Některé léky však mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety nebo naopak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může ovlivnit působení jiných léků, které Vaše dítě užívá.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je obzvlášť důležité, jestliže tímto lékem je:

 • fenobarbital (určený k léčbě epilepsie)
 • fenytoin (určený k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (určený k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí).

Přípravek Montelukast Teva

žvýkací tablety s jídlem a pitím

Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

: Pacientky, které jsou těhotné, plánují těhotenství nebo se domnívají, že by mohly být těhotné, by se měly poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začnou přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat.

Kojení:

Není známo, zda přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety přechází do mateřského mléka. Pokud žena kojí nebo se chystá kojit, měla by se poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začne přípravek Montelukast Teva užívat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U dospělých nemocných se nepředpokládá, že by přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně, individuální odpověď na léčbu se může lišit. Velmi vzácně byly hlášeny určité nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost některých pacientů řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Montelukast Teva

žvýkací tablety obsahuje aspartam

Montelukast Teva obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (vzácné dědičné metabolické onemocnění), musíte vzít v úvahu, že každá žvýkací tableta Montelukast Teva 5 mg obsahuje fenylalanin (odpovídá 0,842 mg fenylalaninu na dávku).

3. Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá

Zajistěte, aby Vaše dítě vždy užívalo přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety přesně podle pokynů Vašeho lékaře, i když nemá žádné příznaky nebo pokud nastoupí astmatický záchvat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro děti ve věku 6 až 14 let je jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety jednou denně večer.

Co se týče užívání v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.

Pokud Vaše dítě užívá Montelukast Teva žvýkací tablety, ujistěte se, že současně neužívá jiné přípravky s obsahem stejné léčivé látky, montelukastu.

Jestliže Vaše dítě užilo více žvýkacích tablet přípravku Montelukast Teva, než mělo

Pokud Vaše dítě (nebo někdo jiný) polkne mnoho tablet najednou, informujte neprodleně nejbližší pohotovostní službu nebo Vašeho lékaře. Příznaky předávkování zahrnují bolest břicha, spavost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a bezděčné pohyby. K lékaři nebo do nemocnice s sebou prosím vezměte tuto příbalovou informaci, všechny zbylé tablety a obal, aby bylo zřejmé, kolik tablet bylo požito.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety

svému dítěti podat

Pokud Vaše dítě vynechá dávku, pokračujte následující dávkou v obvyklou dobu. Nepodávejte Vašemu dítěti dvě dávky najednou, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže Vaše dítě přestane užívat přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety

Je důležité pokračovat v užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety za přítomnosti i nepřítomnosti příznaků tak dlouho, dokud ho předepisuje dětský lékař, aby bylo možné udržet astma Vašeho dítěte pod kontrolou. Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může pomoct zvládnout astma pouze při nepřerušeném podávání.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pro děti ve věku 2 až 5 let jsou k dispozici Montelukast Teva 4 mg žvýkací tablety. Pro pacienty ve věku 15 let a více jsou k dispozici Montelukast Teva 10 mg potahované tablety.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly též hlášeny alergické reakce zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání, svědění, vyrážka nebo kopřivka. Pokud se u Vašeho dítěte objeví alergická reakce, je životně důležité, aby Vaše dítě přerušilo užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety a abyste okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích s přibližně uvedenou četností:

Časté nežádoucí účinky

(postihují až 1 z 10 pacientů) zahrnují:

 • bolest břicha, bolest hlavy

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky uvedené podle frekvence a od nejčastějších:

Velmi časté

(postihují více než 1 z 10 pacientů) infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení, bolest v krku)

Časté

(postihují až 1 z 10 pacientů) průjem, nevolnost, zvracení, vyrážka, horečka, zvýšené hladiny sérových transamináz (jaterních enzymů)

Méně časté

(postihují až 1 ze 100 pacientů) alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka, a/nebo krku, které mohou být příčinou obtížného dýchání nebo polykání, poruchy snění včetně nočních můr, nespavost, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního nebo nepřátelského chování, deprese, závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí, krvácení z nosu, sucho v ústech, poruchy trávení, tvorba modřin, svědění, kopřivka, bolest svalů a kloubů, svalové křeče, únava, pocit nevolnosti, otoky kvůli zadržování tekutin

Vzácné

(postihují až 1 z 1000 pacientů) zvýšený sklon ke krvácení, třes, bušení srdce, angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku s obtížným polykáním nebo dýcháním)

Velmi vzácné

(postihují až 1 z 10 000 pacientů) halucinace, desorientace, sebevražedné myšlenky a chování, hepatitida (zánětlivé onemocnění jater), jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování, infiltrace jater eozinofily (prostoupení jater určitým druhem bílých krvinek)

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly velmi vzácně hlášeny případy stavu známého jako syndrom Churg-Straussové. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících příznaků, zvláště pokud přetrvává nebo se zhoršuje, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc: nemoc podobná chřipce, zhoršující se dušnost, mravenčení nebo znecitlivění rukou a nohou a/nebo vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje

 • Léčivou látkou je montelukastum natricum v množství odpovídajícím montelukastum 5 mg .
 • Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, červený oxid železitý (E172), třešňové aroma: maltodextrin, amylopektin, aspartam (E951), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety jsou mramorované růžové čtvercové tablety, na jedné straně značené “93” a na druhé straně “7425”.

Přípravek Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety je dostupný v balení 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works plc, Pallagi út. 13, H-4042 Debrecen, Maďarsko Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie Pharmachemie B. V., Swensweg 5, Haarlem, 2003 GA, Holandsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP

registrován pod těmito názvy: Rakousko: Montelukast ratiopharm 5mg Kautablette Estonsko: Montelukast Teva Řecko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet Španělsko: Montelukast Teva 5mg comprimidos masticable EFG Finsko: Montelukast ratiopharm 5mg, Purutabletti Maďarsko: Montelukast Teva 5mg Rágótabletta Irsko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet Litva: Montelukast Teva 5mg kramtomosios tabletė Lotyšsko: Montelukast Teva Norsko: Montelukast Teva 5mg, Tyggetablett Polsko: Montelukastum 123ratio Portugalsko: Montelucaste Teva Infantil Slovinsko: Montelukast Teva 5mg Žvečljive tableta Slovenská republika: Montelukast Teva 5mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

1. 3. 2018

Informace o produktu

Kód výrobku: 137316
Kód EAN:
Kód SÚKL: 118502

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalový leták

MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONTELUKAST TEVA 5 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 14X5MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám